ராஜதந்திரம் பார்வையில்

ghy;bf; ,izg;G

பிரச்சினை 04, 2019

ghy;bf; ,izg;G

விநாயக் சூர்ய சுவாமி |நூலாசிரியர்

பிரச்சினை 04, 2019


,e;jpa Jizj; rdhjpgjp vk;.ntq;ifah ehAL Mf];l; 17 Kjy; 21 tiu> ypj;JNtdpah> yhl;tpah kw;Wk; v];Nlhdpah Mfpa ghy;bf; -ypj;JNtdpah ehLfSf;F %d;W ehs; gazj;ij Nkw;nfhz;lhu;.

,e;jpa Jizj; rdhjpgjp vk;.ntq;ifah ehAL Mf];l; 17 Mk; Njjp ypJNtdpah te;J kpFe;j tuNtw;igg; ngw;whu;. mtu; ypJNtdpad; rdhjpgjp fPjdh]; eNrlhit mioj;J> mtuJ ntw;wpf;fhf mtiu ghuhl;bdhu;. mtu; rdhjpgjp fPjdh]; eNrlhTld; tpupthd fye;Jiuahly;fis elj;jpdhu;> mjpy; tptrhak;> czT gjg;gLj;Jjy;> jfty; kw;Wk; epjp njhopy;El;gk; Mfpa Jiwfspy; xj;Jiog;ig Nkk;gLj;j ,UtUk; xg;Gf;nfhz;ldu;. gpd;du; mtu; ypJNtdpa gpujk ke;jpup rhypa]; rf;Ntu;dyp]; kw;Wk; tpf;Nlhu]; gpuhq;fpb]; rPkh]; rghehafu; (ypj;JNtdpahtpd; xw;iwg; ghuhSkd;wk;) MfpNahiur; re;jpj;J ehlhSkd;wj;jpd; Kd;dhs; mYty jiytu; ghuhSkd;w eltbf;iffs; kw;Wk; nray;Kiwfisg; gw;wp tpthjpj;jhu;. ypJNtdpahtpy; cs;s ,e;jpa r%fj;ijr; Nru;e;jtu;fisAk; ciuahw;wpa mtu;> ,U ehLfSf;Fk; ,ilapyhd nghUshjhu kw;Wk; fyhr;rhu cwTfis tYg;gLj;JkhW typAWj;jpdhu;. ypJNtdpahtpy; cs;s ,e;jpa r%fj;ijr; Nru;e;jtu;fisAk; kj;jpapy; ciuahw;wpatu;> ,U ehLfSf;Fk; ,ilapyhd nghUshjhu kw;Wk; fyhr;rhu cwTfis tYg;gLj;JkhW typAWj;jpdhu;.

yhl;tpah

,e;jpa Jiz rdhjpgjp Mf];l; 19 Njjp md;W ghy;bf; gpuhe;jpaj;jpw;F jdJ ,uz;lhtJ gazj;jpw;fhf yhl;tpah te;jhu;. 1990fspd; Kw;gFjpapy; ,U ehLfSf;fpilapyhd ,uh[je;jpu cwTfs; epWtg;gl;l gpd;du; ,JNt Kjy; cau;kl;l re;jpg;G MFk;. mtUf;F gyj;j tuNtw;G toq;fg;gl;lJ kw;Wk; yhl;tpahtpd; [dhjpgjp vf;yp]; nytpl;];> gpujku; fpup];[hdp]; fupd;]; kw;Wk; rha;khtpd; (yhl;tpad; ghuhSkd;wk;) jw;fhypf rghehafu; ,dP]; ypgpdh-vf;ndu; MfpNahUld; re;jpg;Gfis elj;jpdhu;.

v];Nlhdpah

jdJ tUifapd; %d;whtJ kw;Wk; ,Wjpfl;lj;jpw;fhf> ,e;jpa Jiz [dhjpgjp Mf];l; 20Mk; Njjp md;W v];Nlhdpah te;jhu;> mq;F mtu; v];Nlhdpa [dhjpgjp nfu;];b fy;[{iyl;il re;jpj;J gpuhe;jpa> gd;Kf kw;Wk; ,Ujug;G gpur;rpidfs; Fwpj;J tpthjq;fis elj;jpdhu;. tu;j;jfk;> tzpfk;> jfty; njhopy;El;gk;> kpd;dZ MSf Ml;rp> ,iza ghJfhg;G kw;Wk; fy;tp njhlu;ghd xj;Jiog;G gw;wpa tpthjq;fSk; Jiz [dhjpgjpapd; tUifapd; rpwg;gk;rq;fs;. ghy;bf; ehLfSf;fhd jdJ Ie;J ehs; gazj;jpd; KbTf;F Kd;du;> GJ jpy;ypapy; eilngwtpUf;Fk; ,e;jpah-INuhg;gh 29 tzpf kd;wj;jpy; fye;J nfhs;s v];NjhdpahTf;F miog;G tpLj;jhu;.

விநாயக் சூர்ய சுவாமி

விநாயக் சூரிய சுவாமி டெல்லியைச் சேர்ந்த பத்திரிகையாளர். மெக்கானிக்கல் ,ன்ஜினியரிங் பட்டம் பெற்ற ,வர், ,ந்திய கடற்படையில் அப்ரண்டிஸ் ஷிப் பில்டராக பணியாற்றியுள்ளார். ,ளம் வயதிலிருந்தே ஒரு பகுதிநேர எழுத்தாளர், அவர் எழுத்து மற்றும் பயணத்திற்கான தனது புத்திசாலித்தனத்தைத் தொடர பத்திரிகைக்கு மாறினார்.
error: Content is protected !!