tpisahl;L

ntw;wpia gw;wpf;nfhs;s

பிரச்சினை 02, 2019

ntw;wpia gw;wpf;nfhs;s

மாலிகா பஜாஜ் |நூலாசிரியர்

பிரச்சினை 02, 2019


`hpahdhtpYs;s \hghj; vd;w rpwpa gl;lzj;jpy; tsh;e;jjpypUe;J ,e;jpa ngz;fs; `hf;fp FOtpd; jiytpahFk; tiu uhzp uhk;ghy; nkd;NkYk; ntw;wp mile;Jnfhz;Nl te;jpUf;fpwhh;. ,J mtUila fij

2016-y; Kd;dhs; [dhjpgjpahd gpuzhg; Kfh;[paplkpUe;J mh;[{dh tpUij uhzp uhk;ghy; ngWfpwhh;

tPuh;fs; xNu uhj;jphpapy; cUthtjpy;iy> my;yJ tpNr\ mwpTiu Gj;jfj;NjhL mth;fs; gpwg;gjpy;iy> my;yJ ntw;wpngw mth;fSf;F cjTk; tpNr\pj;j kugZ njhFg;NghL gpwg;gjpy;iy. cz;ikapy; xU tPuuhf Ntz;Lnkd;why; vd;d nra;a Ntz;Lk; vd;gjw;F ,e;jpa ngz;fs; `hf;fp FOtpd; jiytpahd uhzp uhk;ghypd; fij ek; midtUf;Fk; xU ghlk;. mtUila mh;g;gzpg;G> tplhKaw;rp> ftdk;> fl;Lg;ghL Mfpait fhuzkhf mth; ,d;W ,e;jpa Nghl;b tpisahl;Lfspy; kpfTk; gpugykhd egh;fspy; xUtuhf MfpapUf;fpwhh;. `hpahdhtpYs;s \hghj; vd;w rpwpa gl;lzj;jpy; tz;b ,Og;gthpd; kfshf vspa Muk;gj;ijf; nfhz;bUe;J ,g;NghJ mh;[{dh tpUij ntd;w eguhf Kd;Ndwpa uhk;ghypd; fij cz;ikapy; ekf;F cj;Ntfkspf;fpwJ.

2013-y; ele;j ,isNahh; `hf;fp cyf Nfhg;igapy; Nghl;bapd; Ml;lf;fhuuhd uhzp uhk;ghy; jdJ ntz;fy gjf;fj;Jld;

,z;bah gh;];ngf;bt;]; vd;w mikg;NghL jdJ fijia gfph;e;Jnfhz;l uhk;ghy;> jdf;F MW taJ ,Uf;Fk;NghNj ,e;j tpisahl;bw;F Kjd;Kjypy; mwpKfk; nra;ag;gl;ljhf $Wfpwhh;. “vdf;F `hf;fp jtpu NtW vJTk; njhpahJ. vdJ nrhe;j ChpYs;s midtUk; ,ij tpisahbdhh;fs;. 2010 cyf Nfhg;igapy; ehl;il gpujpepjpj;Jtk; nra;tjw;fhf njhpT nra;ag;gl;lNghJ vdf;F 14 taJjhd;. mg;NghJ Njrpa FOtpy; ehd;jhd; kpfTk; rpwpatshf ,Ue;Njd;>” vd;W mth; $Wfpwhh;.

uhk;ghy; jdJ gazj;jpd;NghJ ghypd ghFghl;ilAk; rKjha mOj;jq;fisAk; re;jpf;f Ntz;bapUe;jJ> MdhYk; ,e;jpahtpw;fhf tpisahl Ntz;Lk; vd;w jdJ Fwpf;Nfhspw;F ,it vJTk; jilahf ,Uf;f mth; mDkjpf;ftpy;iy. mth; jdJ FLk;gj;jpypUe;J J}ukhf tho;e;jhh;> jdJ fdit edthf;f jhNd Ntiy nra;J rk;ghjpj;jhh;. mtUila tajpypUf;Fk; kw;wth;fisg; Nghy mtuhy; gbj;J Kbf;f Kbatpy;iy vd;whYk;> xNu khjphpahd ghypdj;jth; kl;LNk vd;w jilia jdJ gazj;jhy; mth; ntw;wpfukhf jfh;j;njwpe;jhh;.

kjpg;Gkpf;f mh;[{dh tpUijg; ngw;wNghJ> mjw;fhd ngUik vy;yhk; jdJ gapw;rpahsuhd j;Nuhdhrhh;ah tpUij ntd;w rh;jhh; gy;Nj rpq;ifjhd; NrUk; vd;w me;j ,sk; rhjidahsh; ed;wpNahL njhptpj;jhh;. me;j FU mtUf;F gapw;rpaspj;J> ntw;wpngw cjtpaNjhL mtUila xt;nthU ntw;wpf;F gpd;dhYk; ,Ue;J mtiu Cf;fg;gLj;jpdhh;.
uhk;ghYk; ,sk; tpisahl;L tPuh;fspd; xU Gjpa njhFjpAk; fpuhkg;Gw ,e;jpahtpd; fdTfs;> jpwikfs;> rhjidfs; Mfpatw;iw Kd;Df;F nfhz;L te;jpUfpwhh;fs;. mjpf tpiyAah;e;j tpisahl;L njhopy;El;gj;jpw;Fk;> efh;Gw cs;fl;likg;gpw;Fk;> tsq;fSf;Fk; J}ukhf ,Uf;Fk; ,e;j gps;isfSk; mth;fSila mh;g;gzpf;fg;gl;l gapw;rpahsh;fSk; jq;fsplKs;s tsq;fis ed;F gad;gLj;jpf;nfhz;L> jq;fSf;F Njitahd cs;fl;likg;ig jhq;fNs jahhpj;Jf;nfhz;L> fy;tp epWtdq;fNshLk; cgajhuh;fs; Mf Kbe;jth;fNshLk; njhlh;Gnfhs;s b[pl;ly; fl;likg;ig cgNahfpf;fpwhh;fs;. Clfq;fs; mjpfkhf fz;Lnfhs;shik Nghd;w jhq;fs; nry;Yk; topapy; ,Uf;Fk; FiwghLfisAk; mth;fs; ed;F mwpe;jpUf;fpwhh;fs;. ,Ue;jhYk;> nghpa fdTfis fhz;gjpypUe;J ,it vJTk; mth;fis jLg;gjhf njhpatpy;iy.
jdJ Muk;gfhy f\;lq;fis epidT$Uk; uhk;ghy;> Neuj;ijAk; gzj;ijAk; tPzbg;gjhf gyh; jd;dplk; $wpajhf nrhy;fpwhh;. ,e;jpa Nghl;b tpisahl;Lfspy; mh;g;gzpg;Gk; cld;ghLk; Rj;jkhf ,y;iy vd;W mtUk; czh;e;jhuhk;. ,Ue;jhYk;> mtUila je;ijAk; gapw;rpahsUk; xt;nthU gbapYk; mtiu Mjhpj;jhh;fs;. “fz; kiwg;G thh;fis cgNahfpj;J ftdk; rpjwhky; ,Uf;f mth;fs; vdf;F fw;Wf;nfhLj;jhh;fs;. vd; ghijf;F FWf;fhf te;j jilfis mjpf nghUikNahL rkhspj;Njd;. ,e;jpah n[apf;f Ntz;Lk;> Ke;epw Nfhb midj;jpw;Fk; Nkyhf ,Uf;f Ntz;Lk; vd;gNj vd; Mir> vd;id ehNd f\;lg;gLj;jpf;nfhs;s ,e;j tpUg;gNk vdf;F cjtpaJ>” vd;W uhk;ghy; nrhy;fpwhh;.

jpwik tha;e;j ,e;j Ml;lf;fhuh; fsj;jpy; rhpj;jpuk; gilj;j mNef ehl;fs; cs;sd – u\;ahtpYs;s f\hdpy; ntw;wp tPuh; rthy; Nghl;bapy; (2009)> uhk;ghy; ,Wjp Ml;lj;jpy; ehd;F Nfhy;fis NghLtjd; %yk; jdJ FONthL Nrh;e;J ,e;jpahtpd; ntw;wpf;F gq;fspj;jJ my;yJ 2009-y; ele;j Mrpa Nfhg;igapy; ,e;jpa FO nts;sp gjf;fj;ij nty;y cjtpaJ Nghd;wit. n[h;kdpapYs;s Nkhq;nrd;f;shl;ghf;fpy; 2013-y; ele;j ,isNahh; `hf;fp cyf Nfhg;igapy; mth; Nghl;bapd; rpwe;j Ml;lf;fhuuhfTk; njhpT nra;ag;gl;lhh;. mjpf rkPgj;jpy;> [g;ghdpYs;s fhfhkpfh`huhtpy; 2017-y; ele;j ngz;fs; Mrpa Nfhg;igia uhk;ghYk; mtUila FOTk; ,uz;lhtJ Kiwahf ifg;gw;wpdhh;fs;> 2018-y; ele;j Mrpa Nghl;bfspy; ,e;jpahtpw;fhf nts;sp gjf;fj;ij ntd;whh;.

,d;W mtUila nrhe;j Cuhd \hghj;ij mtUila ngaNuhL ,izj;Nj ehL mwpe;jpUf;fpwJ> NkYk; ,e;jpa FO fLikahd Nghl;bahsh; vd;gij rh;tNjr Ml;lf;fhuh;fs; xg;Gf;nfhs;fpwNghjpYk;> uhk;ghy; jpUg;jpaila tpUk;Gtjpy;iy. mth; ,d;Dk; mjpfj;ij tpUk;Gfpwhh;. jdJ FOkPJ mtUf;F mirf;f Kbahj ek;gpf;if ,Uf;fpwJ> jd;dpYk; jdJ FOtpYk; ,e;jsT ek;gpf;if ,Ug;gjhy;> rkPg vjph;fhyj;jpy; ,uz;L Fwpf;Nfhs;fis mila mth; ,iltplhky; gapw;rpnaLj;J tUfpwhh;: 2020-y; elf;fg; Nghfpw xypk;gpf;]pw;F jFjp ngWtJk;> ,e;jpahtpw;fhf jq;f gjf;fj;ij nty;tJNk mit.

mk;hpl;]hpy; cs;s fy;]h `hf;fp fy;Y}hpf;F 2018-y; nrd;wNghJ uhzp uhk;ghy; ,sk; Ml;lf;fhuh;fSf;F fs `hf;fp fw;Wf;nfhLf;fpwhh;

,e;j jiytp jdJ epfuw;w jpwikfshy; fsj;jpy; mjpfj;ij rhjpg;gJ kl;Lky;yhky; ,e;jpa ngz;fs; `hf;fpapd; juj;ij Nkk;gLj;j fsj;jpw;F ntspapYk;$l Kaw;rp nra;J tUfpwhh;. jpwik tha;e;j ngz; `hf;fp Ml;lf;fhuh;fSf;F jdpg;gl;l tpjkhf gapw;rp nfhLg;gjd; %yKk; mth;fs; Njrpa FOtpy; NrUtjw;fhf vLf;Fk; Kaw;rpfis Mjhpg;gjd; %ykhfTk; mth;fSf;F cjTfpwhh;. mth; jpwk;gl;l `hf;fp Ml;lf;fhuh;fis Njb ,e;jpahtpYs;s gy;NtW fpuhkq;fSf;F gazk; nra;fpwhh;.

tpisahl;L Jiw Muk;gpj;J itj;j ,d;Dk; 5-epkplq;fs; ,e;jpah tpisahLk;> mg;NghJjhd; ,e;jpah ntw;wp ngWk; vd;w Kaw;rpf;F uhk;ghYk; cjtpapUf;fpwhh;. tpisahL ,e;jpah ,isQh; tpisahl;Lfs; rkaj;jpy; kj;jpa tpisahl;L mikr;ruhd uh[;ath;jd; rpq; uhNjhh; Muk;gpj;J itj;j ,e;j Kaw;rp gs;sp gUtj;jpNyNa tpisahl;il Kd;Ndw;Wtpf;f KaYfpwJ.
ngz;fs; jplkhfTk; MNuhf;fpakhfTk; ,Uf;f Ntz;Lnkd ,e;j tpisahl;L el;rj;jpuk; tpUk;Gfpwhh;. “ngz;fs; tpisahl Ntz;Lk;. jpwk;gl;l tPuh;fshf ,Ug;gjw;fhf kl;Lky;yhky; jplkhf ,Uf;fTk; tpisahl Ntz;Lk;. jplkhf ,Ue;jhy;jhd; re;Njh\khf tho KbAk; vd;W cWjpahf ek;GfpNwd;. ehL KOtjpYk; cs;s ngz;fis jq;fis jplkhf itj;Jf;nfhs;s Ntz;baJ mth;fSila flikNa>” vd;W nrhy;fpwhh;.

மாலிகா பஜாஜ்

உலகளாவிய ஊடக தொழில்முனைவோர் மற்றும் விளையாட்டு வீரர் மல்லிகா பஜாஜ் விளையாட்டு பத்திரிகைத் துறையில் பிரபலமான பெயர். மெல்போர்ன் பல்கலைக்கழகத்தில் பட்டம் பெற்ற பஜாஜ், பெண்களை ஊக்கப்படுத்துவதற்கும், டிஜிட்டல் மீடியா தளங்கள் மூலம் இளைஞர்களை மேம்படுத்துவதற்கும் பெயர் பெற்றவர். அவர் லண்டன் பல்கலைக்கழகத்தில் மீடியா மற்றும் கம்யூனிகேஷனில் முதுகலைப் பட்டம் பெற்றார், அங்கு அவர் தனது 23 வயதில் அறிவு, திறன்கள் மற்றும் தனது சொந்த நிறுவனத்தை நிறுவுவதற்கான நம்பிக்கையைப் பெற்றார்.
error: Content is protected !!