ghuk;ghpak

kPl;L vLf;fg;gl;l ,e;jpahtpd; fiy nghf;fp\q;fs;

பிரச்சினை 01, 2021

kPl;L vLf;fg;gl;l ,e;jpahtpd; fiy nghf;fp\q;fs;

எழுதியவர் ஜூஹி மிர்சா |நூலாசிரியர்

பிரச்சினை 01, 2021


rl;lj;jpwF Gwk;ghf ,e;jpahtpypUe;J flj;jg;gl;bUe;j gz;ila fyhrhu Kf;fpaj;Jtk; tha;e;j fiytbtq;fs; gytw;iw fle;j rpy Mz;Lfspy; ,e;jpah njhlh;e;J kPl;L vLj;J tUfpwJ. kPl;L vLf;fg;gl;l ghuk;ghpa rpwg;G kpf;f fiytbtq;fs; rpytw;iwAk; mtw;wpd; Kf;fpaj;Jtj;ijAk; ehk; fhz;Nghk;.

cj;jugpuNjrk; thuzhrpapypUe;J xU E}w;whz;Lf;F Kd;G fsT Nghd gz;ila md;dg+uzh Njtp rpiy xd;W fdlhtpypUe;J kPz;Lk; jha;ehl;Lf;F nfhz;L tug;gLtjhf nrd;w Mz;L etk;gh; khjk;> ,e;jpa gpujkh; eNue;jpu Nkhb mwptpj;jhh;. ngdhu]; rpw;gf;fiy ghzpapy; nrJf;fg;gl;l me;j ngz; nja;t rpiy 18Mk; E}w;whz;il rhh;e;jjhf ,Uf;Fk; vd;W $wg;gLfpwJ. ,e;j rpiy kPz;Lk; te;jJ ,e;jpahtpd; Guhjhd nghf;fp\q;fis kPl;L vLf;Fk; Fwpf;Nfhs; cld; gpujkh; Nkhb Kd;ndLf;Fk; eltbf;iffSf;F ngUk; ntw;wpahf fUjg;gLfpwJ. ‘kpfj; njhd;ikahd md;dg+udh Njtp rpiy fdlhtpypUe;J ,e;jpah tUtij mwpe;Jf; nfhs;tJ xt;nthU ,e;jpaUf;Fk; ngUikaspf;Fk; xU tp\akhFk;.me;j rpiy kPz;Lk; tUtJ midtUf;Fk; kfpo;r;rp mspf;fpwJ. md;dg+udh jhapd; rpiy NghyNt> tpiykjpf;f Kbahj ekJ ghuk;ghpa nghf;fpq;fs; gy rh;tNjr Fk;gy;fsplk; rpf;fp ,Ue;jd’ vd gpujkh; Nkhb Fwpg;gpl;lhh;.

,e;jpahtpd; mfo;thuha;r;rp nghf;fp\q;fs; kpf ePz;l fhykhf flj;jYf;F cl;gLfpd;wd> vj;jidNah mhpa Guhjdg; nghUl;fs; cynfq;Fk; gutp fplf;fpd;wd. gpujkh; Nkhbapd; topf;fhl;Ljypd; fPo; ,tw;iw kPz;Lk; jhafj;jpw;F nfhz;L tUtjw;fhd Kd;ndLg;G Gj;Jap&l;lg;gl;L xU ngUk; Fwf;Nfhshf cUg;ngw;W tUfpwJ. ,e;jpa ntspAwTj;Jiw mikr;rfk;> rl;l mkyhf;fj;Jiw Kfik epWtdq;fSld; ,ize;J gz;ila ,e;jpa fiytbtq;fis kPl;L vLf;f Jbg;ghf <Lgl;L tUfpwJ. mjd; tpisthf mnkhpf;fh> M];jpNuypah> ,q;fpyhe;J> fdlh kw;Wk; n[h;kdp Nghd;w ehLfspypUe;J gy;NtW fiytbtq;fs; ehL jpUk;gpAs;sd. jha;ehl;Lf;F ntw;wpfukhf jpUk;gpa mtw;wpypUe;J rpytw;iw Fwpj;J ehk; ,q;Ff; fhz;Nghk;.

tyJ: jkpo;ehl;bd; fq;if nfhz;l NrhoGuj;jpy; cs;s kfp\h#ukh;j;jpdp rpiy. n[h;kdp> 2015 Mk; Mz;L ,e;jpahtplk; xg;gilj;j kfp\h#ukh;j;jpdp rpiyapy; ,Nj Nghd;w fiyEZf;fq;fs; fhzg;gLfpd;wd.

mnkhpf;fh> fle;j rpy Mz;Lfspy; gy gz;ila fiynghUl;fis ,e;jpahtpw;F jpUg;gp mDg;gpAs;sJ. ,t;thW jpUg;gp mDg;gg;gl;l ngl;lfq;fspy; ,Ue;j kpf Kf;fpakhd xd;W khzpf;fthrfuJ ntz;fyr;rpiy MFk;. Jwtpahd ,tiu fpgp 9-13 E}w;whz;L tiu Mz;l Nrhoh;fs; Mjhpj;jhh;fs;. ,e;jr; rpiy jkpo;ehl;bd; mhpaYhh; khtl;lj;jpy; cs;s jpUGue;jhd; Chpy; cs;s NfhapypypUe;J jpUlg;gl;ljhf nrhy;yg;gLfpwJ. mnkhpf;f mjpfhhpfs; ,e;j rpiyia 2015 Mk; Mz;L kPl;L vLj;J mDg;gpdhh;fs;.

mnkhpf;fhtpd; epa+ahh;f; efhpy; nkl;Nuhghypl;ld; fiy mUq;fhl;rpafj;jpy; ghh;itahsh; xUth; NfhthtpypUe;j xh; Guhjd ,e;jpa jq;fg; ngl;lfj;ij fhz;fpwhh;.

kfhaz Gj;j kjj;Jld; njhlh;Gila Nghjprj;th; kQ;R=apd; rpiyAk; mnkhpf;fh jpUg;gp mDg;gpAs;s rpiyfSs; xd;whFk;. 12 Mk; E}w;whz;ilr; Nrh;e;j ,e;j rpiy> kQ;R= iffspy; thisAk; jhkiu kyiuAk; Ve;jpapUg;gij rpj;jhpf;fpwJ. Gj;j kjj;jpd; tuyhw;wpy; mjw;F ngUk; Kf;fpaj;Jtk; ,Uf;fpwJ. khia vd;Dk; jpiu tpyf;fg;gl;L xsp cs;Ns GFtij Nghjprj;Jthpd; ifapy; cs;s ths; cUtfg;gLj;JfpwJ. 1980 fspy; gpfhhpy; cs;s Gj;jfahtpypUe;j Nfhapy; xd;wpypUe;J me;j rpiy jpUlg;gl;ljhf nrhy;yg;gLfpwJ. tl fNuhypdh gy;fiyfofj;jpd; Mf;yhe;J fiy mUq;fhl;rpafj;jpypUe;J mJ 2018Mk; Mz;L jpUg;gp mDg;gg;gl;lJ. kQ;R= rpiyAld; fpuhidl;lhyhd rptypq;f rpiyAk; mDg;gg;gl;lJ. Kj;jpiu gjpf;f $ba mstpy; ,Uf;Fk; ,e;j rptypq;f rpiy 12 Mk; E}w;whz;il rhh;e;jJ. jkpo;ehl;bypUe;J jpUlg;gl;bUe;j ,e;j rpiy myghkhtpy; cs;s ngh;kpq;fk; mUq;fhl;rpafj;jpy; fhl;rpgLj;jg;gl;bUe;jJ. etk;gh; 2020y;> Xh; ntz;fyr; rpiy njhFg;ghf ,Ue;j ,uhk ,yl;Rkz kw;Wk; rPjh gpuhl;b rpiyfs; ,q;fpyhe;J mjpfhhpfshy; ,e;jpahTf;F jpUg;gp mDg;gp itf;fg;gl;ld. tp[aefu Ml;rpf;fhyj;ij(1336-1646) Nrh;e;j ,e;j ntz;fyr;rpiyfs;> jkpo;ehl;bd; ehfg;gl;bdk; khtl;lj;jpy; cs;s xU NfhapypypUe;J 1970fspy; jpUlg;gl;lJ. nrd;w Mz;L ,q;fpyhe;J jpUg;gp mDg;gpa tpiy kjpg;G kpf;f ,d;ndhU rpiy uh[];jhdpd; gNuhypapy; cs;s fl;Nl\;th; NfhapypypUe;J jpUlg;gl;l rptg;gpuhd; rpiyahFk;. rptid rJu eluh[h; cUtj;jpy; fhl;rpg;gLj;Jk; me;j rpiy 9Mk;-10Mk; E}w;whz;il rhh;e;jJ. rpiyfis cilikahf nfhz;l jdp egh; xUthpd; trk; mr;rpiy ,Ue;jJ. ,e;j tpiy kjpg;gpl Kbahj fiy tbtq;fis jpUg;gpaDg;gg ,yz;ldpy; cs;s ,e;jpa J}jufk; Kf;fpa gq;fhw;wpaJ. rkPg Mz;Lfspy; fdlhTk; gy ghuk;ghpa fiytbtq;fis ,e;jpahtpw;F jpUg;gp mDg;gpapUf;fpwJ. mtw;Ws; fpsp kq;if rpiyAk; mlf;fkhFk;. kzy; Jfs;fspdhyhd ,e;j fw;rpiy ngz; xUj;jp fpspia itj;jpUg;gjhf cs;sJ. Vwj;jho 900 Mz;Lfhy goik tha;e;j ,e;j rpiy gz;ila ,e;jpa tho;f;if Kiwia rpj;jhpf;fpd;wJ. jdpegh; cilikahf ,Ue;j ,e;j rpw;gk; 2015 Mk; Mz;L gpujkh; Nkhb> fdlh tUif je;j NghJ> fdlh gpujkh; ];Bgd; `hh;gh; mth;fshy; gpujkh; Nkhbaplk; toq;fg;gl;lJ. ,e;jpahtpw;F jpUk;gp te;j Nrhoh; Ml;rp fhy fiytbtq;fSs; M];jpNuypahtpypUe;J kPl;L vLf;fg;gl;l ntz;fy eluh[h; kw;Wk; mh;j;jdhhP];tuh; rpiyfSk; cs;slq;Fk;. mr;rpiyfs; fpgp 11Mk; E}w;whz;il Nrh;e;jit. mh;j;jehhP];tuh; vd;gJ rptd; ghh;tjp vd ,U nja;tq;fSk; Mz; ghjp> ngz; ghjp vd ,ize;j xU $l;L tbtkhFk;. Rthpy; gjpf;fg;gLk; xU fw; rpw;gj;jpy; mike;j ,U Jthughyfh;fs;( Guhdq;fspy; nrhy;yg;gLfpd;w Nfhapypd; thapw;fhtyh;fs;) rpw;gKk; M];jpNuypahtpypUe;J kPl;L vLf;fg;gl;lJ. 6 Kjy; 8 tJ E}w;whz;L fhyj;Jf;F cl;gl;l ehfuh[h;(ehfq;fspd; murd;) rpiyiaAk; M];jpNuypah ,e;jpahtplk; jpUk;g xg;gilj;jJ. mNj Nghd;W ghuhl;ilAk; tuNtw;igAk; mspf;Fk; tz;zk; n[h;khdpa mjpgh; VQ;ryh khh;f;nfy; mth;fs; 2015 Mk; Mz;L ,e;jpah tUif je;j NghJ ,e;jpa tuyhw;wpd; fiytbtk; xd;iw jpUg;gp mspj;jhh;. mJ Jh;if mk;kdpd; xU tbtkhd kfpஷா்#ukh;j;jpdp rpiy MFk;. 10Mk; E}w;whz;il Nrh;e;j me;jr;rpiy fh\;kPhpy; cs;s xU NfhapypypUe;J 20 Mz;LfSf;F Kd; fhzhky; NghdJ.

fle;j rpy gj;jhz;Lfspy;> fyhrhu Kf;fpaj;Jtk; tha;e;j Mapuf;fzf;fhd fiy tbtq;fis ,e;jpah ,oe;jpUf;fpwJ. fsthlg;gl;l fiy tbtq;fs; kw;Wk; ,e;jpa njhy;ypay; Jiw (ASI) rhd;Wfis kPl;nlLf;f rkPg Mz;Lfspy; ,e;jpa murhq;fk; kpFe;j Kidg;G fhl;b tUtjd; tpisthf murhq;fk; 2014 Kjy; 2020 tiuahd fhyj;jpw;F cs;shf 40 w;Fk; Nkw;gl;l fiytbtq;fis kPl;L tu Kbe;jpUf;fpwJ. NkYk; 75-80 fiy tbtq;fs; jpUk;g tUtjw;fhd nraw;ghl;Lj; jsj;jpy; thpir gLj;jg;gl;L ,Uf;fpd;wd. tpiy kjpg;gpl Kbahj ,f;fiy nghf;fp\q;fs; ,e;jpah jpUk;gpaJ mtw;wpd; Njhw;wk; kw;Wk; njhd;ik Fwpj;J MuhaTk; gFj;jha;T nra;aTk; JizGhpfpd;wd. ,J tuyhW kw;Wk; fyhrhuj;ij NkYk; tsg;gLj;JfpwJ. GJjpy;ypapy; cs;s Njrpa mUq;fhl;rpaf Kd;dhs; jiyik ,af;Fdh; lhf;lh; gp.Mh;. kzp $WtJ: “gpujkh; eNue;jpu Nkhb mth;fspd; Kaw;rpapd; fhuzkhfTk; Njrpa gz;ghL kw;Wk; fyhrhu rpd;dq;fis ghJfhg;gjd; Kf;fpaj;Jtj;ij mth; vLj;Jiuj;jjd; fhuzkhfTk; ehLfSf;F ,ilNa ghuk;ghpa rpd;d ghpkhw;wq;fs; kw;Wk; njhiye;j Vuhskhd fiy nghf;fp\q;fs; jpUk;g xg;gilf;fg;gLtJ kpfj; Jbg;NghL eilg;ngWfpwJ. ,jdhy; ,e;jpah> kw;w ehLfSf;F xU fyhrhu topf;fhl;bahf tpsq;FfpwJ.” ,j;jifa tuyhw;W fiytbtq;fs; kPz;Lk; tUtJ tuyhw;W njhFg;gha;Tfspy; tpLg;gl;l nra;jpfis fz;lwpa cjTk;. ,it fyhrhu xd;wpizT kw;Wk; fyhrhu xw;Wikapd; Kf;fpaj;Jtj;jpw;F ghykhf mikAk;. fyhrhu Kf;fpaj;Jtk; tha;e;j fiytbtq;fs; ,e;jpa ghuk;ghpaj;jpd; gphpf;f Kbahj xU mq;fkhFk;. ehl;bd; tuyhw;iw tpthpf;f mit Kf;fpa rhd;whf tpsq;Ffpd;wd. ,e;j gz;ila Guhjdg;nghUl;fs; ,e;jpahtpd; ngUik kpF njhd;ikia kl;Lk; kPl;L vLf;f cjttpy;iy> Mdhy;> kw;w ehLfNshLk; mtw;wpd; kf;fNshLk; xU typikahd fyhrhu> r%f> nghUshjhu cwit tsh;j;Jf;nfhs;s top tFj;jpUf;fpd;wd.

எழுதியவர் ஜூஹி மிர்சா

ஜூஹி மிர்சா தொல்பொருளியல் துறையில் முதுகலைப் பட்டம் பெற்றவர் மற்றும் தொன்மையான அனைத்திலும் மிகுந்த ஆர்வமுள்ளவர். இந்தியா மற்றும் உலகின் கலாச்சாரங்கள் மற்றும் மரபுகள் குறித்து மிர்சாவுக்கு ஆழ்ந்த ஆர்வம் உண்டு. பண்டைய இடிபாடுகள் மற்றும் கலாச்சாரங்களை ஆவணப்படுத்த அவர் விரிவாக பயணம் செய்துள்ளார்.
error: Content is protected !!