nghUshjhuk;

ekJ fyhr;rhuj;jpy; KjyPL

பிரச்சினை 05, 2019

ekJ fyhr;rhuj;jpy; KjyPL

ஸ்.கே.முஞ்சல் |நூலாசிரியர்

பிரச்சினை 05, 2019


cWjpahd kw;Wk; njsptw;w KjyPLfSld; ,e;jpahtpd; fyhr;rhu ghuk;gupaj;ij $l;L epWtdq;fs; kpf mjpfkhf Mjupf;fpd;wd. gd;Kf xOq;F fiy epfo;thd nruz;bgpl;b fiy tpohtpd; gpd;dzpapy; cs;s njhopyjpgu; v];.Nf.KQ;ry;> Mjutpd; Kf;fpaj;Jtj;ijg; gw;wp NgRfpwhu;.

tuyhw;W uPjpahf> ,e;jpah fyhr;rhu Mjutpd; tskhd ghuk;gupaj;ijf; nfhz;Ls;sJ.
Nrho kd;du;fspd; fPo; myq;fupf;fg;gl;l Nfhapy; fl;blf;fiy Kjy; Gfo;ngw;w ,irf;fiyQu; Nld;rd; tiu> ,e;jpa fyhr;rhu ghuk;gupak; vg;NghJk; nghJthd kf;fsplKk;> muR FLk;gj;jpd; Mjuitf; fz;Ls;sJ. ,d;Wk;> fyhr;rhuk; mur MjuTld; jioj;Njhq;Fk;NghJ> jdpegu;fSk; fhu;g;gNul;LfSk; ek; fyhr;rhuj;jpd; ghJfhtyu;fshf ,Uf;fpwhu;fs;.fle;j 300 Mz;Lfspy;> gy;NtW fhuzq;fSf;fhf ,e;jpah jdJ fyhr;rhu ghuk;gupaj;jpy; Rkhu; 30 rjtPjj;ij (fiy kw;Wk; iftpidg;nghUspy;) ,oe;Js;sJ. vdNt> ekJ ghuk;gupa fiy tbtq;fisg; ghJfhj;J Cf;Ftpg;gJ ,d;Dk; Kf;fpakhdJ.

ehd; tsu;e;J nfhz;bUe;jNghJ> tPl;bYk; gs;spapYk; fiyfSf;F vd;id ntspg;gLj;jpa fy;tpiag; ngWtjw;fhd ey;y mjpu;\;lj;ij ehd; mDgtpj;Njd;. rpW tajpNyNa midj;J fiy ntspg;ghLfspYk; moifg; ghuhl;lf; fw;Wf;nfhz;ljhy;> vd; tho;f;ifapd; Muk;gj;jpy; fiyfisg; ghJfhf;Fk; Kaw;rpapy; vdf;F tha;g;G fpilj;jJ. 1999 Mk; Mz;by;> Y}jpahdh rk];fpUj rkfk; vd;w xU fiy epfo;r;rpiaj; njhlq;f cjtpNdd;. ,e;j mDgtk; ,e;jpa ghuk;gupaj;ij ghJfhf;Fk; Nahridia Mokhf Muha;e;jJ. ,t;thW 2014 Mk; Mz;by; nruz;bgpl;b Mu;l;]; mwf;fl;lis gpwe;jJ> ,wf;Fk; fiyg;gilg;Gfis kPl;nlLg;gJ> gy;NtW fiy Nghf;Ffs; kj;jpapy; xOf;fq;fSf;fpilNaahd njhlu;G gw;wpa Nahridia tpupTgLj;Jjy; kw;Wk; fiyQu;fSf;F gupNrhjidf;F xU jsj;ij toq;Fjy;. mwf;fl;lis kw;Wk; gpuhe;jpa fiy tpoh (v];.M.vg;) Mfpatw;wpd; fl;lis vd;gJ Jiwfs;> gFjpfs; kw;Wk; Gs;sptptuq;fis Fiwj;J ,e;jpa fiy Rw;Wr;R+oy; mikg;ig Mjupg;gjw;fhd topfisf; fz;Lgpbg;gjhFk;> NkYk; ,e;j nray;ghl;by; ehl;bd; fiy kw;Wk; fyhr;rhuj;jpy; mjpf Njrpa kw;Wk; ru;tNjr ftdj;ij nfhz;L tUfpwJ.

ghypTl; ebfu;fs; mkpjhg; gr;rd; kw;Wk; n[ah gr;rd; MfpNahu; lhlh ypl;lNur;ru; iyt; 9 tJ gjpg;gpy; Mrpupau; rpj;jhu;j; \hq;f;tpapd; (ikak;) Gj;jfj;ij ntspapl;lNghJ! Kk;igapy;.

Uxd;Wgl;l Kaw;rp

ve;jnthU fiy tbtj;ijAk; jf;f itj;Jf; nfhs;Sk;NghJ> Mjutpd; Njit kpfTk; fLikahdJ. fiyfis Cf;Ftpf;Fk; jpwd; nfhz;l jdpahu; Jiw> nghJj;Jiw kw;Wk; jdpegu;fshy; xU $l;L kw;Wk; ,yl;rpa xUq;fpize;j Kaw;rp Nkw;nfhs;sg;gl Ntz;Lk;. epWtdq;fspd; rp.v];.Mu; (fhu;g;gNul; r%f nghWg;G) %yk; jdpahu; Jiwia ,e;j nray;Kiwapd; xU gFjpahf khw;w Ntz;Lk;. Njrj;Jf;Fk; mjd; kf;fSf;Fk; xU rpwe;j nghUshjhu vjpu;fhyj;ij cUthf;Ftjw;Fg; gzpGupAk; ngupa mikg;GfSld;> mtu;fspd; epWtdj; jpl;lj;jpy; Nru;g;gJ vg;NghJNk Kf;fpak;> nghUshjhu uPjpahf kl;Lky;yhky;> midj;J mk;rq;fspYk; tsUk; xU r%fj;ij cUthf;f cjTk; jpl;lk;.

2018 Mk; Mz;bd; nruz;bgpl;b fiy tpohtpy; (fPNo) u`hg; myhdhthy; njhFf;fg;gl;l ‘v/ngkuy;’

Neuj; Njit

,d;iwa Afj;jpy;> fiyfis xU gapw;rp kw;Wk; njhopyhf mjpf ehk; ghu;itahsu;fis cUthf;fp> mwpitAk; jftiyAk; tha; thu;j;ijfs; %yk; vLj;J nry;y Ntz;Lk;. nghJ kf;fs; jq;fs; md;whl ciuahly;fspy; fiyfisg; gw;wp Ngrj; njhlq;Fk; NghJjhd;> ehq;fs; xU jhf;fj;ij Vw;gLj;JfpNwhk; vd;gjpy; cWjpahf ,Ug;Nghk;. vq;fs; ghuk;gupa kw;Wk; gd;Kf fiy kw;Wk; iftpid tbtq;fis ntspg;gLj;j gy xOq;F jsq;fs; Njitg;gLtJ ,q;Fjhd;; tbtikg;G kw;Wk; nray;Kiw cs;sPLfSld; %ykhf iftpidQu;fSld; <LglTk; cjtTk;; ,e;jpahtpYk; ntspehl;bYs;s re;ijfSld; mtw;iw ,izf;f> kw;Wk; nra;Kiwapy;> mtu;fSf;Fk; mtu;fsJ FLk;gq;fSf;Fk; epiyahd tho;thjhuq;fis cUthf;Fjy;. nrnuz;bgpb vd;gJ mj;jifa gd;Kf-xOq;F jskhFk;> ,J fiyia midtuhYk; Vw;Wf;nfhs;sTk; kw;Wk; mZff;$bajhfTk; khw;WfpwJ.

khw;wj;jpw;Ff;fhf epjpaspj;jy;

,Ug;gpDk;> fyhr;rhu ghuk;gupaj;ij ghJfhg;gJk; Cf;Ftpg;gJk; xU vspa gzp my;y. Kjy; jil vd;dntd;why;> mjw;F Cjpak; ,y;iy – Fiwe;jJ FWfpa kw;Wk; eLj;ju fhyj;jpyhtJ. epjp gw;whf;FiwNa iftpidQu;fisAk; iftpidQu;fisAk; jq;fs; jpwikfis iftpl fl;lhag;gLj;JfpwJ. v];.M.vg; Nghd;w xU fiyj;jpUtpoh vd;gJ fiy kw;Wk; iftpidfis kjpg;gpLtJ kl;Lky;y> fiyQu;fSf;F cz;ikahd nghUshjhu tha;g;Gfis cUthf;FtJ gw;wpAk; MFk;.

Kk;igapy; ele;j k`pe;jpuh g;Sh]; jpUtpohtpd; xU epfo;T. ,J k`pe;jpuh FOkj;jhy; Mjupf;fg;gLk; Mrpahtpy; kpfTk; Gfo;ngw;w g;Sh]; jpUtpohtpy; xd;whFk;

epfo;r;rpfs;> epfo;Tfs; kw;Wk; jpUtpohf;fs; %yk; fiy kw;Wk; fyhr;rhuj;ij Jiwapy; mjpf Cjpak; ngw cjtyhk;; fiyfis re;ijAld; ,izg;gjd; %yKk;> njhopy;El;gk; kw;Wk; NahridfSf;F cjTtjd; %yKk;> ehk; xU jd;dpiwTj; njhopyhf cUthf;f KbAk;.

vjpu;fhyk;

fiy Rw;Wr;R+oy; mikg;gpy; Fwpg;gplj;jf;f khw;wq;fis ehd; Kd;$l;bNa vjpu;ghu;f;fpNwd;> epr;rakhf> fiyf;Ff; $wg;gLk; kjpg;G tsUk;. ve;jnthU cz;ikahd jhf;fj;ijAk; Vw;gLj;j xt;nthU khepyj;jpYk; vq;fSld; xj;j ,af;fq;fs; Njit. ehL KOtJk; gy mUikahd Kaw;rpfs; njhlq;fg;gLfpd;wd> mit xt;nthd;Wk;> msitNah my;yJ ftdj;ijNah nghUl;gLj;jhky;> fiyfisAk; fyhr;rhuj;ijAk; ekJ md;whl ciuahly;fspy;

kPz;Lk; nfhz;LtUtJ Kf;fpak;. nruz;bgpl;b fiy tpohtpd; ehd;fhtJ gjpg;G 2019 brk;gu; 15-22 tiu Nfhthtpd; gdh[papy; eilngw;wJ. (serendipityartsfestival.com)

fyhr;rhu KjyPLfs;

Nfhj;Nu[; ,e;jpah fyhr;rhu Ma;tfk; Nghd;w ikaq;fis mjd; tshfq;fSf;Fs;

Nfhj;Nu[; epWtdk; mikj;Js;sJ. fyhr;rhu Jiwfspy; Mf;fG+u;tkhd fw;wiy tsu;g;gjw;fhf gapw;rp gl;liwfs;> FO tpthjq;fs; kw;Wk; gpw jpl;lq;fis Vw;ghL nra;Ak; mtpl; Nyu;dpq; Nghd;w mikg;Gfis na];]hu; cUthf;fpAs;sJ

mgP[a; FOkk; mjd; tzpf eltbf;iffspy; fyhr;rhuj;ij ,izj;Js;sJ: Mf;];Nghu;L Gj;jf fil rq;fpyptupirapy; tof;fkhf Gj;jf thrpg;Gfisf; nfhz;Ls;sd> mNj Neuj;jpy; Gjpa ghu;f; N`hl;ly; epWtdq;fs; Mz;L fyhr;rhu tpohit elj;JfpwJ> k`pe;jpuh g;Sh];

jpUtpoh Nghd;w tpohf;fSf;F k`pe;jpuh & k`pe;jpuh epjpAjtp nra;fpwJ kw;Wk; xU fyhr;rhuf; Nfhsj;Jld; epiyahd guhkupg;gpw;fhf tpUJfis mikj;Js;sJ.

ஸ்.கே.முஞ்சல்

ஹீரோ குழுமத்தின் நிறுவனர் விளம்பரதாரர்களில் ஒருவரான எஸ்.கே.முஞ்சல் கல்வி மற்றும் கலாச்சார நிறுவனங்ளின் குழுமங்களுக்கு தலைமை தாங்குகிறார். இந்தியா முழுவதும் கலை சம்மந்தப்பட்ட பாதுகாத்தல் மற்றும் பரப்புவதில் அவர் குறிப்பிடத்தக்க பங்களிப்புகளைச் செய்துள்ளார்.
error: Content is protected !!