nghUshjhuk;

ml;ltizfis khw;Wjy;;

பிரச்சினை 03, 2020

ml;ltizfis khw;Wjy;;

விநாயக் சூர்ய சுவாமி |நூலாசிரியர்

பிரச்சினை 03, 2020


Nfhtpl;-19 ,d; gutiy ehL rkhspf;Fk; NghJ> gpujkh; eNue;jpu Nkhb njhlh;r;rpahd eltbf;iffs; kw;Wk; nghUshjhu epthuzg; nghjpfs; %yk; ,e;jpahit jd;dk;gpf;if nfhs;sr; nra;a Ntz;Lk; vd;W thjpl;lhh;.

nfhNuhdhitu]; njhw;W Neha; ehtypd; tUifAld;> xU Gjpa cyf nghUshjhu xOq;F cUthfp tUfpwJ> NkYk; ehLfs; mjDld; ,zq;Ffpd;wd. ,e;jpahtpd; gpujkh; eNue;jpu Nkhb ,e;j czh;jypy; tpiuthf nray;gl;L> mjw;Nfw;g jw;NghJs;s nfhs;iffis khw;wpaikj;J> ,e;jpahTf;F 5 bhpy;ypad; mnkhpf;f lhyh; nghUshjhuj;jpd; ghh;itia NkYk; mjpfhpf;f gy Jiwrhh; Kaw;rpfis mwpKfg;gLj;jpAs;shh;. jdJ ek;gpf;ifia kPz;Lk; cWjpg;gLj;jpa mth;> rkPgj;jpa ciuapy;> “,e;j (Nfhtpl;-19) neUf;fbia vjph;nfhz;L mOtjw;Fk; nrayw;wjw;Fk; ,e;jpah Mjuthf ,y;iy” vd;W $wpdhh;. ,e;j neUf;fbia xU tha;g;ghf khw;Wtjw;Fk;> ,e;jpahit “Mj;kh eph;gh;” my;yJ Ra hpiyaz;l; Mf;Ftjw;Fk; Njrj;jpd; Mjuit mth; mioj;jhh;. cyfshtpa tpepNahfr; rq;fpypapy; fLikahd Nghl;bf;F vjpuhf ehl;il RahjPdkhf;Fk; Nehf;fj;Jld; 20 bhpy;ypad; lhyh; (,e;jpahtpd; nkhj;j cs;ehl;L cw;gj;jpapy; 10 rjtPjj;jpw;F rkkhd) epthuzg; nghjpiaAk; mth; mwptpj;jhh;. jd;dk;gpf;iff;fhd ,e;jpahtpd; jpl;lk; xU Jy;ypakhd eltbf;ifahFk;. Kjy; eltbf;ifahf gzg;Gof;f cl;nrYj;Jjy; kw;Wk; Gyk;ngah;e;j njhopyhsh;fs; kw;Wk; jpdrhp Cjpak; ngWgth;fSf;F Neub gzg;ghpkhw;wk; Nghd;w ,ilf;fhy eltbf;iffis Nkw;nfhs;tjhFk;. ,uz;lhtJ eltbf;ifahf> tsh;r;rp rpf;fyhd Jiwfspy; ePz;l fhy rPh;jpUj;jq;fs; mth;fis cyfshtpa el;GhPjpahd Nghl;bahsuhfTk; fth;r;rpfukhdjhfTk; khw;Wk;.

PM Modi delivering the inaugural address at the 125th Annual Session of Confederation of Indian Industries (CII) through video conference, in New Delhi on June 2

chpikiaj; njhlq;Fjy;

xU jpwikahd kw;Wk; jd;dk;gpf;if nfhz;l Njrj;ijg; gw;wpa gpujkh; Nkhbapd; ghh;it tpiutpy; czug;gl;L Mj;kdph;gh; ghuj; (jd;dk;gpf;if ,e;jpah) Kd;Kaw;rpahf mwpKfg;gLj;jg;gl;Ls;sJ.  rpy cldb rPh;jpUj;jq;fs; ,g;NghJ cs;ehl;L jpwd;fis Nkk;gLj;Jtjw;Fk;> cw;gj;jpia cah;j;Jtjw;Fk; nfhs;if vLf;Fk; KbTfSf;F fhuzpahfpd;wd.

Mj;kdph;ghh; ghuj; mgpahd; (Vvd;gpV) cs;ehl;L jahhpg;GfSf;fhd KO kjpg;G rq;fpypfis cUthf;Ftjpy; ftdk; nrYj;JfpwJ> ,J cs;Shh; cw;gj;jpahsh;fs; ntspg;Gw cjtp ,y;yhky; nropj;J tsuTk; ,wf;Fkjpapd; Njitia Fiwf;fTk; cjTk;.

Holistic approach

nkhj;j cs;ehl;L cw;gj;jpapy;> Vw;Wkjpfs; kw;Wk; Ntiytha;g;G tpfpjj;jpy; mjd; Fwpg;gplj;jf;f gq;fspg;GfSld;> nghUshjhu kWkyh;r;rp kw;Wk; jpwDf;fhd Kf;fpa gFjpahf vk;.v];.vk;., (ikf;Nuh> rpW kw;Wk; eLj;ju epWtdq;fs;) JiwiaAk; Vvd;gpV milahsk; fz;Ls;sJ.

vk;.v];.vk;., Jiwf;F Kf;fpakhd rPh;jpUj;jq;fSld; 500 kpy;ypaDf;Fk; mjpfkhd epWtdq;fs; nray;ghLfis kWnjhlf;fk; nra;tjw;Fk;> fhypy; jpUk;Gtjw;Fk; mjpfhuk; toq;fg;gLk;. ,iz ,ytr fld;fis mwpKfg;gLj;Jjy; (nkhj;jk; 3>000 gpy;ypad; &gha;)> Gj;Japh; ngWk; tzpfq;fSf;fhd 200 gpy;ypad; &gha; Jizf; fld;fs; kw;Wk; gy Gjpa epjpfs; mikf;fg;gLtjd; %yk; ,j;Jiwapy; fpl;lj;jl;l 500 gpy;ypad; &ghapd; fzprkhd cl;nrYj;Jjy; Mfpait mlq;Fk;.

The Prime Minister virtually launches CHAMPIONS, a technology platform to empower MSMEs, in New Delhi on June 1

rkkhd tha;g;Gfs;

cs;ehl;L cw;gj;jpia cah;j;Jtjw;Fk;> jukhd Vw;Wkjpia tphpTgLj;Jtjw;Fk; xU Nehf;fj;Jld;> vk;,Iv]; (,e;jpahtpy; ,Ue;J tzpf Vw;Wkjp) jpl;lk;> Vw;Wkjp kPjhd flikfs; kw;Wk; thpfis ePf;Fjy; jpl;lj;jhy; (Mh;bb,gp) khw;wg;gl cs;sJ> cs;fl;likg;G jpwdw;w jd;ik kw;Wk; ,e;jpahtpy; jahhpf;fg;gl;l nghUl;fis Vw;Wkjp nra;tNjhL njhlh;Gila nryTfis <Lnra;Ak;. ,e;j ed;ikfis Ntiytha;g;ig cUthf;Fk; jpwd; nfhz;l epWtdq;fSf;Fk; tphpTgLj;Jtij murhq;fk; Nehf;fkhff; nfhz;Ls;sJ.

gjpa ghh;it

,e;jpa tpz;ntspj; Jiwapd; njhlf;fg; gphpT> ,e;jpahtpd; muR elj;Jk; tpz;ntsp epWtdkhd ,];Nuhtpd; (,e;jpa tpz;ntsp Muha;r;rp mikg;G) trjpfs; kw;Wk; Kjd;ikahd cs;fl;likg;Gfisg; gad;gLj;Jtjw;fhd Neub gadhspahf Nrh;f;fg;gl;Ls;sJ. ,e;jpa njhopy;Jiwapd; Kd;Ndw;wj;ij Nehf;fp jdpahh; kw;Wk; muR elj;Jk; epWtdq;fSf;F jw;fhy njhopy;El;gj;ij toq;Fk; ,];Nuhtpd; ~njhopy;El;g ghpkhw;wk;| Kaw;rpf;F $Ljyhf ,e;j eltbf;if te;Js;sJ.

NkYk;> ,e;j eltbf;if ,e;jpahtpd; Gjpa ghJfhg;G rhh;e;j tpz;ntsp epWtdkhd b.v];.Mh;.X (ghJfhg;G tpz;ntsp Muha;r;rp mikg;G)> tpz;ntsp njhlf;fq;fSld; Neh;kiwahd Kd;Ndw;wj;jpw;fhd Nehly; mjpfhhpahf khWtjw;fhd tha;g;igAk; mDkjpf;Fk;.

xU epiyahd ghJfhg;G

xU Kf;fpa rpwg;gk;rkhf> Vvd;gpV ,e;jpahtpd; ghJfhg;Gj; Jiwf;Fk; ePl;bf;fg;gl;Ls;sJ. me;epa Neub KjyPl;bd; (ntspehl;L Neub KjyPL) jw;NghJs;s KjyPL 49% ,ypUe;J 74% Mf cah;j;jg;gl;Ls;sJ. ,J cs;ehl;L cw;gj;jpahsh;fSf;F Kf;fpakhd njhopy;El;gq;fis %ykhfTk; gad;gLj;jTk; cjTk;> ,J kpfTk; Njitahd etPdkakhf;fy; kw;Wk; cw;gj;jp nray;Kiwia GJg;gpf;f cjTk;.

200 Mz;Lfhy goikahd mikg;ghd Xv/g;gp (fl;lis njhopw;rhiy thhpak;) cw;gj;jpia jd;dhl;rp ngwTk;> nray;jpwid mjpfhpf;fTk;> nghWg;Gzh;it mjpfhpf;fTk; epWtdkakhf;fYf;F cl;gLk;.

jpUk;g mbg;gilfSf;F

Kjyhtjhf> ,e;j Jiw ,e;jpahtpy; cs;s njhopy;fSf;F ,izahf fUjg;gLfpwJ> NkYk; Vvd;gpV ,d; fPo; murhq;fk; ,e;jpah KOtJk; tptrhapfis Nkk;gLj;Jtij Nehf;fkhff; nfhz;l Kd;Ndhb rPh;jpUj;jq;fis mwptpj;Js;sJ.

With reforms and new initiatives announced as part of the ANBA, farmers across the country can enjoy direct benefits of their hard labour while simultaneously securing their futures with modernisation through technology

,e;j Nrhjid fhyq;fspy; cw;gj;jpia cWjpg;gLj;j kpy;ypad; fzf;fhd tptrhapfs; 300 gpy;ypad; &gha; $Ljy; mtrufhy %yjdj;jpypUe;J Neubahf gadilthh;fs;. 100 gpy;ypad; &gha; %yjd cl;nrYj;JjYld;> kph;Nfh czT epWtdq;fSf;F ,g;NghJ nfhj;Jf;fspy; njhopy;El;g ed;ikfs; toq;fg;gLk; (c.gp.apy; kh> [k;K fh\;kPhpy; Fq;Fkg;g+> tlfpof;fpy; %q;fpy; jsph;fs;> Me;jpuhtpy; kpsfha; Nghd;wit) jug;gLj;jg;gl;l juk; kw;Wk; cw;gj;jpf;F v/g;Vv];v];VI gb epakq;fs;.

rPh;jpUj;jq;fspd; gl;bay; Ntshz; nghUl;fspd; cghpia mj;jpahtrpa nghUl;fs; rl;lj;jpy; jpUj;jq;fSld; gad;gLj;Jtij Nehf;fkhff; nfhz;Ls;sJ> ,J gw;whf;Fiw fhyq;fspy; NghJkhd tpepNahfj;ij cWjp nra;tjw;fhf nra;ag;gLfpwJ. ,e;j jpUj;jq;fs;> cghpiag; gad;gLj;Jtjd; %yKk;> FiwghLs;s re;ijfSf;F Nghf;Ftuj;Jf;F khdpak; toq;Ftjd; %yKk; ghJfhg;ghd toq;fy; / Njitr; rq;fpypia cUthf;fp ,e;jpa tptrhapfspd; eyidg; ghJfhf;Fk;.

Schemes like Digital India have laid the groundwork due to which families across rural India are able to receive government benefits under the ANBA directly in their bank accounts

gpujkh; Nkhb kpf rkPgj;jpy; Rthkp tpNtfhde;jiu Nkw;Nfhs; fhl;b> cs;ehl;L jahhpg;Gfisg; gad;gLj;jTk;> cyfshtpa re;ijfspy; ,e;jpa jahhpg;Gfis Cf;Ftpf;fTk; ,e;jpah;fis typAWj;jpdhh;> ~ cs;Shh; Fuy;| vd;w jdJ fUj;ij NkYk; NkYk; njhptpj;jhh;.

tsh;e;J tUk; cyf xOq;fpy; jdf;nfd xU Kf;fpa ,lj;ij cUthf;f ,e;jpah xNu Neuj;jpy; cz;ikahd Vw;Wkjpia mjpfhpf;f Ntz;Lk;. 5 bhpy;ypad; mnkhpf;f lhyh; nghUshjhukhf khWtjw;fhd ekJ gazj;ij tpiuthff; fz;fhzpg;gJ kl;Lky;yhky;> mLj;j Mz;Lfspy; ,e;jpa eyd;fs; ghJfhf;fg;gLtijAk; cWjp nra;Ak;.

விநாயக் சூர்ய சுவாமி

விநாயக் சூரிய சுவாமி டெல்லியைச் சேர்ந்த பத்திரிகையாளர். மெக்கானிக்கல் ,ன்ஜினியரிங் பட்டம் பெற்ற ,வர், ,ந்திய கடற்படையில் அப்ரண்டிஸ் ஷிப் பில்டராக பணியாற்றியுள்ளார். ,ளம் வயதிலிருந்தே ஒரு பகுதிநேர எழுத்தாளர், அவர் எழுத்து மற்றும் பயணத்திற்கான தனது புத்திசாலித்தனத்தைத் தொடர பத்திரிகைக்கு மாறினார்.
error: Content is protected !!