கடைசி பக்கம்

ந¦திய பதிவுகள

பிரச்சினை 04, 2019

ந¦திய பதிவுகள

இந்தியா முன்னோக்குகள் |நூலாசிரியர்

பிரச்சினை 04, 2019


,e;j Rthu];akhd cz;ikfSld; cq;fs; ehl;il ,d;Dk; nfhQ;rk; njhpe;J nfhs;Sq;fs;

mwpit NjLq;fs;

Kjy; ,e;jpa tpz;ntsp Kaw;rp cz;ikapy; ehl;bd; ntw;wpfukhd tpz;ntsp jpl;lj;jpw;F toptFj;jJ. etk;gh; 21> 1962 md;W> Nfushtpd; Jk;gh vf;FtNlhhpay; uhf;nfl; VTjs epiyaj;jpypUe;J Nky; tspkz;lyg; gFjpfs; kw;Wk; tpz;ntsp Muha;r;rpfis Ma;T nra;tjw;fhf ,e;jpah ief;-mg;ghr;rp uhf;nfl;il tpz;zpy; nrYj;jpaJ. ,e;j Kaw;rp ePz;l gazj;jpd; njhlf;fkhFk;> ,J 1969 ,y; ,e;jpa tpz;ntsp Muha;r;rp mikg;gpd; (,];Nuh) njhlf;fj;ijAk; Fwpj;jJ. nghUj;jkhf> Jk;ghtpy; cs;s nrapd;l; Nkhp khf;lyPd; Njthyaj;jpy; xU tpz;ntsp mUq;fhl;rpafKk; cs;sJ.

kdk;> cly; kw;Wk; ,ir

2004 Mk; Mz;by;> rpwe;j ghuk;ghpa cyf ,irf;fhd fpuhkp tpUJ ghy;gq; n\uhg; ypq; klhyaj;jpd; (,khr;ryg; gpuNjrk;) ,e;jpaj; JwtpfSf;F mth;fspd; My;gkhd> N\f;nul; jpngj;jd; rhd;l;Lf;F toq;fg;gl;lJ.

mf;Nlhgh; 23> 1974 md;W If;fpa ehLfs; rigapy; ,ir epfo;r;rp elj;jpa Kjy; ,e;jpah; vk;.v];. Rg;Gyl;Rkp Mthh;. uNkhd; khf;NrNr tpUJ> gj;k g+\z; kw;Wk; gj;k tpg+\d; tpUJ (1954 kw;Wk; 1975) toq;fg;gl;l Kjy; ,e;jpa ,irf;fiyQh; ,th;jhd;.

V.Mh;.u`;khd; jdpegh; fpuhkp tpUij ntd;w Kjy; ,e;jpah; Mdhh;> NkYk; M];fhh; kw;Wk; fpuhkp tpUJfs; ,uz;bYk; ntw;wp ngw;whh;.

error: Content is protected !!