/Ng\d;

பாரம்பரியத்தில் நெய்தது

பிரச்சினை 05, 2020

பாரம்பரியத்தில் நெய்தது

வந்தனா பண்டாரி |நூலாசிரியர்

பிரச்சினை 05, 2020


இந்தியாவின் பழங்குடி ஜவுளி என்பது சமூக பிணைப்புää கலாச்சாரம் மற்றும் புனைவுகளின் அடையாளமாக பல காலங்களாக இருந்து வருகிறது. பேராசிரியர் வந்தனா பண்டாரி அவர்களின் கண்கவர் வரலாறு மற்றும் தனித்துவமான அடையாளத்தை ஆராய்கிறார்

,e;jpahtpd; G+u;tPf [Tsp vd;gJ mtu;fs; te;jpUf;Fk; kf;fs;njhifapd; xU gFjpahFk;. ,d;W> ,e;jpa tbtikg;ghsu;fs; ,e;jpahtpd; njhiyJ}u goq;Fb r%fq;fspypUe;J Fiwthf mwpag;gl;l gy nghUl;fisAk; nerT El;gq;fisAk; ntspr;rj;jpw;F nfhz;L tUfpd;wdu;. nfhs;iffs; kw;Wk; jdpg;gl;l KiwaPL %yk; fpuhkg;Gwq;fisr; Nru;e;j iftpidQu;fSf;F ,e;jpag; gpujku; eNue;jpu Nkhbapd; njhlu;r;rpahd cjtp Cf;fkspf;fpwJ. mtu; ngUk;ghYk; m];]hkP]; fhNkhrh (rptg;G epw tbtq;fSld; ghuk;gupa nts;is Jzp) kw;Wk; ,khr;ryp njhg;gp cs;spl;l cs;ehl;L Milfis jdJ nghJ Njhw;wq;fspy; mzpe;Js;shu;.

Me;jpuhtpd; yk;ghb goq;Fbapd ngz;fs; fz;zhbahy; myq;fupf;fg;gl;l Milfis mzpe;Js;sdu;. nts;sp eiffs;> je;j tisay;fs; kw;Wk; jiy Mguzq;fs; mtw;wpd; G+u;tPf ghfq;fs;.

,e;jpahtpy;> xU r%fj;jpd; [Tsp mjd; r%f Jzp> fyhr;rhuk; kw;Wk; md;whl tho;f;ifapd; xU gFjpahFk;. Jzp tbtq;fs; ,e;jpah KOtJk; goq;Fbapdupd; r%f-fyhr;rhu milahsq;fis milahsg;gLj;Jfpd;wd.

tlfpof;F nerT

tlfpof;F gpuhe;jpaj;jpd; [Tsp ehl;Lg;Gw kuGfs;> gof;ftof;fq;fs; kw;Wk; gz;biffspypUe;J ngwg;gl;l fijfs; kw;Wk; GidTfspypUe;J tsu;fpwJ. cjhuzkhf> xU ,sk; ngz;zpd; mrhkpa ehl;Lg;Gwf; fijahd Nj[pNkhyhtpd; Guhzf;fij> mrhkpd; rpd;dkhd ifahy; nra;ag;gl;l Jzp> NkNfyh rNlhu; (rNlhu;) Mfpatw;wpd; milahsj;ij gpujpgypf;fpwJ. fij Nj[pNkhyhtpd; ghl; NkNfyh – up`h (gl;L Mil)> xU jq;f g;Nuhf;Nfl; rhNlhu; (buhg;) kw;Wk; fjhehafdpd; MilAld; czu;r;rpG+u;tkhd cwitf; Fwpf;fpwJ.

uh[];jhdpd; ughup goq;Fbapd Mz;fs; jq;fs; ghuk;gupa gUj;jp Milfspy; gpufhrkhd jiyg;ghiffs; kw;Wk; cs;ehl;L eiffSld;;
,NjNghy;> mrhkpd; fu;gp ngz;fspd; ghuk;gupa cilahd ng-Nfhf; (Nky; cly; Jzp)> ,J gpdpfhk;/g;shf; (,Lg;gpy; ,Ue;J Koq;fhy; tiu mzpe;jpUf;fpwJ) mzpe;jpUf;Fk;> tz;zkakhd fUf;fs; mtu;fspd; jpUkz epiyia Fwpf;Fk; tbtq;fshy; MdJ.jpupGuhtpd; jpupGup r%fj;jpd; ngz;fSf;F> ghuk;gupa Mil up`h mtu;fspd; fyhr;rhuj;ij ntspg;gLj;JfpwJ kw;Wk; mtu;fspd; tho;f;ifapd; fijfis nrhy;fpwJ. mUzhr;ry gpuNjrj;jpd; Mjp r%fj;jpy;> ngz;fs; jq;fs; Jzpfis nff;fhq;-fNyhq; (xU G+u;tPf %q;fpy; ,Lg;G jwp) kPJ nerT nra;fpwhu;fs;. Nfy; Jzp> ifnahg;g klf;F-Rw;wpa Xuq;fs;> ,e;j jwpapy; cw;gj;jp nra;ag;gLfpd;wd.mrhkpd; k[_yp jPitr; Nru;e;j kp\pq; (kprpd;) goq;Fb %q;fpy; gpNuk; jwpfspy; nerT nra;fpwJ> kw;Wk; Jzp milahsk; R+upad; kw;Wk; re;jpudpd; tbtq;fs; – KiwNa goq;Fbapdupd; jha; kw;Wk; je;ij vd;W $wg;gLfpwJ. xU kp\pq; nerT kPJ njhlu;r;rpahd tbtikg;G vd;gJ nts;sj;jpypUe;J kf;fisg; ghJfhg;gjw;fhf cau;j;jg;gl;l Nkilapy; fl;lg;gl;l xU tPL> rhq; fiuf; Fwpf;Fk; itukhFk;.md;whl tho;f;ifapypUe;J <u;f;fg;gl;l tbtikg;Gfs; m];]hkP]; fhNkhrhtpy; (fhkr;rh) fhzg;gLfpd;wd> ,J r%fj;jpw;Fs; kupahijf;Fupa milahskhf toq;fg;gLfpwJ.

vk;gpuha;lupq; ghuk;gupak;

vk;gpuha;lup vd;gJ Me;jpuhtpd; yk;ghb goq;Fbapdupd; rpwg;G. goq;Fbapdupd; ngz;fs; jq;fisAk; jq;fs; MilfisAk; tpupthfTk;> ngUk;ghYk; myq;fhu ijay;fSld; gioa kw;Wk; gad;gLj;jg;gl;l Jzpfis myq;fupf;fpd;wdu;.kj;jpag; gpuNjrk;> F[uhj; kw;Wk; uh[];jhdpd; gpy; kw;Wk; ughup goq;FbapdupilNa gPl;nthu;f; gpugykhdJ. ughupfs; jq;fsJ vk;gpuha;lupapy; gy;NtW tbtq;fs; kw;Wk; msTfspd; fz;zhbia jhuhskhfg; gad;gLj;Jfpd;wdu; kw;Wk; E}y; tpspk;Gfs;> fz;zhb kzpfs; kw;Wk; gpsh];bf; nghj;jhd;fis ,izf;fpd;wdu;.

kNfyh rhNlhu; kw;Wk; fhNkhrh Nghd;w rlq;F cilfs; mrhkp gz;biffspd; xUq;fpize;j gFjpahFk;

jkpo;ehl;bd; ePyfpup kiyapypUe;J te;j Nlhlh goq;FbapdUf;F> vk;gpuha;lup vd;gJ ngUikkpf;f Ntiy. G$u; vd;W miof;fg;gLk; ,e;j ghuk;gupak; jiyKiwfis fle;J nry;fpwJ> NkYk; xU ijaiyg; gad;gLj;JfpwJ (mUfpYs;s Neu; NfhLfspd; tupirfs;). ,aw;ifapypUe;J <u;f;fg;gl;l tbtq;fs; fpupk;rd; kw;Wk; fUg;G E}y;fshy; ijf;fg;gLfpd;wd. Gj;Jf;Fyp vd;W miof;fg;gLk; mtu;fspd; ghuk;gupa vk;gpuha;lup rhy;it mofpay; kw;Wk; fz;zpak; Mfpa ,uz;ilAk; Fwpf;fpwJ.rj;jP];fupYs;s g];jhupd; goq;Fb r%fq;fSk;> xbrhtpd; mz;il ehlhd NfhuhGl; gFjpAk; gUj;jp Jzpia tz;zkakhf;f My; vd;w ,aw;if rhaj;ijg; gad;gLj;Jfpd;wd. gh];jupd; Nlhfhghy;> ehfu;du; kw;Wk; Nfhz;lfht;d; fpuhkq;fspd; nerthsu;fs; ghl;lh vdg;gLk; xU Jzpia cUthf;f gUj;jp E}y;fSld; Fop jwpfspy; Ntiy nra;fpwhu;fs;> mjd; vy;iyfs; My; rhak; G+rg;gLfpd;wd. ,e;j Jzpfs; ngUk;ghYk; Kupah kw;Wk; kupah r%fq;fisr; Nru;e;j ngz;fs; mzpag;gLfpd;wd kw;Wk; mtw;wpd; r%f epiyia ntspg;gLj;Jfpd;wd. xbrhtpd; NfhuhGl; khtl;lj;jpy; cs;s xU rpwpa efukhd Nfhl;Ngl;bd; kpupfd; rha; (nerthsu; gpupT) ,y; My; gad;gLj;jg;gLfpwJ.

,q;Nf> Mkzf;F vz;nza; kw;Wk; rhzj;Jld; Nru;f;fg;gl;l E}y; %l;ilfs; rptg;Ng> nk&d; kw;Wk; gOg;G epw epoy;fisf; nfhLg;gjw;fhf Mypy; %o;fpAs;sd.rkPgj;jpy;> ,e;jpa [Tsp Fwpj;j ru;tNjr ntgpdhupy; Ngrpa gpujku; Nkhb> ,aw;ifahfNt epwKs;s gUj;jp kw;Wk; gl;L ePz;l kw;Wk; Gfo;ngw;w tuyhw;iwf; nfhz;bUg;gjhfTk;> [TspfspYs;s gd;Kfj;jd;ik ehl;bd; fyhr;rhuj;jpd; nrOikiaf; fhl;LfpwJ vd;Wk; $wpdhu;. xt;nthU ,e;jpa r%fk;> fpuhkk; kw;Wk; khepyj;jpy; cs;s jdpj;Jtkhd Jzpfis Rl;bf;fhl;b> ehl;bd; goq;Fb r%fq;fspd; [Tspj; jpwid mtu; vLj;Jiuj;jhu;. goq;Fb [Tspfspd; fij tuyhW> ghuk;gupak;> kPs; vOr;rp kw;Wk; Kd;Ndw;wk; Mfpatw;iwf; nfhz;Ls;sJ. ,d;W> Fiwthf mwpag;glhj ,e;j Jzpfs; gy ntspr;rj;jpw;F tUfpd;wd. ,e;j cs;ehl;L Jzpfspd; iftpidj;jpwd; gpujkupd; Nkf; ,d; ,e;jpah gpur;rhuj;jpw;F gq;fspg;G nra;tJ kl;Lky;yhky;> iftpidQu;fSf;F cj;Ntfk; mspg;gNjhL> epiyahd Ng\id Cf;Ftpf;fpwJ.

வந்தனா பண்டாரி

வந்தனா பண்டாரி தேசிய ஃபேஷன் தொழில்நுட்ப நிறுவனத்தில் பேராசிரியராக உள்ளார். இந்திய ஜவுளி மரபுகளின் ஆராய்ச்சிக்கு அவர் புதிய பரிமாணங்களைக் கொண்டு வருகிறார். அவரது கற்பித்தல் பாரம்பரிய இந்திய ஜவுளி, இந்திய ஆடைகள் மற்றும் கைவினைப் படிப்புகளில் கவனம் செலுத்துகிறது, மேலும் கைவினைஞர்களுக்கான பொருளாதார நிலைத்தன்மையை உள்ளடக்கியது.
error: Content is protected !!