rikaw;fiy

cyfpd; thrid fpz;zk; ,e;jpah

பிரச்சினை 02, 2021

cyfpd; thrid fpz;zk; ,e;jpah

சஞ்சீவ் கபூர் |நூலாசிரியர்

பிரச்சினை 02, 2021


Ritahd kw;Wk; eWkzKs;s gy MNuhf;fpa ed;ikfs; - ,e;jpa krhyh tiffspy; xd;W. rpy RitA+l;bfs; gpugykhf ,Ue;jhYk;> rpy goq;Fbapdu; mupjhfNt gad;gLj;jg;gLfpd;wdu;. gpugy rikay;fhuUk; gj;k];uP tpUJ ngw;wtUkhd rQ;rPt; fG+u; ,e;jpahtpd; Fiwthf mwpag;gl;l rpy krhyhg; nghUl;fis Muha;fpwhu;

,e;jpah mjd; ghuk;gupaq;fs;> nropg;ghd ghuk;gupak; kw;Wk; gy;NtW rikay; ghzpfs; cl;gl vz;zw;w mk;rq;fSf;F gpugykhdJ. ntspehl;bypUe;J tUk; kf;fs; ,e;jpa czTfspy; gad;gLj;jg;gLk; “,ufrpa” nghUl;fisg; gw;wp kpfTk; Mu;tkhf cs;sdu;. Mdhy; mtu;fs; mbf;fb ftdpf;fhjJ vd;dntd;why;> mJ ,e;jpa czit kpfTk; jtpu;f;fKbahjjhf khw;Wk; cs;ehl;L krhyhg; nghUl;fs;.ehk; krhyhg; nghUs;fisg; gw;wp NgRk; NghJ> xt;nthU ,e;jpa tPl;bYk; nghJthd xd;W krhyh lg;gh (thrid ngl;b). ,e;j krhyhg; nghUl;fs; Rl;fpfspy; (fps;ssT) Nru;f;fg;gl;bUe;jhYk;> mit xU czit ntWk; rhjhuz RitypUe;J kpfTk; mjpf Ritahf khw;Wtjpy; ngUk; gq;F tfpf;fpd;wd. mw;Gjkhd thrid kw;Wk; Ritia jtpu> ,e;jpa krhyhg; nghUl;fs; kUj;Jt kw;Wk; Neha; vjpu;g;G rf;jpia mjpfupf;Fk; gz;GfisAk; nfhz;Ls;sJ. jiyKiw jiyKiwahf> ,e;jpau;fs; ghuk;gupakhf nghJthf fpilf;Fk; rikayiwg; nghUl;fisg; gad;gLj;jp> MNuhf;fpakhd fhj (%ypiffs; kw;Wk; krhyhg; nghUl;fshy; nra;ag;gLk; Fzg;gLj;Jk; MAu;Ntj ghdk;) kw;Wk; `hy;b J}j; (kQ;rs; ghy;) Nghd;w MNuhf;fpakhd fyitfisj; jahupj;J rhjhuz [yNjh\j;ij Fzg;gLj;J}f;fpwhu;fs;. ehL KOtJk; krhyh lg;ghf;fspy; [Puh (rPufk;)> rhd;/g; (ngUQ;rPufk;)> rhu;rd; (fLF) kw;Wk; nkj;jp (nte;jak;) Nghd;w gpugykhd krhyhg; nghUl;fs; cs;sd. vdNt> ehl;bd; gy;NtW gFjpfspypUe;Jk; mwpag;glhj rpy cs;ehl;L krhyhg; nghUl;fis ,q;F Muha;Nthk;.

uh[ kpu;r;rh

,e;jpahtpd; tlfpof;F gFjpapy; kpfTk; gpugykhdJ> uh[h kpu;r;rh Nga; kpsF> ehf kpsfha; kw;Wk; G+l; (my;yJ G+l;) N[hNyhfpah vd;Wk; miof;fg;gLfpwJ. ,J 2007 Mk; Mz;by; cyfpd; fhukhd kpsfhahf fpd;d]; Gj;jfj;jpy; gjpT nra;ag;gl;lJ. ,e;j krhyhit Ritf;f kw;nwhU gpugykhd top vz;nza;> cg;G kw;Wk; tpdpfUld; CWfha; nra;tJ. fTfhj;jpiar; Nru;e;j Njapiy epWtdj;jhy; Gl; N[hNyhfpah NjePu; jahupf;f gupNrhjidfs; toptFj;jd. Fiwe;j msTfspy; cl;nfhs;Sk;NghJ> ,uj;j Xl;lk; kw;Wk; nrupkhdj;ij Nkk;gLj;jTk;> ,uj;j mOj;jj;ijf; Fiwf;fTk; kw;Wk; tsu;rpij khw;wj;ij mjpfupf;fTk; ,J cjTk; vd;W $wg;gLfpwJ.

Bhut jolokia,
G+l; N[hNyhfpah gpugykhd vz;nza;> cg;G kw;Wk; tpdpfUld; CWfha;
fy;ghrp

jhfu; fh G+y;> gl;lhu; fh G+y; my;yJ fUg;G fy; kyu; vd;Wk; miof;fg;gLfpwJ> fy;ghrp vd;gJ ypl;nrd; vd;gjw;fhd jkpo; thu;j;ij. nrupkhdj;jpw;F cjTk;> tPf;fj;ijf; Fiwf;Fk; kw;Wk; typ epthuzpahfr; nray;gLk; ,e;j rpwg;G ,d;Dk; mupjhd krhyh> Kjd;ikahf kfhuh\;bu kw;Wk; nrl;behL czT tiffspy; (jkpo;ehL) gad;gLj;jg;gLfpwJ. ,e;j krhyhtpd; Nky; Nkw;gug;G mlu; gr;ir my;yJ fUg;G epwj;jpy; ,Uf;Fk;. ,J xU tYthd kz; thridiaf; nfhz;Ls;sJ kw;Wk; kfhuh\;buhtpd; fhyh krhyh kw;Wk; Nfhlh krhyh kw;Wk; i`juhghj;jpd; nghl;yp krhyh Nghd;w gpugykhd cs;ehl;L krhyh fyitfis jahupg;gjpy; ,izf;fg;gl;Ls;sJ.

Lichens, called kalpasi in Tamil
jkpopy; fy;ghrp vd;W miof;fg;gLk; iyfd;fs;> tspkz;ly J}a;ikapd; Kf;fpa Fwpfhl;bfs; kw;Wk; fly; kl;lj;jpypUe;J rw;W cauk; Njit> mjdhy;jhd; jkpofj;jpy; Cl;b kw;Wk; nfhilf;fhdy; krhyhg; nghUl;fspd; Kf;fpa ePu;g;gpbg;G gFjpfs; -krhyh-fy;grp/)

yfNlhq; kw;Wk; Nryk; kQ;rs; kQ;rs;

yfNlhq; kw;Wk; Nryk; kQ;rs; kQ;rs; my;yJ `hy;b mNefkhf kpfTk; nghJthd ,e;jpa krhyh. ,jpy; Fu;Fkpd; epiwe;Js;sJ> ,jpy; Md;bMf;]pld;l;> mow;rp vjpu;g;G kw;Wk; Neha; vjpu;g;G rf;jpia mjpfupf;Fk; gz;Gfs; cs;sd. Nkfhyahitr; Nru;e;j yfNlhq; kw;Wk; jkpo;ehl;ilr; Nru;e;j Nryk; Mfpa ,uz;L tiffs; ,e;jpahtpy; rpwe;jjhff; $wg;gLfpd;wd. ,e;j jho;ikahd R+g;gu;/Gl; ghuk;gupa ,e;jpa rikayiwfspypUe;J cyfshtpa czT `hl;];ghl;fSf;F gazpj;Js;sJ kw;Wk; nkhuhf;Nfhtpd; gh];by;yh (/igNyh Ng];l;upapy; %lg;gl;l krhyh ,iwr;rp kw;Wk; ghjhkp goq;fs;)> ,yq;ifapd; fpup N`hb (Njq;fha; ghy; Fok;gpy; rikf;fg;gl;l cyu;e;j khyj;jPT kPd;) Nghd;w gy ru;tNjr rikay; Fwpg;Gfspy; ,lk; ngw;Ws;sJ. kw;Wk; kpfTk; gpugykhd kQ;rs; yl;L.

Cinnamon turmeric ice tea
,ytq;fg;gl;il I]; B xU Gj;Jzu;r;rpA+l;Lk; kw;Wk; rj;jhd Nfhil ghdk;

uJdp

xU ngq;fhyp rikaypy; xU rpwg;G ,lj;ijf; fz;Lgpbf;Fk; xU krhyh> ehl;bd; gpw gFjpfspYk; njhlu;e;J njsptw;wjhfNt cs;sJ> uhJdp ngUk;ghYk; m[;itDld; (Nfuk; tpijfs;) Fog;gkilfpwJ. fhl;L nryupapd; tpijfshd uJdp> ien[y;yh> fLF> ngUQ;rPufk;> nkj;jp kw;Wk; uhJdp Mfpatw;iw cs;slf;fpa xU ghuk;gupa Ie;J krhyh fyitapd; kpfr;rpwe;j ngq;fhyp ghQ;r; /Nghuhdpd; xUq;fpize;j gFjpahFk;. ,e;j cs;ehl;L krhyh nrupkhdj;jpw;F cjTfpwJ> NkYk; typ kw;Wk; tPf;fj;ij Fiwf;f cjTfpwJ.

Radhuni,
Nkw;F tq;fj;jpw;F nrhe;jkhd krhyh uJdp> jhy; (gUg;G R+g;) cl;gl gy czTfis jahupg;gjpy; gad;gLj;jg;gL

uj;jd; N[hl;

my;fhndl; Ntu; my;yJ uj;jd; N[hl; vd;gJ tl ,e;jpahtpy; ,Ue;J Fwpg;ghf [k;K & fh\;kPu; kw;Wk; ,khr;ryg; gpuNjrj;jpy; ,Ue;J xU jdpj;Jtkhd krhyh MFk;. ,J NghNu[; jhtuf; FLk;gj;jpypUe;J tUk; xU %ypif kw;Wk; mjd; Ntu;fs; xU jdpj;Jtkhd rptg;G epwj;ij cUthf;Ffpd;wd> ,J ,e;j krhyhit kpfTk; gpugykhf;fpAs;sJ. fhuj;ij tpl RitahdJ mjpf kz;tsk; nfhz;lJ. cd;djkhd fh\;kPup ,iwr;rp czthd Nuhfd; N[h\; ,e;j krhyhtpypUe;J mjd; rptg;G epwj;ijg; ngWfpwJ! njhw;WNeha;fs;> Njhy; fhaq;fs;> nrhwp> jPf;fhaq;fs; kw;Wk; gy cly;eyg; gpur;rpidfSf;F rpfpr;iraspf;f ,J gz;ila fhyq;fspypUe;J xU kUe;jhfg; gad;gLj;jg;gLfpwJ.

 kudam puli
kiyahs kPd; Fok;gpd; Kf;fpa nghUl;fspy; xd;W Flk; Gsp my;yJ kyghu; Gsp

Flk; Gsp

Flk; Gsp my;yJ kyghu; Gsp njd;dpe;jpahtpy; gpugykhd Gspg;G Kftu; kw;Wk; ,J tof;fkhd Gspf;F khw;whf gad;gLj;jg;gLfpwJ. mjd; Njhw;wk; Nfhfk; Nghd;wJ Mdhy; ,J xU tYthd Gif Rit nfhz;lJ kw;Wk; gy;NtW kPd; Fok;Gfspy; Nru;f;fg;gLfpwJ> mjdhy;jhd; ,J ‘kPd; Gsp’ vd;Wk; miof;fg;gLfpwJ. ,e;j krhyh vil ,og;Gf;F cjTtJ kl;Lky;yhky; ,Uja MNuhf;fpaj;ij Cf;Ftpf;fpwJ kw;Wk; Mw;wiy mjpfupf;Fk;.

F];

,e;jpa krhyhg; nghUl;fspypUe;J kw;nwhU G+u;tPf ,uj;jpdk; F]; my;yJ ntl;btu; MFk;> ,J Nfhilfhyj;jpy; ,e;jpa tPLfspy; fl;lhakhff; fUjg;gLfpwJ. F]; \u;gj; (ghdk;) mjd; Gj;Jzu;r;rpA+l;Lk; juj;jpw;fhf Nfhil fhyj;jpy; kpfTk; gpugykhdJ. MAu;Ntjj;jpd; gb> F];> ‘mjpra Gy;’ vd;W miof;fg;gLfpwJ> ,J cliy Fspu;tpj;J ey;y ,uj;j Xl;lj;ij cWjp nra;fpwJ. F]; Neha; vjpu;g;G rf;jpia mjpfupf;fpwJ> ijuha;L njhlu;ghd gpur;rpidfis fl;Lg;gLj;j cjTfpwJ kw;Wk; ePupopT Nehia fl;Lg;gLj;jTk; gad;gLj;jyhk;.,e;jpa krhyhg; nghUl;fs; Rit kw;Wk; eWkzj;ij tpl mjpfkhf cs;sJ. mit MNuhf;fpaj;jpd; Gijay; $lq;fs;. NkYk; mit ehl;bd; xU gFjpapypUe;J kw;nwhU gFjpf;F Rit> tPupak; kw;Wk; gad;ghl;by; NtWgl;lhYk;> mit ,y;yhky; ve;j ,e;jpa czT tiffSk; KOikailahJ vd;gJ cWjp.

சஞ்சீவ் கபூர்

சஞ்சீவ் கபூர் ஒரு பிரபல சமையல் நிபுணர், எழுத்தாளர் மற்றும் தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சி தொகுப்பாளர் ஆவார். 2018 ஆம் ஆண்டில், இந்திய பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸின் (ருயுநு) வருகையின் போது அவருக்கு உணவு தயார் செய்த மரியாதை அவருக்கு இருந்தது. அவரை அபுதாபியின் பட்டத்து இளவரசர் மற்றும் ஐக்கிய அரபு எமிரேட் ஆயுதப் படைகளின் துணை உச்ச தளபதி ஷேக் முகமது பின் சயீத் அல் நஹ்யான் அழைத்தார்.
error: Content is protected !!