ghuk;ghpak

Nahfhtpy; Nju;e;jtu;

பிரச்சினை 05, 2019

Nahfhtpy; Nju;e;jtu;

டாக்டர் ரஸ்தோகி |நூலாசிரியர்

பிரச்சினை 05, 2019


Nahfh cyf MNuhf;fpa tiuglj;jpy; ,e;jpahit epWtpAs;sJ kw;Wk; cynfq;fpYk; cs;s Mapuf;fzf;fhNdhu; ,e;j gz;ila mwptpaiyg; gw;wp NkYk; mwpa tpUk;Gfpwhu;fs;. Nahfh Fwpj;j gapw;rp kw;Wk; Muha;r;rp trjpia toq;Fk; ehl;bd; rpy ghuk;gupa epWtdq;fs; ,q;Nf.

xl;Lnkhj;j MNuhf;fpaj;jpd; gz;ila ,e;jpa tpQ;Qhdkhd Nahfh MW rpwe;j ,e;jpa jj;Jtq;fspy; xd;whFk;. rkPgj;jpa fhyq;fspy;> jLg;G> Cf;Ftpg;G kw;Wk; Neha; jPu;f;Fk; Rfhjhug; ghJfhg;gpy; mjd; gyk; fhuzkhf Nahfh ru;tNjr mstpy; gpugykile;Js;sJ. mjpfupj;j nefpo;Tj;jd;ik> kd mOj;j epthuzk; kw;Wk; xl;Lnkhj;j clw;gapw;rp Nghd;w khWgl;l Rfhjhu eyd;fspd; fhuzkhf> Nahfhtpy; Mu;tk; kPz;Lk;> ehL KOtJk; vOe;Js;sJ ,isa jiyKiwapdupilNa $l fhzg;gLfpwJ. ,e;j gz;ila mwptpaiyf; fw;Wf;nfhs;tjw;fhf E}w;Wf;fzf;fhd Mu;tyu;fs; cynfq;fpYUe;J ,e;jpahTf;Fr; nry;fpd;wdu;> ,J jpahdj;jpd; Ntj eilKiw my;yJ jpahdk; vd;gjpypUe;J xUtupd; nghJ ey;tho;it Nehf;fkhff; nfhz;l xU KOikahd xOf;fkhf cUthfpAs;sJ. ,e;jpahtpYk; ntspehl;bYk; Nahfh Jiwapy; gy;NtW epWtdq;fs; gzpGupAk; mNj Ntisapy;> Nahfhtpd; kuGfisg; ghJfhg;gJ kl;Lky;yhky;> etPdfhy nghUj;jj;jpw;fhf mjd; jj;Jtq;fisAk; rpe;jpj;Jg; ghu;f;Fk; xU rpwg;Gf; Fwpg;gpw;Fj; jFjpahdit rpy cs;sd.

fpof;F kw;Wk; tlfpof;F

];uP uhkfpU\;zh kp\d;> nfhy;fj;jh (Nkw;F tq;fk;) Rthkp tpNtfhde;ju; 1897 ,y; ,e;j gzpia epWtpdhu;. ,e;jpahtpy; Rfhjhu guhkupg;G> NguopT epthuzk;> fpuhkg;Gw Nkyhz;ik> goq;Fbapdu; eyd;> Muk;g kw;Wk; cau; fy;tp kw;Wk; fyhr;rhu Nkk;ghL Mfpatw;wpy; tpupthd gzpfis ,e;j gzp elj;JfpwJ.

Rthkp epuQ;rd; (njhg;gpapy; ikak;) M];jpNuypah kw;Wk; cynfq;fpYk; cs;s kw;w RthkpfSld;> rJg;Gepy kiy Mrpukj;jpd; (M];jpNuypah) ikjhdj;jpy; ele;J tUfpwhu;. Rthkp epuQ;rehde;j ru];tjp gPfhu; Nahfh gs;spapd; jiytuhf ,Ue;jhu;

gPfhu; ];$y; M/g; Nahfh> Kq;fu; (gPfhu;) Nahfh kw;Wk; ,e;jpa fyhr;rhuj;ij Nkk;gLj;Jtjw;fhf 1963 Mk; Mz;by; Rthkp rj;ahde;jh ru];tjpahy; epWtg;gl;lJ> gPfhu; ];$y; M/g; Nahfh ,d;W Nahf gbg;gpw;fhd Gfo;ngw;w ikakhFk;. ,J Rfhjhu Nkyhz;ik gbg;Gfs;> rd;ahrh gapw;rp tFg;Gfs;> Nkk;gl;l Nahfh rhjdh gbg;Gfis elj;JfpwJ kw;Wk; Mrpuk ghzp (kpfTk; mbg;gil) tho;f;if Kiwia toq;FfpwJ.

ckhr;ry; Nahfh\;uk;> Ft`hj;jp (mrhk;): J Rthkp rpthde;j ru];tjp kfhuh[hy; 1929 apy; epWtg;gl;lJ. ,e;j epWtdk; Nahfh Jiwapy; mwptpay; G+u;tkhf Vw;Wf;nfhs;sg;gl;l Muha;r;rpfis elj;jp tUfpwJ.

Nkw;F

uhkkzp Iaq;fhu; epidT Nahfh epWtdk;> GNd (kfhuh\;buh) ENahfh FU gp.Nf.v]; Iaq;fhu; vd;gtuhy; 1975 Mk; Mz;L epWtg;gl;l ,e;j epWtdk; gpugykhd Iaq;fhu; ghzp Nahfhtpd; ikaj;jpy; fUjg;gLfpwJ. ,e;j epWtdk; Nahfh Fwpj;j gbg;Gfis elj;JfpwJ kw;Wk; Iaq;fhu; rhd;wspf;fg;gl;l Nahfh Mrpupau;fs; cyfk; KOtJk; Nahfhit gpur;rhuk; nra;fpwhu;fs;.

Nahfh epWtdk;> rhe;jf;&];> Kk;ig (kfhuh\;buh) ,e;jpahtpd; kpfg; goikahd Nahfh ikak;> Nahfhtpd; ghu;itia gug;Gtjw;fhf 1918 Mk; Mz;by; ];uP NahNfe;jpuh[p mtu;fshy; epWtg;gl;lJ. fw;gtu;fs; kw;Wk; gapw;rpahsu;fSf;fhf gy Nahfh gbg;Gfis elj;jp tUk; ,e;j epWtdk; ,e;jpa murpd; MA\; mikr;rfj;jhy; mq;fPfupf;fg;gl;Ls;sJ. gbg;Gfs; ,e;jp kw;Wk; Mq;fpyk; ,uz;bYk; fw;gpf;fg;gLfpd;wd. ifty;ahjhkh> Nyhdht;yh> GNd (kfhuh\;buh): 1924 Mk; Mz;by; Rthkp Ftyahde;jhthy; epWtg;gl;l ,e;j epWtdk; Nahfhtpd; kuGfis etPd mwptpaYld; tpQ;Qhd GupjYlDk; mZFKiwAlDk; ,izg;gjpy; ftdk; nrYj;JfpwJ. FWfpa fhy kw;Wk; ePz;l fhy bg;Nshkh kw;Wk; gl;lg;gbg;Gfis toq;Fk; muR mq;fPfhuk; ngw;w Nahfh fy;Y}up ,jpy; mlq;Fk;. ,J Mrpupau;fspd; GJg;gpg;G gbg;GfisAk; toq;FfpwJ. 

The Vipassana International Academy, also known as Dhamma Giri, is a Vipassana meditation center located at Igatpuri in Nasik, Maharashtra. This was the first Vipassana meditation center in India, for teaching the technique and was set up at Igatpuri by SN Goenka

Kaivalyadhama, Lonavla, Pune (Maharashtra): Founded by Swami Kuvalayananda in 1924, this institute focusses on amalgamating the traditions of yoga with modern science with a scientific understanding and approach. It includes a government-recognised yoga college that offers short-term and long-term diploma and degree courses. It also offers teachers’ refresher courses. 

SOUTH

Sri Aurobindo Ashram, Puducherry (Tamil Nadu): Founded in 1926 by Sri Aurobindo, a freedom fighter, philosopher, yogi, guru and poet, the ashram conducts regular yoga sessions for residents of Auroville; has a yoga practicing centre called Auromode and offers sessions in various forms of yoga.

MNuhtpy;ypy; cs;s jpahd ikaj;jpd; fhl;rp. GJr;Nrup ];uP mutpe;Njhtpd; trpg;gplkhf ,Ue;jJ> ,g;NghJ ];uP mutpe;Njh Mrpukj;jpd; nray;ghl;L jskhf cs;sJ

tlf;F

gjQ;ryp Nahf;gPj;> `upj;thu; (cj;jufz;l;)2006 Mk; Mz;by; ghgh uhk;Njt; vd;gtuhy; epWtg;gl;l gjQ;ryp Nahf;gPj; ,e;jpahtpd; kpfg;ngupa Nahfh epWtdq;fspy; xd;whFk;. kfup\p gjQ;rypapd; ngauplg;gl;l ,e;j epWtdj;jpd; Nehf;fk; Nahfh kw;Wk; MAu;Ntj Jiwapy; gapw;rp kw;Wk; Muha;r;rp MFk;.

rhjdh ke;jpu; mwf;fl;lis> nl`;uh^d; (cj;jufz;l;) SRthkp uhku; rhjdh ke;jpu; mwf;fl;lisiaAk; ,kakiy ru;tNjr Nahfh mwptpay; kw;Wk; jj;Jt epWtdj;ijAk; 1966apy; epWtpdhu;. ,kakiyapd; Fif klq;fspd; ghuk;gupaj;jpy; gapw;rpaspj;j mtu;> cgepljq;fisAk; Gj;j kj E}y;fisAk; fw;gpj;jhu;> NkYk; jpngj;jpa jj;Jtq;fisAk; gapd;whu;.   

nja;tPf tho;f;if rq;fk; (rpthde;jh Mrpukk;) J kUj;Jt khztuhf ,Ue;j Rthkp rpthde;jhthy; 1936 Mk; Mz;L epWtg;gl;lJ kw;Wk; Rthkp tp];thde;j ru];tjpapd; topfhl;Ljypy; rd;ahrpukj;jpy; Nru;e;jhu;. mtu; nja;tPf tho;f;if rq;fj;ijAk; Nahfh-Ntjhe;j mfhlkpiaAk; epWtpdhu;.

fpU\;zkhr;rhu;ah Nahfh ke;jpuk;> nrd;id (jkpo;ehL) ,J ,e;jpa Nahfh MrpupaUk;> MAu;Ntj Fzg;gLj;JgtUk; mwpQUkhd b fpU\;zkhr;rhu;ah vd;w ngaupy; 1976 Mk; Mz;by; b.Nf.tp Njrpfhr;ruhy; epWtg;gl;lJ. ,e;j epWtdk; Nahfhit xU KOikahd mwptpayhf gug;GfpwJ.

fle;j jrhg;jj;jpy;> Nahfh thuj;jpw;F xU Kiw clw;gapw;rpahf ,Ue;J MNuhf;fpakhd tho;f;if Kiwf;F khwptpl;lJ. ,e;j Nahfh epWtdq;fs; midj;J taJ khztu;fsplKk; Mu;tj;ij cUthf;f rpwg;ghf tbtikf;fg;gl;l rpwe;j gbg;Gfis toq;f Kaw;rpf;fpd;wd.

Qhdj;ij mspf;fpwJ

Nahfh fy;tp kw;Wk; Muha;r;rpf;fhd ru;tNjr ikak;> GJr;Nrup: Rthkp fPjhde;jh fpup 1967 ,y; ,e;j ikaj;ij epWtpdhu;. ,e;j epWtdk; tof;fkhd Nahfh Mrpupau;fs; gapw;rp tFg;Gfis elj;JfpwJ kw;Wk; cyfk; KOtJk; ,ize;j ikaq;fisf; nfhz;Ls;sJ.
icyer.com

tpghrdh Nahfh Muha;r;rp epWtdk;> ,fj;Gup (kfhuh\;buh):v];.vd;.Nfhaq;fhthy; 1985 ,y; epWtg;gl;lJ. tpgh];]hdh Muha;r;rp epWtdk; cyfpd; kpfg;ngupa ikaq;fspy; xd;whFk;> ,J Mz;L KOtJk; 10 ehs; jpahd gbg;Gfis toq;FfpwJ. Nkk;gl;l ePz;l gbg;Gfis toq;Fk; ePz;l fhy ghlnewp ikakhd jk;k jNghthidAk;   e;j epWtdk; cs;slf;fpAs;sJ.

Rthkp tpNtfhde;j Nahfh mDre;jd rk];jhdk;> ngq;fShU (fu;ehlfh): lhf;lu; vr;.Mu;.ehNfe;jpuhthy; 2002 apy; epWtg;gl;lJ> ,J Nahfhtpd; Kd;dzp Muha;r;rp epWtdkhFk;. Nahfh eilKiwfSf;Fg; gpd;dhy; cs;s mwptpay; rhd;Wfisg; Gupe;Jnfhz;L Mtzg;gLj;JtNj ,e;j epWtdj;ij epWTtjw;Fg; gpd;dhy; cs;s Nehf;fkhFk;> Muk;gj;jpy; tp.Nf.Nahfh]; Rkhu; 25 Mz;LfSf;F Kd;G MNuhfpjkhTld; njhlq;fg;gl;lJ> ,J ,g;NghJ Nahfh gy;fiyf;fofkhff; fUjg;gLfpwJ> Nahfh Fwpj;j gl;lg;gbg;G kw;Wk; KJfiy gbg;Gfis toq;FfpwJ> Md;kPfk; kw;Wk; kUj;Jtk;.

nkhuhu;[p Njrha; Njrpa Nahfh epWtdk;> GJ jpy;yp:1970Mk; Mz;by; MA\; mikr;rfj;jhy; epWtg;gl;l ,e;j epWtdk; ,e;jpahtpy; kpfTk; Gfo;ngw;w Nahfh fy;tp kw;Wk; Muha;r;rp ikaq;fspy; xd;whFk;. epWtdk; Nahfh jj;Jtj;ij Cf;Ftpf;fpwJ kw;Wk; ,e;j tp\aj;jpy; gapw;rp kw;Wk; Nkk;gl;l Muha;r;rpia toq;FfpwJ. ,J mbj;jsk;> Nkk;gl;l gbg;Gfis toq;FfpwJ kw;Wk; Nahfh fy;tpapy; bg;Nshkhf;fs; kw;Wk; gl;lq;fs; ,uz;ilAk; toq;FfpwJ.

டாக்டர் ரஸ்தோகி

டாக்டர் ரஸ்தோகி டெல்லியின் ஆயுஷ் அமைச்சகத்தின் கீழ் யோகா மற்றும் இயற்கை மருத்துவ ஆராய்ச்சி மையத்தில் உதவி இயக்குநராக உள்ளார். ‘சூர்யா நமஸ்கர்’, ‘ஆரோக்கியமான வாழ்க்கைக்கான உணவுக் கொள்கைகள்’ போன்ற பல புத்தகங்களை எழுதியுள்ளார்.
error: Content is protected !!