ஆளுமை

Rthkpapd; Kd;Ndw;wk;

பிரச்சினை 04, 2020

Rthkpapd; Kd;Ndw;wk;

எழுதியவர் பில் டேவிஸ் |நூலாசிரியர்

பிரச்சினை 04, 2020


Rthkp tpNtfhde;ju; mnkupf;fh kw;Wk; ,q;fpyhe;Jf;fhd gazq;fs; ,e;jpa jj;Jtj;jpd; cyfshtpa fUj;ij khw;wp> Rthkp[pia ,e;jpa Qhdj;jpd; J}juhf khw;wpaJ

nrg;lk;gu; 1893 ,y;> Rthkp tpNtfhde;ju; mnkupf;fhtpd; rpfhNfhTf;F te;jNghJ> kjq;fspd; ghuhSkd;wj;jpy; jdJ jd;iktha;e;j ciuia epfo;j;j> Nkw;fj;jpa Fq;Fkg;G+ cil mzpe;j ,e;jpa gpujpepjpia Nkw;fj;jpa cyfk; mjpfk; epidf;ftpy;iy. ,Ug;gpDk;> rpy ehl;fspy;> Rthkp[papd; thu;j;ijfs; kw;Wk; mtuJ MSik rf;jp ntFJ}uk; gazpj;jjhy;> me;j ghu;it tpaj;jF Kiwapy; khwpaJ. rpfhNfhtpy; cs;s kjq;fspd; ghuhSkd;wj;jpy; jdJ ghu;itahsu;fis ntd;w gpwF> mtu; mnkupf;fhtpd; fpof;Fg; gFjp KOtJk; ePuhtp vd;[pd; %yk; gazk; nra;aj; njhlq;fpdhu;. vy;yh kjq;fSk; flTSf;F nry;Yk; ghijfs;> kdpju;fs;> mtw;wpd; rhuhk;rj;jpy;> nja;tPf kdpju; vd;gijj; jtpu NtW ahUky;y> xt;nthU egUk; ,ij czu;e;J nfhs;tNj tho;f;ifapd; Fwpf;Nfhs; vd;w nra;jpAld; mtu; jdJ mnkupf;fiu jpLf;fpl;L Mr;rupag;gLj;jpdhu;. xt;nthU egUk; ,e;j cz;ikia mDgtj;jpd; cz;ikahf czu Ntz;Lk; vd;gNj tho;f;ifapd; Fwpf;Nfhs;.  mtuJ nrhe;j rf;jptha;e;j thu;j;ijfspy;: “rpq;fq;fNs> thUq;fs;. ePq;fs; MLfs; vd;w khiaia mirj;Jg; ghUq;fs;. ePq;fs; Mtpfs; ,y;yhjtu;fs;. MrPu;tjpf;fg;gl;l kw;Wk; epj;jpakhdtu;. “nfhy;fj;jhTf;F tlf;NfAs;s xU fhsp Nfhtpypy; trpj;J te;j jdJ FUthd ];uP uhkfpU\;zupd; fhybapy; ,e;j cz;ikfis mtu; czu;e;jpUe;jhu;. Rthkp[p “R+whtsp Jwtp” vd;W mwpag;gl;lhu;. mtu; vq;F nrd;whYk; mtu; tp\aq;fisj; J}z;btpl;lhu;> kpFe;j cw;rhfk; mtuJ Ngr;Rf;fspy; fye;J nfhs;Sk;.

Mf];l; 1894,y; mnkupf;fhtpd; ikNd> f;uPNdf;Nutpy; ele;j xU ,iltplhj Kfhk; $l;lj;jpy; ($lhuq;fspy; trpg;gJ) fw;gpf;f Rthkp[p miof;fg;gl;lhu;. ,J mtuJ rpfhNfh Kftu;fshy; <u;f;fg;gl;lJ. mtu; mq;F jdJ cWg;Gld; ,Ue;jhu;> xU caukhd igd; kuj;jpd; fPo; mtUld; jiuapy; cl;fhu;e;jpUe;j Mu;tKs;s khztu;fspd; tl;lj;jpw;F tpupTiu nra;jhu;. mtu; mq;F jdJ %yg; nghUshf ,Ue;jhu;> xU caukhd igd; kuj;jpd; fPo; mtUld; jiuapy; cl;fhu;e;jpUe;j Mu;tKs;s khztu;fspd; tl;lj;jpw;F tpupTiu nra;jhu;. ntspNawpa gpwF> mtUf;F NghJkhd gazKk; ghu;itahsu;fSk; ,Uf;f Ntz;Lk; vd;W KbT nra;jhu;. mtu; FbNawTk; khztu;fisf; nfhz;bUf;fTk; tpUk;gpdhu;> mjdhy; mtu; mnkupf;fhtpy; epue;jukhd xd;iw tpl;Ltpl KbAk; vd;W epidj;jhu;. mtu; gh];lDf;Fk; epA+ahu;f;Ff;Fk; ,ilapy; tpthjpj;jhu;. mtu; jd;idj;jhNd $wpf;nfhz;lhu;> “gh];ld; mnkupf;fhtpd; Vnjd;];> Mdhy; epA+ahu;Nfh Nuhk;.” mtu; Nuhik Nju;T nra;jhu;.  me;j ,iyAjpu;fhyj;jpy; mtu; G&f;spd; xOq;Fnewp(vj;jpfy;) rq;fj;jpy; njhlu;r;rpahd njhFg;ghdh tpupTiufis toq;fpdhu; kw;Wk; epA+ahu;f;fpd; Ntjhe;jh nrhirl;bia epWtpdhu;.

fypNghu;dpahtpd; kTz;l; Nyhtpy; Rthkp tpNtfhde;ju; (,uz;lhtJ tupir> ,lkpUe;J Ie;jhtJ).

1895 [dtupapy; mtu; lhf;lu; Fu;d;rpapd; Mlk;gukhd ,y;yj;ij tpl;L ntspNawp kd;`hl;ldpy; 54 W 33tJ njUtpy; jdJ nrhe;j FbapUg;Gf;F nrd;whu;. mtuJ miwfs; epuk;gp topag;gl;ld vd;W $wg;gl;lJ. ehw;fhypfs; midj;Jk; vLf;fg;gl;lNghJ> kf;fs; NkirfspYk; jiuapYk; cl;fhu;e;Jk;  fjTf;F ntspNa $l ,Ug;ghu;fs;. Rthkp[papd; tho;ehs; ez;guhf khwpa N[hrgpd; Nkf;ypNahl;> jdJ Kjy; thu;j;ijapypUe;J filrp tiu Nfl;lJ cz;ikjhd; vd;W $wpdhu;.

Rthkp[p vg;NghJNk jd;id <Lgbj;jpf;nfhz;Nl ,Ue;jhu;> ngUk;ghyhd ehl;fspy; xU ehisf;F ,uz;L Kiw Ngr;Rf;fis toq;fpdhu;. mtu; vt;tsT Nrhu;thf ,Ue;jhu; vd;gijg; ghu;j;j nynfl;> `l;rd; Mw;wpd; Nkw;Fg; gFjp efupypUe;J 100 iky; tlf;NfAs;s jdJ thu ,Wjp ,y;ykhd upl;[;yp Nkdupy; Xa;ntLf;f mioj;jhu;. mtu; xU khngUk; Xf;fpd; fPo; jpahdpf;f tpUk;gpdhu;> me;j ,lk; Fwpg;ghf upl;[pypapd; tpNtfhde;jh Xa;tplkhf Fwpf;fg;gl;Ls;sJ> ,g;NghJ upl;[;yp Nkdupd; mbg;gilapy; epWtg;gl;Ls;sJ. me;j Nfhilapy; Rthkp[p Mapuk; jPTfs; G+q;fhtpy; mtu;fspy; xUtupd; Nfhilfhy tPl;by; xU FO khztu;fSf;F tFg;Gfs; toq;fpdhu;. me;j Ngr;Rf;fis ,g;NghJ <u;f;fg;gl;l Ngr;Rf;fs; vd;w Gj;jfj;jpy; gbf;fyhk;.

Rthkp tpNtfhde;ju; 1895 ,y; If;fpa ,uhr;rpaj;jpd; yz;ldpypUe;j fhyj;jpy; Gifg;glk; vLf;fg;gl;lJ.

1895 ,iyAjpu;fhyj;jpy;> Rthkp[p ,q;fpyhe;J nrd;whu;> mq;F tp\aq;fisj; Ntfgbj;jpdhu;. brk;gupy; mtu; jpUk;gpaNghJ> tFg;Gfs; toq;FtNjhL kl;Lky;yhky;> ehd;F Nahfq;fisAk; ntspaplj; njhlq;fpdhu;. gjQ;rypapd; Nahfh R+j;jpuq;fspd; mwpKfk; kw;Wk; tu;zid uh[ Nahfh> cyfk; KOtJk; cs;s mtuJ ghu;itahsu;fSf;F xU tYthd Njhw;wj;ij Vw;gLj;jpaJ. rpwe;j cstpayhsUk; jj;JtQhdpAkhd tpy;ypak; N[k;]; ,ij kpFe;j cstpay; kw;Wk; Md;kPf ed;ikfSld; eilKiwf;F nfhz;Lte;jjhff; $wg;gLfpwJ. Rthkp[p `hu;tu;Lf;F miof;fg;gl;lhu;> mq;F mtu; gl;ljhup jj;Jt kd;wjpw;F Kd; Ngrpdhu;. Bd; kw;Wk; gpw Nguhrpupau;fs; kPJ mtu; xU Mokhd mgpg;gpuhaj;ij Vw;gLj;jpdhu;> mtUf;F KO Nguhrpupau; gjtp toq;fg;gl;lJ (mtu; kWj;Jtpl;lhu;). mtuJ epA+ahu;f; khztu;fspy; xUtu; Rthkp[paplk; Vd; ghtk; gw;wp Ngrtpy;iy vd;W Nfl;lhu;. mjw;F mtu;> “vd; ghtq;fs; ghf;fpathd;fs; … ,J vd; ghtq;fs;> vd; ew;gz;Gfs; NghyNt ,d;W ehd; ,e;epiyf;F vd;id Mf;fpaJ.” ,d;ndhUtu; jdJ ,Ug;gpd; ngUk; rf;jpiag; gw;wp Ngrpdhu;> gy;NtW nrhw;nghopTfspy; mtuJ ghu;itahsu;fspy; rpyu; cz;ikapy; rf;jpia ,oe;Jtpl;ljhff; $wpdhu;. Rthkp[papd; Nkw;fpd; ,uz;lhtJ tUifapd; NghJ> epA+ahu;f;fpy; xU Ngr;rpd; NghJ> mtu; jdJ Nfl;Nghu; kPJ jdJ rf;jpia mwpe;jpUe;jhu;> mtu;fs; midtiuAk; rPlu;fshf khw;WtpLthu; vd;w gaj;jpy; jpBnud Nkilia tpl;L ntspNawpdhu;. kw;nwhU Nghjid mnkupf;fu;fis Mr;rupag;gLj;jpaJ: “kdpju;fs; flTs;. mtu;fSf;F Nrit nra;tJ topghL. ” ,e;j cau;e;j Nghjidfis eilKiwf;Ff; nfhz;Ltu kw;wtu;fSf;F mtu; mspj;j ijupaj;ij N[hrgpd; Nkf;ypNahl; $Wthu;.

எழுதியவர் பில் டேவிஸ்

பில் டேவிஸ் நியூயார்க்கின் வேதாந்தா சொசைட்டியின் ,யக்குநர்கள் குழுவின் துணைத் தலைவராக உள்ளார். அவர் சுவாமி பவித்ரானந்தாவின் சீடர். அவர் 1972 ,ல் நியூயார்க்கின் வேதாந்தா சொசைட்டிக்கு வந்தார். ஒரு உளவியலாளராக ஒரு வாழ்க்கைக்குப் பிறகு, அவர் ,ப்போது ரிட்ஜிலியின் விவேகானந்தா பின்வாங்கலில் வசித்து வருகிறார்.
error: Content is protected !!