$l;lhz;ik

tYtiljy;

பிரச்சினை 04, 2020

tYtiljy;

அக்ஷத் ஜெயின் |நூலாசிரியர்

பிரச்சினை 04, 2020


Nfhtpl;-19 njhw;WNeha;fspd; NghJ jdJ ,uh[je;jpu $l;lhspfSld; kpfTk; epiyahd> Kw;Nghf;fhd kw;Wk; nray;jpwd;kpf;f cwit cUthf;Ftjd; %yk; cyfpd; gpw gFjpfSld; jdJ ,uh[je;jpu cwTfis tYg;gLj;j ,e;jpah gy GJikahd eltbf;iffis vLj;Js;sJ.

Nfhtpl;-19 ,d; gutYf;F ,ilapy;> ,e;jpah jdJ ,uh[je;jpu cwTfis tYg;gLj;Jtjd; %yk; gutyhd cyfshtpa Nkk;ghl;Lf;fhd jdJ cWjpg;ghl;il kPz;Lk; cWjpg;gLj;JfpwJ. rkPgj;jpa khjq;fspy; njhlu;r;rpahd cau;kl;l cj;jpAld;  eltbf;iffisj; njhlu;e;J> 15tJ ,e;jpah-INuhg;gpa xd;wpa cr;rpkhehL [_iy15> 2020 md;W ntw;wpfukhf eilngw;wJ> gaDs;s gyjug;Gthjj;ij Cf;Ftpj;jy;> ru;tNjr xj;Jiog;G %yk; Nfhtpl;-19 njhw;WNehia vjpu;j;Jg; NghuhLtJ> tu;j;jfk; kw;Wk; KjyPl;il vspjhf;Fjy;> J}a;ikahd vuprf;jp kw;Wk; fhyepiy $l;L> 5[p kw;Wk; nraw;if Ez;zwpT> cyfshtpa mikjp kw;Wk; ghJfhg;G Mfpatw;wpy; Muha;r;rp kw;Wk; Nkk;ghL> kf;fSf;F Kd;dhs; khw;wq;fis Cf;Ftpj;jy; kw;Wk; INuhg;gpa xd;wpa-,e;jpah %Nyhgha $l;L: ,JNt 2025f;F xU  vjpu;fhy Kd;Ndhf;fpa ghu;it tiuglkhdJ. fle;j rpy khjq;fshf> gpuhe;jpa $l;lhz;ikf;F tUk;NghJ ,e;jpah xU epiyahd kw;Wk; ek;gfkhd gq;fhspahf cUntLj;Js;sJ. gpujku; eNue;jpu NkhbAld; jiyikapyhd murhq;fk;> mjd; ‘mz;ilaNa Kjy;’ kw;Wk; ‘nray; fpof;F’ nfhs;ifapd; fPo; gu];gu ed;ik gaf;Fk; gpuhe;jpa cwTfisg; NgZtjw;fhd jdJ cWjpg;ghl;il ntspg;gLj;jpAs;sJ.

,e;jpag; gpujku; eNue;jpu NkhbAk;> nkhuP\pa]pd; gpujkUkhd gputPe;j; Fkhu; [{f;dhj; nkhuP\pa]pd; Gjpa cr;r ePjpkd;w fl;blj;ij nka;epfu; eilKiwapy; jpwe;J itj;jhu;
,e;jpad; – INuhg;gpa xUq;fpaf;fk;

INuhg;gpa xd;wpak; vd;gJ INuhg;ghtpy; cUthf;fg;gl;l xU $l;L kw;Wk; tYthd rq;fkhFk;> NkYk; 27 cWg;G ehLfisf; nfhz;Ls;sJ> ,J gpuhe;jpaj;jpy; cl;gLj;Jjy;> rfpg;Gj;jd;ik> ePjp> xw;Wik kw;Wk; ghFghL fhl;lhjij Cf;Ftpf;Fk; NahridAld; cs;sJ. ,e;jpah Mrpahtpd; kpfTk; ek;gpf;iff;Fupa KjyPl;L ,lkhf tsu;e;J> stability kw;Wk; kfj;jhd tsu;r;rp jpwd; Mfpa ,uz;ilAk; mspj;Js;s epiyapy;> ,e;jpah-INuhg;gpa xd;wpa cr;rp khehL INuhg;gpa xd;wpaj;Jld; ehl;bd; jw;Nghija cwTfis tYg;gLj;j rupahd tha;g;ig toq;fpaJ. INuhg;gpa xd;wpa cr;rpkhehl;bw;fhd ,e;jpa J}Jf;FOtpw;F gpujku; Nkhb jiyik jhq;fpdhu;> INuhg;gpa fTd;rpypd; jiytu; rhu;y]; ikf;Nfy; kw;Wk; INuhg;gpa Mizaj;jpd; jiytu; cu;Ryh thd; nlu; Nyad; MfpNahu; INuhg;gpa jug;ig gpujpepjpj;Jtg;gLj;jpdu;. [dehafk;> rl;l mkyhf;fk; kw;Wk; kdpj cupik rkj;Jtk; Mfpatw;wpd; kjpg;ig Cf;Ftpg;gjd; %yk; kf;fspd; ngupa eyDf;fhf xd;wpize;J nray;gl jiytu;fs; KbT nra;jdu;. gd;Kfj;jd;ik ,uh[je;jpu eltbf;iffspd; rhjfkhd mk;rkhf khwpAs;s epiyapy;> ,U jug;gpdUk; mjd; ikaj;jpy; I.eh kw;Wk; cyf tu;j;jf mikg;NghL tpjpKiwfis mbg;gilahff; nfhz;l xU xOq;if nray;gLj;j KbT nra;jdu;.

cs;slf;fpa nghUshjhuq;fs; kw;Wk; r%fq;fis mgptpUj;jp nra;tjw;fhd KOikahd tsu;r;rp kw;Wk; kdpj ikag;gLj;jg;gl;l b[pl;ly;kakhf;fy; Fwpj;Jk; ,U jug;gpdUk; tpthjpj;jdu;. cynfq;fpYk; cs;s ehLfs; nghUshjhuq;fis GJg;gpf;f Kad;W tUtjhy;> Gjpa tzpf tha;g;Gfisj; jpwg;gij ikakhff; nfhz;l tpthjq;fs; eilngw;wd. ngy;[paj;jpd; gpu];]y;]py; (2016) 13tJ ,e;jpah-INuhg;gpa xd;wpa cr;rpkhehl;by; epWtg;gl;l ,lk;ngau;T kw;Wk; ,af;fk; Fwpj;j nghJthd epfo;r;rp epuypy; (rpVvk;vk;) ,U jug;gpdUk; nraypYs;s egu;fsplkpUe;J kf;fSld; -kf;fs; gupkhw;wq;fis tuNtw;wdu;> khztu;fs;> Muha;r;rpahsu;fs;> njhopy; ty;Yeu;fs; cs;spl;l tzpf egu;fs; kw;Wk; Rw;Wyhg; gazpfs; ,jpy; mlq;Fk;.

ntsptptfhu mikr;ru; lhf;lu; v];.n[a;rq;fu; (eLtpy;)> kj;jpa uapy;Nt mikr;rUk;> tu;j;jf kw;Wk; ifj;njhopy; mikr;rUkhd gpA+\; Nfhay; kw;Wk; ntspehl;L nrayhsu; `u;\; tu;jd; \;upq;f;yh (ntspAwT nrayhsu;) fpl;lj;jl;l 10 mfy mstpyhd Bry; vd;[pd;fis gq;fshNj{f;F ,izak; %yk; nfhbapLfpwhu;fs;.
tpupthd ,izg;G $l;lhz;ik kPjhd jq;fs; cWjpg;ghl;il kPz;Lk; cWjpg;gLj;Jk; tifapy; ,U jug;gpdUk; tpupthd fye;Jiuahly;fis elj;jpdu;. mLj;j Ie;J Mz;LfSf;F ,e;jpahtpw;Fk; INuhg;gpa xd;wpaj;jpw;Fk; ,ilapyhd gu];gu ed;ik gaf;Fk; xj;Jiog;ig topelj;j ‘,e;jpah-INuhg;gpa xd;wpa %Nyhgha $l;L: 2025 f;F xU tiuglk;’ Vw;Wf;nfhs;sg;gl;lNj cr;rpkhehl;bd; rpwg;gk;rkhFk;. ehl;by; ele;J tUk; INuhg;gpa KjyPLfisAk; ,e;jpa jug;G tuNtw;wJld;> GNd kw;Wk; Nghghy; nkl;Nuh uapy; jpl;lq;fspy; 500 kpy;ypad; A+Nuh jpl;lkplg;gl;l tutpUf;Fk; KjyPLfisAk; tuNtw;wJ.

mz;ilau; njhlu;G

,e;j fbdkhd fhyq;fspy; $l> ,e;jpah ehl;bDs; kw;Wk; mjd; cldb Rw;Wg;Gwq;fspy; nghUshjhu tsu;r;rpapy; njhlu;e;J ftdk; nrYj;jp tUfpwJ. fg;gy; mikr;rfj;jpw;fhd ,uh[hq;f mikr;rUk;> ,urhad kw;Wk; cuq;fSf;fhd ,uh[hq;f mikr;rUkhd kd;Rf; khz;ltpah> nfhy;fj;jhtpypUe;J mfu;jyhTf;F xU nfhs;fyd; fg;gypd; Kjy; Nrhjid Xl;lj;ij [_iy 16 md;W gq;fshNj\pd; rl;Nlhfpuhk; JiwKfk; topahf nfhbNaw;wpdhu;. ehL jdJ rl;Nlhfpuhk; kw;Wk; Nkhq;yh JiwKfq;fisg; gad;gLj;j mDkjpj;jJ. fg;gypd; Nrhjid Xl;lk; xU tuyhw;W eltbf;if kw;Wk; mUfpYs;s $l;lhz;ik ,izg;G ,izg;Gfis tYg;gLj;Jtjw;fhd xU rpwe;j Kaw;rp.

,e;j ruf;F Kjypy; rl;Nlhfpuhk; JiwKfj;ij mile;jJ kw;Wk; gq;fshNj\; yhupfs; %yk; flw; topahf mfu;jyhTf;F nfhz;L nry;yg;gl;lJ. ,e;j eltbf;if gpujku; eNue;jpu Nkhb kw;Wk; mtuJ gq;fshNj\; gpujpepjp N\f; `rPdh MfpNahupd; Kd;dpiyapy; ,e;jpah kw;Wk; gq;fshNj\hy; ifnahg;gkplg;gl;L gupkhwpf;nfhs;sg;gl;ljd; tpisthFk;. ,e;j JiwKfq;fisg; gad;gLj;JtJ ,e;jpag; nghUl;fspd; Nghf;Ftuj;J Neuj;ijf; Fiwj;J> ,U ehLfSf;Fk; Nkk;gl;l epjp ed;ikia Vw;gLj;Jk; gq;fshNj{ldhd ,e;jpahtpd; vy;iy jhz;ba tu;j;jfj;jpw;F kw;nwhU rhjfkhd Nru;j;jy;> ,U ehLfSf;fpilapy; KOikahf nray;gLk; ruf;F-uapy; eilghijia epWTtjw;fhd Kf;fpa rhjid MFk;. v/g;.vk;.rp.[p nghUl;fs; kw;Wk; gpw nghUl;fSld; xU ,e;jpa ruf;F uapy; [_iy 25 md;W jdJ Kjy; gazj;jpy; gq;fshNj{f;F te;jJ. ,e;j eilghij ,e;jpahtpd; Kf;fpa Kidaq;fis gq;fshNj{ld; ,izf;Fk;> ,J tu;j;jf kw;Wk; ,Ujug;G tsu;r;rpf;F kpfTk; vjpu;ghu;f;fg;gl;l Cf;fj;ij mspf;Fk;.

Nfhtpl;-19 njhw;WNehapd; gutypy; ,Ue;J cyfk; gbg;gbahf ntsptUifapy;> Vw;Wkjpiaj; njhlq;Ftjw;fhd jpl;lj;jpd; gzpfis ,e;jpah njhlq;fpAs;sJ. ,e;j jpl;lk; ,wf;Fkjp rhu;Gepiyia Fiwg;gJ kw;Wk; jd;dpiwT miltJ my;yJ ‘Mj;kpu;gu;’ Mf ftdk; nrYj;JfpwJ. ehl;bd; epiyahd ftdk; cs;ehl;L cw;gj;jpahsu;fis Cf;Ftpg;gjhy; ,wf;Fkjpiaf; Fiwf;f KbAk;. cyfshtpa kjpg;Gr; rq;fpypfspy; ,e;jpahtpd; gq;Ffis cUthf;f xU Kiwahd mZFKiw vLf;fg;gl;L tUfpwJ> mjw;fhf> $l;lhsu; ehLfSldhd ekJ ,Ujug;G> nghUshjhu kw;Wk; murpay; cwTfis ,d;Dk; gyg;gLj;JtJ Kf;fpak;.

அக்ஷத் ஜெயின்

அக்ஷத் ஜெயின் ஒரு எழுத்தாளர், கட்டுரையாளர், நாவலாசிரியர், பதிவர் மற்றும் ஐ.ஐ.டி டெல்லியில் ஆராய்ச்சி அறிஞர். அவர் பல்வேறு கருத்துக்கள் மற்றும் வகைகளில் புத்தகங்கள், ஏராளமான கட்டுரைகள் மற்றும் வெள்ளை ஆவணங்களை எழுதியுள்ளார். புல்வாமா தாக்குதலின் நாற்பது குடும்பங்களுக்கு அவரது மிக சமீபத்திய புத்தகம் - மை இல்லுஷன் மை மிஸ்டேக் அர்ப்பணிக்கப்பட்டுள்ளது.
error: Content is protected !!