rpdpkh

tpisahl;bd; tpid

பிரச்சினை 01, 2020

tpisahl;bd; tpid

ஆர்த்தி கபூர் சிங |நூலாசிரியர்

பிரச்சினை 01, 2020


tpisahl;L tPuu;fis mbg;gilahff; nfhz;l jpiug;glq;fs; nghOJNghf;F> J}z;Ljy; kw;Wk; njhlu;GgLj;jf;$baitahf ,Uf;fpd;wd. mit tpisahl;il Cf;Ftpg;gJ kl;Lky;yhky;> tpisahl;L tPuu;fSk; kwf;fg;gLtjpy;iy vd;gij cWjp nra;fpd;wd

vy;yh Kuz;ghLfSf;Fk; vjpuhf nty;Yk; xU Nghuhspapd; fij epj;jpakhf kdpjFyj;ij Cf;fg;gLj;jpAs;sJ. ntw;wp ngWtjw;fhd Mu;tk;> gazj;jpd; Nghuhl;lk; kw;Wk; ,Wjpahf ntd;wjd; kfpo;r;rp Mfpait kpfTk; gpugykhd fijf;fskhf ,Ue;jd. rkPgj;jpy;> ,e;jp jpiuAyfk; tpisahl;L njhlu;ghd jpiug;glq;fshd lq;fy;> ghf; kpy;fh ghf;> vk;.v];.Njhdp: jp md;Nlhy;l; ];Nlhup> Nkup Nfhk;> mrhu; kw;Wk; R+u;kh Mfpait fle;j rpy Mz;Lfspy; ntspahd tpisahl;L tho;f;if tuyhWfs;. ,e;j jpl;lq;fspd; epjp kw;Wk; tpku;rd ntw;wp> mjpfkhd jpiug;gl jahupg;ghsu;fis ,e;j jpiug;gl tifia Muha Cf;Ftpf;fpwJ.

mjpfupf;Fk; kjpg;ngz;fs;

tpisahl;L tPuu;fs; gw;wpa jpiug;glq;fs; jpiug;glj; jahupg;ghsu;fSf;F %d;W mj;jpahtrpag; nghUs;fis ,izf;f mDkjpf;fpd;wd: ehlfk;> gutrk; kw;Wk; fjhehafdpd; mjpub my;yJ tPuk;> ,e;j tp\aj;jpy; rk;ghjpg;gJ> Gfo; kw;Wk; urpfu;fisg; gpd;njhlu;tijj; jtpu> “tpisahl;L tpWtpWg;ghd jUzq;fSf;F jd;idf; ,Oj;J nry;fpwJ. xU ,af;Fdiug; nghWj;jtiu> xU fjhghj;jpuj;ijj; Nju;e;njLg;gJ vspjhdJ> mtiu jPtpukhd cly; gapw;rp %yk; fhz;gpg;gJ> [pq;Nfhaprj;ijr; Nru;g;gJ kw;Wk; $Ljy; %u;f;fFzk; kw;Wk; xU tpisahl;L glk; jahuhf cs;sJgw;wp> ”ghd; rpq; Nlhkiu (2012) $wpaJ> mtu; ,af;fpa bf;khd;{ Jypah> xU rpg;ghapd; tho;f;ifia mbg;gilahff; nfhz;l ghd; rpq; Nlhkiu (2012) vd;w glj;ij ,af;fpatu;. jpiug;gl jahupg;ghsu;fSf;F “tpisahl;Lj; jpiug;glq;fs; jahupf;fg;gLfpd;wd> Vndd;why; Kd;dzp fjhghj;jpuk; gyUf;Fj; njupAk;> Vw;fdNt xU el;rj;jpuk; ,y;iynad;why;> ,J jpiug;glj;ij re;ijg;gLj;j cjTfpwJ.” tpisahl;L tPuu;fs; Vd; KiwapLfpwhu;fs; vd;gij tpupTgLj;jp> mtu; NkYk; ,ij $Wfpwhu;:

ebfu; R\he;j; rpq; uh[;Gj; (,lJ) ,e;jpa fpupf;nfl; tPuu; vk;.v];.NjhdpAld; (tyJ).

nrhy;yg;glf; fhj;jpUf;Fk; ,e;j MSikfspd; jdpj;Jtkhd fijfspYk; ,e;j ed;ik ,Uf;fyhk;. fijfs; ,itfis Kd;itf;fpd;wd kw;Wk; tpsk;guq;fs; Vw;fdNt gpugykhd xU egupd; tho;f;ifiag; gw;wpa Mu;tj;jpd; gpd;Gwj;jpy; rthup nra;fpd;wd. njupahtpl;lhy;> ,e;j cz;ikahd Guhzq;fspd; fijiar; nrhy;y jpiug;glq;fs; cjTfpd;wd. rpdpkh ghu;itahsu;fs; tho;f;if `PNuhf;fis tpl ,ijNa Kw;wpYk; tpUk;Gfpd;wdu;. ry;khd; fhd; kw;Wk; u[pdpfhe;j; Nghd;w el;rj;jpuq;fs; kpfTk; gpugykhf ,Ug;gjw;fhd fhuzk; ,Jjhd;> Vndd;why; mtu;fs; jq;fs; glq;fspy; kdpj vy;iy fle;J nray;fis nra;fpwhu;fs;. vdNt> mtu;fspd; fij jpiuf;fijahf khWk;NghJ> tPuj;ij gpujpgypg;gJ vspJ> ”vd;fpwhu; ebfu; `u;\;tu;jd; fG+u;> xypk;gpf; jq;fg; gjf;fk; ntd;w Jg;ghf;fp RLk; mgpdt; gpe;j;uhit tho;f;if tuyhw;W glj;ij ebf;fpwhu;. rha;dh vd;w jiyg;gpy; tho;f;if tuyhw;wpy; G+g;ge;J tPuhq;fidahf rha;dh Nethy; ghj;jpuj;j;jpy; ebf;f ebfu; gupdpjp Nrhg;uh xg;Gf;nfhz;Ls;shu;. “irdh jdJ ,sk; tajpNyNa epiwa rhjpj;Js;shu;> mtSila fij vdf;F cz;ikapNyNa Cf;fkspf;fpwJ.” vd;fpwhu; Nrhg;uh.

ud;tPu; rpq; (,lJ) ,e;jpa fpupf;nfl; [hk;gthd; fgpy; Njt; (tyJ) fjhghj;jpuj;ij glj;jpy; ebf;f cs;shu;.

,jw;F cjTk; kw;nwhU fhuzp vd;dntd;why;> tpisahl;L tPuu;fs; mrhjhuz Mu;tKk;> kNdhjplKk; nfhz;l rhjhuz kdpju;fs;. mtu;fspd; fijfs; njhlu;GgLj;jf;$bait. “Nkup Nfhk; gjf;fq;fis nty;yj; njhlq;Fk; tiu xU rhjhuz ngz;. mtuJ R+o;epiyfisAk; Nghuhl;lq;fisAk; ghu;itahsu;fs; mq;fPfupf;fpd;wdu;. Kbtpy;> Nkup Nfhikg; Nghd;w xU rhjhuz ngz; ntw;wpngw KbAk; vd;why;> ek;khy; KbAk;! ” ,e;jpa tpisahl;L njhlu;ghd gy glq;fSf;F Mjutspj;J tUk; tpahfhk; 18 Nkh\d; gpf;ru;]; epWtdj;jpd; jiyik ,af;f mjpfhup m[pj; me;jNu $Wfpwhu;.

Gjpa Rit

,e;jpa rpdpkhtpd; tsu;e;J tUk; ghu;itahsu;fspd; Ritfs; khw;WtJ gw;wpAk; xU thjk; cs;sJ ,jpy; tpisahl;L njhlu;ghd jpiug;glq;fs; gpujhd fl;lzj;Jld; xg;gpLk;NghJ Gj;Jzu;r;rpA+l;Lfpd;wd. “jw;NghJ ghypTl; fhjy; kw;Wk; gopthq;fYf;F mg;ghw;gl;l fijfisg; ghu;f;fpwJ. epiyahd Kd;tbtq;fis ehq;fs; mfw;wptpl;Nlhk;> vq;fs; jpiug;glq;fs; fUg;nghUs;fspy; xNu tz;zKilajhf ,Ug;gijAk; epWj;jptpl;Nlhk;. NkYk;> jpiug;glq;fs; r%fj;jpy; eilngw;W tUk; ntt;NtW ciuahly;fisf; Fwpf;fpd;wd> NkYk; fpupf;nfl;ilj; jtpu kw;w tpisahl;Lfis ,e;jpah xU njhopy; tpUg;gkhf Vw;Wf;nfhs;tjhy;> kf;fs; fsj;jpypUe;J mjpfkhd ntw;wpf; fijfisg; ghu;f;f Mu;t fhl;Lfpd;wdu;> ”vd;fpwhu; me;jNu. “ghu;itahsu;fs; xU gbKd;Ndup Gjpa cs;slf;fj;ijg; ghu;f;f tpUk;Gfpwhu;fs;. ebfu;fs; ahu; vd;gijg; nghUl;gLj;jhky;> kf;fs; epjhdj;Jld; gilg;ghw;wy; Fwpj;J kpf tpj;jpahrkhdtw;iw NjLfpwhu;fs;> ”vd;fpwhu; ghf; kpy;fh ghf; ,af;fpa uhNf\; Xk;gpufh\; nk`;uh

kfpo;r;rpahd KbTfs;

,Wjpahf> tpisahl;bd; NkypUf;Fk; czu; ey;y fhuzpahy; mtw;iwg; gw;wpa jpiug;glq;fis <u;f;fg;gLfpd;wd. xt;nthU jpiug;glj; jahupg;ghsUk; vjpu;ghu;g;gJ xU jFjpahd ntw;wp. gutrepiy xU tpisahl;L glj;jpw;F xUq;fpize;jjhFk;> ,J ghu;itahsu;fis czu;r;rp kl;lj;jpy; <LgLj;JfpwJ. 2001 Mk; Mz;by;> yfhd; – xU tpisahl;L njhlu;ghd glk;> xU tho;f;if tuyhW my;y – ntspahdNghJ> jpiuauq;Ffspy; ghu;itahsu;fs; ,Wjpapy; cw;rhfg;gLj;jpdu;.tpisahl;L tPuupd; tho;f;ifapd; xU gFjp> ngUk;ghyhdtu;fSf;Fj; njupahJ vd;W ngUk;ghyhd jpiug;glj; jahupg;ghsu;fs; $Wfpwhu;fs;.du;.

,e;jpa `hf;fp tPuu; re;jPg; rpq;fpd; tho;f;if tuyhw;Wg; glkhd R+u;khtpd; tpsk;guj;jpd; NghJ ,e;jpa ebfu;fs; (,lkpUe;J) mq;fj; Ngb> jpy;[pj; Nlhrd;[; kw;Wk; jhg;]p gd;D.

,e;jpa tpisahl;L tPuu;fs; fsj;jpy; njhlu;e;J ntw;wp ngWtjhy;> jpiug;gl jahupg;ghsu;fs; jq;fs; fijfis tptupf;f $Ljy; tpUg;gq;fisg; ngWfpd;wdu;. tpisahl;L jpiug;glq;fspd; tifahdJ xU nghOJNghf;F ghzpapy; ,Ue;jhYk;> kf;fs; vjpu;nfhs;Sk; rthy;fis Kd;dpiyg;gLj;Jk; jpwidf; nfhz;Ls;sJ. ,J tpLjiy> kPz;nlOjy; kw;Wk; Fiwglhj ntwp Nghd;w kjpg;Gfisf; Fwpf;fpwJ. ed;F jahupf;fg;gl;l tpisahl;Lj; jpiug;glk; rpypu;g;igAk; Qhdj;ijAk; toq;FfpwJ. ,J tpisahl;il Nkk;gLj;Jtjw;Fk; cjt kl;Lky;yhky; Mapuf;fzf;fhd ,isQu;fis tho;f;if njhopiy cUthf;f J}z;LfpwJ.

ஆர்த்தி கபூர் சிங

ஆர்த்தி என்பவர் பல்வேறு ஊடகங்களில் இருபதாண்டுகளை நெருங்கிய அனுபவத்துடன் கூடிய ஒரு சுதந்திரமான எழுத்தாளராவார். திரைப்படக் கல்வியில் முனைவர் பட்டம் பெற்ற பிறகு, அவர் இப்போது உலகைக் கண்டுபிடிப்பதற்கான ஆர்வத்தில் ஈடுபட்டுள்ளார். அவர் உணவு, ஆடம்பரம், திரைப்படங்கள், பயணம், ஆரோக்கியம் மற்றும் பிரபலங்கள் குறித்து எழுதுகிறார்.
error: Content is protected !!