,y;yk;

vjpu;fhyj;jpw;F tuNtw;fpNwhk;

பிரச்சினை 04, 2021

vjpu;fhyj;jpw;F tuNtw;fpNwhk;

வித்யாசங்கர் சி |நூலாசிரியர்

பிரச்சினை 04, 2021


இந்தியாவின் முதல் 3டி அச்சிடப்பட்ட வீடு இந்த ஆண்டின் தொடக்கத்தில் திறக்கப்பட்டது. சென்னையில் உள்ள இந்திய தொழில்நுட்பக் கழகத்தின் (ஐஐடி) மெட்ராஸ் வளாகத்திற்குள் கட்டப்பட்ட இது, இன்ஸ்டிட்யூட்டின் முன்னாள் மாணவர்களால் நிறுவப்பட்ட ஸ்டார்ட்அப் மூலம் உருவாக்கப்பட்டது. இந்த புதிய யுகத் தொழில்நுட்பம் எப்படி இந்தியாவில் வீட்டுவசதியை மாற்றும் என்பதை இங்கே பார்க்கலாம்

,e;jpa kj;jpa epjp kw;Wk; fhu;g;gNul; tptfhuq;fSf;fhd mikr;ru; epu;kyh rPjhuhkd; ehl;bd; Kjy; 3b mr;rplg;gl;l tPl;il nka;epfu; epfo;T %yk; Vg;uy; 27> 2021 md;W jpwe;J itj;jhu;. ,e;jpahtpy;> mjpfupj;J tUk; kf;fs;njhifia cs;fl;likg;G uPjpahf Mjupf;f Ntz;ba mtrpak; vg;NghJk; ,Ue;J tUfpwJ. NkYk; fl;Lkhdj;jpd; tpiy Vw;wj;ij fUj;jpy; nfhz;L> 3b mr;rplg;gl;l tPLfspd; ntw;wp ek;gpf;ifapd; te;Js;sJ. ,Ug;gpDk; ,e;j njhopy;El;gk; ,d;Dk; Muk;g epiyapy; ,Ug;gjhy;> md;whl jPu;Tfspy; eilKiwf;F tUtjw;F rpwpJ fhyk; MFk;.

Nahrid

IIb nkl;uh]pd; Kd;dhs; khztu;fshy; epWtg;gl;l njhlf;f epWtdkhd l;t];lh NkD/Ngf;r;rupq; nrhy;A+\d;]; %yk; 3D mr;rplg;gl;l tPL> ,e;jf; ftiyfisj; jPu;f;Fk; Kaw;rpapy; cUthf;fg;gl;lJ. ,e;jpa fl;Lkhdj; Jiwapd; fijia> ‘fhd;fpuPl; 3b gpupz;bq;’ Nghd;w cs;ehl;bNyNa tsu;f;fg;gLk; njhopy;El;gq;fisf; nfhz;L khw;WtijAk; ,J Nehf;fkhff; nfhz;Ls;sJ. flf;f KbAk;.

2018-2019 Mk; Mz;by; IIb nkl;uh]; tshfj;jpy; l;th];lhthy; fl;lg;gl;l ,e;jpahtpd; Kjy; 3b mr;rplg;gl;l mikg;G. ,e;j mikg;G> 3b mr;rplg;gl;l fopg;giw njhFjp> ,e;jpahtpd; yhu;rd; & ^g;Nuh epWtdj;jplk; ];tr; ghuj; mgpahDf;fhf xg;gilf;fg;gl;lJ.

fhd;fpuPl; 3D gpupz;l; vd;why; vd;d

vspikahfr; nrhd;dhy;> ‘fhd;fpuPl; 3b gpupz;bq;’ vd;gJ Kg;gupkhz ep[ tho;f;if fl;likg;Gfis (midj;J czuf;$ba msTfspYk;) cUthf;Ftjw;fhd xU jhdpaq;fp cw;gj;jp KiwahFk;. ,e;j El;gk; xU fhd;fpuPl; 3b mr;Rg;nghwpiag; gad;gLj;JfpwJ> ,J gaduplkpUe;J fzpdpkakhf;fg;gl;l ,U gupkhz tbtikg;G Nfhg;ig Vw;Wf;nfhs;fpwJ kw;Wk; fhd;fpuPl;ilg; Nghd;w ghaf;$ba nghUl;fis ntspNaw;Wtjd; %yk; mLf;F mLf;fhf 3b fl;likg;ig cUthf;FfpwJ. mr;Rg;nghwpia cUthf;FtNjhL> l;t];lh xU fl;likg;ig cUthf;Ftjw;fhd mr;Rg; nghUs; fyitiaAk; cUthf;fpAs;sJ> gy;NtW cly; $WfSf;F mr;Rg;nghwpAld; ‘NgRk;’ nkd;nghUs;> mjd; nray;ghl;il Nkk;gLj;Jjy; kw;Wk; gUepiy tbtikg;Gfis czu;jy; kw;Wk; gad;ghL rhu;e;j mr;rpLk; cj;jpfis nray;gLj;JfpwJ. ‘fhd;fpuPl; 3b gpupz;bq;’ njhopy;El;gk; xU cfe;j khw;W kw;Wk; fl;Lkhdj; Jiwapd; Njitf;Nfw;g tpisahLk; fsj;ij rkd; nra;a gad;gLj;jf;$ba fzprkhd fUtpahFk;.

3b mr;rplg;gl;l fopg;giw njhFjpapd; mnrk;gpspq;

rthy;fs;

IIb nkl;uh]py; Kg;gupkhz mr;rplg;gl;l khspifia epu;khzpg;gjpy; kpfg;ngupa rthyhdJ cyfshtpa njhw;WNeha;fspd; njhlf;fkhf ,Ue;jjJ> ,J fl;Lkhd eltbf;iffis Fwpg;gplj;jf;f fhyj;jpw;F gpd;Df;Fj; js;spaJ. Muk;gj; jpl;lj;jpd;gb> khu;r;-Vg;uy; 2020f;Fs; tPl;bd; fl;Lkhdg; gzpfs; njhlq;fg;gl;L> xU khj fhyj;jpw;Fs; Kbf;fg;gl Ntz;Lk;. ,Ug;gpDk;> ,e;jpahtpy; yhf;lTd; fl;Lg;ghLfspd;gb nray;ghLfs; epWj;jg;gl;ljhYk;> ngupa tpepNahfr; rq;fpypj; jlq;fy;fshYk;> yhf;lTd; jsu;Tfs; mwptpf;fg;gl;l gpd;dNu gUepiy fl;Lkhdk; njhlq;fpaJ. NkYk;> 2020 etk;gupy; cUthd epthu; R+whtsp> nrd;idia nts;sj;jpy; %o;fbj;jJ. ,e;j ,ilA+WfSf;F kj;jpapy; FOtpd; mu;g;gzpg;G kw;Wk; tplhKaw;rpapd; tpisthf nrd;id IIb nkl;uh]; tshfj;jpd; gRikahd ikjhdj;jpy; mjd; cWepiy czug;gl;lJ. 3b mr;rplg;gl;l khspifapd; fl;Lkhdg; gzpfs; njhlq;fg;gl;l xU khj fhyj;jpw;Fs;> brk;gu; 2020 ,y; epiwtile;jJ.

eilKiw gad;ghL

njhopy;El;g cjtpAldhd Kaw;rpahf ,Ug;gjhy;> 3b mr;rplg;gl;l tPL> tof;fkhff; fl;lg;gl;l tPl;ilf; fhl;bYk; eilKiw kw;Wk; tho;f;ifj; jd;ikapd; mbg;gilapy; mijtpl rpwg;ghfNt cs;sJ> mtw;wpy; Kjd;ikahdJ fPNo gl;bayplg;gl;Ls;sJ:

  1. கான்க்ரீட் 3டி பிரிண்டிங் மூலம், கூடுதல் செலவின்றி வீடுகளை தனிப்பயனாக்க முடியும். அதாவது, குடியிருப்பாளரின் பயன்பாடு மற்றும் வசதிக்கேற்ப, வடிவமைப்பின் வடிவமைப்பு மற்றும் அம்சங்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்படலாம்.
  2. குறிப்பிட்ட வெப்ப கடத்துத்திறன் மற்றும் இடைவெளிகளுக்கான ஒலியியலை 3D பிரிண்டிங் மூலம் அடையலாம். உதாரணமாக, சூடான காலநிலையில், குளிர்ச்சியான இடங்களை உருவாக்கலாம், குளிரூட்டும் கருவிகளின் தேவையை நீக்குகிறது. அதேபோல், வடிவமைப்பின் மூலம் நல்ல ஒலித் தக்கவைப்புடன் தனியுரிமைக்காக கட்டமைப்புகளை உருவாக்க முடியும்.
  3. கட்டமைப்பின் அடிப்படையில், 3D பிரிண்டிங் சுவர்கள் மற்றும் வெவ்வேறு பலம் கொண்ட கட்டமைப்புகளுக்கு (சுவர்/கட்டமைப்பின் அழுத்தங்கள் மற்றும் சுமைகளின் அடிப்படையில்) மூலப்பொருள் கலவை வடிவமைப்புகள் பொருத்தமானதாகத் தேர்ந்தெடுக்கப்படலாம். இது கட்டமைப்பிற்கு அதிக மதிப்பை உருவாக்குகிறது மற்றும் அதன் ஒட்டுமொத்த வாழ்க்கையை மேம்படுத்தலாம்.

vjpu;fhyk;

,e;jpahtpy; Kg;gupkhz mr;rplg;gl;l khspifapd; ntw;wpfukhd fl;Lkhdj;jpd; Kf;fpa mk;rk; vd;dntdpy;> ‘Ml;NlhNk\d;’ kw;Wk; ‘b[pl;ly;kakhf;fy;’ Nghd;w njhopy;El;gf; fUj;Jf;fs; fl;Lkhdj; Jiw milaf;$ba Nehf;fj;jpy; kpfr; rpwg;ghfNt cs;sd. ,j;njhopy;El;gq;fs; xU fl;likg;ig epu;khzpg;gJ Nghd;w njhopy;Jiwapd; newpKiw eltbf;iffSf;F JizGuptJ kl;Lky;yhky;> KO fl;Lkhd nray;Kiwapd; fhu;gd; jlk; Fiwjy;> ifKiwahd (jpwikaw;w) ciog;igf; Fiwj;jy; Nghd;w gpw ed;ikfisAk; toq;fyhk; (,J Nfhtpl; fhyj;jpy; kpfTk; nghUj;jkhdJ. -19 Kf;fpakhd fl;Lkhdk; kw;Wk; rptpy; jpl;lq;fs; njhopyhsu; gw;whf;Fiwahy; ghjpf;fg;gl;lJ) kw;Wk; fl;Lkhd nrytpy; rhj;jpakhd Fiwg;G. NkYk;> Ml;NlhNk\d; %yk;> $Ljy; nryT ghjpg;Gfs; ,y;yhky;> nray;jpwd; kw;Wk; nray;ghL Mfpa ,uz;bw;Fk; tbtikg;Gfis cUthf;f KbAk;. ,J jdpg;gl;l jdpg;gadhf;fq;fisAk; jdpg;gadhf;fiyAk; rhj;jpakhf;FfpwJ. fl;Lkhd 3b gpupz;bq;fpd; njhopy;El;gj;jpw;fhd Kd;Ndhf;fp nry;Yk; ghij Fwpg;ghf cw;rhfkhfNt ,Uf;fpwJ. xU Gjpa njhopy;El;gkhf> midj;J tifahd KbTfspd; cj;juthjj;Jld;> ,e;j tsu;r;rpg; ghij ek;gpf;iff;FupaJ kw;Wk; njhopy;El;g fl;likg;gpy; NkYk; Nkk;gLj;Jjy;fs; %yk; ed;ikfis mjpfg;gLj;Jtij Nehf;fp nry;fpwJ. Kf;fpa fl;Lkhd-Neur; RUf;fk;> fupk kw;Wk; msTU tbtikg;Gfis czu;jy;> 30 rjtPjk; tiu fl;Lkhd rhj;jpakhd nrytpy; Fiwg;G> Rw;Wr;R+oYf;F cfe;j nghUl;fisg; gad;gLj;Jjy; kw;Wk; G+kpf;F Vw;w/epiyahd fl;Lkhdq;fSf;F jtpu;f;f Kbahj khw;wj;jpw;F toptFf;Fk; tpiuthd tsu;r;rpfs;. ,e;j njhopy;El;gk; vjpu;fhyj;jpy; toq;ff;$ba NtW rpy ed;ikfshFk;. xU Gjpa njhopy;El;gkhf ,Ue;jhYk;> fl;Lkhd 3b gpupz;bq; mjd; mbj;jsj;ij jahu; epiyapy; cs;sij mwpe;Jk; kw;Wk; vspjhf nray;gLj;Jtjpy; fl;likf;fg;gl;Ls;sJ vd;gJ Fwpg;gplj;jf;fJ. vdNt> ,e;j njhopy;El;gj;ij ehk; vt;tsT tpiuthfTk; jpwikahfTk; KOikahf Vw;Wf;nfhs;fpNwhk; vd;gijg; ghu;f;f Ntz;Lk;.

,e;jpa Jiz [dhjpgjp vk;.ntq;ifah ehAL (tyJ) IIb nkl;uh]pd; ,af;Fdu; lhf;lu; gh];fu; uhk%u;j;jpAld;> 2021 Mk; Mz;L [_iy khjk;> 3b mr;rplg;gl;l tPl;ilg; ghu;g;gjw;fhf Kd;dhs; mtu; tshfj;jpw;F tUif je;jhu;.

வித்யாசங்கர் சி

வித்யாசங்கர் சி, த்வஸ்தா உற்பத்தி தீர்வுகளின் இணை நிறுவனர் மற்றும் தலைமை இயக்க அதிகாரி ஆவார். இவர் 2016 ஆம் ஆண்டு ஐஐடி மெட்ராஸில் பட்டம் பெற்றவர்
error: Content is protected !!