tpisahl;L

kpfTk; Njitahd ,Ug;ig gjpT nra;jy;

பிரச்சினை 03, 2020

kpfTk; Njitahd ,Ug;ig gjpT nra;jy;

தேவாஷிஷ் |நூலாசிரியர்

பிரச்சினை 03, 2020


Nfhtpl;-19 nghJKlf;fk; fhuzkhf gazq;fs; jilnra;ag;gl;bUe;jhYk; $l> ,e;j ngUe;njhw;Wf;F vjpuhd Nghhpy; tpUe;Njhk;gy; Jiw Kd; fsj;jpy; cs;sJ> ,J jdpikg;gLj;jYf;fhd trjpfshf ,Ue;jhYk; rhp my;yJ Njitg;gLgth;fSf;F czT toq;FtjhfTk; ,Ue;jhYk; rhp. Mh;j;jp fg+h; rpq; kw;Wk; Njth\p\; itj; MfpNahh; N`hl;ly;fspd; Gjpa ghj;jpuj;ij xU Fwpg;gpl;l #o;epiyapy; kjpg;gPL nra;fpwhh;fs;

Nehty; nfhNuhdh itu]; kw;wth;fis vt;thW ftdpj;Jf;nfhs;tJ vd;gJ Kf;fpakhdJ vd;gij mbf;Nfhbl;Lf;fhl;LfpwJ. gazk;> Rw;Wyh kw;Wk; tpUe;Njhk;gy; Jiw Mfpait ngUe;njhw;wpd; nghUshjhu jhf;fj;jpd; Kjd;ikahd kw;Wk; fbdkhd jhf;FjYf;F cs;shdNghJk;> nfhba itu]hy; $l ,e;j njhopy;Jiwapd; nray;ghLfisf; Fiwf;f Kbatpy;iy. gy N`hl;ly;fs;> rq;fpyp njhlh;fs; kw;Wk; jdp N`hl;ly;fs; ,uz;LNk ehL KOtJk; rpf;fpj; jtpf;Fk; tpUe;jpdh;fSf;Fk; mtru Nrit toq;Feh;fSf;Fk; Kf;fpakhd Mjuthf ,Ug;gJ ep&gpf;fg;gl;Ls;sd.

nray;ghLfis khw;Wjy;

rpf;fpj; jtpf;Fk; gazpfSf;F ,lkspg;gNjhL> jq;fSila fl;blq;fis jdpikg;gLj;jy; ,ltrjpfshf khw;Wtjd; %yk; gy N`hl;ly;fs; Nfhtpl;-19 f;F vjpuhd Nghuhl;lj;ij Mjhpf;fpd;wd. rpy N`hl;ly;fs; miwfs; jdpegh;fSf;Fk; epWtdq;fSf;Fk; jdpikg;gLj;jg;gl;l gzpepiyaq;fshfTk; khw;wpapUf;fpd;wd Ibrp> ,e;jpad; N`hl;ly; fk;ngdp ypkpnll; (Ivr;rpvy;)> yypj;> nykd; l;hP> rNuhth; f;&g;> uhbrd; N`hl;ly;];> ,d;lh;fhd;bndd;ly; N`hl;ly;]; F&g; (Ivr;[p) Nghd;w rq;fpypj; njhlh;fSf;F nrhe;jkhd ehL KOtJk; cs;s Rkhh; 50>000 N`hl;ly; miwfs; re;Njfj;jpw;fplkhd Nehahspfs; kw;Wk; mwpFwpaw;w gazpfis jdpikg;gLj;Jtjw;fhf my;yJ Nfhtpl;-19 gutiy vjph;j;J NghuhLk; kUj;Jt Copah;fis jq;f itg;gjw;fhf xJf;fg;gl;Ls;sJ. cynfq;fpYk; rpf;fpj; jtpf;Fk; ek; ehl;bdiu kPz;Lk; nfhz;LtUtjw;fhd xU jhafj;jpw;F kPl;gpg;G nray;ghlhd te;Nj te;Nj ghuj; jpl;lj;ij ,e;jpah njhlq;fpaNghJ> ​​,e;j gazpfis jdpikg;gLj;Jtjw;fhd ,ltrjpfis toq;f gy N`hl;ly;fs; Njh;T nra;ag;gl;ld. nly;ypapy;> jh[; Ngy]; N`hl;ly;> \hq;f;hp-yh]; <Nuh]; N`hl;ly; kw;Wk; yP nkhpbad; Mfpait mlq;Fk;. N`hl;ly; rq;fpypj; njhlh;fshd nykd; l;hP> mNfhh; mz;l; uhbrd; N`hl;ly;]; Nghd;wit nghJKlf;f fhyj;jpy; mwpFwpaw;w egh;fSf;F jdpikg;gLj;Jk; Nritfis toq;fp tUfpd;wd. ,e;jpa N`hl;ly; kw;Wk; cztf rq;fq;fspd; $l;likg;gpd; (v/g;Vvr;Mh;VI) Jizj; jiyth; Fh;ghf;]p\; Nfh`;yp ,t;thh; $wpdhh;: “tpUe;Njhk;gy; JiwAk; mjd; njhopy;KidNthUk; Nfhtpl;-19 ngUe;njhw;iw vjph;j;Jg; NghuhLtjw;F kf;fSf;Fk; kj;jpa> khepy kw;Wk; cs;Shh; mjpfhhpfSf;Fk; Mjutspf;f jq;fs; fjTfisj; jpwe;Js;sdh;.”

A hotel staffer cleans a room for people who need to undergo 14 days quarantine after returning to the state, as a preventive measure against COVID-19, in Siliguri, West Bengal

ngUe;njhw;iw vjph;j;Jg; Kd; fsj;jpypUe;J NghuhLk; kUj;Jt Copah;fs;> fhty;Jiw Copah;fs;> muR mjpfhhpfs; kw;Wk; gyUf;Fk; N`hl;ly; rq;fpyp njhlh;fs; czT toq;fp tUfpd;wd. r%f Nrit Fwpj;J Ngrpa Vv]; ghh;f; N`hl;ly;]pd; eph;thf ,af;Fdh; tp[a; jpthd;> “nfhy;fj;jhtpy;> ehq;fs; khepy muRld; ,ize;J gzpahw;wp tUfpNwhk;> NkYk; Nfhtpl;-19 gutiy vjph;j;Jg; NghuhLk; Rfhjhu gdpahsh;fs; kw;Wk; kUj;Jt Copah;fSf;fhf 20 miwfis xJf;fpAs;Nshk;. vq;fSila rpy N`hl;ly;fs; nray;gl;L tUfpd;wd> NkYk; midtiuAk; ghJfhg;ghf itj;jpUf;f vq;fshy; Kbe;j midj;ijAk; nra;a ehq;fs; cWjp nra;fpNwhk” vd;W $wpdhh;.

,d;lh;FNshg; N`hl;ly;]pd; Nkk;ghL kw;Wk; nrhj;J Nkyhz;ikapd; Jizj;jiyth;> \;Ntjq;f; rpq; $Wifapy;> “GJby;ypapy;> gutiyf; fl;Lg;gLj;Jk; Kaw;rpfspy; ehq;fs; murhq;fj;jpw;F KO MjuitAk; cjtpfisAk; toq;FfpNwhk;. jw;NghJ> ntspehLfspy; ,Ue;J  jpUk;gp te;jgpd; Ra jdpikg;gLj;jYf;F cl;gLkhW mjpfhhpfshy; mwpTWj;jg;gl;Ls;s ​​tpUe;jpdh;fSf;fhf %d;W gpuj;Naf jsq;fspy; 149 miwfis ehq;fs; xJf;fpAs;Nshk;. ehq;fs; rk;ge;jg;gl;l J}jufq;fSld; xUq;fpize;J nray;gl;L tUfpNwhk;> NkYk; ,e;jpahtpy; rpf;fpj; jtpf;Fk; rh;tNjr gazpfSf;F vq;fs; Nritfis toq;fpAs;Nshk“ vd;W $wpdhh;.

NuhNrl;Nl N`hl;ly; & hprhh;l;]pd; jiyik eph;thf mjpfhhp F\; fg+h; NkYk; $Wifapy;> “xU Kd;dzp Mlk;gu gpuhz;lhfTk; r%f mikg;gpd; xU gFjpahfTk; ,Uf;Fk;NghJ ,J Nghd;w Njitfs; epiwe;j Neuq;fspy; xUtUf;nfhUth; cjtp nra;Jnfhs;tJ mtrpakhFk;. ehq;fs; r%fg; gzpfisj; jPtpukhfr; nra;J tUfpNwhk;> Njitg;gLk; kf;fSf;F ghJfhg;ghfTk; RfhjhukhfTk; czT tpepNahfj;ij nra;agLtij Mjhpj;JtUfpNwhk;“ vd;W njhptpj;jhh;.

Hospitality staff from the Roseate group getting ready to distribute hygienically prepared meals to people in need with the help of security personnel in New Delhi

ghjfkhd jhf;fk;

,e;j ngUe;njhw;W tpUe;Njhk;gy; Jiwia fLikahf ghjpj;Js;sJ. cyfshtpa gazq;fs; fLikahff; Fiwf;fg;gl;Ls;s epiyapy;> N`hl;ly;fspy; jq;FtJ Fiwe;Jtpl;lJ> gzg;Gof;fk; njhopy;Jiwf;F xU nghpa rthyhf khwptpl;lJ. ngUk;ghyhd N`hl;ly; rq;fpyp njhlh;fs; ,ay;G epiyf;F jpUk;Gtij vjph;Nehf;Ffpd;wd. 2019 cld; xg;gpLk;NghJ 80 rjtPj tUtha; tPo;r;rpailAk; vd;W njhopy;Jiw mwpf;iffs; fzpj;Js;sd.

Indian police personnel wear facemasks as a preventive measure against the spread of the COVID-19 coronavirus outbreak outside a hotel in Amritsar, Punjab

tpiuthf ,ay;G epiyf;f jpuk;gjy;

cs;ehl;L kw;Wk; cs;Shh; jahhpg;Gfs; kw;Wk; Nritfis Nkk;gLj;Jtjw;fhd murhq;fj;jpd; Kd;Kaw;rpfisf; fUj;jpy; nfhz;L> N`hl;ly; chpikahsh;fs; cs;ehl;L gazj;jpd; kPjhd ek;gpf;ifia jf;fitj;jpUf;fpd;wdh;. “cs;Shh; kw;Wk; cs;ehl;L re;ijapy; njhlq;Ftjw;F ehq;fs; mjpf ftdk; nrYj;JNthk;. tpUe;Njhk;gy; kw;Wk; Rw;Wyhj; gphpT cs;ehl;L gazpfsplkpUe;J Njit mjpfhpg;gijf; fhZk; vd;W vjph;ghh;f;fg;gLfpwJ>” vd;W jpthd; NkYk; $wpdhh;. “njhLjy; mw;w tpUe;jpdh;fspd; jq;Fjy;> czT ghpkhw;wk; my;yJ tpepNahf NritfSf;F tUk;NghJ> rpwg;ghd ftdpg;ig tYg;gLj;Jtjw;Fk;> vq;fs; tpUe;jpdh;fSf;F ghJfhg;ghd #oiy cWjp nra;tjw;Fk; ve;jnthd;iwAk; jtwtplhky; Nkk;gl;l epiyahd ,af;f eilKiwfSld; xU jpl;lj;ij ntw;wpfukhf njhlq;fpapUf;fpNwhk;>” fg+h; $Wfpwhh;. N`hl;ly;fs; jq;fsJ md;whl eltbf;iffis kPz;Lk; njhlq;Fk; tiu> ,e;jpahtpy; Nfhtpl;-19 guTtijf; fl;Lg;gLj;Jk; Kaw;rpfspy; N`hl;ly;fis jdpikg;gLj;jy; ,lq;fshfTk; kUj;Jt Copah;fSf;fhd jq;Fkplq;fshfTk; gad;gLj;JtJ mjpfhhpfSf;F nghpJk; cjTfpwJ.

தேவாஷிஷ்

தேவாஷிஷ் ஒரு தீவிர பயணி மற்றும் கதைசொல்லி, பெரும்பாலும் சாலை வழியாக மேற்கொள்ளப்படும் அவரது பயணங்களிலிருந்து துணுக்குகள், சுவைகள் மற்றும் காட்சிகளைப் பகிர்வதை விரும்புகிறார். பயணத்தைப் பற்றிய அவரது கருத்துக்கள் மக்களுடனான நேரடி அனுபவங்களையும் ஒரு இடத்தின் உண்மையான தன்மையையும் சுற்றி வருகிறது.
error: Content is protected !!