ஆளுமை

tho;f;ifia tpl NkyhdJ

பிரச்சினை 03, 2020

tho;f;ifia tpl NkyhdJ

ஆர்த்தி கபூர் சிங |நூலாசிரியர்

பிரச்சினை 03, 2020


kaf;Fk; ebg;Gfs;> mh;j;jKs;s fjhghj;jpuq;fs;> kwf;f Kbahj trPfuk; kw;Wk; mtuJ kdijg; NgRtjpy; Mh;tk; nfhz;l hp\p fg+h; ,e;jp rpdpkhtpd; rpd;dq;fspy; xUth;. Mh;j;jp fg+h; rpq; me;j kdpjidAk; mtuJ Gfo;ngw;w tho;f;ifiaAk; jpUk;gpg; ghh;f;fpwhh;.

hp\p fg+h; jd;id xU Kiw “xU gpugykhd je;ijf;Fk; gpugykhd kfDf;Fk; ,ilapyhd NfhL” vd;W th;zpj;jpUe;jhh;. jdJ jhj;jh> gpUj;tpuh[; fg+hpd; ehlfq;fspy; ,uz;L tajpy; nts;spj;jpiuapy; mwpKfkhdhh;> Foe;ij rpd;^ (fg+hpd; nry;yg; ngah;) nra;a Ntz;baJ xU fl;bypy; J}q;FtJjhd;. gpd;dh;> xU FWeil NghLk; Foe;ijahf> fg+h; jdJ je;ij uh[; fg+hpd; 1955 jpiug;glkhd = 420 ,d; “gpahh; `{th ,f;uhh; `{th” ghlypy; Njhd;wpdhh;. Mdhy; mg;NghJk; $l> ,sk; fg+h; jpiuj;Jiwapy; Nru Mh;tk; fhl;ltpy;iy. “FLk;g ghuk;ghpak; ,Ue;jNghjpYk;> Muk;g fhyq;fspy; mtiug; NghyNt ,Ue;j ehd;> FLk;gj; njhopypy; Nru ehd; Vq;ftpy;iy.” mth; jdJ tho;f;if Rarhpijahd Fyhk; Fy;yh: hp\p fg+h; md;nrd;];rhh;l;by; vOjpAs;shh;. fg+Uf;F 16 tajhf ,Ue;jNghJ> ​​mtuJ je;ij mtiu Nkuh ehk; N[hf;fh; jpiug;glj;jpy; ebf;fitj;jhh;> mg;NghJ mth; jpiug;glj; jahhpg;ig urpf;fj; njhlq;fpdhh;. Mr;rhpag;gLtjw;fpy;iy> mth; jdJ ghj;jpuj;jpw;fhf Njrpa tpUij (rpwe;j Foe;ij el;rj;jpuk;) ngw;whh;.

mth; jdJ Kjy; glkhd ghgp (1970) %yk; kpfTk; gpugykhf Mdhh;. glk; ntsptUtjw;F Kd;G> Kg;gJfspd; eLg;gFjpapy; `PNuhf;fs; fhjy; fjhghj;jpuq;fspy; ebg;ghh;fs;. ghgp BNd[; fhjypd; fijiar; nrhd;dJ. fg+h;> jdJ rpWgps;isj;jdkhd ebg;ghy;> ,e;j ghj;jpuj;jpw;F rhpahf nghUj;jpdhh;. Rthu];akhf> mth; ,af;Fdhpd; kfdhfTk;> Njrpa tpUJ ngw;w ebfuhfTk; ,Ue;jNghjpYk;> ,e;j jpiug;glk; fjhehafp ghgpiar; Rw;wp vOjg;gl;lJ! “vd; je;ijiag; nghWj;jtiu> fijjhd; Kjypy; gpwFjhd; FLk;gk;>” vd fg+h; mbf;fb $wpdhh;.

Rishi Kapoor with wife Neetu Kapoor and son Ranbir Kapoor

hp\p fg+h;> 100 f;Fk; Nkw;gl;l jpiug;glq;fspy; ebj;jth;> 1970 fspy; ,Ue;J 1990 fspd; gpw;gFjp tiu xU fhjy; fjhehafdhf ghypTl;by; kpf ePz;l fhykhf gzpahw;wpdhh;. “1970 fs; my;yJ 80 fspy; xU fhjy; el;rj;jpukhf> n[h;rp mzpe;j> uhfj;ij thapy; KZKZf;Fk;> ftdk; Fiwe;j rhfr ehafd;> xU ifapy; fpjhUk; kw;nwhd;wpy; ngz;Zk; ,Ug;ghs; vd;wf; khia cs;sJ” vd;W fg+h; jdJ Gj;jfj;jpy; vOjpdhh;. fg+h; NfhNyhr;rpa ​​70 kw;Wk; 80 fspd; ,e;jpa rpdpkh ,sik fhjy;> RWRWg;ghd ,ir kw;Wk; eldk;> RWRWg;ghd ghzp kw;Wk; tho;f;iff;fhd Mh;tk; Mfpatw;iwg; gw;wpaJ. ,tw;iwAk;  NkYk; gytw;iwAk; gpujpepjpj;Jtg;gLj;jpdhh;. jpiug;gl gj;jphpifahsh; jpNd\; uN`[h mtiu “70 fspd; Mz; fpl;r; Ng\d; gpNsl” vd;W th;zpj;jhh;.

,uz;lhtJ tho;f;if

fhyk; khwpaNghJ> ​​kf;fspd; Njh;Tfs; khwpaJ> fg+h; jpiuapy; ,Ue;J kiwe;jhh;@ mth; 30 fspd; gpw;gFjpapy; ,Ue;jNghJ mtuJ filrp ntw;wp rhe;jpdp> (1989). ghh;itahsh;fs; mtiu kwe;Jtpl;lNghJ> ​​mth; yf; ig rhd;]; (2009) vd;w gjj;jpy; ngUikkpf;f jpiug;gl jahhpg;ghsh; Nuhkp Nuhypahf ebj;jhh;> NkYk; mtuJ eifr;Ritahd trd cr;rhpg;ghy; ehl;il fth;e;jhh;.  mLj;j Mz;L mth; kPz;Lk; uhNf\; Xk;gpufh\; nk`;uhtpd; nly;yp 6 ,y; mgpN\f; gr;rd; kw;Wk; Nrhdk; fg+Uld; ebj;jhh;. ,e;j Gjpa hp\p fg+hpd; gz;Gfs; ghh;itahsh;fSf;F Ghpatpy;iy: Kjph;r;rpahd> rf;jptha;e;j kw;Wk; ghj;jpuq;fspd; Njh;Tfspy; khWgl;lth;. “vdJ njhopy; tho;f;ifapd; Kjy; 25 Mz;Lfis tpl ,g;NghJ ehd; kpfTk; re;Njh\khf ,Uf;fpNwd;. ehd; xU fjhehafdhf> ghly;fisg; ghbNdd;> fjhehafpfis fth;e;Njd;> kuq;fisr; Rw;wp MbNdd; kw;Wk; XbNdd;. ,g;NghJ vd;idNa ehd; urpf;fpNwd;. ehd; tpj;jprakhd Ntlq;fis Vw;W vdf;Fs; ,Uf;Fk; ebfiuf; fz;Lgpbj;J tUfpNwd;>” vd;W mth; 2012 y; xU Neh;fhzypy; $wpapUe;jhh;. ,e;j Neuj;jpy;> mth; r%f Clfq;fspy; mwpKfkhdhh;> mth; Ntbf;ifahd> mofhd> rh;r;irf;Fhpa kw;Wk; Neh;ikahd ,Liffspd; fyitAld; mth; Ml;rp nra;jhh; – jd;idg; NghyNt – jd;idg; gpd;gw;Wgth;fis kfpo;tpj;jhh;. mtUf;F rpfpr;iraspf;Fk; kUj;Jth;fs; $l nrhy;tJ Nghy;> mth; jdJ filrp %r;Rtiu kfpo;tpj;jhh;. xU ebfuhf fg+h; jdJ tho;f;ifapy; gy Kiw jd;id epiyepWj;jp ,Uf;fpwhh;> ghpNrhjid nra;J ntd;whh;> ey;y ebfh;fs; taijf; fhl;bYk; rpwe;jth;fshf khWfpwhh;fs; vd;gij ep&gpj;jdh;!

The actor releasing his autobiography at the Jaipur Literature Festival in 2017

ஆர்த்தி கபூர் சிங

ஆர்த்தி என்பவர் பல்வேறு ஊடகங்களில் இருபதாண்டுகளை நெருங்கிய அனுபவத்துடன் கூடிய ஒரு சுதந்திரமான எழுத்தாளராவார். திரைப்படக் கல்வியில் முனைவர் பட்டம் பெற்ற பிறகு, அவர் இப்போது உலகைக் கண்டுபிடிப்பதற்கான ஆர்வத்தில் ஈடுபட்டுள்ளார். அவர் உணவு, ஆடம்பரம், திரைப்படங்கள், பயணம், ஆரோக்கியம் மற்றும் பிரபலங்கள் குறித்து எழுதுகிறார்.
error: Content is protected !!