,y;yk;

tp\aj;jpy; kdk;

பிரச்சினை 03, 2020

tp\aj;jpy; kdk;

குர்மீத் அரோரா |நூலாசிரியர்

பிரச்சினை 03, 2020


ehk; cz;Zk; cztpd; El;gkhd NtWghLfs; kw;Wk; mij vg;gb rhg;gpLfpNwhk; vd;gijAk; Ghpe;Jnfhs;tJ mJ ek; clypy; Vw;gLj;Jk; ,Wjp KbTfspy; jhf;fj;ij Vw;gLj;Jk;. bN[thf khwpa cztf chpikahsh; Fh;kPj; mNuhuh> ftdj;Jld; rhg;gpLtJ xU jj;Jtk; kl;Lky;y> mJ MNuhf;fpakhd tho;f;ifj; Njh;Tfisr; nra;a kw;Wk; rpwe;j tho;f;ifia tho cjTk; xU eilKiw vd;gij tpsf;Ffpwhh;

ehk; filrpahf cz;l cztpy; ehk; rhg;gpl;l midj;ijAk; ek;kpy; ngUk;ghNyhh; epidtpy;nfhs;tjpy;iy. mJ kl;Lky;yhky;> ngUk;ghyhd Neuq;fspy;> ehk; cz;Zk;NghJ $l mij cl;nfhs;Sk; KOikahd nray;Kiwia ehk; mDgtpg;gjpy;iy. rh;tNjr $l;likg;ghd nghUshjhu xj;Jiog;G kw;Wk; Nkk;ghl;L mikg;G elj;jpa Ma;tpd;gb> ruhrhp ,e;jpah; xU ehisf;F xU kzp Neuk; 27 epkplq;fs; kl;LNk rhg;gpLtjw;F nrytpLfpwhh;> mNjrkak; gpuhd;]; Nghd;w ehl;L kf;fs; ruhrhpahf xU ehisf;F 2 kzp Neuj;jpw;Fk; Nkyhf rhg;gpLtjw;fhf nrytpLfpd;wd> ,J ,e;jpah;fs; jq;fs; czit tpiuthf rhg;gpLtij ep&gpf;fpwJ. ehk; cl;nfhs;Sk; czitg; gw;wpa tpopg;Gzh;T ,y;yhj ,e;j mf;fiw mw;W cz;gJ clypd; tsh;rpij khw;wj;ijf; Fiwf;fpwJ> cly; gUkid mjpfhpf;fpwJ kw;Wk; fLikahd cly;eyg; gpur;rpidfSf;F toptFf;fpwJ.

mf;fiwnahL rhg;gpLtJ vd;why; vd;d

cz;zg;gLk; jUzj;jpy; czitg; gw;wpa tpopg;Gzh;itg; NgZjy; jhd; mf;fiwNahL rhg;gpLtJ vd;W tpthpf;fyhk;. ek; czit ehk; vt;thW ifahSfpNwhk; vd;gNj mJ ek;ik vt;thW ghjpf;Fk; vd;gij jPh;khdpf;fpwJ. goq;fs;> fha;fwpfs;> KO jhdpaq;fs;> tpijfs;> nfhl;ilfs; kw;Wk; fha;fwp vz;nza;fs; Mfpait ftdj;NjhL cz;zg;gLk; czTj; Njh;Tfshf ,Uf;fpd;wd vd;whYk;> MNuhf;fpakw;w czit rhg;gpLtijAk; xUth; ftdj;jpy; nfhs;syhk;. cz;zg;gLk; czT kw;Wk; mJ cliy vt;thW ghjpf;fpwJ vd;gjpy; cz;ikapNyNa ftdk; nrYj;Jtjd; %yk; MNuhf;fpakw;w czTg; nghUl;fis cz;gjw;fhd J}z;Ljiyf; Fiwf;fyhk;.

Unprocessed foods like whole grains and sprouts are making a comeback. Due to the lack of processing, the nutrients in the grains are delivered whole, without being denatured and adulterated

,J vt;thW cjTfpwJ

ekJ tho;f;if KiwAk;> ehk; cz;Zk; czTk; kpfTk; neUf;fkhf njhlh;Gilait. ehk; czTg; gof;fq;fspy; VNjDk; khw;wq;fisr; nra;a Ntz;Lkhdhy;> ekJ md;whl eilKiwfs; Kjypy; khw Ntz;Lk;. ekJ czTg; gof;fq;fspy; khw;wj;ij Vw;gLj;Jk;NghJ ehk; vijr; jtph;f;fpNwhk;> vij cl;nfhs;fpNwhk; vd;gijf; fUj;jpy; nfhs;s Ntz;Lk;. ghuk;ghpa czT kw;Wk; %jhijah; eilKiwfisg; nghWj;jtiu> ehk; ~msT| vd;gij tpl ~cz;zg;gLtjd; juj;ijg; ghh;f;fpNwhk;|. ,e;j fUj;jpd; xU vspa tpsf;fk; vd;dntd;why;> ehk; cz;Zk; czT> tpaj;jF Kiwapy; NtWgl;l jahhpg;Gfisf; nfhz;bUf;Fk;NghJ $l> vg;NghJk; rkepiyia kdjpy; itj;J jahhpf;fg;gl;Ls;sJ. xU ghuk;ghpa ,e;jpa czT tiffspd; fyit xt;nthU gpuhe;jpaq;fSf;Fk; NtWglyhk;> Mdhy; uh[];jhd;> [k;K-fh\;kPh;> mrhk; my;yJ Nfushthf ,Ue;jhYk; rhp> rkepiy mg;gbNa cs;sJ. ek;Kila Ritfs; gutyhf ,Uf;fpd;wd> mNjNghy; ekJ rPuhd czTk; cs;sJ. ,e;j fUj;J ,g;NghJ rkfhy rikayiwfSf;Fk; toptFj;Js;sJ. ek; clYf;F vd;d Njit vd;gijg; Ghpe;Jnfhs;tjd; mbg;gilapNyNa msitf; fhl;bYk; juj;ijg; ghh;f;f Ntz;Lk; vd;w vz;zk; mike;Js;sJ.

The use of natural spaces in meditation has been proven to yield major health benefits both physically and spiritually

mf;fiwNahL cz;gJ MNuhf;fpakhd czT Njh;Tfis nra;a cjTfpwJ. gad;gLj;jg;gl;l nghUl;fs;> cztpd; msT kw;Wk; Neuk; Fwpj;J xUth; tpopg;GlDk; ,Ue;jhy; kl;LNk> cl;nfhs;Sk;NghJ mJ Vd; tpUk;gpa tpisTfis cUthf;FfpwJ vd;gij mth;fs; Ghpe;Jnfhs;thh;fs;.

mij vt;thW gapw;rp nra;tJ

ftdj;NjhL ,Ug;gJ vd;gJ md;whl tof;fkhf khWtjw;F Neuk; vLf;Fk;. Mdhy; thuj;jpw;F xU rpy czTfs; $l ,e;j topapy; rhg;gpLtjd; %yk;> ePq;fs; cq;fs; clYld; mjpf ftdk; nrYj;j KbAk; vd;W gyh; epidg;gijf;f; fhzyhk;. xU ehisf;F xU Ntis $l ftdj;Jld; ,Ug;gjd; %yk;> ePq;fs; cq;fs; czTg; gof;fj;ij rpwg;ghf khw;wpf; nfhs;syhk; kw;Wk; MNuhf;fpakhd czTld; fpilf;fg;ngWk; Nkk;gl;l kd kw;Wk; cly; eyid mDgtpf;f KbAk;. ek; Kd;Ndhh;fs; gad;gLj;jpa xU Fwpg;gpl;l nray;Kiwiag; gw;wp kl;LNk ehd; rpe;jpf;fpNwd;. ,J vspikapd; jOtyhf ,Ue;jJ. [Puzpf;f vspjhdJ kw;Wk; ,yFthd> vspikahd czTfisj; Njh;Tnra;Aq;fs;. ,J ek; grp kw;Wk; ehk; nra;Ak; czTj; Njh;Tfs; kPJ fl;Lg;ghl;ilg; ngw ekf;F mjpfhuk; mspf;Fk;. ,e;j fl;Lg;ghl;il mile;jTld;> mJjhd; ek; ftdKs;s czTg; gof;fj;jpd; njhlf;fkhf ,Uf;Fk;.

fhyj;jpw;F Vw;wthW khWjy;;

vspikia kPz;Lk; nfhz;LtUtjw;Fj;jhd; ,e;j Nahrid. ,d;iwa clYWjp ek; czitg; NghyNt rpf;fyhdjhfptpl;lJ. vy;yh tifapYk; xy;ypahf Ntz;Lk; vd;w ekJ viliaf; Fiwg;gjw;fhd mtruj;Jld; njhlh;Gilajhf cs;sJ. MNuhf;fpakhd> mjpf tpopg;Gzh;T kw;Wk; ekJ kdk;> cly; kw;Wk; Md;khtpd; Njitfisg; g+h;j;jpnra;J> ek;Kila kw;Wk; r%fj;jpd; eyDf;fhf ek;Kila nrhe;j #oy; mikg;G@ mjpfg;gbahd rYiff;F xg;Gjy; mspf;fhj xU KOikahd tof;fj;ij miltjpy; ftdk; nrYj;j tho;f;if Kiw khw;wq;fs; ,izf;fg;gl Ntz;Lk;. tYthd> ek;gfkhd kw;Wk; ePbj;j xU mikg;G.

cq;fs; clYf;Fs; ePq;fs; vijg; nrYj;jg; NghfpwPh;fs; vd;gijg; gw;wp rpe;jpf;f czT my;yJ rpw;Wz;biar; rhg;gpLtjw;F Kd; cq;fis MRthrg;gLj;jpf;nfhs;Sq;fs;. cq;fs; cly; vg;NghJ grpAld; ,Uf;fpwJ vd;gij milahsk; fhZq;fs;. cq;fSf;F fLk;grp Vw;gLk; tiu fhj;jpUf;f Ntz;lhk;. clw;gapw;rp Nghy ftdj;Jld; rhg;gpLtijg; gw;wp rpe;jpAq;fs;: xt;nthU rpwpa tp\aKk; Kf;fpakhdJ. ePq;fs; vt;tsT nkJthf;f rhg;gpl KbNahNkh mt;tsT rhg;gpLk; nray;Kiwapy; kl;LNk ftdk; nrYj;Jq;fs;> cq;fs; cly; nrhy;tijf; NfSq;fs;> cq;fs; cztpy; cq;fSf;F vt;tsT mjpf jpUg;jp fpilf;fpwNjh mt;tsT fl;Lg;ghL cq;fs; czT kw;Wk; Cl;lr;rj;J gof;ftof;fq;fspd; kPJ cq;fSf;F fpilf;Fk;.

Simple dishes made from rice flour like noolputtu and ney pathiri are popular across southern India due to their benefits

குர்மீத் அரோரா

டிஜேவாக மாறிய தொழில்முனைவோரான குர்மீத் அரோரா, இந்தியா முழுவதும் உள்ள மக்களை கவனத்துடன் புத்திசாலித்தனமாகவும் சாப்பிட உதவுகிறார், மேலும் யாஸ{, டோப்பியோ, ட்ரைஸ்ட் ரூ ஃப்ளாக்ஸ் இட் அப்-ஹெல்தி லிவிங் போன்ற தனித்துவமான நிறுவனங்களின் உரிமையாளரும் ஆவார். சுத்தமான மற்றும் ஆரோக்கியமான உணவைப் பற்றிய விழிப்புணர்வை பரப்புவதே அவரது நோக்கம், இது ஒரு சீரான மற்றும் மகிழ்ச்சியான வாழ்க்கைக்கான தீர்வு என்று அவர் நம்புகிறார்.
error: Content is protected !!