ghuk;ghpak

,aw;if Nfhl;ghL

பிரச்சினை 03, 2020

,aw;if Nfhl;ghL

டாக்டர் சஞ்சீவ் ரஸ்தோகி |நூலாசிரியர்

பிரச்சினை 03, 2020


ghuk;ghpa kUj;Jtj;jpd; gy mq;fPfhpf;fg;gl;l Kiwfs; eilKiwapy; cs;s rpy ehLfspy; ,e;jpahTk; xd;whFk;. ,e;j khw;W mikg;Gfs; ,aw;ifia mbg;gilahff; nfhz;l itj;jpaq;fSld; tYthf ,izf;fg;gl;Ls;sd kw;Wk; murhq;fj;jpd; Mjutpdhy;> ,e;j gz;ila jj;Jtq;fs; nropj;J tUfpd;wd.MNuhf;fpakhd tho;f;if Kiwf;F khw;W kw;Wk; ,aw;if mikg;Gfs; vt;thW rhj;jpakhd jPh;thf ,Uf;Fk; vd;gij lhf;lh; rQ;rPt; u];Njhfp tpsf;Ffpwhh;

ele;Jnfhz;bUf;Fk; cyfshtpa njhw;WNeha;> cyfj;jpd; midj;J gyq;fisAk; gytPdq;fisAk; xNu gf;fthjj;jpy; mk;gyg;gLj;jpAs;sJld;> clypd; ,aw;ifahd ghJfhg;G Kiwia Nkk;gLj;Jtjd; Kf;fpaj;Jtj;ijAk; ftdj;jpy; nfhz;L te;Js;sJ. gpujkh; eNue;jpu Nkhb jiyikapyhd murhq;fj;jpd; MjuTld;> ghuk;ghpa kUj;Jt Kiwfs;> Fwpg;ghf MAh;Ntjk;> Gfo; kw;Wk; crpjj;jpy; xU Gjpa tsh;r;rpiaf; fhz;fpd;wd. Nfhtpl;-19 rpfpr;irapy; Njh;e;njLf;fg;gl;l MAh;Ntj kUe;Jfspd; ghJfhg;ghd kw;Wk; gaDs;s gad;ghl;il kjpg;gpLtjw;F GJikahd kUj;Jt kUe;J Nrhjidfis murhq;fk; mwptpj;Js;sJ> ,J etPd kw;Wk; ghuk;ghpa kUj;Jt ty;Yeh;fs; xNu Neuj;jpy; xU rpfpr;iriaf; fz;lwpAk; NghJ ,J Kjy; vLj;Jf;fhl;Lfspy; xd;whFk;. Nfhtpl;-19 f;F vjpuhd Nghuhl;lj;jpy; Nehnajph;g;G kz;lyj;ij Nkk;gLj;Jtjw;fhf gy ed;F mwpag;gl;l MAh;Ntj #j;jpuq;fisg; gad;gLj;JtJ Fwpj;J MA\; mikr;rfk; (MAh;Ntjk;> Nahfh kw;Wk; ,aw;if kUj;Jtk;> Adhdp> rpj;jh kw;Wk; N`hkpNahgjp) nghJ kf;fSf;F njhlh;r;rpahd MNyhridfisAk; ntspapl;Ls;sJ. vdNt> Nrhjpj;j  kw;Wk; Nrhjpf;fg;gl;litfy; ~tUk; Kd; fhg;gNj rpwe;jJ | vd;w Kd;Djhuzj;ijNa  typAWj;JfpwJ> ,J Kjd;Kjypy ,izf;fg;gl;ljhfpDk;> gy E}w;whz;LfSf;Fg; gpwFk; nghUj;jkhf ,Uf;Fk;. jw;Nghija njhw;WNehapd; gpd;dzpapy; ehk; jw;NghJ gpd;gw;wp tUk; eltbf;iffs; gz;ila ,e;jpa E}y;fspy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s njhw;W Neha; jLg;G gw;wpa ghuk;ghpa MAh;Ntj fUj;Jf;fspypUe;J mtw;wpd; cj;Ntfj;ijf; nfhz;Ls;sd.

rpj;j czh;Tfs;

  • njd;dpe;jpah KOtJk; ngUk;ghYk; eilKiwapy; cs;s rpj;j Kiw cyfpNyNa Muk;gfhy ghuk;ghpa kUj;Jt Kiwfspy; xd;whFk;.

  • jiyKiwfshfg; ghJfhf;fg;gl;L mDg;gg;gl;l Nfhl;ghLfspd;gb> gapw;rpahsh;fs; (rpl;-jhh;]; vd;W miof;fg;gLfpwhh;fs;) Md;kPf kw;Wk; cly; hPjpahd Ra-eyj;jpd; KOikahd rpfpr;iria typAWj;Jfpd;wdh;.

  • rpj;jh kUe;J xU Nehia Vw;gLj;Jk; nrayw;w cWg;GfSf;F Gj;Japh; mspg;gjhfTk;> Gj;Japh; ngWtjhfTk; $wg;gLfpwJ.

Students of Ayurvedic medicine learn the practical aspects of making medicinal mixes

MAu;Ntj cjtpahsu;;

kw;nwhU goq;fhy tpQ;Qhdk;> MAh;Ntjk;> ~gpufpUjp tpfhl;| vd;w GJikahd fUj;ij Cf;Ftpg;gjd; %yk; Neha; jLg;G fUj;ij Muha;fpwJ. ,J Rw;Wr;#oiyj; jtph;g;gijAk;> Ez;Zaphpfspd; tsh;r;rpf;F rhjfkw;wjhff; nfhLg;gijAk; Fwpf;fpwJ> ,J Ez;Zaph; Neha;j;njhw;Wfs; kw;Wk; njhw;WNeha;fisf; Fwpf;fpwJ. ek;ikr; Rw;wpAs;s Ez;Zaphpfs; vq;Fk; ,Ug;gjhy;> Neha;f;fpUkpfis mZf mDkjpf;Fk; kw;Wk; mth;fSf;F EioT kw;Wk; mb %yf;$Wfis toq;Ftjd; %yk; nropj;J tsuf;$ba nghUj;jkhd Gutyh;fSf;fhd Ez;Zaphpfspd; njhlh;r;rpahd Njly; cs;sJ. KNyjp (kJghdk;)> fpNyha; (ilNdh];Nghuh fhh;bNghypah@ mjd; kfj;jhd kUj;Jt kw;Wk; Neha; vjph;g;G rf;jpia mjpfhpf;Fk; gz;Gfs; fhuzkhf tho;tpd; epj;jpa %ykhf Fwpg;gplg;gLfpwJ)> kw;Wk; m];tfe;jh (,e;jpa [pd;n]q; my;yJ Fsph;fhy nrh;hp) Mfpatw;wpd; MAh;Ntj %ypif ghpe;Jiufs; ,e;j epfo;tpy; xU rpwe;j cjhuzj;ij mikj;Js;sd. ,e;j %ypiffs; gy kl;lq;fspy; cfe;jjhf nray;gLfpd;wd@ Vw;gpfisj; jLg;gjd; %yKk;> mjw;Fj; Njitahd nehjpfisj; jLg;gjd; %yk; mjd; ngUf;fj;ij epWj;Jtjd; %yKk; itu]pd; Eioitj; jLf;fpwJ.  2020 Mk; Mz;bd; njhlf;fj;jpy; ntspaplg;gl;l xU MNyhridapy;> MAh;Ntj mikr;rfk; rpy MAh;Ntj kUe;Jfis Nfhtpl;-19 NehahspfSf;F rpfpr;iraspf;f “MAh;Ntj eilKiwfspd;gb Kw;fhg;G eltbf;iffs; / Nehnajph;g;G kUe;Jfs” vd;W ghpe;Jiuj;jJ.

The ancient science of Siddha medicine is preserved through palm leaflets over the centuries. Siddha practitioner Dr Gueta Monan Achari making an inventory of the medicinal leaves and herbs

Adhdpiag; Ghpe;Jnfhs;tJ

  • Adhdp kUj;Jtj;jpd; kpfg; nghpa mwpQh;fspy; xUtuhd ,g;D-,-rpdh> gz;ila mntd;a+ vd tiuaWf;fpwhh;> “MNuhf;fpaj;jpy; clypd; gy;NtW epiyfis ehk; fw;Wf; nfhs;Sk; xU tpQ;Qhdk;> MNuhf;fpaj;jpy; ,y;yhjNghJ kw;Wk; cly;eyk; ,of;fg;glf;$ba kw;Wk; ,of;fg;gLk;NghJ> kPl;nlLf;fg;gl tha;g;Gs;sJ”

  • ghuk;ghpakhf njw;F Mrpa gpuhe;jpaq;fspYk; kj;jpa fpof;F ehLfspYk; eilKiwapy; cs;s Adhdp Nehahspfspd; kNdhghtj;ij (kprh[;) nghpJk; typAWj;Jfpwhh;.

kd typik

Nfhtpl;-19 njhw;WNeha; ek;ik cly; hPjpahf ghjpf;ftpy;iy> Mdhy; kdr;Nrhh;T> kd mOj;jk; kw;Wk; fLikahd gjl;lj;jpw;F toptFf;Fk;> mjpf msT cstpay; Jauq;fSf;Fk; toptFj;jJ. mjpfhpj;j gjl;lk; ek; clypy; Neha; vjph;g;G rf;jp Fiwtjw;F toptFf;fpwJ vd;gJ midtUf;Fk; njhpe;j cz;ik> ,J gy;NtW Neha;fSf;F MshfpwJ> ,jpy; itu]; Rthrf;Foha; njhw;W mjpfhpf;Fk; mghak; cs;sJ> ,J Nfhtpl;-19 ,d; mwpFwpahFk;. Nahfh> Fwpg;ghf Mokhd Rthr gapw;rpfs;> EiuaPuy; jpwid mjpfhpf;Fk; vd;Wk; ,jdhy; Rthr Neha;fisj; jLf;Fk; vd;Wk; $wg;gLfpwJ. [_d; 21> 2020 md;W MwhtJ rh;tNjr Nahfh jpdj;jpd;NghJ Ngrpa gpujkh; Nkhb> nfhNuhdh itu]; Fwpg;ghf Rthr kz;lyj;ijj; jhf;Ftjhy;> gpuhzahkh my;yJ Rthrg; gapw;rp> Rthr kz;lyj;ij tYg;gLj;j cjTk; vd;W $wpdhh;.

N`hkpNahgjpia Fzg;gLj;Jjy;

  • ,e;jpahtpy; Njrpa mstpy; mq;fPfhpf;fg;gl;l kUj;Jt Kiwfspy; xd;whd N`hkpNahgjp ngUk;ghYk; rpkpypah rpkpypg]; FNuz;^h; (yj;jPd;) nfhs;ifia mbg;gilahff; nfhz;lJ> mjhtJ ,Nj Nghd;w tp\aq;fis xj;j tp\aq;fis ftdpj;Jf; nfhs;sl;Lk;.

  • N`hkpNahgjp kUj;Jth;fs; ,e;j fUj;ij gpd;gw;Wfpwhh;fs; kw;Wk; ghpe;Jiuf;fg;gl;l kUe;Jfs; xU Nehapd; mwpFwpfis vjph;f;Fk; xj;j tpisTfis cUthf;Ffpd;wd.

N`hkpNahgjp & Adhdp

MA\; mikr;rfk; jdJ Nfhtpl;-19 MNyhridapy;> N`hkpNahgjp kw;Wk; Adhdp Mfpatw;wpypUe;J Fzg;gLj;JtJ Fwpj;J tphpthff; $WfpwJ. N`hkpNahgjpiag; nghWj;jtiuapy;> nfhNuhdh itu]; Neha;j;njhw;WfSf;F vjpuhd Neha;j;jLg;G kUe;jhf vLj;Jf; nfhs;sf;$ba xU kUe;ij mikr;rpd; ntspaPL Fwpg;gpLfpwJ> ,J gpw ,d;/g;Shad;]h Nghd;w Neha;fisj; jLg;gjw;Fk; mwpTWj;jg;gl;Ls;sJ. Nfhtpl;-19 njhw;WNeha; gutypy;> mjpfkhd kf;fs; ,aw;ifahd tho;f;if Kiwia Nehf;fp jpUk;gp tUfpwhh;fs;> MNuhf;fpakhf ,Uf;f gz;ila mwpitg; gad;gLj;Jfpwhh;fs;> ,J Nfhtpl;Lf;F gpe;ija cyfpy; ~Gjpa ,ay;G| Mf ,Uf;fyhk;. ,e;j ghuk;ghpa eilKiwfspd; cz;ikahd Mw;wiyg; gw;wpAk;> ,e;j cyfshtpa Rfhjhu neUf;fbia cyFf;Fj; jPh;g;gjpy; MA\; mikg;Gfspd; jpwid ,e;jpah ep&gpf;Fk; Neuj;ijg; gw;wpAk; mjpfk; fz;lwpAk; Neuk; ,J.

,aw;if kUj;Jtj;ij eLepiyahf;Fjy;

  • ,aw;if kUj;Jtk; vd;gJ tho;f;if Kiwapd; xU KiwahFk;> ,J clypd; cs;shh;e;j Fzg;gLj;Jk; gz;Gfis Nkk;gLj;Jk; fhuzpfis mjhtJ Neha; vjph;g;G rf;jpia khw;wpaikg;gjpy; nray;gLfpwJ.

  • kUe;JfSld; xj;Jg;Nghfhj rpy kUj;Jt Kiwfspy; ,aw;if kUj;Jtk; xd;whFk;.

Prime Minister Narendra Modi (C) along with Shiripad Naik, Minister of State in the Ministry of AYUSH (extreme left), release commemorative postage stamps of master healers, at the Vigyan Bhawan on August 30, 2019 in New Delhi

டாக்டர் சஞ்சீவ் ரஸ்தோகி

டாக்டர் சஞ்சீவ் ரஸ்தோகி, எம்.டி., பி.எச்.டி ஆயுர்வேத துறையில் தனது ஆராய்ச்சிக்கு பெயர் பெற்றவர். அவர் இந்த விஷயத்தில் 100 க்கும் மேற்பட்ட ஆய்வுக் கட்டுரைகளை வெளியிட்டுள்ளார், மேலும் இந்தியாவின் யுஜிசியால் பட்டியலிடப்பட்ட ஆராய்ச்சி இதழான அன்னல்ஸ் ஆஃப் ஆயுர்வேத மருத்துவத்தின் தலைமை ஆசிரியராக உள்ளார்.
error: Content is protected !!