$l;lhz;ik

ஐடெக்: 56 வயது இன்னும் இளமையாகவும் வலுவாகவும் உள்ளது

பிரச்சினை 05, 2020

ஐடெக்: 56 வயது இன்னும் இளமையாகவும் வலுவாகவும் உள்ளது

பினக் ரஞ்சன் |நூலாசிரியர்

பிரச்சினை 05, 2020


இந்திய தொழில்நுட்ப மற்றும் பொருளாதார ஒத்துழைப்பு (ஐ.டி.இ.சி) அனைத்து துறைகளிலும் சர்வதேச கூட்டாண்மைகளை உருவாக்குவதற்கான இந்தியாவின் உலகளாவிய பார்வையை பிரதிபலிக்கிறது, மேலும் இந்தியாவின் சுயவிவரத்தை ஒரு வளர்ச்சி கூட்டாளியாக பல்வேறு துறைகளில் வளர்த்துள்ளது என்று முன்னாள் தூதர் பினக் ரஞ்சன் சக்ரவர்த்தி கூறுகிறார்.

Rje;jpuj;jpw;Fg; gpd;du;> ,e;jpahtpd; ntspAwTf; nfhs;if kw;w fhydpj;Jt kw;Wk; tsUk; ehLfSldhd xw;Wikahy; topelj;jg;gLfpwJ> ,J gfpug;gl;l rpj;jhe;jq;fis kl;Lky;y> tYthd nghUshjhu mbj;jsq;fisAk; mbg;gilahff; nfhz;lJ. ,e;j Nehf;fj;ij epiwNtw;Wtjw;fhf> ,e;jpa njhopy;El;g kw;Wk; nghUshjhu xj;Jiog;G – mjd; RUf;fkhd I.b.,.rp %yk; ed;F mwpag;gl;l xU Gjpa jpl;lk;> 1964 Mk; Mz;by; ,e;jpa murhq;fj;jhy; Gjpjhf Rje;jpukhd ehLfSf;Fk; tsUk; ehLfSf;Fk; njhopy;El;g kw;Wk; nghUshjhuj; Jiwfspy; cjtp toq;Ftjw;fhf njhlq;fg;gl;lJ.I.b.,.rp jpl;lk; “nghJthf elj;jg;gLk; ,yl;rpaq;fs; kw;Wk; fis kl;Lky;yhky;> cWjpahd nghUshjhu mbj;jsq;fisAk; mbg;gilahff; nfhz;L gu];gu mf;fiw kw;Wk; xUtUf;nfhUtu; rhu;e;jpUj;jy; cwTfis epWTtJ mtrpak;” vd;w ek;gpf;ifapd; mbg;gilapy; fzpf;fg;gl;lJ. njhopy;El;g kw;Wk; nghUshjhu xj;Jiog;G xU xUq;fpize;j kw;Wk; fw;gidahd ntspAwTf; nfhs;ifapd; mj;jpahtrpa nray;ghLfspy; xd;whf fUjg;gl;lJ ”. ,e;jpa murhq;fj;jhy; KOikahf epjpaspf;fg;gl;l I.b.,.rp> ,e;jpahtpd; ntspAwTf; nfhs;ifapd; xU gFjpahFk;> ,J ,e;jpahtpd; nkd;ikahd rf;jp ,uh[je;jpuj;jpd; xU Kf;fpa gFjpiaf; Fwpf;fpwJ> ,J 1980 fspy; ru;tNjr ,uh[je;jpu nrhw;fsQ;rpaj;jpy; te;jJ.

,e;jpag; gpujku; eNue;jpu Nkhb (gr;irf; nfhbiag; gpbj;J) ,uz;lhtJ igug; kw;Wk; ill;lh]; uapy; ghyq;fis 2017 ,y; njhlq;fpdhu;. ,e;j ghyq;fs; lhf;fh (gq;fshNj\;) kw;Wk; nfhy;fj;jh (,e;jpah) ,ilNa fl;lg;gl;Ls;sd. ntsptptfhu mikr;ru; (<.V.vk;) Rg;ukz;ak; n[a;rq;fu; (tykpUe;J ,uz;lhtJ) MfpNahu; fye;J nfhz;ldu;
gpuhe;jpa cwTfs;

I.b.,.rp Njitf;F Vw;g kw;Wk; tsUk; ehLfspd; Njitfis G+u;j;jp nra;a GJikahd njhopy;El;g xj;Jiog;ig ek;gpAs;sJ.,e;j jpl;lk; njhlq;fg;gl;ljpypUe;J 2 gpy;ypad; mnkupf;f lhyUf;Fk; mjpfkhf nrytplg;gl;Ls;sJ> ,J Rkhu; 160 ehLfisr; Nru;e;j Mapuf;fzf;fhd khztu;fs; kw;Wk; epGzu;fSf;F gadspf;fpwJ.I.b.,.rp jpl;lk; mbg;gilapy; ,Ujug;G ,ay;GilaJ. ,Ug;gpDk;> rkPgj;jpa Mz;Lfspy;> I.b.,.rp ts Mjhuq;fs; gpuhe;jpa kw;Wk; ,il-gpuhe;jpa R+oypy; cUthf;fg;gl;l xj;Jiog;G jpl;lq;fSf;F gad;gLj;jg;gLfpd;wd> mjhtJ I.eh. Mg;gpupf;fh nghUshjhu Mizak;> fhkd;nty;j; nrayfk;> AdpNlh> FO 77 kw;Wk; [p -15.  I.b.,.rp ,d; mbg;gil Kd;Djhuzk; ,Ujug;G xj;Jiog;G MFk;> Mdhy; ,J gpuhe;jpa gupkhzq;fisf; nfhz;Ls;sJ> mit njd;fpof;F Mrpa ehLfspd; rq;fk; (Mrpahd;)> gy Jiw njhopy;El;g kw;Wk; nghUshjhu xj;Jiog;Gf;fhd tq;fhs tpupFlh Kaw;rp (gpk;];nlf;)> kPfhq;-fq;fh xj;Jiog;G (vk;[prp) )> Mg;gpupf;f A+dpad; (AU)> Mg;Nuh-Mrpa Cuf tsu;r;rp mikg;G (VMu;bX)> ghd; Mg;gpupf;f ehlhSkd;wk;> fuPgpad; r%fk; (fhupfhk;)> cyf tu;j;jf mikg;G (lG+s;A+) kw;Wk; ,e;jpag; ngUq;fly; tpspk;G – gpuhe;jpa xj;Jiog;Gf;fhd rq;fk; (IXMu; -VMu;rp ) kw;Wk; ,e;jpah -m/g;upfh kd;w cr;rp khehL.

I.b.,.rp cjtpj;njhif jpl;lj;jpd; fPo; ,e;jpahTf;F te;j ntspehl;L khztu;fs;;

I.b.,.rp jpl;lk; gy Mz;Lfshf cUthfp tsu;e;J tUfpwJ. I.b.,.rp kw;Wk; mjd; rNfhjup jpl;lkhd v]; rpVVgpapd; (rpwg;G fhkd;nty;j; Mg;gpupf;f cjtpj; jpl;lk;) fPo;> Mrpah> Mg;gpupf;fh> fpof;F INuhg;gh> yj;jPd; mnkupf;fh> fuPgpad; kw;Wk; grpgpf; kw;Wk; rpW jPT ehLfspy; cs;gl 161 ehLfs; ,e;jpa tsu;r;rp mDgtj;ijg; gfpu;e;J nfhs;s miof;fg;gLfpd;wd. gfpug;gl;l mDgtq;fs; nghJkf;fs; kw;Wk; ,uhZtj; Jiwfs;> jpl;lq;fs;> MNyhrid kw;Wk; rhj;jpaf;$W Ma;Tfs;> ntt;NtW fsq;fspy; ,e;jpa epGzu;fis mDg;Gjy;> $l;lhsu; ehl;bd; mjpfhupfs; kw;Wk; khztu;fSf;fhd Ma;T Rw;Wg;gazq;fs;> gupRfshf cgfuzq;fs; toq;fy; my;yJ ed;nfhil kw;Wk; NguopT epthuzk; Nghd;wtw;iw cs;slf;fpAs;sd. Nguplu; epthuzk; ITEC ,d; xU Kf;fpa mq;fkhFk;> NkYk; ,J kdpjhgpkhd epthuzj;jpw;fhd czT ghJfhg;G kw;Wk; kUj;Jt cjtpfspy; ftdk; nrYj;JfpwJ.

gapw;rp moFfs;

b[pl;ly; njhopy;El;gq;fspy; gapw;rp vd;gJ I.b.,.rp.apd; fPo; jpwd; Nkk;ghl;L fsj;jpy; ,e;jpah toq;Fk; xU rpwg;G mk;rkhFk;. tsUk; ehLfisr; Nru;e;j njhopy; ty;Yeu;fSf;F ,e;jpahtpy; rpwe;J tpsq;Fk; gy;NtW ikaq;fspy; FbKiw rhu;e;jtu; kw;Wk; ghJfhg;G Mfpa ,uz;bw;Fk; jdpj;Jtkhd gapw;rp tFg;Gfs; toq;fg;gLfpd;wd. FbKiw rhu;e;jtu; Jiwapy;> toq;fg;gLk; gapw;rpapy; jfty; njhopy;El;gk;> fpuhk mgptpUj;jp kw;Wk; ghuhSkd;w eilKiwfs; Kjy; njhopy;KidNthu;> fly; kw;Wk; thdpay; nghwpapay; Nghd;w Jiwfs; mlq;Fk;. jLg;G eltbf;if rhu;e;jjpy;> ghJfhg;G kw;Wk; %Nyhgha Ma;Tfs;> ghJfhg;G Nkyhz;ik> fly; kw;Wk; thdpay; nghwpapay;> jsthlq;fs; kw;Wk; Nkyhz;ik Nghd;w Jiwfis ,e;j gapw;rp cs;slf;fpaJ. ,e;jpahtpd; Kd;dzp epWtdq;fspy; FWfpa kw;Wk; ePz;l fhy gbg;Gfspy; gbg;gjw;fhf 12>000 f;Fk; Nkw;gl;l cjtpj;njhif I.b.,.rp apd; fPo; Mz;LNjhWk; toq;fg;gLfpwJ. $l;lhsu; ehLfs; jq;fs; gzpahsu;fisAk; mtu;fspd; tsu;r;rpj; NjitfSf;F nghUj;jkhd gbg;GfisAk; Nju;T nra;a ,ytrk;. ,e;jpahtpy; gbg;G my;yJ gapw;rp ngw;wtu;fspy; gyu;> jq;fs; ehLfspy; Kf;fpakhd murpay;> mjpfhuj;Jt kw;Wk; ,uhZt gjtpfis tfpg;gjpy; Kd;NdwpAs;sdu;> ,jd; %yk; jq;fs; ehLfspd; tsu;r;rpf;F gq;fspg;G nra;fpwhu;fs; kw;Wk; ,e;jpahTld; neUf;fkhd cwTfis tsu;j;Jf; nfhs;fpwhu;fs;.,e;j jpl;lj;jpd; fPo; ntt;NtW eltbf;iffspd; tpisthf> njhopy;El;g mwpT kw;Wk; epGzj;Jtk; kw;Wk; gapw;rp tha;g;Gfs;> MNyhrid Nritfs; kw;Wk; rhj;jpaf;$W Ma;Tfs; Mfpatw;wpd; toq;Feuhf ,e;jpahtpd; jpwidg; gw;wp ,g;NghJ kw;w ehLfspilNa fhzf;$ba kw;Wk; tsu;e;J tUk; tpopg;Gzu;T cs;sJ. ,e;j jpl;lq;fs; tsU k; ehLfspilNa kfj;jhd ey;nyz;zj;ijAk; fzprkhd xj;Jiog;igAk; cUthf;fpAs;sd.

fld; NfhLfs;

I.b.,.rpapd; xU Kf;fpa gupkhzk; iyd;]; M/g; fpnubl; (vy;.X.rp) MFk;> ,J gq;Fjhuu; ehLfSf;F nkd;ikahd nrhw;fspy; ePl;bf;fg;gl;Ls;sJ> nghUl;fs; kw;Wk; Nritfspd; mj;jpahtrpa ,wf;Fkjp> r%f eyd; kw;Wk; cs;fl;likg;G jpl;lq;fs;. ,e;jpahtpd; njw;fhrpa mz;il ehLfs; fl;Lg;ghl;bd; fPo; 70 rjtPj khdpaq;fisg; ngw;Ws;sd. I.b.,.rp jpl;lq;fspy; gq;Nfw;Fk; ,e;jpa epWtdq;fs;> I.b.,.rp my;yJ fl;Lg;ghl;bypUe;J RahjPdkhd cs;fl;likg;G jpl;lq;fSf;F gq;fspg;G nra;tjw;fhf gq;Fjhuu; ehLfspy; jq;fis epiyepWj;jpf; nfhz;Ls;sd.

kq;Nfhypahtpd; jiyefuhd cyhd;ghjupy; mike;Js;s kq;Nfhypa mwptpay; kw;Wk; njhopy;El;g gy;fiyf;fofj;jpd; jfty; njhopy;El;g ikaj;jpy; mly; gp`hup th[;gha; nrd;lu; M/g; vf;]yd;]; epWtdj;jpw;F gpujku; eNue;jpu Nkhb jpwe;J itj;jhu;.
I.b.,.rp- vy;.X.rp $l;lhz;ik el;igAk; xw;WikiaAk; tsu;f;fpwJ> NkYk; ,J gq;Fjhuu; ehl;bd; Njrpa cupikahy; Fwpf;fg;gLfpwJ> Vnddpy; ,J jhdhf Kd;tUtJ kw;Wk; ve;jnthU Kd; epge;jidfSk; ,y;yhjJ. Nfhtpl; -19 njhw;WNeha;fspd; NghJ> gy ntspehl;L gapw;rpahsu;fSk; khztu;fSk; tPL jpUk;g Kbatpy;iy> mtu;fs; njhlu;e;J jq;Ftjw;fhd Vw;ghLfs; nra;ag;gl;ld.I.b.,.rpapd; tsu;r;rpahdJ ntsp tptfhu mikr;rfj;jpw;F I.b.,.rp kw;Wk; fl;Lg;ghl;L epWtdq;fspd; epu;thfj;ij 2011 Mk; Mz;by; mgptpUj;jp $l;lhz;ik epu;thfk; vd;W miof;fg;gLk; xU Gjpa epWtdj;jpd; fPo; nfhz;Ltu toptFj;jJ. ,d;W> I.b.,.rp  vy;.X.rp ,e;jpahtpd; tsu;r;rp kw;Wk; ,uh[je;jpuj;jpd; xU Kf;fpakhd J}zhf Kjpu;r;rpaile;Js;sJ> ,J “tRijt Fl;lk;gfk;” ehfupf ghuk;gupaj;Jld; ,izf;fg;gl;Ls;sJ my;yJ cyfk; vdJ FLk;gk; vd mu

பினக் ரஞ்சன்

பினக் ரஞ்சன் சக்ரவர்த்தி இந்தியாவின் முன்னாள் தூதர் மற்றும் வெளிவிவகார அமைச்சின் நிரந்தர செயலாளர் ஆவார். அவர் தற்போது அப்சர்வர் ரிசர்ச் பவுண்டேஷனில் வருகை தரும் சக ஊழியராகவும், புதுதில்லியில் ஒரு முன்னணி இந்திய சிந்தனைக் குழுவாகவும், வழக்கமான ஊடக வர்ணனையாளராகவும் உள்ளார்.
error: Content is protected !!