ghuk;ghpak

ethgpd; nfhy;fj;jh

பிரச்சினை 03, 2019

ethgpd; nfhy;fj;jh

அயாந்த்ரலி தத்தா |நூலாசிரியர்

பிரச்சினை 03, 2019


filrp mthj;jpd; ethg; th[pj; myp \h Mq;fpNyah;fshy; tq;fhsj;jpw;F ehLflj;jg;gl;lNghJ> mth; [ha; efuj;jpy; xU rpwpa-yf;Ndhit cUthf;fpapUe;jhh;. mtuJ nfhs;Sg;Ngud; \hn`d;\h kph;rh mth;fs; fle;j fhyj;jpd; kfpikia epidT $h;e;jhh;

ehd;F jrhg;jq;fSf;F Kd;G> M];fhh; tpUJ ngw;w ,af;Fdh; rj;a[pj; Nu nfhy;fj;jhtpd; Gwefhpy; cs;s nkl;bahg;&]py; cs;s ,khk;guhTf;F mtiu milahsg;gLj;Jk; glkhd rj;uQ;r; Nf fpyhb-ia (1977 ,y; ntspaplg;gl;lJ) tp];jhukhf glk;gpbf;f te;jJ jw;nrayhdJ my;y. njd;Nkw;F nfhy;fj;jhtpy; cs;s nkl;bahg;&]py; cs;s ,khk;guh> mthj;jpd; 10 tJ kw;Wk; filrp ethg;ghd t[Pj; myp \h Mq;fpNyah;fshy; ehLflj;jg;gl;L tho;e;jth;. ,e;j ethgpd; Ml;rp kw;Wk; uh[;aj;jpd; tPo;r;rpia El;gkhf rpj;jhpj;j ,e;j glj;jpw;F rhpahd ,lkhf ,J mike;jJ. 1856 ,y; th[pj; myp \h ,q;F fopj;j 31 Mz;Lfisf; fhl;l ,d;W vQ;rpapUg;gJ gue;j ,khk;guhtpd; ehLflj;jg;gl;l gpwF mth; xU jrhg;jkhf fl;ba xU mw;Gjkhd k#jpahd> \h k];[pj; kw;Wk; mtuJ nfhs;Sg;Ngud; \hn`d;\h kph;rhtpd; epidTfSk; jhd;. yf;NdhtpypUe;J ethg; ehLflj;jg;gl;l NghJ Mq;fpNyah;fs; mtuJ nrsfhpaj;ij kl;Lk; gwpf;ftpy;iy mtuJ epyj;ijAk; fUt+yj;ijAk; gwpKjy; nra;jhh;fs;. Mdhy; epiyikf;Fj; jf;fgb khWjyilaf; $ba uh[h Njhw;fbf;fg;gltpy;iy. mth; jdf;F gpbj;j efukhd nkl;bahg;&]; NghyNt xd;iw eph;khzpj;J mth; yf;Ndhit Kd;dhl;fspd; fy;fj;jhTf;F nfhz;L te;jhh;. mth; xU kpUff;fhl;rprhiyia cUthf;fpdhh;> fhj;jhb gwf;ftpLjy;> yf;Ndha; czT tiffs;> yf;Ndha; fuhdh ,ir kw;Wk; eldk; kw;Wk; yf;Ndhtpd; rpf;fd;fhhp vk;gpuha;lhp Mfpatw;iw mwpKfg;gLj;jpdhh;. rKfj;jpy; cah;e;j tq;fhspfs; uh[htpd; fyhr;rhu rpwg;ghy; <h;f;fg;gl;ldh;> NkYk; ,jdhy; yf;Ndhtpd; mur ghuk;ghpaj;Jld; tq;fhsj;jpd; njhlh;G njhlq;fpaJ.

EioT thapYf;F cs;Ns ,Ue;J glk;gpbf;fg;gl;l rpg;Nla;dhghj; ,khk;guh

khspif

nfhy;fj;jhtpy;> nkl;bahg;&]py; gq;fsh 11 I jdJ khspifahf khw;wpdhh;. ,J xU fhyj;jpy; mg;Nghija cr;rePjpkd;w jiyik ePjpgjpahd rh; yhud;]; gPypd; ,y;ykhf ,Ue;jJ. ethg; tPl;bw;F te;jTld; mth; mjw;F Ry;jhd; fhdh vd;W ngah; khw;wpdhh;> NkYk; tl;lhuj;jpd; khw;wk; “Jdpahgp [d;dj” my;yJ g+kpapy; nrhh;f;fkhf njhlq;fpaJ. ,d;W> ,e;j khspif gpvd;Mh; ,y;yk; vd;W miof;fg;gLfpwJ> ,J njd;fpof;F uapy;Ntapd; nghJ Nkyhshpd; ,y;ykhFk;. fl;blj;Jf;Fs; EiotJ jilnra;ag;gl;Ls;sJ> Mdhy; njd;fpof;F uapy;Ntapd; mDkjpAld; Rw;wpg;ghh;f;f Vw;ghL nra;ayhk;.

rpwpa yf;Ndh

ethgpd; fhyj;jpy;> mtuJ tPl;L kw;Wk; ePjpkd;w cWg;gpdh;fs; jq;fs; mur ghpthuq;fSld; nrd;W nkl;bahg;&]py; FbNawp ,anyspik tha;e;j cUjpd; gad;ghL> n\h;thdpf;fs;> Rbjhh;> ry;thh; fkP];> \uhuh-fuhuh Nghd;w nghJjNjhw;wq;fs;> Nrty; rz;il> fhj;jhb gwf;ftpLjy;> ky;Aj;jk; Nghd;w tpisahl;Lf;fs; kw;Wk; xOq;fikf;fg;gl;l Ki\uhf;fs; (ftpij fUj;juq;Fq;fs;) Mfptw;iw gug;gpdh;> mth;fs; jq;fs; Chpy; nra;jijg; NghyNt. mthj;jpd; Ml;rpahsh;fs; cztpd; rpwe;j Ritj;jpw ty;Yeh;fs;> NkYk; mNj czh;T nkl;bahg;&]pYk; gpujpgypj;jJ. “fg+jh;gh[p (Gwh rz;il) vd;w mur ghuk;ghpak; ,e;j fhyj;jpy; eilKiwf;F te;jJ> ethg; mth;fNs 24>000 Gwhf;fis itj;jpUe;jhh;. Kh;f; Kryhk;> gphpahzp> ghl;lh; (nfsjhhp)> eh;fprp Nfh/g;jhf;fs;> Kl;ld;[d;> n\h;ky; kw;Wk; rh;jh Nghd;w thapy; vr;rpy; Cwitf;Fk; kw;Wk; fth;r;rpahd czTfs; ethg;ig tq;fhsj;jpw;Fg; gpd;njhlh;e;J te;j mthj;jpd; jiyik rikay;fhuh;fshy; mur rikayiwapy; jahhpf;fg;gl;lJ. nfhy;fj;jhitr; Nrh;e;j cauLf;F tpUe;jpdh;fSf;F gfl;lhd tpUe;Jfs; nfhLf;fg;gl;lJ>” vd;fpwhh; \hn`d;\h kph;rh. ,Ug;gpDk;> ethgpd; kuzj;Jld;> Gfo;ngw;w epiyAk;$l kq;fptpl;lJ. mth; ,wf;Fk; NghJ> th[pj; myp \htpd; Njhl;lk; 20 fl;blq;fSld; 257 gpf;`hf;fis (epyj;ij mstpLk; gioa Kiw) cs;slf;fpajhf ,Ue;jJ. ,d;W> k#jpfs; kl;LNk vQ;rpAs;sd.

\h`p k];[pj; – mad; Nfl; rhiy

ngah; Fwpg;gpLtJ Nghy> mad; Nfl; rhiyapy; cs;s thapy; ,Uk;gpdhy; MdJ. ,J uh[htpd; Njhl;lj;jpd; Eiothapiyf; Fwpj;jJ. 1856-57 Mk; Mz;L thf;fpy; fl;lg;gl;l \h`p k];[pj; my;yJ uhay; k#jp ,e;j rhiyapy;jhd; cs;sJ. ethg; jdJ jdpg;gl;l gad;ghl;bw;fhf fl;ba Kjy; fl;blkhf ,J ,Uf;fyhk;. jpdrhp Ie;J njhOiffspy; xd;iwf; $l jtwtplhj vtiuAk; Kd; te;J mbf;fy; ehl;LkhW mth; mioj;jhh; vd;W nrhy;fpwhh;fs;. ahUk; Kd; tuhjNghJ> mij mtNu nra;jhh;. ,e;j fl;likg;gpy; Ftpkhlq;fNsh my;yJ ];J}gpfNsh fpilahJ> NkYk; Ntiy nra;ahj eP&w;W xd;W cs;sJ. ,J ,g;NghJ thRTf;F (njhOiff;F Kd;G J}a;ikgLj;jpf;nfhs;Sjy;) gad;gLj;jg;gLfpwJ.

igl;-cd;-ep[hj; ,khk;guh

fky; lhf;fP]{f;F mUfpYs;s fhh;ld; hPr; rhiyapy; igl;-md;-ep[hj; ,khk;guh (epthuz tPL) cs;sJ. ,J `{irdpah> m\{h;fhdh my;yJ ,khk;guh vd;Wk; miof;fg;gLfpwJ> kw;Wk; ,J kj tpohf;fSf;fhd rig kz;lgk; MFk;. cz;ikapy;> ethg; 1863 Mk; Mz;by; jdJ FLk;gj;jpdUld; K`h;uik mDrhpf;Fk; tifapy; ,ijf; fl;bapUe;jhh;. ,e;j xw;iw khb fl;blj;jpy; mo$l;Lk; tisTfs;> gr;ir epw fjTfs; kw;Wk; thh;g;gpUk;ghy; Md Ntypfs; cs;sd.

\hn`d;\h kph;rh

rpg;Nla;dhghj; ,khk;guh

nrOikapd; kPJ ethgpd; md;gpd; jlaq;fs; mtuJ fy;yiwia mike;Js;s rpg;Nla;dhghj; ,khk;guhtpy; fhzyhk;. yf;Ndhtpd; glh ,khk;guhtpd; gpujp kpfr; rpwpa mstpy; ,Ue;jhYk;> ,J 1864 ,y; fl;lg;gl;lJ. yf;NdhtpypUe;J ethg; %yk; nfhz;L tug;gl;l mjd; gsgsg;ghd gspq;F jiufs;> ngy;[pa fz;zhb tpsf;Ffs; kw;Wk; myq;fhpf;fg;gl;l [Tsp Mfpatw;wpd; %yk; mjd; nrOik Gyg;gLk;. gpujhd EiothapYf;F NkNy mtj;jpd; Fy kuGr; rpd;dq;fspd; njhFjp cs;sJ> NkYk; mjd; NkNy ,];yhj;jpy; kpfTk; Gdpjkhd Ie;J egh;fisf; Fwpf;Fk; rpd;dkhd “`k;rh if” vd;W miof;fg;gLk; jpwe;j if xd;W cs;sJ. Rth;fs; ethgpd; ftpijfs; kw;Wk; ,];yhkpa fijfspd; glq;fshy; myq;fhpf;fg;gl;Ls;sd. ethghy; efnyLf;fg;gl;ljhff; $wg;gLk; xU Fh;Md; cl;gl xU fhl;rp Ngioapy; gytpjkhd epidTr;rpd;dq;fs; cs;sd.

Ngfk; ck;jh k`hy; ,khk;guh

Ngfk; ck;jh k`hypd; ,khk;guh tq;fhsj;ijr; Nrh;e;j ethgpd; kidtpfSs; xUtUf;fhf fl;lg;gl;lJ. rpg;Nla;dhghj; ,khk;guhtpd; Nkw;Nf mike;Js;s ,e;j ,khk;guhtpd; ntspg;Gwk; gOJghuh epiyikapy; cs;sJ. cl;Gwq;fs; rpijTw;W ,Ue;jhYk; tpaf;fj;jf;f tifapy; mofhf ,Uf;fpd;wd. ,Ug;gpDk;> ethgpd; yf;Ndhtpy; vQ;rpapUg;gJ vd;W nghpjhf xd;WNkapy;iy> muRf; Fhpa ngUk;ghyhdit mopf;fg;gl;ld> jpUlg;gl;ld my;yJ rpy mUq;fhl;rpafj;jpy; fhl;rpg;gLj;jg;gl;Ls;sd. “mtuJ kuzj;jpw;Fg; gpwF ethgpd; Gfo;ngw;w Njhl;lk; mfw;wg;gl;lJ> NkYk; me;j ,lk; Nrjkila njhlq;fpd>” vd;W kph;rh $Wfpwhh;. ,Ug;gpDk;> ek;gpf;if cs;sJ. “nfhy;fj;jh ePz;l fhyj;ij fle;J te;Jtpl;lJ. efuj;jpd; ngUk;ghyhd ghuk;ghpa fl;blq;fspy; epiwa kWrPuikg;G gzpfs; ele;J tUfpd;wd> NkYk; ethgpd; kfpikAk; caph;g;gpf;fg;glyhk;>” vd;W mth; NkYk; $Wfpwhh;.

அயாந்த்ரலி தத்தா

ஆர்வத்தால் சுற்றி திரிபவர், தொழிலால் சொற்களஞ்சியத்தின் தேர்ந்த பயன்பாட்டாளர், விருப்பப்படி வீட்டு சமையல்காரரான இவர் புதிய நிலப்பரப்புகள், புத்தகங்கள், தேநீர் ஆகியவற்றை ஆராய்வது ஆகியவற்றை ஒன்று சேர்ந்த ஒருவராக அயந்த்ராலியை கூறலாம். விஷயங்களைப் பற்றிய அவரது ஆராயுங் குணம்தான் அவரைத் தொடர்ந்து பயணிக்கவும் ஆராயவும் வைக்கிறது.
error: Content is protected !!