rikaw;fiy

களங்கமற்ற இனிப்பு

பிரச்சினை 05, 2020

களங்கமற்ற இனிப்பு

கீதா ஹரி |நூலாசிரியர்

பிரச்சினை 05, 2020


பாரம்பரிய குளிர்கால விருந்தளிப்புகள் முதல் கோடைகால பானங்கள் வரை - வெல்லம் இந்திய சமையல் வகைகளில் அதற்கென்று தனி இடத்தைக் புடித்துள்ளது. இந்த கலப்படமற்ற இனிப்பு அதன் சொந்த ஆரோக்கியம் மற்றும் நன்மைகளுடன் சேர்ந்து வருகிறது.

Fspu;fhyj;jpy; Fu; my;yJ nty;yNk ,e;jpa rikayiwfspy; ftdj;ij nrYj;JfpwJ> ,J gy rikay; Fwpg;GfSf;F toptFf;fpwJ. mJ Fu; fp Nuhl;b (nty;yk; epug;gg;gl;l gpshl;gpnul;)> fhl;b kPjp /ghypad; (Njq;fha; rtud; kw;Wk; nty;yj;jpy; J}f;fp vwpag;gl;l ];ilu; /gpiuL gPd;]; xU F[uhj;jp rpwg;G) my;yJ gl;b\g;jh (nky;ypa fpuPg;]; Njq;fha; kw;Wk; nty;yk; epug;gg;gl;l xU ngq;fhyp RitahFk;)> nty;yk;.

rpf;fpfs; mkuhe;j; my;yJ uh[;fpuh tpijfSld; jahupf;fg;gLfpd;wd
Rj;jpfupf;fg;gl;l ru;f;fiu kw;Wk; nty;yk; ,uz;Lk; fUk;G FLk;gj;ijr; Nru;e;jit> Mdhy; Ke;ijait Gfo;ngw;w Njhw;wj;ijg; ngWk;NghJ> gpe;ijaJ mjd; mlf;fkw;w cwtpduhff; fUjg;gLfpwJ. mnkupf;fd; lal;nlbf; mNrhrpNa\dpd; [u;dypd; mf;Nlhgu; 2020 ,jopy; ntspaplg;gl;l xU fl;Liuapd; gb> cly; gUkd; kw;Wk; mjDld; njhlu;Gila cly;eyf; NfhshWfSf;F ru;f;fiu xU Kf;fpa fhuzk;. nty;yk; jhJf;fs; kw;Wk; itl;lkpd;fshy; epuk;gpAs;sJ> NkYk; ,Uk;G> nkf;dPrpak; kw;Wk; nghl;lhrpak; Mfpatw;iwf; nfhz;Ls;sJ. tapw;W NfhshWfs;> kyr;rpf;fy; kw;Wk; ,Uky; Mfpatw;Wf;F vspjhd jPu;T> ,J Fly; kw;Wk; EiuaPuy; njhw;WfisAk; Nghf;f cjTfpwJ>”vd;fpwhu; GNdtpy; cs;s MNuhf;fpa gpd;thq;fyhd \py;ypkpy; cs;s jhuzhtpd; Cl;lr;rj;Jj; jiytu; gpuzjp nghy;yg;gpufjh.

Rfhjhu eyd;fs;

nty;yk; ghuk;gupakhf Fspu; fha;r;ry; Nghd;w mwpFwpfspd; rpfpr;irapy; gy Mz;Lfshfg; gad;gLj;jg;gLfpwJ> NkYk; Fspu;e;j khjq;fspy; ,ij cl;nfhs;tJ clypy; ntg;gj;ij cUthf;f cjTfpwJ. nty;yj;jpy; xU fpuhk; Njhuhakhf ehd;F fNyhupfs; cs;sd. NkYk; cztpypUe;J fNyhupfis vupg;gJ ntg;gj;ij cUthf;FfpwJ> ,jdhy; cly; ntg;gkhf;FfpwJ.2018 Mk; Mz;by; ru;tNjr Muha;r;rp ,jopy; ntspaplg;gl;l xU Ma;tpd;gb> nty;yk; xl;Lnkhj;j ey;tho;Tf;F Cf;Ftpf;fpwJ. ,J vz;Nlhu;gpd;fspd; Rug;gpw;F cjTtjhy; tapw;W gpbg;GfspypUe;J epthuzk; mspf;fpwJ. xU tof;fkhd mbg;gilapy; kpjkhf vLj;Jf; nfhs;Sk;NghJ> clypypUe;J er;Rfis ntspNaw;Wtjd; %yk; fy;yPuiy Rj;jg;gLj;jTk; ,J cjTfpwJ.nty;yk; Md;bMf;]pld;l;fs; kw;Wk; Jj;jehfk; kw;Wk; nrypdpak; Nghd;w jhJf;fshy; Vw;wg;gLfpwJ> ,J njhw;WNeha;fSf;F vjpuhd vjpu;g;ig mjpfupf;Fk;. ,J ,uj;jj;jpd; `PNkhFNshgpd; vz;zpf;ifia mjpfupf;f cjTfpwJ. nty;yj;jpy; ,Uf;Fk; ,Uk;G kw;Wk; /NghNyl; clypy; cs;s ,uj;j rptg;gZf;fspd; ,ay;ghd msit cWjpnra;fpwJ> ,jdhy; ,uj;j Nrhif jLf;fg;gLfpwJ. ,J nghl;lhrpaj;jpd; xU tskhd Mjhuk; – clypy; vyf;l;Nuhiyl; rkepiyia guhkupf;Fk;> jir fl;likf;f kw;Wk; tsu;rpij khw;wj;ij mjpfupf;f cjTk; xU fdpkk; – nty;yk; clw;gapw;rp Mu;tyu;fs; kw;Wk; cly; vilia Fiwg;gij Nehf;fkhff; nfhz;lJ. xU rpf;fyhd fhu;Nghi`l;Nul; vd;gjhy;> Rj;jpfupf;fg;gl;l ru;f;fiuAld; xg;gpLk;NghJ nty;yk; cliy ePz;l Neuk; RWRWg;ghf itj;jpUf;fpwJ> ,J xU vspa fhu;Nghi`l;Nul; kw;Wk; ,uj;jj;jhy; cldbahf cwpQ;rg;gLfpwJ.

nty;yk; jahupj;jy;

nty;yk; xU Kf;fpa %ykhFk;> ,J NguPr;r kuk; gid kur;rhW kw;Wk; Njq;fha; kur;rhW Mfpatw;wpypUe;J ngwyhk;. vt;thwhapDk;> jukhd fUk;Gfspd; tiffs;> gpd;gw;wg;gl;l rhFgbj; juq;fs;> gad;gLj;jg;gLk; cuk;> goq;fspd; epiy kw;Wk; kur;rhw;iw mfw;Wk; nray;Kiw Mfpatw;iwg; nghWj;jJ. ghuk;gupa kw;Wk; fupk Kiw EZf;fkhdJ kw;Wk; epiyahdJ – fUk;G rhW gpupj;njLf;fg;gl;L> xU ngupa ghj;jpuj;jpy; Cw;wg;gl;L> njhlu;e;J Ntfitf;fg;gl;L fpswg;gLfpwJ. xU jbkdhd J}s; cWg;ig cUthf;Fk; tiu jputk; fpswg;gLfpwJ. ,Wjp jahupg;G gOg;G epwj;jpy; cs;sJ> ,J ru;f;fiuf;F rpwe;j khw;whFk;.

cq;fs; tiffis mwpe;J nfhs;Sq;fs;

fUk;G nty;yk; nghJthf gad;ghl;bYs;sJ .nkd;ikahd-fbdkhd gid tif ,dpg;G kw;Wk; mjpf rj;jhdjhf ,Uf;fpwJ> Vnddpy; ,J Cl;lr;rj;Jf;fs; kw;Wk; ehu;r;rj;J epiwe;jpUg;gjhy; nrupkhdj;ijj; J}z;LfpwJ kw;Wk; xw;iwj; jiytyp kw;Wk; jiytypf;F epthuzk; mspf;fpwJ. Mdhy; vy;yhtw;wpYk; ,dpikahdJ Njq;fha; kur;rw;wpd; gjg;gLj;jg;glhj kw;Wk; Gjpa rhw;wpypUe;J jahupf;fg;gLk; gbfg;gLj;jg;gl;l mikg;igf; nfhz;lJ. nty;yk; njd;dpe;jpahtpd; gy ghuk;gupa rikay; Fwpg;Gfspy; gad;gLj;jg;gLfpwJ. “nty;yk; xU Nfhilfhy FspuhfTk; gad;gLj;jg;gLfpwJ. gid kur;rhW mjd; Fsp&l;Lk; tpisTfSf;F ngau; ngw;wJ ”vd;W `py;ld; Kk;ig ru;tNjr tpkhd epiyaj;jpd; epu;thf rikay;fhuu; jpNd\; kj;Nu njuptpf;fpwhu;. cjhuzkhf gdf;fj;ij vLj;Jf; nfhs;Sq;fs;> nty;yk; kw;Wk; ,Q;rpAld; jahupf;fg;gl;l nrupkhd kw;Wk; Gj;Jzu;r;rpA+l;Lk; ghdk;. gahrk; (muprp Gl;L)> nea; mg;gk; (muprp khT kw;Wk; nty;yk; nfhz;L jahupf;fg;gl;l xU njd;dpe;jpa czT) kw;Wk; Nkhlf; (Njq;fha; kw;Wk; nty;yk; Mfpatw;why; epug;gg;gl;l xU kfhuh\;bu ghyhil) Nghd;w ,dpg;G tpUe;Jfs; gy;NtW tifahd nty;yq;fSld; jahupf;fg;gLfpd;wd.

etPd khWghLfs;

ehL KOtJk; rikay;fhuu;fspd; vz;zpf;if mjpfupj;J tUtjhy;> rikay; Fwpg;GfSf;fhd gUtfhy cw;gj;jpf;F jpUk;Gtjhy;> nty;yk; xU Gjpa ntspg;ghl;ilf; fz;lwpe;Js;sJ. cjhuzkhf nfhy;fj;jhitr; Nru;e;j rikay; epGzu; [ha;ky;ah ghdu;[papd; rkfhy Nehyd; FNuu; Nkl;iyd;]; (nty;yj;Jld; G+rg;gl;l rpwpa flw;ghrp Nff;Ffs;) kw;Wk; fhukhd nty;yk; Fiwg;gjpy; Rz;litj;j mtuJ ,why; kw;Wk; ez;L ,iwr;rpia nfhz;L gpire;j nfhOf;fl;il Mfpatw;iw vLj;Jf; nfhs;Sq;fs;. GJnly;ypiar; Nru;e;j rikay; epGzu; rgpahrhr;rp Nfhuha; Rl;bf;fhl;Lfpwhu;> “ehd; vdJ rikayiwapy; Rj;jpfupf;fg;gl;l ru;f;fiuia tpl;Ltpl;Nld;. nty;yk; vd;gJ vdJ ngUk;ghyhd rikay; Fwpg;GfSf;F Ritahf ,Uf;Fk;> Vnddpy; ,J Rit kw;Wk; Cl;lr;rj;J ,uz;ilAk; Nru;f;fpwJ”. nty;yk; xU R+g;gu;/Gl;. ,dpg;GfSf;F Ritiar; Nru;g;gJ> MNuhf;fpaj;ij Cf;Ftpg;gJ my;yJ tpahjpfSf;F rpfpr;iraspg;gJ – mjd; gad;fs; kw;Wk; ed;ikfs; xg;gplKbahjit. Kk;igapd; ghl;bah kUj;Jtkidapd; cztpay; epGzu; rpNdfy; Nkhu; NkYk; $Wfpwhu;> “,J Kf;fpa cly; cWg;Gfis ,d;RNyl;bq; nra;tjd; %yk; ghJfhf;fpwJ kw;Wk; clypd; ntg;gj;ij guhkupf;fpwJ. Njjp gid nty;yk; nrupkhd nehjpfisj; J}z;LfpwJ kw;Wk; Fly; MNuhf;fpaj;ij Nkk;gLj;JfpwJ”. Nfhtpl;-19 njhw;WNehapypUe;J ehL kPz;L tUtjhy;> ,e;j R+g;gu;/Gl; Fspu;fhy khjq;fspy; xU nja;tgf;jpahf nray;gl KbAk;. Nfhtpl; –19 njhw;WNehapypUe;J ehL kPz;L tUtjhy;> ,e;j R+g;gu;/Gl; Fspu;fhy khjq;fspy; xU flTspd; tu gpurhjk;.

Guhd; ghyp vd;gJ xU Ritahd ,e;jpa gpshl;gpnul; MFk;> mq;F NfhJik khT gpshl;gpnul;]; my;yJ ghyp gpsTgl;l tq;fhs fpuhk; kw;Wk; nty;yk; fyitAld; epug;gg;gLfpwJ

கீதா ஹரி

கீதா ஹரி உயர்மதிப்பு ஹோட்டல்களுக்கு ஆரோக்கியமான சாத்விக் உணவுகளை நிர்வகிக்கிறார். அவரது சமையல் குறிப்புகள் முன்னணி செய்தித்தாள்களின் சுகாதார நெடுவரிசைகளில் இடம்பெற்றுள்ளன. மகளிர் சாதனையாளர் விருதுகளைப் பெற்ற ஹரி, தொலைக்காட்சி மற்றும் டிஜிட்டல் தளங்களில் நிகழ்ச்சிகளை தொகுத்து, வரி வடிவம் கொடுத்து செய்து தொகுத்து வழங்கியுள்ளார்.
error: Content is protected !!