Kd;Ndw;wk

epiyahd vuprf;jp ghJfhg;gpw;fhd ,e;jpahtpd; NjLjy;

பிரச்சினை 04, 2021

epiyahd vuprf;jp ghJfhg;gpw;fhd ,e;jpahtpd; NjLjy;

அஜய் சங்கர் |நூலாசிரியர்

பிரச்சினை 04, 2021


வேகமான பொருளாதார வளர்ச்சி மற்றும் எரிசக்தி பாதுகாப்பை அதிகரிப்பதன் மூலம் புதைபடிவ எரிபொருட்களிலிருந்து விலகியிருக்கும் இரட்டை நோக்கங்களை அடைவதை இந்தியா நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது. முதலீட்டாளர்களுக்கு உகந்த மற்றும் செயலூக்கமுள்ள பசுமை எரிசக்தி கொள்கைகளுடன், இந்தியா வெற்றியை நோக்கி முன்னேறி வருகிறது

,e;jpahtpy; Mwpy; xU gq;F kdpju;fs; tho;fpd;wdu;. gz;ila ehfupfk; vd;whYk;> yl;rpa tsu;r;rp ,yf;Ffisf; nfhz;l ,sk; Njrk; ,e;jpah> Mw;wy; ,e;j tsu;r;rpapd; ,jaj;jpy; cs;sJ. ngl;Nuhypag; nghUl;fspd; %d;whtJ ngupa Efu;Nthu; kw;Wk; ,wf;Fkjpahsuhf ,e;jpah cs;sJ> Mz;Lf;F fpl;lj;jl;l 1.4 gpy;ypad; gPg;gha;fs; ,wf;Fkjp nra;ag;gLfpwJ. ,e;jpahtpd; vuprf;jp Njit vd;gJ ehl;bw;F kl;Lky;y> cyfk; KOtijAk; ghjpf;fpwJ. mLj;j ,uz;L Kjy; %d;W jrhg;jq;fspy; $Ljy; cyfshtpa vuprf;jp Njitapd; ngUk; gq;F ,e;jpahtpypUe;J tUk; vd;W fUjg;gLfpwJ.

Mw;wy; kw;Wk; tsu;r;rp

Rj;jkhd vuprf;jpf;fhd mZfy; xU Kf;fpa epiyahd tsu;r;rp ,yf;fhf (v];b[p) ,Ug;gjhy;> ,e;jpah jdJ midj;J tPLfSf;Fk; kpd;rhuj;ij vLj;Jr; nry;Yk; kpfg;ngupa gzpia rkPgj;jpy; Kbj;Js;sJ> ,J ru;tNjr vuprf;jp epWtdk; (I,V) “tuyhw;W uPjpahf Kd;Ndhbapy;yhj rhjid” vd;W tptupf;fpwJ. Rkhu; Ie;J Mz;Lfspy; 500 kpy;ypaDf;Fk; mjpfkhd kf;fspd; tho;f;ifia Nkk;gLj;JfpwJ. ,g;NghJ> ghuk;gupakhf rikaYf;F gNahkhi]g; gad;gLj;Jk; fpuhkg;Gw tPLfSf;F Rj;jkhd rikay; vupthA> rpypz;lu;fs; kw;Wk; mLg;Gfis toq;Ftjw;F ehL Ntfkhf efu;fpwJ. jpl;lk;> gpujhd; ke;jpup c[;thyh Nah[dh (gpvk;Axa;)> 2016 ,y; njhlq;fg;gl;lJ kw;Wk; 290 kpy;ypad; FLk;gq;fs; Vw;fdNt ,izg;Gfisg; ngw;Ws;sd> NkYk; 100 kpy;ypad; FLk;gq;fs; mLj;j ,uz;L Mz;Lfspy; fhg;gPL nra;ag;gl cs;sd.

gpuhd;rpy; cs;s nrapd;l;-ghy;-ny];-^ud;];,y; xU nkfh fl;Lkhd Kaw;rp eilngw;W tUfpwJ> mq;F ehLfs; ,ize;J “G+kpapy”; R+upaid cUthf;Fk; Kaw;rpapy; GJg;gpf;fj;jf;f Mw;wy; ,yf;Ffs;

vt;thwhapDk;> tsu;r;rpiaj; njhlUk; mNj Ntisapy;> Gijgbt vupnghUl;fisr; rhu;e;jpUg;gjpypUe;J tpyfp ,e;jpahTk; jPtpukhf khWfpwJ. ,e;jpah 2016 ,y; ghup]; cld;gbf;ifapy; ,ize;jJ kw;Wk; 2030 Mk; Mz;Lf;Fs; 40 rjtPj GJg;gpf;fj;jf;f vuprf;jp (Mu;,) jpwid miltJ cl;gl yl;rpakhd Njrpa uPjpahf jPu;khdpf;fg;gl;l cWjpg;ghLfis (vd;brp) nra;jJ> gy ty;Yeu;fs; epidj;jij tpl ,J rhj;jpakhFk;. ,Ug;gpDk;> ,e;jpah Vw;fdNt ,yf;if milAk; ghijapy; cs;sJ. ,e;jpah Vw;fdNt 100 [pfh thl; GJg;gpf;fj;jf;f vuprf;jpia epWtpAs;sjhf ,e;jpa gpujku; eNue;jpu Nkhb rkPgj;jpy; mwptpj;jhu; ghup]; cld;gbf;ifapd; fPo;> ,e;jpah %d;W mstplf;$ba Njrpa mstpy; epu;zapf;fg;gl;l gq;fspg;Gfis (vd;brp];) nfhz;Ls;sJ> ,jpy; 2005 Mk; Mz;Lld; xg;gpLk;NghJ 2030 Mk; Mz;lstpy; mjd; nkhj;j cs;ehl;L cw;gj;jpapd; ckpo;T jPtpuj;ij 33-35 rjtpfpjk; Fiwf;fpwJ; 2030f;Fs; Gijgbtkw;w Mw;wy; %yq;fspypUe;J nkhj;j kpd; cw;gj;jpia 40 rjtPjkhf cau;j;Jjy;; $Ljy; fhLfs; kw;Wk; kuq;fs; %yk; 2.5 Kjy; 3 gpy;ypad; ld;fs; $Ljy; fupkj; Njf;fj;ij cUthf;FfpwJ.

[caption id="attachment_22566" align="aligncenter" width="700"] [_d; 3> 2017 md;W ghup]py; ,e;jpag; gpujku; eNue;jpu Nkhb (,lJ) kw;Wk; gpnuQ;R [dhjpgjp ,k;khDNty; Nkf;uhd; xU $l;lwpf;ifapd; NghJ. re;jpg;gpd; NghJ> gpujku; Nkhb gUtepiy khw;wk; njhlu;ghd ghuP]; xg;ge;jj;ij “NkNyAk; mjw;F mg;ghYk;”; nry;tjhf cWjpaspj;jhu;;

ntspg;gilahd kw;Wk; nraY}f;fkhd nfhs;iffs;

ntspg;gilahd> KjyPl;lhsu; el;Gf; nfhs;ifAld;> Nghl;bj; njhopy; fl;likg;gpy; jdpahu; KjyPL %yk; ,e;jpah jdJ Fwpg;gplj;jf;f Mu;, jpwd; tsu;r;rpia mile;J tUfpwJ. ,jd; tpisthf> cyfshtpa uPjpapy; Mu;, kpd;rhuj;jpd; tpiy Fiwtjd; KOg; gyidAk; ngw;W tUfpwJ. ,e;jpah ,g;NghJ R+upa rf;jp kw;Wk; fhw;whiy kpd;rhuj;jpy; cyfpd; Ie;jhtJ ngupa jpwidf; nfhz;Ls;sJ. I,V ,d; mwpf;if $WfpwJ> “R+upa rf;jpapd; tpiuthd tpupthf;fk; ];khu;l; nfhs;if cUthf;fj;Jld; ,ize;J ,e;jpahtpd; kpd;rhuj; Jiwia khw;wpaikf;fpwJ> NkYk; tsu;e;J tUk; vz;zpf;ifapyhd tPLfs; kw;Wk; tzpfq;fSf;F Rj;jkhd> kypT kw;Wk; ek;gfkhd kpd;rhuj;ij toq;f cjTfpwJ.” tupr; rYiffs; %yk; kpd;rhu thfd re;ijapd; (,tp ) tsu;r;rpf;F ,e;jpah Mjutspj;J tUfpwJ. ehL KOtJk; nghJ rhu;[pq; epiyaq;fs; epWtg;gl;L tUfpd;wd> NkYk; ,e;j thfdq;fs; xU fp.kP-f;F MAs; Row;rp nrytpd; mbg;gilapy; ,aq;Ftjw;F kypthdit vd;gjhy;> ,e;j gj;jhz;Lfspy; ,tw;Wf;fhd re;ij Ntfkhf tsUk; vd;W vjpu;ghu;f;fg;gLfpwJ. mjpu;\;ltrkhf> ,e;jpah kpd; cw;gj;jpj; jpwdpy; ed;F KjyPL nra;Js;sJ kw;Wk; ,tpfs; re;ijg; gq;ifg; ngWtjhy; tuf;$ba kpd;rhuj; Njit mjpfupg;igf; ftdpj;Jf;nfhs;s NghJkhd cjpup jpwd; cs;sJ. ,e;jpahtpy; kpjkhd i`l;Nuhfhu;gd; ,Ug;Gf;fs; kl;LNk ,Ue;jhYk;> ,wf;Fkjpiar; rhu;e;J ,Ue;j NghjpYk;> ntspehLfspy; KjyPL nra;tjw;Fk;> Fwpg;ghf vupthATf;fhd ePz;l fhy xg;ge;jq;fspy;

,e;jpah R+upa rf;jp rhjdq;fs; kw;Wk; Ngl;lupfs; jahupg;gpy; KjyPl;il Cf;Ftpj;J tUfpwJ. ,J Nghd;w cgfuzq;fis cw;gj;jp nra;tjw;F cw;gj;jp tupirg;gLj;jg;gl;l Cf;fj;njhif (gpvy;I) jpl;lj;jpd; fPo; rYiffis toq;FfpwJ J}a;ikahd vuprf;jp kw;Wk; Gijgbt vupnghUl;fspypUe;J tpyfpr; nry;tjw;fhd khw;wj;ij tpiuTgLj;Jtjw;fhd nghJthd ,yf;ifg; gpd;njhlu;tjw;fhf ru;tNjr $l;lhz;ikfis cUthf;Ftjw;fhd Kf;fpa Kaw;rpfis ,e;jpah vLj;J tUfpwJ. ,e;jpah jhd; elj;Jk; ru;tNjr Nrhyhu; $l;lzpia cUthf;fpaJ. xU R+upad; xU cyfk; xU fl;lk; vd;gJ xU Kd;Ndhbahd Gjpa Kaw;rpahFk;> ,J Mf];l; 15> 2020 md;W gpujku; Nkhbahy; mwptpf;fg;gl;lJ. ,J midtUf;Fk; cfe;j ed;ikf;fhf Njrpa vy;iyfs; KOtJk; fpupl; ,izg;G tpupTgLj;j Kay;fpwJ.

Hydrogen Economy

xU Gjpa i`l;u[d; nghUshjhuj;jpd; thf;FWjpia mspf;fpwJ> ,J Gijgbt vupnghUl;fspypUe;J KOikahd khw;wj;ij vspjhf;Fk;. i`l;u[dhy; ,e;jpahit Mw;wy; epiwe;j ehlhf khw;w KbAk;> NkYk; mij vuprf;jpapd; epfu Vw;WkjpahsuhfTk; khw;w KbAk;. GJg;gpf;fj;jf;f Mw;wiyg; gad;gLj;jp ePupypUe;J gr;ir i`l;u[id cUthf;fyhk; kw;Wk; jz;zPu; Vuhskhf fpilf;fpwJ. ,J gd;Kfj;jd;ik tha;e;jJ> Nrkpj;J ePz;l J}uj;jpw;F nfhz;L nry;y KbAk;> NkYk; kpd;rhuk; jahupf;f gad;gLfpwJ. fhu;fs;> yhupfs;> NgUe;Jfs; kw;Wk; uapy;fis i`l;u[d; vupnghUs; nry;fisg; gad;gLj;jp ,af;fyhk;. ,J v/F> rpnkz;l; kw;Wk; gpw fbdkhd cw;gj;jpj; Jiwfspy; Gijgbt vupnghUl;fspd; gad;ghl;il khw;Wk;. ,e;jpah xU Njrpa i`l;u[d; kp\idj; njhlq;FfpwJ> NkYk;> ,e;jpah cyfstpy; Kd;dzpapy; ,Uf;f tpUk;GfpwJ. ,e;j Mz;L Rje;jpu jpd ciuapy;> gpujku; eNue;jpu Nkhb kp\d; i`l;u[d; jpl;lj;ij mwptpj;jhu;. ,e;jpah xU cyfshtpa jiyikahf khWtJ kw;Wk; fzprkhd cs;ehl;L i`l;u[d; nghUshjhuj;ij nray;gLj;JtJ gw;wpa ghu;itia mtu; Nfhbl;Lf; fhl;bdhu;. tpiuthd nghUshjhu tsu;r;rp kw;Wk; vuprf;jp ghJfhg;ig mjpfupg;gjd; %yk; Gijgbt vupnghUl;fspypUe;J khWjy; Mfpa ,ul;il Nehf;fq;fis miltij ,e;jpah Nehf;fkhff; nfhz;Ls;sJ. rthy;fs; ,Ue;jhYk;> ,e;j ,yf;if mila ,e;jpah Ntfkhf Kd;Ndwp tUfpwJ> ,jdhy; cyfk; fhyepiy eltbf;ifia cs;slf;fpa kw;Wk; nefpo;thd nghUshjhu tsu;r;rpAld; rPuikf;f KbAk;.

அஜய் சங்கர்

அஜய் ஷங்கர் - TERI இல் (எனர்ஜி ரிசோர்சஸ் இன்ஸ்டிடியூட்) புகழ்பெற்ற ஃபெலோ. ஓய்வுபெற்ற ஐஏஎஸ் அதிகாரியான இவர், தேசிய உற்பத்தித் திறன் கவுன்சில் மற்றும் இந்திய தர கவுன்சிலின் தலைவராகவும், மற்ற குறிப்பிடத்தக்க பாத்திரங்களில் பணியாற்றியுள்ளார்.
error: Content is protected !!