/Ng\d;

jwpapd; ke;jpuk;

பிரச்சினை 04, 2021

jwpapd; ke;jpuk;

பிரியா ராணா |நூலாசிரியர்

பிரச்சினை 04, 2021


பழங்கால இகாட் முதல் ராயல் படோலா வரை, ஜம்தானி முதல் பனாரசி ப்ரோகேட் வரை அலங்கரிக்கப்பட்ட கியாசர் மற்றும் காஷ்மீரி பஷ்மினா வரை, இந்தியாவின் மிகவும் பிரபலமான கையால் நெய்யப்பட்ட மற்றும் ஹேண்ட்ஸ்பன் நெசவுகள் இங்கே உள்ளன, அவை மிகவும் தனித்துவமான மற்றும் செழுமையான துணிகளை உருவாக்க அரிய கைவினைத் திறனைக் கொண்டாடுகின்றன.

ifj;jwp Jzp ek; ,e;jpahtpd; Jbg;G> mJ Mapuf;fzf;fhd Mz;Lfshf ek; ehl;bd; ghuk;gupakhf cs;sJ. ifj;jwp kw;Wk; if E}w;G ,d;Dk; nropj;J tUk; rpy ehLfspy; ,e;jpahTk; xd;W. Njrj;jpw;fhd jdJ rkPgj;jpa ‘kd; fp ghj;’ ciuapy;> ,e;jpag; gpujku; eNue;jpu Nkhb Njrpa ifj;jwp jpdj;jd;W (Mf];l; 7 md;W nfhz;lhlg;gl;lJ) Ngrpdhu;. ,J ifj;jwp iftpidQu;fSf;F Mjutspf;f Fbkf;fis Cf;Ftpj;J “cs;Shu; kf;fSf;fhd Fuy; ” typik Nru;f;Fk; tpjkhf ,Uf;Fk;. Rje;jpuj;jpw;fhd ekJ ,af;fj;jpy; Nt&d;wpa fhjpapypUe;J> kfhj;kh fhe;jp ,e;jpau;fis tPl;by; ru;f;fh (E}w;G rf;fuk;) %yk; E}y; E}w;fj; njhlq;f Cf;Ftpj;jNghJ> ,e;jpah KOtJk; gue;J tpupe;J fplf;Fk; nerthsu;fs; tiu ehl;Lj; Jzpfis E}w;G kw;Wk; nerT nra;fpwhu;fs;. ge;jdp> gNlhyh> gdhurp g;NuhNfl;];> [up> mgjhdp my;yJ g\;kpdh – ifahy; ,af;fg;gLk; jwpapy; nra;ag;gl;l Jzp ek; Njrj;jpd; Milahy; nea;ag;gLfpwJ. 18 Mk; E}w;whz;by; Nkw;fpy; tpirj;jwpapd; tUif tiu fhjp Nghd;w ifj;jwp Jzpfs; vq;Fk; gutpapUe;jd> ,J ekJ re;ijfspy; ,ae;jpuj;jhy; nra;ag;gl;l Jzpfs; epuk;gp toptij cWjpnra;jJ ,jdhy; ekJ nrhe;j njhopypy; rupTf;F toptFj;jJ. cyf ifj;jwp jpdk; kw;Wk; gy murhq;f Kaw;rpfSf;F ed;wp> ,e;jpahtpy; fpilf;Fk; gy;NtW tifahd ifj;jwpfspd; Kf;fpaj;Jtj;ij ehq;fs; ,g;NghJ mwpe;jpUf;f KbfpwJ> Vnddpy; xt;nthU Mil> NriyiaAk; my;yJ Jzpia thq;Fk; tbtikg;ghsu;fs; kw;Wk; thbf;ifahsu;fs; ,ij nra;j iftpidQu;fSf;F kupahij nrYj;Jfpwhu;fs;.

Fhjp

fhjp> ,e;jpahtpd; Rje;jpug; Nghuhl;lj;jpd; kpfTk; mlf;fkhd kw;Wk; rf;jptha;e;j milahskhf> fhjp fpuhkj; njhopy;fs; Mizaj;jhy; (NftpIrp) rhd;wspf;fg;gl Ntz;Lk;> mJ ngaiuf; nfhz;L nry;y KbfpwJ – NkYk; Milfs; ifahYk; E}w;gjhYk; nea;ag;gl;ljhf ,Uf;f Ntz;Lk;. fpuhkg;Gw nerthsu;fSf;F murhq;fk; Ntiytha;g;ig toq;Fk; KVIC-mq;fPfupf;fg;gl;l kw;Wk; Mjupf;fg;gLk; epWtdq;fspy; ,e;j Mil ngUk;ghYk; nea;ag;gLfpwJ. fpuhkg;Gw nerthsu;fSf;F murhq;fk; Ntiytha;g;ig toq;Fk; tifapy; (NftpIrp)ahy;-mq;fPfupf;fg;gl;l kw;Wk; Mjupf;fg;gLk; epWtdq;fs; %yk; ,e;j Milfs; ngUk;ghYk; nea;ag;gLfpwJ. ,e;j epWtdq;fs; ,e;jpah KOtjpYk;> tq;fhsj;jpYk;> cj;jug; gpuNjrj;jpYk;> kj;jpag; gpuNjrj;jpYk; rpjwpf;fplf;fpd;wd – kw;Wk; ,e;jpah KOtJk; cs;s fhjp fpuhk; cj;Nahf; filfspy; ,Ue;J Jzpia thq;fyhk;. ,g;Nghnjy;yhk; tbtikg;ghsu;fs; fhjpia gupNrhjpj;J tUfpd;wdu; – gj;jhz;LfSf;Fk; Nkyhf fhjpapy; ,Ue;J Milfis cUthf;fp tUk; uhN[\; gpujhg; rpq; Nghd;w jiyrpwe;jtu;fsplkpUe;J> tq;fhsj;jpy; nea;ag;gl;l fhjpia thq;fp> ,aw;if rhak; G+rg;gl;L gpufhrkhd rhay;fs; kw;Wk; eif Nlhd;fis gupNrhjpf;Fk; Mdtpyh Nghd;w ,isa Nygps;fs; tiu. kQ;rs; kw;Wk; ,z;bNfh Nghd;w rhaq;fs;.

,fhl;

,fhl; vd;gJ cz;ikapNyNa ku;kkhd nerT MFk;> vfpg;jpa kk;kp xd;W xbrh ,fhl;bd; Jz;Lld; fz;Lgpbf;fg;gl;lJ – ,J ,uz;L gz;ila ehfupfq;fSf;F ,ilapyhd tu;j;jf ghijfspd; rhd;whFk;. fpK200 Kjy; m[e;jh Fiffspd; RtNuhtpaq;fspy; ,fhl; gw;wpa Fwpg;Gfs; fhzg;gLfpd;wd. ,fhl;> kw;w il-mz;l;-ilfisg; Nghyy;yhky;> jdpj;jd;ik tha;e;jJ> Vndd;why; ,q;F Kjypy; rhakplg;gLk; E}y; ,Jjhd; (,Wfhff; fl;lg;gl;l E}y; %l;ilfis xd;whfg; gpire;J> cq;fSf;F tpUg;gkhd Kiwapy; rhakplg;gLk;)> gpd;du; nerthsu; E}iy vLf;fpwhu;> kw;Wk; jwpapy; xU tbtj;ij cUthf;f mij tupirg;gLj;JfpwJ ” ,J kpfTk; fbdkhd kw;Wk; rpf;fyhd nray;KiwahFk;. thu;g; ,fhl;> nt/g;l; ,fhl; kw;Wk; lGs; ,fhl; cs;sJ> ,J kw;witfistpl kpfTk; rpf;fyhdJ> NkYk; ,J xbrh> F[uhj; kw;Wk; Me;jpug; gpuNjrj;jpy; jahupf;fg;gLfpwJ. kJ n[apd; Nghd;w %j;j tbtikg;ghsu;fs;> ,e;NjhNd\pah> c];ngfp];jhd; kw;Wk; ,e;jpahtpd; ,fhl; ghzpapy; %q;fpy; gl;Lfspy; mUq;fhl;rpafj;jpw;F jFjpahd Jz;Lfis cUthf;Ftjd; %yk; ,fhl;il jq;fs; Kf;fpa mk;rkhf Mf;fpAs;sdu;. n[apd; epiyahd Jzpfs; kw;Wk; tho;f;iff;F Mjuthf Fuy; nfhLj;jhu;> NkYk; ,e;j Gjpa [Tsp G+kpapd; tsq;fis cz;zhJ> NkYk; %q;fpy; tptrhapfSf;F tho;thjhuj;ij toq;f KbAk;> kf;Fk; jd;ikAld; cs;sJ. kJ n[apd; Nghd;w %j;j tbtikg;ghsu;fs;> ,e;NjhNd\pah> c];ngfp];jhd; kw;Wk; ,e;jpahtpd; ,fhl; ghzpapy; %q;fpy; gl;Lfspy; mUq;fhl;rpafj;jpw;F jFjpahd Jz;Lfis cUthf;Ftjd; %yk; ,fhl;il jq;fs; Kf;fpa mk;rkhf Mf;fpAs;sdu;. n[apd; epiyahd Jzpfs; kw;Wk; tho;f;iff;F Mjuthf Fuy; nfhLj;jhu;> NkYk; ,e;j Gjpa [Tsp G+kpapd; tsq;fis cz;zhJ> NkYk; %q;fpy; tptrhapfSf;F tho;thjhuj;ij toq;f KbAk;> kf;Fk; jd;ikAld; cs;sJ. c];ngfp];jhdpd; ghgu; epyj;jpypUe;J mJ xU mur Milahf ,Ue;jJ – Mrp/g; N\f; ( rp.b.v];) fiy mwf;fl;lisapd; epWtdu;) Nghd;w jiyrpwe;j iftpidQu;fs;> mjd; ngupa> ijupakhd tbtj;jhy; (,e;jpahtpy; cs;s ,fhl; rpwpa tbtq;fisf; nfhz;Ls;sJ) tpag;gile;jhu;. Jzpapy; if vk;g;uha;lup nra;ag;gl;l rpwpa tbtq;fSld; $ba ,fhl;bd; gjpg;G.

xbrhtpYs;s gu;fupy; xU FO nerthsu;fs; rk;gy;Gup ,fhl; Jzpia jahupf;fpd;wdu;. xbrhtpd; tskhd nerT ghuk;gupaj;jpy; goq;Fbapdupd; Nghk;fha; kw;Wk; Nfhbl;l my;yJ nrf;fupl;l re;jhyp Glitfs; mlq;Fk;> Mdhy; gl;L my;yJ gUj;jpapy; nea;ag;gl;l nerT-vjpu;g;G rk;gy;Gup mjd; kpfTk; milahsk; fhzf;$ba jahupg;G MFk;.

,e;jpahtpd; gzf;fhu ,fhl; nerTfspy; xd;W – ,J xU fhyj;jpy; mur FLk;gj;jhu; kw;Wk; gpuGf;fshy; mzpag;gl;lJ – ,J F[uhj; khepyj;jpypUe;J tUfpwJ-gNlhyh. mjd; njspthd tz;zq;fs; kw;Wk; tbtpay; tbtikg;GfSf;F gpugykhdJ> ,J ehl;Lg;Gw tbtq;fSld; xd;wpizf;fg;gl;Ls;sJ> xU gNlhyh Glit 300 Mz;Lfs; capu;thOk; kw;Wk; mjd; mry; epwj;ij vd;Wk; jf;f itj;Jf; nfhs;Sk; vd;W $wg;gLfpwJ! xU ghd; gNlhyh vd;gJ F[uhj;jpd; tlf;Fg; gFjpahd glhidr; Nru;e;j ,ul;il ,fhl; nerT MFk;> NkYk; ,J xU jiyKiwapypUe;J mLj;j jiyKiwf;Ff; jug;gLk; tpiykjpg;gw;w Fynja;tk; MFk;. nerT nra;Ak; NghJ tpUk;gpa tbtj;ij cUthf;Fk; tz;zk; (rhak; G+rg;gl;l) E}ypd; xt;nthU gFjpAk; ftdkhf rPuikf;fg;gLfpwJ> NkYk; ,e;j tifahd gl;Nlhyhit cUthf;Fk; NghJ thu;g; kw;Wk; nerT ,uz;Lk; rhakplg;gLfpd;wd. khl;lu; Ntu;fs;> ,z;bNfh kw;Wk; kQ;rs; Nghd;w ,aw;if rhak; E}Yf;F tz;zk; G+r gad;gLj;jg;gLfpwJ> NkYk; tbtq;fs; ,UGwKk; xNu khjpupahf ,Uf;Fk;. nly;ypiar; Nru;e;j /Ng\d; Nygps; M\h nfsjk; rkPgj;jpy; ebfu; Cu;trp uTNlyhTf;fhf xU mw;Gjkhd gNlhyh Glitia cUthf;fpdhu;> ,J MW khjq;fs; MdJ – E}y;fSf;F tz;zk; jPl;l 70 ehl;fSf;F Nky;> nerT nra;a 25 ehl;fs; kw;Wk; 600 fpuhk; gl;L.

gdhurp g;NuhNfl;

thuzhrpapYs;s gpypNfhjp gFjpahdJ> cyfg; Gfo;ngw;w gdhurp g;NuhNfl;bd; ikakhFk;> ,J gl;Lj; Jzpapy; ifahy; nea;ag;gl;l [upapy; rpf;fyhd cUtq;fis cs;slf;fpaJ> nghJthf kzkfs; jpUkz ehspy; mzpAk; kpfr;rpwe;j Glitfis cUthf;FfpwJ. nfhy;fj;jhitr; Nru;e;j birdu;fs; kw;Wk; [Tsp kWkyu;r;rpahsu;fshd ];thjp kw;Wk; Riddh MfpNahu; xU gf;fk; gl;L> kWGwk; J}a [up> g;NuhNfbYs;s `h\pah kpdpNar;ru; Xtpaq;fspy; ghu;lu;fSld; nea;ag;gl;l b\;A+ GlitfSf;F ngau; ngw;wtu;fs;. xt;nthU NriyAk; nerT nra;a Rkhu; vl;L khjq;fs; MFk; kw;Wk; Rkhu; 2 yl;rk; &gha; nrythFk;. myq;fupf;fg;gl;l fpahru; nerT (ghuk;gupakhf jpngj; kw;Wk; yhrhtpYs;s klq;fspy; Gj;j Jwtpfspd; fdkhd MilfSf;fhf jahupf;fg;gl;lJ) tu;j;jfu;fshy; rPdhtpypUe;J thuzhrpf;F nfhz;L tug;gl;lJ. ,e;j Xupaz;ly; jhf;fj;ij ,d;iwa gdhurp GlitfspYk; fhzyhk;. thuzhrpia jskhff; nfhz;l rhe;jp gdhu];> gdhurp nerTfspy; epGzj;Jtk; ngw;w %d;whk; jiyKiw [Tsp gpuhz;lhFk;> NkYk; mk;upj; kw;Wk; gpupaq;fh \h jiyikapyhdJ. mtu;fspd; rkPgj;jpa Nrfupg;Gfspy; xd;wpy;> mtu;fs; ghurPf nerTfisg; gad;gLj;jp gwit cUtq;fis cUthf;fpAs;sdu; – gdhurp Glitfspy; mrhjhuzkhdJ> goq;fhy-gpdp\; [hupiag; gad;gLj;JfpwJ. “xU jwpia cUthf;f> nerthsu; nghJthf jwpapy; tUk; xU [hfhu;il (xU Fwpg;gpl;l tpfpjj;jpy; fPo; kw;Wk; Nky; E}y;fspd; tpfpjj;jpy; nea;ag;gLk;) nra;fpwhu;>” vd;fpwhu; mk;upj; \h. “Mdhy; [hf;fhu;l; ,y;yhjNghJ> nerthsu; xU ikaf;fUj;ij vLj;J mjd; kPJ xU tiujy; Nghy nerT nra;fpwhu; – ,J cr;rpahd;l; vdg;gLk;> xt;nthU ikaf;fUKk; jdpj;jdpahf nea;ag;gLk;.” mtu;fspd; kpfTk; rpf;fyhd rpy Glitfs; [k;jhdpahy; nea;ag;gl;lit (,yFthd E}y; my;yJ [upiag; gad;gLj;jp jdpj;jdpahf gl;L kPJ cUtq;fis nerT nra;Ak; El;gk;). mtu;fspd; kw;nwhU gyk; [q;yh [hy; MFk;> ,J gdhurp g;NuhNfl; tbtpy; [upAld; nea;ag;gl;l xU J}a gl;Lg; GlitahFk;. ,J Nghd;w xU Glitf;F ehd;F Kjy; vl;L nerthsu;fs; Njit kw;Wk; ,uz;L Kjy; ehd;F khjq;fs; tiuAk; jahu; nra;a Neuk; vLf;fyhk;.

xU rkfhy gdhurp nerT

mgjhdp nerT

,d;Wk; mUzhr;ryg; gpuNjrj;jpy; (kw;Wk; ehfhyhe;jpd; rpy gFjpfs;) mgjhdp r%fj;jpd; xt;nthU tPl;bYk; ,e;j nerT gutyhf cs;sJ> ,Ug;gpDk; Jujpu;\;ltrkhf> ,ijg; gpd;gw;Wk; FLk;gq;fspd; vz;zpf;if Fiwe;J tUfpwJ. mjd; tz;zkakhd tbtpay;> [pf;-[hf; tbtq;fs;> nghJthf fUg;G> rptg;G> nts;is kw;Wk; kQ;rs; tz;zq;fisg; gad;gLj;jp> %q;fpy; Foha; mikg;gpy; mofpay; rhy;itfs; kw;Wk; gpw Jzpfis cUthf;f Fiwe;jgl;r tbtq;fs; gad;gLj;jg;gLfpd;wd. gy ,isQu;fs; jwpapypUe;J tpyfpa epiyapy; ,Uf;fpd;wdu; rhy;itfs;> tPRjy;fs; kw;Wk; [hf;nfl;Lfs; Nghd;w tbtq;fspy; ,e;j mw;Gjkhd [TspfSf;F re;ijia cUthf;Ftjd; %yk; mtu;fspd; Mu;tj;ij kPz;Lk; nfhz;LtUtjw;fhd Neuk; ,J.

g\;kpdh

mLj;J ehk; fh\;kPupd; mofpa> Fspu;e;j R+oYf;F gazpf;fpNwhk;> ,J R+lhd kw;Wk; MWjyhd gh\;kpdh nerTfis cUthf;FfpwJ. gpuPkpakhff; fUjg;gLtjw;F> 100 rjtPj gh\;kpdhit 100 rjtPj fh\;kPupypUe;J jahupf;f Ntz;Lk;> NkYk; mJ ylhf;fpypUe;J Rj;jkhd gh\;kpdh fk;gspiag; gad;gLj;jp E}y; E}w;Fk; kw;Wk; ifahy; nea;ag;gl;bUe;jhy; kl;LNk [pI (Gtpapay; milahsk;) rhd;wpjiog; ngw KbAk;. “ehq;fs; jahupf;Fk; g\;kpdhTf;fhd fk;gsp> ylhf;fpd; re;j; fhz;l; gFjpapypUe;J tUk; MLfspypUe;J jahupf;fg;gLfpwJ>” vd;W jdJ nrhe;j nrhFR gh\;kpdh gpuhz;lhd gh];k;fu;I elj;Jk; Kd;dhs; khly; jhupf; mfkJ ju; $Wfpwhu;. ];uPefiur; Nru;e;j ngz; iftpidQu;fshy; E}y; E}w;G nra;ag;gLfpwJ (10 fpuhk; fk;gspapypUe;J E}y; jahupf;f xU ngz; xU thuk; MFk;)> mij xU rhy;it my;yJ ];Nlhy; Kiw nea;j gpwF> mJ rhak; my;yJ vk;g;uha;lup nra;ag;gLfpwJ (m- 2-v k; rhy;it vk;g;uha;lup nra;a 15 ehl;fs; MFk;). lhu; 250 iftpidQu;fis (E}y; E}w;f 40 ngz;fs; cl;gl) gzpaku;j;Jfpwhu;> NkYk; etPd Mz;fSf;F ehfuPfkhd Jz;Lfis cUthf;f jdJ ru;tNjr gazq;fs; kw;Wk; cj;Ntfq;fisg; gad;gLj;jp Mz;fSf;fhd g\;kpdh ];Nlhy;fis /Ng\d; Jizg; nghUshf cUthf;f Gjpa> gpufhrkhd tz;zq;fisg; gad;gLj;Jfpwhu;. mtuJ \h ghNdh tupirapYs;s ngz;fSf;fhd rpy Jz;L vk;g;uha;lup nra;a Rkhu; %d;W Mz;Lfs; MdJ> NkYk; tpiy 12>500 &ghapy; ,Ue;J 1 yl;rk; &gha; tiu mjpfkhfyhk;. ePq;fs; mofhd tbtj;ij Neubahf g\;kpdhtpy; tbtikj;J nerT nra;Ak; NghJ> ,J fdp vd miof;fg;gLfpwJ – ,J rpwpa> fz;zpy;yhj kuf; Fr;rpfshy; nea;ag;gl;lJ – ,J vy;yhtw;wpYk; kpfTk; kjpg;Gkpf;f g\;kpdhthFk;> NkYk; mjd; nrhe;j [pIiag; ngWfpwJ> mJkl;Lkpy;yhky; gpukpf;f itf;Fk; Kfyha cUtq;fs; (ngUk;ghYk; G+f;fs;) xU Md;kPf nray;ghl;by; kpfTk; fbd ciog;G kpFe;jitahFk; (xU ehspy; 3-4 nr.kP kl;LNk nra;a KbAk;). “fh\;kPupd; Kjy; nghUshjhug; Gul;rp g\;kpdh MFk;> Fwpg;ghf ngz;fSf;F>” lhu; $Wfpwhu;> “vd; ghl;b ru;f;fhtpy; E}y; E}w;Fthu;> ,d;Wk; ngz;fs; ,y;yhky; E}iy cUthf;f KbahJ.”

Nkw;$wpait ,e;jpahtpy; eilKiwapYs;s ifj;jwp [Tsp kuGfspy; rpy kl;LNk. Mdhy; ehl;bd; gy;NtW gFjpfspy; ,d;Dk; gy cs;sd. murhq;fj;jpd; MjuTld;> tbtikg;ghsu;fs; kw;Wk; [Tsp kWkyu;r;rpahsu;fs; ,e;j Jzpfis kPz;Lk; gpugyg;gLj;Jtjpy; gzpahw;wp tUfpd;wdu;. ‘,e;jpa ifj;jwp gpuhz;bd;’ Cf;Ftpg;G> fyhr;rhu ,uh[je;jpu ifj;jwp kw;Wk; iftpidg; nghUl;fis Nkk;gLj;Jtjw;fhf “Nkf; ,d; ,e;jpah” kw;Wk; “cs;Shu; kf;fSf;fhd Fuy;” Nghd;w murhq;fj; jpl;lq;fis nray;gLj;JtJk; gaDs;sjhf ,Uf;Fk;; ngz; njhopy;KidNthiu Mjupg;gjw;fhd Kj;uh jpl;lk;> Njrpa fpuhkg;Gw tho;thjhu ,af;fk; kw;Wk; Ra cjtpf;FOf;fis mzpjpul;Ljy; Mfpait fPo;kl;l mZFKiwfshFk;. Mdhy; kpf Kf;fpakhdJ vd;dntd;why;> ,e;j nerTfis thq;fp mzptjd; %yk; kf;fs; ,e;j nerTfspd; kWkyu;r;rpf;F toq;ff;$ba NguhjuthFk;.

பிரியா ராணா

பேஷன் துறையில் நன்கு அறியப்பட்ட பெயர், பிரியா ராணா ஒரு முன்னணி பேஷன் எழுத்தாளர், அவர் இந்தியாவில் முக்கிய வெளியீடுகளுக்கு தலைமை தாங்கினார். ராணா அவுட்லுக் ஸ்ப்ளர்ஜில் நிர்வாக ஆசிரியராக பணியாற்றுகிறார். இந்தியா டீலக்ஸ் லைஃப் எடிட்டராகவும், ஹார்பர்ஸ் பஜாரில் நிர்வாக ஆசிரியராகவும் பணியாற்றியுள்ளார். அவர் ஆக்ஸ்போர்டு யுனிவர்சிட்டி பிரஸ்ஸில் நிர்வாக ஆசிரியராகவும் பணியாற்றியுள்ளார்.
error: Content is protected !!