$l;lhz;ik

njhiyNehf;F mZFKiw

பிரச்சினை 04, 2020

njhiyNehf;F mZFKiw

அனில் வாத்வா |நூலாசிரியர்

பிரச்சினை 04, 2020


2020 Mk; Mz;L Mf];l; 15 Mk; Njjp ,e;jpahtpd; 74 tJ Rje;jpu jpdk; nfhz;lhlg;gl;lJ> ,J Kd;Ndhbapy;yhj xU njhw;WNehapd; gpbapy; cyfk; fple;jjhy;> ,J tho;f;ifapd; xt;nthU mk;rj;ijAk; rPu;Fiyj;Js;sJ. Kd;dhs; J}ju; mdpy; thj;th ,ij xU Kf;fpakhd re;ju;g;gkhf khw;Wk; Kd;Ndw;wq;fshf vLj;Jf;nfhs;fpwhu;

Nfhtpl;-19,d; gutYf;F tUk;NghJ ,e;jpah fhg;ghw;wg;gltpy;iy> Mdhy; njhw;WNehapd; jhf;fj;ij cWjpAld; vjpu;j;Jg; NghuhLtjpy; ngUk; kPl;nlLg;ig ntspg;gLj;jpAs;sJ. ,J fhyg;Nghf;fpy; Nfhug;gl;lgb tpiuthd tsu;r;rp kw;Wk; GJikahd kw;Wk; Gjpa nfhs;iffSf;fhd gilg;G Mw;wYld; Kd;NdwpAs;sJ. rthy;fis vjpu;nfhs;Sk; ,e;j typik ,e;jpa Rje;jpug; Nghuhl;lj;jpypUe;J cUthdJ kw;Wk; ehl;bd; ];jhgfj; je;ijau;fshd kfhj;kh fhe;jp> ghghrhNfg; mk;Ngj;fu; kw;Wk; ru;jhu; ty;yg; gha; gNly; MfpNahuplkpUe;J ngwg;gl;l murpay; kw;Wk; r%f-nghUshjhu Nru;f;iffspd; Nt&d;wpAs;sJ. ,e;jpahtpd; gpujku; eNue;jpu Nkhb> nrq;Nfhl;ilapd; NfhGuq;fspypUe;J jdJ ciuapy;> ,e;jpahtpd; Rje;jpug; Nghuhspfspd; kfj;jhd jpahfq;fis epidT $u;e;jhu;> NkYk; ehl;ilg; ghJfhf;f ghLgLk; ,e;jpa MAjg;gilfspd; kpy;ypad; fzf;fhd gzpahsu;fs; kPJ ehl;bd; ek;gpf;ifia tzq;fpdhu;. ehl;by; Nfhtpl;-19 ntbj;jjpypUe;J vOk; epiyik Fwpj;J kWguprPyid nra;j gpujku; Nkhb> Kd;dzp kw;Wk; njhw;WNehia vjpu;j;Jg; NghuhLk; mj;jpahtrpa kw;Wk; kUj;Jt Copau;fSf;F ed;wp njuptpj;jNjhL> mtu;fspd; Nghuhl;lj;jpy; ,e;jpahtpd; Fbkf;fspd; eLf;fKwhj Mjuit mtu;fSf;F cWjpaspj;jhu;.

kPz;Lk; Nju;e;njLf;fg;gl;l murhq;fk;> murhq;fj;jpd; Kd;Ndw;wq;fs;> tuyhw;Wr; rl;lq;fis ,aw;WtJ> jpl;lq;fis tpupTgLj;Jjy; kw;Wk; tYg;gLj;Jjy;> midj;J Fbkf;fSf;Fk; mbg;gil trjpfis Nkk;gLj;Jjy;> Xuq;fl;lg;gl;ltu;fSf;F nghUshjhu cjtpfis toq;Fjy; kw;Wk; ngz;fs;> Foe;ijfSf;F ghJfhg;G Mfpatw;iw Nkk;gLj;Jtjd; %yk; ,e;jpahtpd; tsu;r;rpapd; cUkhWk; Nghf;fpy; njhlu;fpwJ. > kw;Wk; FiwghLfs; cs;stu;fs;. njhw;WNehapd; NghJ> capiuf; fhg;ghw;Wtjw;Fk;> gaDs;s kUj;Jt rpfpr;iria toq;Ftjw;Fk;> itu]; guTtijf; fl;Lg;gLj;Jtjw;Fk;> kUj;Jtkid cs;fl;likg;ig Nkk;gLj;Jtjd; %yKk;> kUj;Jtj; Njitfis NghJkhd msT ifahs;tjw;F kUj;Jt nghUl;fs; kw;Wk; cgfuzq;fspd; cw;gj;jpia mjpfupg;gjd; %yKk; murhq;fk; cldbahf nray;gl;lJ. ru;tNjr gazpfisj; jpiuapLtJ Nghd;w Muk;gfhy jLg;G eltbf;iffs; [dtup 2020 Mk; Mz;bNyNa Muk;gpf;fg;gl;ld> mjd;gpwF gazj;jpw;fhd fl;Lg;ghLfs; kw;Wk; khu;r; 24 md;W ehL jOtpa Klf;fk; tpjpf;fg;gl;lJ. ,it> kpfTk; gaDs;s ntF[d Rfhjhu tpopg;Gzu;T gpur;rhuj;Jld;> itu]pd; jPtpuj;ijAk; gutiyAk; jLf;f ,e;jpahTf;F cjtpaJ> vy;yh fzpg;GfisAk; Kwpabj;jJ.

Mf];l; 15> 2020 md;W GJjpy;ypapy; cs;s nrq;Nfhl;ilapy; ele;j Rje;jpu jpd nfhz;lhl;lj;jpd; NghJ ,e;jpag; gpujku; eNue;jpu Nkhb ciu epfo;j;jpdhu;

tof;Ffspd; vz;zpf;ifapy; $u;ikahd mjpfupg;G $l mjpf kPl;G tPjk; kw;Wk; Fiwe;j ,wg;G tpfpjk; Mfpa ,uz;ilAk; Nru;j;J> njhw;WNehia vjpu;j;Jg; NghuhLtjw;fhd cj;jpapd; ntw;wpia Rl;bf;fhl;LfpwJ. nghUshjhuj;jpd; kpfTk; ghjpf;fg;glf;$ba JiwfSf;fhd nghUshjhu eltbf;iffs;> gy tptrha rPu;jpUj;jq;fs; mwpKfg;gLj;jg;gl;ld kw;Wk; Mj;kdpu;gu; ghuj; mgpahd; tpiuthd kw;Wk; jpwikahd nghUshjhu kWkyu;r;rpf;F top tFf;Fk;.

gyg;gLj;Jk; el;GwT

ru;tNjr mstpy;> fle;j Mz;L ,e;jpahtpd; cyfshtpa me;j];jhdJ NkYk; Nkk;gl;lJ> Vnddpy; ,J jiyik kw;Wk; mjd; ntspAwTf; nfhs;ifapd; elj;ij Fwpj;j GJg;gpf;fg;gl;l ek;gpf;ifia ntspg;gLj;jpaJ. njw;fhrpahtpy; gpujku; Nkhbapd; gazj;jpy; khyj;jPT> ,yq;if> kw;Wk; gq;fshNj\pd; gpujku; N\f; `rPdh MfpNahupd; tUif mlq;Fk;> ,J ,e;jpahtpd; mz;il Kjy; nfhs;ifapd; ikaj;ij vLj;Jf;fhl;LfpwJ. ePz;lfhy vy;iy jfuhW kw;Wk; gaq;futhj mr;RWj;jy; ,Ue;jNghjpYk;> njhw;WNeha;f;F vjpuhd Nghuhl;lj;jpy; gpuhe;jpa xj;Jiog;Gf;fhf rhu;f; nka;epfu; cr;rp khehl;il njhlq;f gpujku; Nkhb Kd;Kaw;rp vLj;jhu;. epue;jukw;w cWg;gpduhf I.eh.ghJfhg;Gf; FOtpw;F ,e;jpahtpd; Nju;jy;> cyf Rfhjhu mikg;gpd; nraw;FOtpd; jiytuhf gjtpNaw;gJ kw;Wk; 2022 ,y; [p-20 ,d; [dhjpgjp gjtp Mfpait gyjug;G mikg;Gfspy; epWtd rPu;jpUj;jq;fis topelj;j xU tha;g;ig toq;FfpwJ. cz;ikapy;> njhw;WNeha; ,e;jpahtpd; ,uh[je;jpu eltbf;iffisj; jLf;ftpy;iy. M];jpNuypah kw;Wk; INuhg;gpa xd;wpaj;Jldhd nka;epfu; cr;rpkhehLfSf;F Nkyjpfkhf> gpujku; Nkhb 60 f;Fk; Nkw;gl;l ehLfisr; Nru;e;j jdJ rfhf;fSld; NgrpAs;shu;> ntspAwT mikr;ru; lhf;lu; v];. n[a;rq;fu; 75 f;Fk; Nkw;gl;l ehLfisr; Nru;e;j jdJ rfhf;fSld; NgrpAs;shu;> ,jdhy; ,e;jpahtpd; Ratptuj;ij Mf;fG+u;tkhd cyf muq;fpy; $l;lhsuhfTk; kw;Wk; ek;gfkhd ,af;Fnghwpahf cau;j;jpAs;shu;. vd;. V. vk; (mzpNruh ,af;fk;) kw;Wk; [p-20 cr;rp khehL> kw;Wk; V.rp.X.v];.X.rp (I.eh.tpy; nghUshjhu kw;Wk; r%f fTd;rpy;) Nghd;w Kf;fpakhd gyjug;G jsq;fisAk; mtu;fs; ciuahw;wpAs;sdu;.

Mj;kepu;ghu; ghuj; mgpahd; (jd;dk;gpf;if nfhz;l ,e;jpa gzp) ,e;jpa cw;gj;jpia cyfstpy; Nghl;bj;jd;ikailar; nra;tjw;Fk;> cs;ehl;L Efu;T kw;Wk; cw;gj;jpia cyfshtpa tpepNahfr; rq;fpypfSld; xUq;fpizg;gjw;Fk; ntspehl;L $l;lhspfSld; ,e;jpah kpfTk; neUf;fkhf <LgLtjw;fhd tha;g;ig toq;FfpwJ; KjyPL kw;Wk; njhopy;El;gk; ,uz;ilAk; jOtp> gpd;dilit Cf;Ftpj;jy;. ,e;jpah jdJ Rje;jpu jpdj;ij tof;fkhd Mu;tj;Jld; nfhz;lhbaJ> ,Ug;gpDk; njhw;WNehiaf; fUj;jpy; nfhz;L rpwg;G eltbf;iffs; Nkw;nfhs;sg;gl;ld. nly;ypapy; nfhz;lhl;lq;fs;> gpujk ke;jpup Njrj;ij ciuahw;wpa nrq;Nfhl;ilapy;> khepyq;fs;> ntspehLfspYs;s ,e;jpa gazq;fs; Vuhskhd kf;fs; rigfisj; jtpu;j;J> r%f njhiyJ}u newpKiwfis cWjpnra;jd> Rj;jpfupg;G gapw;rp nra;jd kw;Wk; nka;epfu; njhopy;El;gj;ijg; gad;gLj;jp ghjpf;fg;glf;$batu;fisg; ghJfhj;jd. jd;dk;gpf;if ngWtjw;fhd ,e;jpahtpd; jpl;lj;jpw;F GJg;gpf;fg;gl;l ce;Jjy; toq;fg;gl;Ls;sJ. vdNt> ,e;jpah jdJ 74MtJ Rje;jpu jpdj;ij nfhz;lhLifapy;> mjd; Fbkf;fs; [dehafk; Fwpj;j jq;fspd; ePbj;j ek;gpf;ifia kPz;Lk; cWjpg;gLj;Jthu;fs;> ,J 2019Mk; Mz;by; jw;Nghija murhq;fj;jpw;F xU njspthd Mizia cWjpnra;jJ> NkYk; jpwe;j kw;Wk; gjpyspf;ff;$ba MSifahy; tpidA+f;fpa kdpj ikag;gLj;jg;gl;l tsu;r;rpf;fhd ghijfs;.

jd;dk;gpf;if ngWtjw;fhd ,e;jpahtpd; jpl;lj;jpw;F GJg;gpf;fg;gl;l ce;Jjy; toq;fg;gl;Ls;sJ. vdNt> ,e;jpah jdJ 74 MtJ Rje;jpu jpdj;ij nfhz;lhLifapy;> mjd; Fbkf;fs; [dehafk; Fwpj;j jq;fspd; ePbj;j ek;gpf;ifia kPz;Lk; cWjpg;gLj;Jthu;fs;> ,J 2019 Mk; Mz;by; jw;Nghija murhq;fj;jpw;F xU njspthd Mizia cWjpnra;jJ> NkYk; jpwe;j kw;Wk; gjpyspf;ff;$ba MSifahy; tpidA+f;fpa kdpj ikag;gLj;jg;gl;l tsu;r;rpf;fhd ghijfs;.

அனில் வாத்வா

அனில் வாத்வா இத்தாலி, போலந்து, ஓமான் மற்றும் தாய்லாந்துக்கான இந்திய தூதராக பணியாற்றியுள்ளார். ஜூலை 1, 1979 முதல் மே 31, 2017 வரை இந்திய வெளியுறவு சேவையின் உறுப்பினரான வாத்வா, ஹாங்காங், பெய்ஜிங், ஜெனீவா, வார்சா, மஸ்கட், பாங்காக் மற்றும் ரோம் ஆகிய நாடுகளில் உள்ள இந்திய பயணிகளில் பணியாற்றியுள்ளார். தற்போது புதுதில்லியில் உள்ள விவேகானந்தர் சர்வதேச அறக்கட்டளையில் மூத்த சக மற்றும் கிளஸ்டர் தலைவராக உள்ளார்.
error: Content is protected !!