,y;yk;

அதிசய புல்

பிரச்சினை 05, 2020

அதிசய புல்

யோகேஷ் ஷிண்டே |நூலாசிரியர்

பிரச்சினை 05, 2020


மூங்கில் பல நூற்றாண்டுகளாக இந்திய கலாச்சாரத்தின் ஒருங்கிணைந்த பகுதியாகும். பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையிலான அரசாங்கம், உலகளாவிய மூங்கில் சந்தையில் இந்தியாவின் நிலையை வலுப்படுத்தும் வகையில் செயல்பட்டு வருகிறது, இது விவசாயிகளுக்கு பயனளிப்பதோடு மட்டுமல்லாமல், கைவினைஞர்களுக்கு இந்திய நகர்ப்புற மற்றும் சர்வதேச சந்தைகளில் தங்கள் கலையை வெளிப்படுத்த உந்துதலையும் அளிக்கிறது.

ngUk;ghYk; ‘gr;ir jq;fk;’ vd;W miof;fg;gLk; %q;fpy; ,e;jpahtpd; fyhr;rhuk; kw;Wk; ghuk;gupaj;jpd; xUq;fpize;j gFjpahFk;. xU czTg; nghUshfg; gad;gLj;JtJ Kjy; fl;Lkhdj;jpy; Njitg;gLtJ tiu> ,e;j mjpra Miy ,e;jpa tho;f;if Kiwapd; xUq;fpize;j gFjpahFk;. ,e;j gy;Jiw Gy;ypd; gad;ghLfspy; ghuk;gupakhf nghk;ikfs;> $ilfs; kw;Wk; gLf;iffs; jahupj;jy; kw;Wk; gy; Jyf;Fjy;> Ngdhf;fs;> tpirg;gyiffs;> iff;fbfhuq;fs; kw;Wk; Ngr;rhsu;fs; Nghd;w etPd ehs; gad;ghl;L nghUl;fis cUthf;Fjy; Mfpait mlq;Fk;! ,e;j nrbapd; gd;Kfj;jd;ikiaAk; fpuhkg;Gw nghUshjhuj;jpd; tsu;r;rpf;F mjd; Kf;fpaj;Jtj;ijAk; czu;e;j ,e;jpa muR mjd; rhFgbia Nkk;gLj;j gy eltbf;iffis vLj;Js;sJ. 2020 [_iy khjk; jdJ khd; fp ghj; ciuapy;> ,e;jpahtpd; gpujku; eNue;jpu Nkhb> tlfpof;F khepyq;fshd mrhk;> jpupGuh kw;Wk; kzpg;G+upy; cUthf;fg;gl;l %q;fpy; nghUl;fspd; ed;ikfis vLj;Jiuj;J> iftpidQu;fisg; ghuhl;bdhu;. %q;fpy; rhu;e;j jahupg;Gfs; ,e;jpa nghUshjhuj;jpw;F kl;Lky;yhky;> gpujkupd; Nkf; ,d; ,e;jpah gpur;rhuj;jpw;Fk; Mj;kdpu;gu; ghuj; mgpaDf;Fk; gq;fspf;fpd;wd.

cyfg; Rw;Wr;R+oy; jpdj;ij Kd;dpl;L ([_d; 5) GJby;ypapy; 2018 ,y; eilngw;w fz;fhl;rpapy; ,e;jpag; gpujku; eNue;jpu Nkhb (tykpUe;J ,uz;lhtJ) %q;fpy; njhopy;KidNthUld; ciuahbdhu;.
ngupa eltbf;if

%q;fpy; gapupLNthupd; eyDf;fhf gpujku; Nkhb jiyikapyhd murhq;fk; vLj;Js;s kpfg;ngupa eltbf;iffspy; xd;W> %q;fpy; xU kukhf milahsk; fhzg;gl;l ,e;jpa tdr; rl;lk;> 1927 ,y; jpUj;jk; nra;a Ntz;Lk;. jpUj;jj;jpw;Fg; gpwF> %q;fpy; ,g;NghJ Gy;yhf mq;fPfupf;fg;gl;Ls;sJ. 2016 ,y; nra;ag;gl;l ,e;j jpUj;jk; %q;fpy; tu;j;jfk; kw;Wk; Nghf;Ftuj;Jf;F jilahf ,Ue;j gy fl;Lg;ghLfis ePf;fpaJ. ,e;j eltbf;if ,g;NghJ %q;fpy; tptrhapfs; jq;fs; jahupg;Gfis ehl;by; vq;F Ntz;LkhdhYk; gh]; ngWtjpy; rpukk; ,y;yhky; nfhz;L nry;y mDkjpf;fpwJ.

ehfhyhe;ijr; Nru;e;j ehl;Lg;Gw fiyQu;fs; FO %q;fpy; eldk; MLfpwhu;fs

,j;Jiwapd; KOikahd tsu;r;rpf;fhf murhq;fk; 2018-19 Mk; Mz;by; kWrPuikf;fg;gl;l Njrpa %q;fpy; kp\id (vd;.gp.vk;) mwpKfg;gLj;jpaJ. kp\dpd; fPo;> Gjpa eu;rupfis epWTtjw;F Mjutspg;gjd; %yKk;> jw;NghJs;stw;iw tYg;gLj;Jtjd; %yKk; jukhd elTg; nghUl;fspd; fpilf;Fk; jd;ikia mjpfupf;f eltbf;if vLf;fg;gl;Ls;sJ. ,jDld; ,e;jpa efu;g;Gw re;ij kw;Wk; cyfshtpa re;ij ,uz;ilAk; jl;lf;$ba kjpg;G $l;lg;gl;l jahupg;Gfis jahupg;gjw;fhd iftpidQu;fspd; jpwd;fis Nkk;gLj;Jtjw;fhd jpwd; Nkk;ghL kw;Wk; gapw;rp jpl;lq;fs; cs;sd.

RahjPd mbgilapy; tptrhapfSf;F cjTjy;

2020f;Fs; tptrhapfspd; tUkhdj;ij ,ul;bg;ghf;FtJ gpujku; Nkhbapd; ghu;itahFk;> ,q;Fjhd; %q;fpy; fzprkhf cjt KbAk;. tptrha re;ijfspd; xOq;FKiwf;F cl;gLj;jg;glhky; tptrhapfs; jq;fs; tpisnghUl;fSf;F rpwe;j tpiyiag; ngWtij cWjp nra;Ak; kNrhjhf;fSld; $l> %q;fpy; tptrhapfs; mjpf Kaw;rp ,y;yhky;> $Ljy; ed;ikiag; ngWthu;fs;. [_d; 27> 2019 md;W> kfhuh\;buh muR mly; %q;fpy; rkpu;jp jpl;lj;jpw;F xg;Gjy; mspj;jJ> ,J khepyj;jpd; xt;nthU khtl;lj;jpYk; 750 tptrhapfSf;F (Njhuhakhf) jpR tsu;g;G %q;fpy; kuf;fd;Wfis khdpa tpiyapy; toq;f jpl;lkpl;Ls;sJ. ,jw;fhf 25 Nfhb &ghAk; khepy muR Kd;nkhope;jJ.

iftpidQu;fs; nfhy;fj;jhtpy; xU fz;fhl;rpapy; %q;fpy; gad;ghl;L kw;Wk; Nrkpg;gf nghUl;fis cUthf;Ffpwhu;fs;

rkPgj;jpy;> kj;jpa Ntshz;ik kw;Wk; cotu; eyj;Jiw mikr;ru; eNue;jpu rpq; Njhku;> xd;gJ khepyq;fspy; (kj;jpag; gpuNjrk;> F[uhj;> kfhuh\;buh> xbrh> mrhk;> ehfhyhe;J> jpupGuh> cj;jufz;l; kw;Wk; fu;ehlfh) 22 %q;fpy; njhFjpfisj; njhlq;fpdhu;. %q;fpy; nghUl;fspd; Vw;Wkjpia mjpfupf;Fk; tiu. mikr;ru;> “cs;ehl;by; tsu;f;fg;gLk; %q;fpy; ,dq;fs; %yk; cs;Shu; iftpidQu;fSf;F [vd;.gp.b] toq;fg;gLk; MjuT>‘cs;Shu; Fuy; ’vd;w ,yf;if cz;ikahdjhf;Fk;> tptrhapfspd; tUkhdj;ij mjpfupf;Fk; kw;Wk; ,wf;Fkjpiar; rhu;e;jpUg;gijf; Fiwf;Fk;.” ,e;jpahtpy; %q;fpy; nry;tk; kw;Wk; tsu;e;J tUk; njhopy; Mfpatw;Wld;> nghwpapay; kw;Wk; iftpidg; nghUl;fs; Mfpa ,uz;bw;Fk; cyfshtpa re;ijfspy; jd;id epiyepWj;Jtij ,e;jpah Nehf;fkhff; nfhs;s Ntz;Lk;> vd;whu;. mf;Nlhgu;> 2020 ,y;> %q;fpy; Jiwia cau;j;Jtjw;fhf xU RahjPd kd;wk; njhopy; KidNthu; kw;Wk; %q;fpy; nghUl;fspd; tu;j;jfj;ij Cf;Ftpg;gjd; %yk; njhlq;fg;gl;lJ. Kd;dhs; kj;jpa ke;jpup RNu\; gpuGtpd; rpe;jidahd ,e;jpah %q;fpy; kd;wk; ,e;jj; Jiwapy; 55 jiytu;fisf; nfhz;l jd;dhu;t FOit xd;wpizg;gij Nehf;fkhff; nfhz;Ls;sJ. ,e;jpahtpy;> %q;fpy; njhopy; mLj;j Ie;J Mz;Lfspy; 4 kpy;ypad; tptrhapfisAk;> Rkhu; 1.5 kpy;ypad; %q;fpy; njhopy;KidNthu;fisAk; rhjfkhf ghjpf;Fk; vd;W Kd;dhs; mikr;ru; $wpdhu;.q;fpy; Jiwia mgptpUj;jp nra;tjw;F ,e;jpa muR gy eltbf;iffis vLj;Js;sJ. ,J epiyahd tho;thjhuk; kw;Wk; fhyepiy khw;wj;ijf; Fiwj;jy; Nghd;w Nehf;fq;fisf; nfhz;Ls;sJ. %q;fpy; Cf;Ftpj;jy;> mjd; rhFgb kw;Wk; cw;gj;jp kw;Wk; njhopy;KidNthu;fshy; nra;ag;gLk; gzpfs; Mfpatw;wpw;F murhq;fk; mspf;Fk; ce;Jjy; kw;Wk; MjuTld;> ,e;jpah cyfshtpa %q;fpy; re;ijapy; jdJ epiyia tYg;gLj;jpf;nfhs;Sk; ghijapy; nrd;W J}a;ikahd kw;Wk; gRikahd Njrkhf khwp tUfpwJ .

யோகேஷ் ஷிண்டே

யோகேஷ் ஷிண்டே ஒரு விவசாய தொழில்முனைவர் ஆவார், மூங்கில் தயாரிப்புகளை பிரபலப்படுத்துவதில் பணியாற்றுகிறார். அவர் மூங்கில் இந்தியாவின் நிறுவனர் ஆவார், இது நிலையான மூங்கில் தயாரிப்புகளை தயாரிப்பது மட்டுமல்லாமல், புனேவை ஒட்டியுள்ள வெல்ஹே, போர், பன்ஷெட் மற்றும் முல்ஷி கிராமங்களைச் சேர்ந்த விவசாயிகளையும் வேலைக்கு அமர்த்தியுள்ளார்.
error: Content is protected !!