கடைசி பக்கம்

,e;jpa gjpTfs;

பிரச்சினை 03, 2020

,e;jpa gjpTfs;

இந்தியா முன்னோக்குகள் |நூலாசிரியர்

பிரச்சினை 03, 2020


--

xUkpj;j MjuT

nkhj;jk; 192 f;F vjpuhf 184 thf;Ffs; ngw;W ntw;wp ngw;wjd; gpd;dh;> ,e;jpah vl;L Kiw If;fpa ehLfs; ghJfhg;G rigapy; epue;jukw;w ,lj;jpw;F Njh;e;njLf;fg;gl;lJ. ,e;j fhyfl;lj;jpy; (2021-22) Mf];l; 2021 ,y; 15 cWg;gpdh;fisf; nfhz;l rl;lkd;wj;jpd; Row;rpj; jiyth; gjtpiaf; nfhz;bUf;Fk;. ,e;jpahtpd; Ntl;GkD Mrpa-grpgpf; gpuhe;jpaj;jpd; midj;J cWg;G ehLfSk; Nghl;bapd;wp xg;Gjy; mspj;jJ. cynfq;fpYk; cs;s rh;tNjr mikjp kw;Wk; ghJfhg;igg; NgZtjw;fhd Kjd;ik nghWg;G A.vd;.v];.rp.

ek;gpf;ifapd; mbg;gilapy; fl;lg;gl;lJ

,e;jpahtpd; tlfpof;F khepyq;fspy;> gaDs;s r%f ,ilntsp tUk;NghJ xU goikahd tof;fk; xU Kd;Ndhbahf khwpAs;sJ – fPg;gh;fs; ,y;yhj filfs; (Mk;> mJ rhp!). tlfpof;F ,e;jpahtpd; Culq;fpy; cs;s khepyq;fspy;> rpy Neuq;fspy; Nghf;Ftuj;J kpfTk; tpiy cah;e;jJ> Njitaw;w nryTfisj; jtph;f;f> kpNrhukpy; cs;s tptrhapfs; Gjpa tptrha tpisnghUl;fis tpiy gl;baYld; filfspy; tpl;Lr; nry;yj; njhlq;fpdh;> tpiutpy; ,e;j Mspy;yh filfs; ek;gpf;ifahy; gug;gg;gl;l xU Nghf;fhf khwpaJ. xt;nthU khiyAk; chpikahsh;fs; md;iwa tUthia KOikahf Nrfhpg;ghh;fs;.

vjpnuhypf;Fk; fh;[id

KO epyT eltbf;ifapd; xU Kf;fpa rpwg;gk;rkhf (Nfhtpl;-19 njhw;WNeha; fhuzkhf yad; nrd;r]; 2020 f;F khw;whf)> F[uhj;jpy; Gypfspd; vz;zpf;ifapy; 29% mjpfhpg;G Fwpg;gplg;gl;Ls;sJ. ntspAwTj;Jiwapd;gb> Mrpa rpq;fq;fspd; vz;zpf;if 1968 ,y; ntWk; 177 Mf ,Ue;jJ> rkPgj;jpa vz;zpf;ifapy; 670 f;F Nky; cah;e;Js;sJ. Rthu];akhf> rkPgj;jpy; gutpa Mg;gphpf;fhtpy; fpl;lj;jl;l 90% rpq;ffspd; vz;zpf;ifia mopj;j Nfidd; b];nlk;gh; itu]{k; (rp.b.tp) ntw;wpfukhf fl;Lf;Fs; nfhz;Ltug;gl;Ls;sJ. rp.b.tp rpfpr;irf;fhf mnkhpf;fhtpypUe;J Vuhskhd jLg;g+rpfisf; nfhz;Ltu ,e;jpag; gpujkh; eNue;jpu Nkhb jhNd jiyapl;lhh;.

error: Content is protected !!