ஆளுமை

xU topfhl;bapd; kuG

பிரச்சினை 03, 2020

xU topfhl;bapd; kuG

ஆர்த்தி கபூர் சிங |நூலாசிரியர்

பிரச்சினை 03, 2020


Fwpg;gplj;jf;f vspjpy; vOjg;gl;l kpfTk; tof;fj;jpw;F khwhd rpy ghj;jpuq;fSld; njhlh;Gila ,h;/ghd; fhd; mjph;r;rp jUk; epfo;r;rpfis toq;Ftjw;fhd mtuJ jpwikf;F kl;Lky;y> mtuJ jho;ikahd elj;ijf;Fk; Gfo; ngw;whh;. mtuJ cah;it jLj;j mfhy kuzj;jhy;> gj;k= ngw;w ebfhpd; tho;f;ifia ehq;fs; jpUk;gpg; ghh;f;fpNwhk;

,h;/ghd; fhd; xU mhpa tif Gw;WNehahy; ghjpf;fg;gl;lhh; vd;gJ midtUf;Fk; njhpAk;> Mdhy; mth; jdJ filrp glkhd Mq;Nu]p kPbaj;ij tpsk;gug;gLj;j xU tPbNah nra;jpia mDg;gpaNghJ> ​​mtuJ urpfh;fs; mth; kPz;Lk; nts;spj;jpiuia kpspu itg;ghh; vd;W ek;gpdh;. Mdhy; mth; ,we;j nra;jp Nfhtpl;-19 njhw;WNeha; rkaj;jpy; te;jNghJ> ​​mJ fbdkhd nra;jpahf kl;Lk; my;y. Jf;fj;jpd; miy ifg;gw;wpaJ Nghy; ,Ue;jJ. ve;j epfo;r;rpAk; ,y;iy> nghJ Jf;fKk; ,y;iy> Mdhy;> me;j ntw;wplk; epr;rakhf njspthf ,Ue;jJ.

VG;NGHJK; BNUD;L;NRL;LH;JHD;

,e;jpa rpdpkhtpy; mtuJ rkfhyj;jth;fs; ghf;]; Mgp]pd; tpUg;gq;fisj; jhz;b> kpy;ypad; fzf;fpy; rk;ghjpg;gjpy; Kk;Kukhf ,Ue;jNghJ> ​​rh`pg;]hNl ,h;ghd; mypfhd; (mtuJ cz;ikahd ngah;) ,e;jpahtpYk; ntspehl;bYk; tof;fj;jpw;F khwhd kw;Wk; rthyhd ghj;jpuq;fspy; ebf;fj; Njh;e;njLj;jhh;. `hypTl;by; mth; ebj;j glq;fs;> thy; ];l;hPl; N[h;dypd; njw;fhrpah epUgh; Nldpay; ngh;ypd; nfhiyia mbg;gilahff; nfhz;l  – ikf;Nfy; tpz;lh;Nghl;lkpd; v ikl;b `hh;l; (2007) gjj;jpy; mth; VQ;rypdh N[hypAld; ebj;jhh;@ kPuh ehahpd; jp Nek;Nrf; (2006) kw;Wk; 2008 Mk; Mz;by; Nldp ghaypd; ];yk;lhf; kpy;ypadh; – mtiu ,e;jp jpiug;glj; Jiwiaj; jhz;b nry;yj; J}z;baJld;> mtiu tzpf rpdpkh cyfpy; mq;fPfhpf;fg;gLtijAk; cWjpnra;jhh;. ,e;jpa kw;Wk; rh;tNjr ghh;itahsh;fSf;F ed;F njhpe;j mth;> jpiuapy; epiyaw;wtuhf ,Ue;jhh;> gytpjkhd fjhghj;jpuq;fis Neh;j;jpAld; ebj;jhh;.

Irrfan (the actor dropped his surname as a mark of foregoing religion and lineage), widely recognised as the ‘common man’s star’ he passed away on April 29, 2020, having battled cancer for almost two years

,e;jpahtpd; ehd;fhtJ kpf cah;e;j rptpy; tpUjhd gj;k= 2011 ,y; ngw;whh;. cz;ikiar; nrhd;dhy;> rpy ebfh;fs; gy tiffspy; Njh;r;rp ngw;wjhfTk;> ,h;/ghd; nra;jjhfTk; $wyhk;. xU ,uq;fy; epfo;tpy;> gpgprp mtiu “`hypTl; glq;fspy; ebj;j kpf ntw;wpfukhd ,e;jpa ebfh;” vd;W ghuhl;baJ. Vwf;Fiwa 80 glq;fspy; mDgtk; tha;e;jth;> mth; jdJ 30 fspy; ebg;ig fpl;lj;jl;l iftpl;Ltpl;lhh; vd;gJ gyUf;Fj; njhpahJ – btp epfo;r;rpfspy; xU jrhg;jj;jpw;Fg; gpwF. mthpd; ,Wjp Nehf;fk; xU thuj;jpw;F Kd;G fhykhd mtuJ jhia re;Njh\g;gLj;JtNjahFk;. 1987 Mk; Mz;by; Ne\dy; ];$y; M/g; buhkhtpy; gapw;rp Kbj;j gpd;dh;> fhd; Kk;igf;Fr; nrd;whh;> mq;F mth; gy;NtW njhiyf;fhl;rp rPhpay;fspy; ebj;jhh;. njhiyf;fhl;rpapy; ,e;j epiyg;ghL kw;Wk; Nkilapy; mt;tg;NghJ Njhd;wpaJ mtuJ NghuhLk; ehl;fspy; mtiu jz;zPUf;F NkNy itj;jpUe;jJ. ehlfg; gs;spapy;jhd; mth; jdJ tUq;fhy kidtp – vOj;jhsh; Rjhgh rpf;jiuAk; re;jpj;jhh;. “mth; vg;NghJk; ftdk; nrYj;jp te;jhh;. mth; vg;NghJ tPl;bw;F te;jhYk;> mth; Neuhf gLf;ifaiwf;Fr; nry;thh;> jiuapy; cl;fhh;e;J> Gj;jfq;fisg; gbg;ghh; vd;gJ vdf;F epidtpUf;fpwJ. vQ;rpath;fs; tje;jpfisr; gug;gpf; nfhz;bUg;ghh;fs;> “vd;W mth; epidT $h;e;jhh;. mth; mw;Gjkhd gd;Kfj;jd;ikf;F mwpag;gl;lth;> ,h;/ghdhy; ebf;fKbahj fjhghj;jpuq;fNs ,y;iy. Mdhy; mth; xUNghJk; tzpf kw;Wk; ,izahd rpdpkhit NtWgLj;jtpy;iy. ghypTl;by; ntw;wpia Urpj;jpUe;j NghjpYk;> rthyhd glq;fSf;fhf `hypTl;il mth; njhlh;e;J Kad;wJk; xU fhuzkhf ,Uf;fyhk;.

mtuJ nrhe;j topapy;

nghpa jpiuapy; ,Uf;f Ntz;Lnkd ,h;ghd; tpUk;gpdhh;. 1988 Mk; Mz;by; kPuh ehahpd; ghuhl;lg;gl;l ryhk; gk;ghapy; xU rpwpa fjhghj;jpuj;jpy; – fpl;lj;jl;l xU el;G hPjpapyhd fhl;rpapy; kpfg;ngUk; ghuhl;il ngw;whh;. E}w;Wf;fzf;fhd Mh;tkw;w fjhghj;jpuq;fs; kw;Wk; gy Njhy;tpAw;w jpiug;glq;fSf;Fg; gpwF> yz;lid jskhff; nfhz;l Mrpg; fghbah jp thhpah; jpiug;glj;jpy; mtUf;F fjhehafd; tha;g;G toq;fpaNghJ tp\aq;fs; khwpaJ> ,J ,khr;ry gpuNjrk; kw;Wk; uh[];jhdpy; glkhf;fg;gl;lJ. 2001 Mk; Mz;by; ,e;j jpiug;glk; gy jpiug;gl tpohf;fspy; jpiuaplg;gl;lJ kw;Wk; ghuhl;lg;gl;lJ> ,J ,h;/ghd; fhid cyfk; KOtJk; mwpag;gl;l Kfkhf khw;wpaJ.

Irrfan and Kelly Macdonald from The Puzzle enjoy a light moment with the crew of The Hollywood Reporter

,Wjp KbT

,h;/ghdpd; $w;Wg;gb> mth; xU ePz;l jhf;fj;ij Vw;gLj;Jk; jpiug;glq;fis nra;a tpUk;gpdhh;> mJ mtUld; NgrpaJ kw;Wk; ,Wjpf; fhl;rpf;Fg; gpwFk; jpUk;gp te;jJ. ghh;itahsh;fSld; ePz;l cwit cUthf;Fk; jpiug;glq;fis jhd; tpUk;Gtjhf mth; $wpdhh;. Gj;jprhypj;jdkhd ebfh; xUKiw $wpajhtJ> “rpwg;igj; NjLk; xU Mj;khthf ehd; jpUg;jpailfpNwd;> kfpo;r;rpahf ,Uf;fpNwd;> mth; ,d;Dk; ,Ug;G kw;Wk; tho;f;ifapd; kh;kj;Jld; rkhjhdk; nra;atpy;iy“. ,e;j NahridNa ,h;/ghdpd; rpdpkh Nkijf;F xt;nthU ghj;jpuj;jpYk; mtiu tpl rpwg;ghf nray;glj; J}z;baJ.

ஆர்த்தி கபூர் சிங

ஆர்த்தி என்பவர் பல்வேறு ஊடகங்களில் இருபதாண்டுகளை நெருங்கிய அனுபவத்துடன் கூடிய ஒரு சுதந்திரமான எழுத்தாளராவார். திரைப்படக் கல்வியில் முனைவர் பட்டம் பெற்ற பிறகு, அவர் இப்போது உலகைக் கண்டுபிடிப்பதற்கான ஆர்வத்தில் ஈடுபட்டுள்ளார். அவர் உணவு, ஆடம்பரம், திரைப்படங்கள், பயணம், ஆரோக்கியம் மற்றும் பிரபலங்கள் குறித்து எழுதுகிறார்.
error: Content is protected !!