ghuk;ghpak

,e;jpa nghk;ik fij

பிரச்சினை 02, 2021

,e;jpa nghk;ik fij

இருந்த பேராசிரியர் சுதர்சன் கன்னா |நூலாசிரியர்

பிரச்சினை 02, 2021


nghk;ik nra;Ak; ghuk;gupakpf;f ghuk;gupaj;ij ,e;jpah nfhz;Ls;sJ. ehl;bd; Kjy; nka;epfu; nghk;ik fz;fhl;rpiaj; njhlq;fpajd; %yk;> ,e;jpag; gpujku; eNue;jpu Nkhb xU Foe;ijapd; tsu;r;rpapy; ghuk;gupa ,e;jpa nghk;ikfs; tfpf;Fk; Kf;fpa gq;if vLj;Jiuj;jhu; NkYk; ghuk;gupa nghk;ik nra;Ak; r%fq;fis jq;fs; iftpidfis Kd;ndLj;Jr; nry;y Cf;Ftpj;jhu;. ehL KOtjpYkpUe;J mwpag;glhj rpy cs;ehl;L nghk;ikfis ehq;fs; cq;fSf;Ff; nfhz;L tUfpNwhk;

“xU nghk;ikiaf; nfhz;L xU Foe;ij nra;af;$ba kpfr; rpwe;j tp\ak; mij cilg;gJ” vd;W mwptpayhsUk; nghk;ik fz;Lgpbg;ghsUkhd mutpe;j; Fg;jh ek;Gfpwhu;. nghk;ikfs; Foe;ij gUtj;jpd; xUq;fpize;j gFjpahFk;. ,J KbntLf;Fk; jpwd;fis tsu;f;f cjTfpwJ kw;Wk; Foe;ijapd; mwpthw;wy; tsu;r;rpf;F cjTfpwJ. 5>000 tUlq;fSf;F Kw;gl;ljhf ek;gg;gLk; ,e;jpa nghk;ikfs;> ehl;bd; vz;zw;w fyhr;rhuk;> kuGfs; kw;Wk; r%fq;fSld; xU Foe;ijia mwpKfg;gLj;Jtjw;fhd xU ClfkhfTk; tpsq;FfpwJ. ,e;jpag; gpujku; eNue;jpu Nkhb rkPgj;jpy; ehl;bd; Kjy; nghk;ik fz;fhl;rpia Md;iyd; Kiwapy; Jtf;fpa NghJ ,e;jpa cs;ehl;L nghk;ikfspd; Kf;fpaj;Jtk; kw;Wk; ,e;jpag; nghUshjhuj;jpy; cs;Shu; nghk;ik jahupg;ghsu;fspd; gq;if vLj;Jiuj;jhu;. “vq;fs; [,e;jpa] nghk;ikfs; ,e;jpa tho;f;if Kiwapd; xU gFjpahf ,Ue;j kWgad;ghL kw;Wk; kWRow;rp Mfpatw;iw gpujpgypf;fpd;wd. ngUk;ghyhd ,e;jpa nghk;ikfs; ,aw;if kw;Wk; Rw;Wr;R+oy; el;G nghUl;fshy; fl;lg;gl;Ls;sd. mtw;wpy; gad;gLj;jg;gLk; tz;zq;fs; ,aw;ifahdit kw;Wk; ghJfhg;ghdit ”vd;W gpujku; Nkhb gjtpNaw;G tpohtpy; $wpdhu;. njhlf;f tpohtpy; nghk;ik cw;gj;jpahsu;fs; Fiwe;j gpsh];bf; kw;Wk; kWRow;rp nra;af;$ba nghUl;fis jq;fs; nghUl;fspy; gad;gLj;j Ntz;Lk; vd;Wk; gpujku; typAWj;jpdhu;.

Characters from Hindu mythologies
(,lkpUe;J) yf;\;kzd;> mDkd;> uhku; kw;Wk; Njtp rPij rpj;jupf;Fk; xU nfhz;lg;gs;sp nghk;ik njhFg;G – ,e;J fhtpakhd uhkhazj;jpd; fjhghj;jpuq;fs;

nghk;ikfs; ehL KOtJk; Mu;tkhf cs;sd> NkYk; cs;ehl;L nghk;ikfs; jahupg;gij Cf;Ftpf;Fk; xU ehL tsu;r;rp kw;Wk; kfpo;r;rpapd; mwpFwpfis ntspg;gLj;JfpwJ. ,d;W ngUk;ghyhd rKjhaq;fspy;> nghk;ikfs; kw;Wk; tpisahl;Lfs; njhopw;rhiyfspy; jahupf;fg;gLfpd;wd> ,J cyfshtpa kw;Wk; ntF[d Efu;T eltbf;iff;F toptFf;fpwJ> r%fq;fis njhopy;Jiwahf khw;WfpwJ. Kd;djhf> nghk;ikfs; kw;Wk; tpisahl;Lfs; Foe;ijfs;> FLk;gq;fs; kw;Wk; cs;Shu; iftpidQu;fshy; tbtikf;fg;gl;L nra;ag;gl;ld. ,d;W> ngUk;ghyhd nghk;ikfs; ngUkstpy; jahupf;fg;gLfpd;wd. Mdhy; ,d;Dk; Fiwe;j vz;zpf;ifapy; ,Ue;jhYk;> xU rpy Ra xOq;fikf;fg;gl;l kw;Wk; iftpidg; gpupTfs; cs;sd> mit nghk;ik nra;Ak; kuGfSf;F Nt&d;wpAs;sd> mjd; %yk; mtw;wpd; jdpj;Jt milahsj;ij jf;fitj;Jf;nfhs;fpd;wd.

nfhz;lg;gs;sp nghk;ikfs;

nfhz;lgs;sp nghk;ikfs; Me;jpuhtpd; fyhr;rhu rpd;dkhf> nfhz;lgs;sp nghk;ikfs;-kuj;jpdhy; nkd;ikahf nrJf;fg;gl;L ifahy; tiuag;gl;lit-ehd;F E}w;whz;LfSf;F Kd;G Njhd;wpa ngauplg;gl;l fpuhkj;jpy; ,Ue;J mtu;fspd; ngau;fisg; ngw;wd. ,e;j mofhd kw;Wk; ntspg;gilahd nghk;ikfspd; fUg;nghUs;fs; yhupfs;> upf;\hf;fs;> ghy;fp]; (gy;yf;Ffs;) kw;Wk; fhis tz;bfs; Nghd;w rpd;dkhd Nghf;Ftuj;J Kiwfs; Kjy; ,e;J fhtpaq;fs; kw;Wk; Guhzq;fspd; mj;jpahaq;fs; kw;Wk; fpuhkg;Gw tho;f;if> tpyq;Ffs; kw;Wk; gwitfspd; rpj;jupg;Gfs; tiu cs;sd. ,e;j mofhd kw;Wk; ntspg;gilahd nghk;ikfspd; fUg;nghUs;fs; yhupfs;> upf;\hf;fs;> ghy;fp]; (gy;yf;Ffs;) kw;Wk; fhis tz;bfs; Nghd;w rpd;dkhd Nghf;Ftuj;J Kiwfs; Kjy; ,e;J fhtpaq;fs; kw;Wk; Guhzq;fspd; mj;jpahaq;fs; kw;Wk; fpuhkg;Gw tho;f;if> tpyq;Ffs; kw;Wk; gwitfspd; rpj;jupg;Gfs; tiu cs;sd. jrhtjhuk; (tp\;Ztpd; gj;J mtjhuq;fs;) njhFg;G kpfTk; gpugykhd nfhz;lg;gs;sp nghk;ik MFk;.

Mrhupfz;b nluNfhl;lh nghk;ikfs;

mrhkpd; Jg;up khtl;lj;jpy; mrupf;fhz;b cs;sJ> mjd; jdpj;Jtkhd nluNfhl;lh nghk;ikfSf;F gpugykhd fpuhkk;. ghuk;gupa fUtpfisg; gad;gLj;jp cUthf;fg;gl;l> Mrhupfz;bapd; iftpidQu;fs; md;whl tho;tpy; ,Ue;J cs;Shu; nja;tq;fs;> tpyq;Ffs;> gwitfs; kw;Wk; nghUl;fspd; jpwikahd rpiyfis tbtikj;Js;sdu;. Mdhy; kpfTk; gpugykhd kw;Wk; gpugykhd Mrhupfz;b nluNfhl;lh nghk;ikfspy; xd;W `jpkh Gl;Ls; (mrhkpy; Gl;Ly; vd;why; nghk;ik). fyhr;rhu Kf;fpaj;Jtj;jpd; milahskhf> `hjpkh Gl;ly; xU jha; ePl;ba Kfj;Jld; ahid fhJfs; Nghd;w fhJfisAk;> xU Foe;ijia jd; iffspNyh my;yJ kbapNyh itj;jpUg;gij rpj;jupf;fpwJ> kw;Wk; rpy tbtikg;Gfspy;> xU gf;fj;jpy; xU Foe;ij kw;Wk; xU gpujPgdp (kz; tpsf;F)

An assortment of Channapatna toys, i
tpz;Nl[; fhu;fs;> Nkhl;lhu; irf;fps;fs;> rk;ke;jg;gl;l nghk;ikfs; kw;Wk; irNyh/Nghd;fs; cs;spl;l rd;dgl;dh nghk;ikfspd; tifg;gLj;jy;
rd;dgl;dh nghk;ikfs;

rd;dgl;dh nghk;ikfs; fu;ehlfhtpd; rd;dgl;dh efuj;jpd; rpd;dkhd jahupg;ghFk;> ,e;j kfpo;r;rpfukhd nghk;ikfs; njd;dpe;jpahtpd; Kf;fpa Ml;rpahsuhd jpg;G Ry;jhd; (1782-1799) Ml;rpapd; njhlf;fj;ijf; fz;lwpe;jjhff; $wg;gLfpwJ. ghuk;gupakhf> ,e;j ePbj;j nghk;ikfs; je;jk; kuj;jpdhy; nra;ag;gl;ld> Mdhy; gy Mz;Lfshf ug;gu;> rPNkhu;> re;jdk;> Njf;F kw;Wk; igd; Nghd;w kuq;fspd; kuq;fis ,izj;J gupzkpj;Js;sd. gsgsg;ghd ngapz;l; Nfhl; %yk; epkplq;fspy; nrJf;fg;gl;L> Kbf;fg;gl;l ,e;j nghk;ikfspy; rpyTk; fy;tp rhu;e;jit. nfhk;Ngfyh CU my;yJ nghk;ik efuk; vd;W miof;fg;gLk; rd;dg;gl;bdj;jpy; cs;s iftpidQu;fs;> ngd; ];lhz;Lfs; kw;Wk; nkOFtu;j;jp ];lhz;Lfs; Nghd;w gad;ghl;L nghUl;fSld; uapy;fisAk; mire;jhLk; FjpiufisAk; cUthf;Ffpwhu;fs;.

jQ;rhT+u; nghk;ikfs;

jQ;rhT+u; nghk;ikfspd; jdpj;Jtkhd mk;rk; mtw;wpd; FYq;Fk; jiyfs;> mjdhy; mit jkpopy; jQ;rhT+u; jiyahl;b nghk;ik vd;W miof;fg;gLfpd;wd> ,J jQ;rhT+u; jiyia cYf;Fk; nghk;ik vd;W nkhopngau;f;fg;gl;Ls;sJ. jkpo;ehl;by; cs;s jQ;rhT+upy; cUthd ,e;j nghk;ikfs;> fspkz;> gspq;F kw;Wk; nkOF Nghd;w nghUl;fisg; gad;gLj;jp ifahy; tbtikf;fg;gl;L gujehl;bak; kw;Wk; fjfsp eldf; fiyQu;fspd; cUtq;fis xj;jpUf;fpwJ. jQ;rhT+upy; Ml;rp nra;j mur tk;rq;fspd; milahskhf muru; kw;Wk; uhzp Nghy Njhw;wkspf;Fk; jk;gjpapdupd; Nuhyp ghyp cUtq;fSk; jQ;rhT+u; nghk;ikfspy; mlq;Fk;. ,e;j nghk;ikapd; jdpj;jd;ik mJ 2008 ,y; Gtpapay; FwpaPLfs; ([pI) Fwpr;nrhy;iyg; ngw;wJ.

The art of puppetry is practiced by a society of agricultural labourers in Rajasthan. Known as the Bhats, these artisans originally hail from Nagaur and travel all over the country with their craft. They are also called kathputliwalas and use puppets to narrate tales of Rajasthan’s history and local traditions

ehJq;fpuhk; nghk;ikfs;

Nkw;F tq;fj;jpd; gu;j;thd; khtl;lj;jpy; cs;s ehJq;fpuhk; vd;w fpuhkj;jpy; Njhd;wpa ehl;Lq;f;uhk; nghk;ikfs; kuj;jpdhy; nrJf;fg;gl;l kw;nwhU cs;ehl;L nghk;ikfs; kw;Wk; ngauplg;gl;l fpuhkj;jpd; ngauplg;gl;lJ. ehJq;fpuhk; nghk;ikfs; 15 kw;Wk; 16 Mk; E}w;whz;Lfspy; tq;fj;jpy; tsu;e;j gf;jp ,af;fj;jpd; miyf;F Ke;ijait. gytpjkhd ehLk;uhk; nghk;ikfs; gfthd; fpU\;zu; kw;Wk; mtuJ Jiztpahu; uhjh Kjy; gu;j;thd; mur uh[;aj;jhy; ghjpf;fg;gl;Ls;s rpg;gha; nghk;ikfs; tiu ,Ue;jhYk;> mjd; kpfTk; gpugykhd jahupg;G Me;ijfspd; rpd;dkhd N[hb MFk;.,e;jpa nghk;ikfs; nghOJNghf;fpd; nghUshf kl;Lky;yhky; fy;tpapd; Nehf;fkhfTk; cs;sJ. gpujku; Nkhb jiyikapyhd muR> ,e;jpa nghk;ikfis gpugyg;gLj;jTk;> cs;Shu; iftpidQu;fis mtu;fspd; fiy ghuk;gupaj;ij Kd;ndLj;Jr; nry;yTk; Cf;Ftpf;fpwJ. cz;ikapy;> nghk;ik 24 ftdk; nrYj;Jk; Jiwfspy; xd;whFk;> ,jpy; ,e;jpah jd;dpiwT mile;J ,wf;Fkjpiaf; Fiwf;fpwJ. ,e;j Nehf;fj;jpw;fhf cioj;J> ehL Vw;fdNt nghk;ikfSf;fhd ,wf;Fkjp tupia 2020 y; 20 rjtPjj;jpypUe;J 60 rjtPjkhf cau;j;jp> juf; fl;Lg;ghl;L Mizia epWtpAs;sJ> mjd;gb> 14 tajpw;Fl;gl;l Foe;ijfSf;fhd midj;J nghk;ikfs; kw;Wk; mjDld; njhlu;Gila nghUl;fs; ,e;jpa juepiyfspd; gzpafj;jhy; rhd;wspf;fg;gl;lJ.muR kw;Wk; Njrpa tbtikg;G epWtdk; Nghd;w epWtdq;fspd; MjuTld;> ,e;jpahtpd; nghk;ik jahupf;Fk; njhopy; njhlu;e;J tsuhJ> Mdhy; gpujkupd; Mj;kepu;gu; ghuj;> Nkf; ,d; ,e;jpah kw;Wk; cs;Shu; Fuy;

இருந்த பேராசிரியர் சுதர்சன் கன்னா

இந்தியா முழுவதும் உள்ள உள்நாட்டு பொம்மைகள் மற்றும் கைவினை சமூகங்களின் ஆராய்ச்சியில் முன்னோடியாக இருந்த பேராசிரியர் சுதர்சன் கன்னா, அகமதாபாத்தில் உள்ள தேசிய வடிவமைப்பு நிறுவனத்தில் (என்ஐடி) பொம்மை ஆராய்ச்சி மையத்தின் தலைவராக இருந்தார். 1996 ஆம் ஆண்டில், இந்திய அரசின் அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப அமைச்சகத்தின் அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பத் துறையால் வடிவமைப்பு-அறிவியலுக்கான வாழ்நாள் பணிக்காக அவருக்கு தேசிய விருது வழங்கப்பட்டது. சுரபி கண்ணா, ஹரியானா தேசிய வடிவமைப்பு நிறுவனத்தில் (Nஐனுர்) வடிவமைப்பாளர் மற்றும் ஆசிரிய உறுப்பினர் ஆவார்.
error: Content is protected !!