,y;yk;

தொழில்நுட்ப பவர்ஹவுஸ்

பிரச்சினை 05, 2020

தொழில்நுட்ப பவர்ஹவுஸ்

எழுதியவர் ரெம்யா ஹரிதாசன் |நூலாசிரியர்

பிரச்சினை 05, 2020


பாபா அணு ஆராய்ச்சி மையம் தேசத்தைக் கட்டியெழுப்புவதற்கான அனைத்துத் துறைகளுக்கும் விஞ்சமுடியாத முடியாத பங்களிப்புகளைச் செய்துள்ளது. மின் உற்பத்தி மற்றும் தேசிய பாதுகாப்பு முதல் விவசாயம்ää சுகாதாரம்ää கழிவு மேலாண்மைää நீர் தொழில்நுட்பங்கள் மற்றும் உணவு பதப்படுத்துதல் வரைää முதன்மையான அணு மறு தேடல் நிறுவனத்தின் ஆராய்ச்சி மற்றும் கண்டுபிடிப்புகள் அதை உலக வரைபடத்தில் வைத்துள்ளன

Kk;igapy; mNugpa flw;fiuapy; cs;s buhk;Ng `py;]pd; kbapy; mike;jpUf;Fk;> mZrf;jp Muha;r;rpf;fhd ,e;jpahtpd; Kjd;ik epWtdkhd ghgh mZ Muha;r;rp ikak; (BARC) cs;sJ. “Njrj;jpd; Nritapy; mZf;fs;” vd;w mjd; Fwpf;NfhSf;F ,zq;f> 1>100 Vf;fu; gug;gstpy; mike;Js;s ,e;j mikg;gpy; vl;L mZ Muha;r;rp ciyfs; kw;Wk; gy Ma;tfq;fs; cs;sd. Ntshz;> Rfhjhuk;> fopT Nkyhz;ik> ePu; Rj;jpfupg;G> czT gjg;gLj;Jjy; Nghd;wtw;wpy; Muha;r;rp tbtj;jpy; mZrf;jp Jiwapd; Njitfis kl;Lky;yhky; r%fj;jpd; NjitfisAk; G+u;j;jp nra;tjw;fhf (gpVMu;rp) Muha;r;rpia tsu;f;fpwJ. tpQ;Qhd kw;Wk; njhopy;El;gj;jpd; cyfshtpa muq;fpy; ,e;jpah xU tYthd epiyg;ghl;il mila cjtpa ehl;bd; kfj;jhd epWtdkhf gpVMu;rp Muha;r;rp Nkw;nfhz;Ls;s gue;j gad;ghLfs;.

Gjpa Vgp-rVuV -A+ -U (Nkk;gLj;jg;gl;lJ);

Muk;gk;

mZrf;jpapd; rf;jpiag; gad;gLj;Jtjd; %yk; xU tYthd ,e;jpahit cUthf;f> Gfo;ngw;w tpQ;QhdpAk; njhiyNehf;F ghu;itahsUkhd lhf;lu; N`hkp [`hq;fpu; ghghtpd; vjpu;fhy Nehf;Fld; ,J njhlq;fpaJ. “,e;jpa mZrf;jp jpl;lj;jpd; je;ij” vd;W miof;fg;gLk; lhf;lu; ghgh> mZ mwptpay; kw;Wk; nghwpapaypy; gyjug;gl;l Muha;r;rpia Cf;Ftpg;gjw;fhf 1954 Mk; Mz;by; buhk;Ngapy; mZrf;jp ];jhgdj;ij epWtpdhu;. mtuJ kiwTf;Fg; gpwF> V,,b 1967 Mk; Mz;by; ghgh mZ Muha;r;rp ikak; vd kWngauplg;gl;lJ.

Njrj;ij Mw;wy; gLj;Jjy;;

gpVMu;rpapd; cz;ikahd kuG mjd; cyfj; juk; tha;e;j Muha;r;rp ciyfspy; cs;sJ> ,J mZ fjpu;tPr;R kw;Wk; mjd; tpisTfisg; gbg;gjw;Fk; Gupe;J nfhs;tjw;Fk; rhsuq;fis toq;fpaJ> NkYk; mZ kpd; cw;gj;jpapy; ,wq;Ftjw;fhd ek;gpf;ifia ,e;jpahTf;F mspj;jJ. gpVMu;rp jw;NghJ ,uz;L nray;ghl;L Muha;r;rp ciyfisf; nfhz;Ls;sJ> mjhtJ Vgp-rVuV -A+ (Nkk;gLj;jg;gl;lJ) kw;Wk; JUth. MW gioa Muha;r;rp ciyfs; ePf;fg;gl;ld> mtw;wpy;> Vgp-rVuV -A+ ciy Mrpahtpd; Kjy; mZ ciy 1956 ,y; mikf;fg;gl;lJ. Gjpa Vgp-rVuV -A+ (mjd; Nkk;gLj;jg;gl;l gjpg;G) nrg;lk;gu; 2018 ,y; tpku;rdj;ij mile;jJ.Muha;r;rp ciyfspypUe;J ngwg;gl;l mwpT ,e;jpah mZ kpd; cw;gj;jpapy; jd;dpiwT ngw cjtpaJ> ,d;W ehl;bd; 22 nray;gLk; mZrf;jp ciyfs; ehl;by; cw;gj;jp nra;ag;gLk; nkhj;j kpd;rhuj;jpy; 1.8 rjtPjk; (6>780 nkfhthl;) gq;fspg;G nra;fpd;wd. brk;gu; 2018 ,y;> fu;ehlfhtpy; cs;s iffh mZ kpd; epiyaj;jpd; 220 nkfhthl; myF> mZ ciyapd; kpf ePz;l njhlu;r;rpahd (962 ehl;fs;) cyf rhjidia Kwpabj;jJ. ,e;j rhjid mZ ciy njhopy;El;gj;jpy; Nkk;gl;l kpd;dZtpay; kw;Wk; fUtp mbg;gilapy;.

fhu;-elfhtpy; cs;s iffh mZ kpd; epiyak; (NfVgpv];)

Ntshz;ik

tptrhaj;jpy;> gpVMu;rp 47 gapu; tiffis cUthf;fpAs;sJ> mjpf kfR+y; kw;Wk; Nkk;gl;l Neha; vjpu;g;G Nghd;w Nkk;gl;l gz;Gfisf; nfhz;Ls;sJ> mit tzpf rhFgbf;fhf ntspaplg;gl;Ls;sd. kpfTk; gpugykhd tiffspy; rpy epyf;fliy kw;Wk; muprp> mit tpupthf tsu;f;fg;gLfpd;wd. kw;w gapu; tiffspy; fLF> Kq; gPd;> khl;L gl;lhzp> FQ;R gl;lhzp Nghd;wit mlq;Fk;.

cly;eyk;

gpVMu;rp My; cUthf;fg;gl;l fjpupaf;f rpfpr;ir rhjdkhd ggl;uhd;> kypT> cau; nray;jpwd; nfhz;l rpX-60 nlnynjugp ,ae;jpuj;ij toq;Ftjd; %yk; ehl;by; Gw;WNeha; rpfpr;irapy; Gul;rpia Vw;gLj;jpAs;sJ. ,e;jpahtpy; gy Gw;WNeha; kUj;Jtkidfspy; ghgl;uhd; myFfs; epWtg;gl;Ls;sd> NkYk; mit kj;jpa fpof;F> Mg;gpupf;fh> njd; mnkupf;fh kw;Wk; fpof;F INuhg;ghtpw;Fk; Vw;Wkjp nra;ag;gLfpd;wd.

czT gjg;gLj;Jk;Kiw

fjpu;tPr;R gjg;gLj;jg;gl;l czTfspy; gpVMu;rp tpupthd Muha;r;rp nra;fpwJ. mLf;F MAs; ePl;bg;G fhuzkhf> ,j;jifa czT nghUl;fs; cs;ehl;L re;ijfspy; Vw;Wkjp nra;ag;gl;L tpw;fg;gLfpd;wd. tptrha tpisnghUl;fisg; ghJfhj;jy;> Nrkpj;jy;> tpepNahfk; kw;Wk; Vw;Wkjp nra;a ,J ngupJk; cjtpaJ. fjpupaf;f cztpd; MNuhf;fpaj;ij Njrpa mstpy; czT gjg;gLj;Jk; njhopy;fs; mikr;rfk; kw;Wk; cyf Rfhjhu mikg;G Vw;Wf;nfhz;lJ.

mZrf;jp my;yhj Kaw;rpfs;

fjpu;tPr;irg; gad;gLj;jhj njhopy;El;gq;fspy; $l gpVMu;rp mjd; jpwid ep&gpj;Js;sJ. Fwpg;gplj;jf;f rpy rhjidfspy; ePu; Rj;jpfupg;G> fopT Nkyhz;ik kw;Wk; nghUs; Muha;r;rp Mfpait mlq;Fk;.ePu; njhlu;ghd gy njhopy;El;gq;fs; cs;sd> mtw;wpy; khRghl;ilf; fz;lwpe;J Rj;jkhd FbePiu cw;gj;jp nra;fpd;wd. Kw;wpYk; nrayw;w cs;ehl;L ePu; Rj;jpfupg;ghsu;fs;; FNuhkpak; kw;Wk; /TShiuLfisf; fz;lwptjw;fhd fUtpfs;> kw;Wk; /TShiuL> ,Uk;G kw;Wk; Mu;rdpf; Mfpatw;iw ePupypUe;J mfw;Wjy;> kw;Wk; ePu; Rj;jpfupg;Gf;fhd xU rt;T ig Mfpait gpVMu;rp cUthf;fpa rpy ek;gpf;iff;Fupa RNjr njhopy;El;gq;fs;.capfu vU kw;Wk; kPj;Njd; thATf;F kf;Fk; fopTfis cuk; jahupg;gjw;fhf gpVMu;rp cUthf;fpa ntw;wpfukhd njhopy;El;gkhFk; epru;f;&dh Miy. ngupa kUj;Jtkidfs;> N`hl;ly;fs;> njhopw;rhiyfs; kw;Wk; FbapUg;G tshfq;fspd; rikayiwfs; my;yJ Nfd;Bd;fspy; cs;sijg; Nghy> <ukhd fopTfis Neubahf %yj;jpy; Rj;jpfupf;f vspjhf mikf;fyhk;.Nkk;gl;l nghUs; Muha;r;rpapy;> gpVMu;rp mz;ikapy; mile;j rhjid ggh fthr; MFk;> ,J MAjg;gilfSf;fhd ,yFuf Fz;L Jisf;fhj [hf;nfl; MFk;. ,it cau; ghyp];bf; nray;jpwd; fyg;G jhs;fshy; (gpVMu;rp ehNdh-jhs;fs; vd miof;fg;gLfpd;wd) cUthf;fg;gLfpd;wd> mit tof;fkhd [hf;nfl;Lfspd; 17 fpNyh vilAld; xg;gpLk;NghJ [hf;nfl;Lfs; 6.6 fpNyh vilAs;sjhf ,Uf;Fk;.

ehL KOtJk; fpl;lj;jl;l 160 ,lq;fspy; mikf;fg;gl;l epru;fpUdh gNahfh]; Miyfs;> kf;Fk; fopTg;nghUl;fis Rj;jpfupg;gjw;fhd rpwe;j topKiwahFk;> NkYk; cuk; kw;Wk; kPj;Njd; thA Nghd;w Jizg;nghUs; jahupg;GfisAk; cw;gj;jp nra;fpd;wd;

ru;tNjr epiy

gpujk ke;jpup mYtyfj;jpd; fPo; mZrf;jpj; Jiwapd; xU gFjpahf gpVMu;rp> Njrpa mstpyhd xj;Jiog;G %yk; nray;gLj;jg;gLk; rpy nkfh mstpyhd mwptpay; jpl;lq;fSf;F fzprkhf gq;fspg;G nra;fpwJ. ,e;j jpl;lq;fspy; rpy rp.,.Mu;.vd; cld; ngupa `hl;uhd; Nkhjy;> Md;b-GNuhl;lhd; kw;Wk; mad; Muha;r;rpf;fhd trjp> ,e;jpahit jskhff; nfhz;l epA+l;upNdh Ma;tfk; Nghd;wit mlq;Fk;.4>500 tpQ;Qhdpfs; cl;gl 14>000 Copau;fisf; nfhz;l tYthd gzpahsu;fisf; nfhz;l gpVMu;rp> kpfTk; jho;ikahd mZtpd; rf;jpiag; gad;gLj;jp> vuprf;jp> tptrhak;> Rfhjhuk;> ePu;> czT kw;Wk; cs;ehl;Lg; ghJfhg;G Mfpatw;wpd; mbg;gilapy; Njrj;jpd; ghJfhg;ig mila njhlu;e;J Kay;fpwJ..

எழுதியவர் ரெம்யா ஹரிதாசன்

ரெம்யா ஹரிதாசன் மும்பையின் பாபா அணு ஆராய்ச்சி மையத்தில் ஆறு ஆண்டுகள் பணியாற்றினார்ரூபவ் தற்போது இந்திய அரசின் முதன்மை அறிவியல் ஆலோசகர்ரூபவ் புது தில்லி அலுவலகத்திற்கு பிரதிநிதித்துவம் குறித்த விஞ்ஞானியாக பணியாற்றி வருகிறார்.
error: Content is protected !!