ராஜதந்திரம் பார்வையில்

Gjpa cld;gbf;iffis cUthf;Fjy;

பிரச்சினை 04, 2019

Gjpa cld;gbf;iffis cUthf;Fjy;

விநாயக் சூர்ய சுவாமி |நூலாசிரியர்

பிரச்சினை 04, 2019


...

Mrpahd;-,e;jpah mikr;ruitf; $l;lj;jpd; rpwg;gk;rq;fs;. ,e;jpa ntspAwT mikr;ru; lhf;lu; v];.n[a;rq;fu; kw;Wk; jha;yhe;jpd; ntspAwT mikr;ru; lhd; gpuKj;tpdhAld; Mrpahd;-,e;jpah mikr;ruitf; $l;lj;ij,ize;J jiyik jhq;fpdhu;. $l;lj;jpd; NghJ> 2016-2020 Mk; Mz;bw;fhd POA (nray; jpl;lk;) mky;gLj;jg;gl;lijj; njhlu;e;J> mLj;j Mz;Lf;Fs; ,Wjpf;Fs; xU Gjpa POAit nra;ag;gl Ntz;Lk; vd;W Kf;fpakhf Ngrg;gl;lJgpuhe;jpa kw;Wk; cyfshtpa gpur;rpidfs; Fwpj;Jk; Mrpahd; kw;Wk; ,e;Njh-grpgpf; gpuhe;jpaj;jpy; ,e;jpahtpd; ghu;itf;F ,ilapyhd xUq;fpizg;G cs;spl;litAk; tpthjpf;fg;gl;lJ. NkYk;> ,e;jpah-kpahd;ku;-jha;yhe;J Kj;jug;G neLQ;rhiy kw;Wk; fyhld; ky;b-Nkhly; ,iltop Nghf;Ftuj;J jpl;lk; %yk; Mrpahd; cWg;G ehLfSf;Fk; ,e;jpahTf;Fk; ,ilapyhd ,izg;G tpupthf;fj;ij ,e;j $l;lk; tuNtw;wJ. ,

e;jpahtpd; ntsptptfhu mikr;ru;

lhf;lu; v];.n[a;rq;fu; gpupf;]; mikr;ruitf; $l;lk; nrg;lk;gu; 26 Mk; Njjp epA+ahu;f;fpy; ele;j UNGA (UNGA 74) ,d; 74 tJ mku;tpd; xU gFjpapy; gpupf;]; mikr;ruitf; $l;lj;jpy; gq;Nfw;whu;. 2020 ,y; gpupf;];

Dr S Jaishankar, the Indian external affairs minister, at BRICS foreign ministers meeting on the sidelines of the UNGA summit on September 26

$l;lj;jpw;fhd tug;ngWk; ,Uf;if jiytuhf u\;a $l;likg;G mjd; jpwdpy; jiyik jhq;fpaJ. mikr;ru;fs; ,e;j tha;g;ig tuNtw;W> I.eh. kPjhd jq;fs; ek;gpf;ifia kPz;Lk; cWjpg;gLj;jpdu;> mNj Neuj;jpy; gpupf;]; rq;fj;jpd; Nkyplf;fl;lis mky;gLj;Jtjpy; kpfTk; gaDs;sjhfTk; jpwikahfTk; khw;Wtjw;fhd njhlu;r;rpahd Kaw;rpfis Nkw;nfhs;s xg;Gf; nfhz;ldu;.murpay;> nghUshjhu> epjp kw;Wk; tsk;Fd;wh mgptpUj;jpj; JiwfSf;fhfTk;> UNGA 74 ,y; toq;fg;gl;l mjpfhuj;Jf;F cl;gl;l gpupf;]pd; cs;-eltbf;iffs; Fwpj;Jk; gzpahw;w mikr;ru;fs; xg;Gf;nfhz;ldu;.

,e;jpa ntspAwTJiw mikr;ru; lhf;lu; v];. n[a;rq;fu; Mf];l; 29 md;W thu;rhtpy; Nghye;J gpujku; Nkl;^]; nkhuhntf;fpia re;jpj;jhu;;

nrg;lk;gu; 25 md;W epA+ahu;f;fpy; A.vd;.[p.Vtpd; gf;fj;jpy; ,j;jhypapd; ntspAwT ke;jpup Y}a;fp b khNahit <.V.vk; re;jpj;jJ;

A.vd;.[p.Vtpy; f[f];jhdpd; ntspAwT ke;jpup Kf;jhu; jpYngu;bAld; <.V.vk;;

nrg;lk;gu; 6 k; Njjp rpq;fg;G+upy; eilngw;w vr;.b jiyikj;Jt cr;rp khehl;by; ,e;jpatpd; <.V.vk; v]; n[a;rq;fu; jdJ ciuia toq;fpdhu;;

nrg;lk;gu; 23 md;W epA+ahu;f;fpy; A.vd;.[p.Vtpd; 74 tJ mku;tpd; xU gf;fthl;by; Nfhl; b’INthupd; ntspAwT ke;jpup khu;nry; mNkhd;-jhNdhit <.V.vk; re;jpj;jhu

,e;jpa ntsptptfhu mikr;ru; lhf;lu; n[a;rq;fu; khyj;jPtpd; ntspAwT ke;jpup mg;Jy;yh \h`pj;ij nrg;lk;gu; 03 md;W Mzpy; re;jpj;jhu;

Mf];l; 1 k; Njjp ghq;fhf;fpy; jha;yhe;jpd; ntspAwT mikr;ru; lhd; gpuKj;tpdhia <.V.vk; re;jpj;jhu;.

விநாயக் சூர்ய சுவாமி

விநாயக் சூரிய சுவாமி டெல்லியைச் சேர்ந்த பத்திரிகையாளர். மெக்கானிக்கல் ,ன்ஜினியரிங் பட்டம் பெற்ற ,வர், ,ந்திய கடற்படையில் அப்ரண்டிஸ் ஷிப் பில்டராக பணியாற்றியுள்ளார். ,ளம் வயதிலிருந்தே ஒரு பகுதிநேர எழுத்தாளர், அவர் எழுத்து மற்றும் பயணத்திற்கான தனது புத்திசாலித்தனத்தைத் தொடர பத்திரிகைக்கு மாறினார்.
error: Content is protected !!