கலாச்சாரம் மற்றும் வாழ்க்கை முறை

gz;ila ,e;jpa flLf;fijfspd; vjpnuhyp

பிரச்சினை 06, 2020

gz;ila ,e;jpa flLf;fijfspd; vjpnuhyp

Nalini Ramachandran |நூலாசிரியர்

பிரச்சினை 06, 2020


,e;jpahtpd; fij nrhy;Yk; kuGfs; ehl;bd; fyhr;rhuj;ijg; NghyNt NtWgl;lit. espdp uhkr;re;jpud; ,e;jpahtpd; ghuk;gupa fijnrhy;yy; Kiwfspy; rpytw;iw Muha;fpwhu;> mit kfj;jhd r%fg; nghUj;jj;ijf; nfhz;bUg;gJ kl;Lky;yhky;> ehl;bd; ghuk;gupaj;ijg; ghJfhg;gjw;Fk; mtw;iw mLj;j jiyKiwf;Ff; nfhz;L nry;tjw;Fk; toptFf;fpwJ. Na\;te;j; vd;w nry;yg;gpuhzp khdpl;lu; gy;ypapd; new;wpapy; mtu; ntu;kpypaidg; G+rpdhu;> mtu; xU Nghupd; KbT gw;wpa Kd;dwptpg;GfSf;F jsgjpahy; gad;gLj;jg;gl;lhu;.

rj;ugjp rpth[papd; Ml;rpapd; NghJ kuhl;ba ,uhZtj;jpd; ,uhZtj; jsgjpahf ,Ue;j jdh[p (jd;`h[p) khYrNu> Nfhe;jdh Nfhl;ilia kPz;Lk; nty;Yk; gzpia xg;gilj;jpUe;jhu;. Na\;te;j; vd;w nry;yg;gpuhzp khdpl;lu; gy;ypapd; new;wpapy; mtu; ntu;kpypaidg; G+rpdhu;> mtu; xU Nghupd; KbT gw;wpa Kd;dwptpg;GfSf;F jsgjpahy; gad;gLj;jg;gl;lhu;. Na\;te;jpd; fhypy; mtuJ new;wpiaj; njhl;l gpwF> Cu;td cliyr; Rw;wp xU fapw;iwf; fl;bdhu;. Na\;te;j; Nfhl;ilapd; Rtiu Vwpf;nfhz;lhu;> Mdhy; ghjpapNyNa jpUk;gpdhu;. ,J xU mwpFwp vd;gij czu;e;j jd;`h[p> “ehd; 27 Nfhl;ilfis ntd;Ws;Nsd;. xU Kiw khdpl;lu; gy;yp jpUk;gtpy;iy! Mdhy; ehd; xU cz;ikahd kuhj;jh> ehd; kuzj;jpw;F gag;gltpy;iy! ” vd;W $wp> jd;`h[p njhlu;e;J gazpf;fpwhu;. ,e;j mj;jpahak; cj;jpNahfG+u;t gjpTfspy; xU Fwpg;igf; fhzyhk; my;yJ fhzhky; Nghfyhk;> Mdhy; ,J rpth[papd; Ml;rpapy; nropj;J tsu;e;j kuhj;jp ehl;Lg;Gw ftpij-fk;-ghyhl;bd; xU tbtkhd gy E}w;whz;Lfs; goikahd Nghthlhtpy; cs;sJ.tuyhw;W epfo;Tfs; kw;Wk; MSikfspd; tuyhw;whrpupau;fshfTk; epidT+l;ly;fshfTk; nray;gLk; gy ,e;jpa fij nrhy;Yk; Kiwfspy; NghthlhTk; xd;whFk;. Mdhy; ngUk;ghYk;> mit Fiwthf mwpag;glhjfshfNt Kd;itf;fgLfpd;wd> ,jd; %yk; fij nrhy;yg;gLtijg; NghyNt tuyhW NtWgl;lJ vd;gij vLj;Jf;fhl;LfpwJ.

xU gFUgpah fiyQu; ,e;J nja;tkhd `Dkd cilazpe;Js;shu;

mwptpd; fsQ;rpak;

nkhopiaj; jtpu> fijnrhy;yy; ghuk;gupa mwpitAk; Kd;itj;Js;sJ – mJ mwptpay; fUj;Jf;fs; my;yJ tho;f;if Kiwfs;. jkpo;ehl;ilr; Nru;e;j Nfhyk; (Gdpj khb tbtikg;G) fzpjf; fzf;fPLfs; kw;Wk; tbtpay; fUj;Jf;fis mbg;gilahff; nfhz;lJ. mUzhr;ry gpuNjrj;jpd; tptrha ehl;Lg;Gwg; ghly;fs; jhdpaj;jpd; Njhw;wk;> [{k; rhFgb nray;Kiw (Kjypy; epyj;ij mopj;J vupg;gjd; %yk; gapu;fis tsu;f;Fk; nray;Kiw) kw;Wk; gytw;iwg; gw;wpa fijfis tptupf;fpwJ.

,khr;ry gpuNjr Kd;dhs; Kjyikr;ru; tpu;gj;uh rpq; (filrp tyJ) mf;Nlhgu; 18> 2016 md;W ,e;jpag; gpujku; eNue;jpu Nkhbf;F (tykpUe;J ,uz;lhtJ) rk;gh Ukiy toq;Ffpwhu;

tpRthrj;jpd; thfdk;

gy Mz;Lfshf> fijnrhy;yy; gfpug;gl;l ek;gpf;iffs; kw;Wk; kj Nghjidfisg; gw;wp mwpa kf;fSf;F cjtpaJ. Nfhapy;fspy; rpw;gq;fs; kw;Wk; nrJf;fy;fs;> Njthyaq;fspy; gbe;j fz;zhb Xtpaq;fs; kw;Wk; rkz ifnaOj;J Xtpaq;fs; vd xU rpy vLj;Jf;fhl;Lfs; cs;sd. cjhuzkhf> jq;f fiy. ,J ypghf;> ,khr;ryg; gpuNjrk;> rpf;fpk; kw;Wk; mUzhr;ry gpuNjrj;jpy; gpugykhd xU jpngj;jpa Gj;j eilKiwahFk;> NkYk; \hf;aKdp Gj;ju; kw;Wk; gj;krk;gth> khu;gh> kpyhnugh kw;Wk; gy FUf;fspd; tho;f;ifapypUe;J Nghjidfs; kw;Wk; fijfis Xtpak; my;yJ iftpz;z Ntiyfs; %yk; rpj;jupf;fpwJ.

r%f nghUj;jk;

kj ek;gpf;iffs; kl;Lky;y> r%f uPjpahf nghUj;jkhd nra;jpfis toq;fTk; fijfs; cjtpAs;sd. Guhz> tuyhw;W kw;Wk; md;whl fjhghj;jpuq;fspd; MSikfis vLj;Jf; nfhs;Sk; uh[];jhidr; Nru;e;j g{`Ugpahf;fs; (ng`;Ugpahf;fs;) ,e;j Nehf;fj;jpw;fhf fh];g;Ns kw;Wk; $uwpTiag; gad;gLj;Jfpd;wdu;.ntF[d jfty;njhlu;Gf;fhd xU rpwe;j fUtp> ghypd rkj;Jtk;> rpWkpfspd; fy;tp kw;Wk; Rw;Wr;R+oy; ghJfhg;G Nghd;w gy;NtW ghlq;fspy; tpopg;Gzu;it Vw;gLj;j fij nrhy;Yk; kuGfSk; xU rpwe;j topahFk;.r%fq;fspd; milahsk;> Fwpg;ghf fijnrhy;ypfs;> mtu;fs; gpd;gw;Wk; fij nrhy;Yk; kuGfspypUe;J tUfpwJ> ,J mtu;fspd; Kjd;ikj; njhopYld; neUf;fkhf njhlu;GilaJ. njYq;fhdhtpd; nrupay; RUs; Xtpak; ,ij vLj;Jf;fhl;Lfpd;wd.glr;RUisg; Nghd;w fij tbtj;jpy; tiuag;gl;l nrupay; RUs;fs; ,e;jpa Guhzq;fs;> kw;Wk; ,e;J fhtpaq;fspd; fijfis rpj;jupf;fpd;wd. nrupay; RUs; Xtpak; 2007 ,y; Gtpapay; fhl;b ([pI) Fwpr;nrhy;iyg; ngw;wJ.

(Nky; ,lJGwj;jpypUe;J fbfhu jpirapy;): jkpo;ehl;bypUe;J te;j ,e;jpa ghuk;gupa Nfhyk; vy;iyapyhik vd;w ,e;J fUj;jpd; gpujpepjpj;Jtk; vd;W ek;gg;gLfpwJ; xbrhtpd; uFuh[;G+u; fpuhkj;ijr; Nru;e;j fij nrhy;Yk; ghuk;gupakhd gl;lhrpj;uhtpy; ,e;J ke;ijapd; nja;tq;fspd; fijfs; rpf;fyhd Kiwapy; rpj;jupf;fg;gl;Ls;sd; Nfushtpd; Kf%b eldk; Fk;kl;bfyp vd;gJ rptdpd; G+ju;fspd; (Mtpfs;) eldk; vd;W ek;gg;gLfpwJ; Gj;j tho;f;if rf;fuk; my;yJ ghtr;rf;uhit rpj;jupf;Fk; xU Jbg;ghd jq;f Xtpak;

,aw;ifapd; ghJfhtyu;

Nfushtpd; Gdpj Njhg;GfSf;Fs; elj;jg;gLk; xU rlq;F epfo;r;rpahd Njak; ,aw;if topghl;by; Mokhf Nt&d;wpAs;sJ. jpahk;fspd; Rkhu; 400 tbtq;fs; cs;sd> xt;nthd;wpYk;> fiyQu;fs; xU kuk; my;yJ td Mtp> Gyp my;yJ ghk;G flTs; my;yJ NtW rpy cs;Shu; nja;tq;fspd; ntspg;ghLfshfj; Njhd;Wfpwhu;fs;. ,e;jpahtpd; goikahd fiy tbtq;fspy; xd;whff; fUjg;gLk; jpahk; epfo;r;rpfs; gz;ila goq;Fb flTs;fs; kw;Wk; fjhehafd;fspd; fijfis tptupf;fpd;wd.,aw;if ngUk;ghyhd kuGfSf;F mbg;gilahf mikfpwJ. mjdhy;jhd;> Rw;Wr;R+oy; ghJfhg;G xU ngupa mstpw;F> ,e;j rpwg;ghd kw;Wk; RNjrpa kuGfspd; njhlu;r;rpiaAk; cWjpg;gLj;JfpwJ.

topfhl;Lk; xsp

,e;j Kiwfs; midj;Jk; kf;fis fle;j fhyj;Jld; ,izg;gJ kl;Lky;yhky;> vjpu;fhyj;ijAk; Nehf;fp ek;ik topelj;Jfpd;wd. vOjg;gl;l tbtj;jpy; fhzg;glhj ,e;jpa tuyhw;wpd; gy mk;rq;fisAk; mit capu;g;gpf;fpd;wd. ,Ug;gpDk;> jd;dhu;t njhz;L epWtdq;fs; cl;gl gy mikg;Gfs; ,e;j kuGfisg; ghJfhg;gjpy; <Lgl;Ls;sd. ,g;NghJ gpujkupd; Cf;fj;NjhL> fijfisr; nrhy;tJ njhlu;e;J nghOJNghf;F kw;Wk; fy;tp fw;gpf;Fk;> NkYk; jiyKiwapdUf;F ehl;bd; ghuk;gupaj;ij Kd;ndLj;Jr; nry;Yk;

Nalini Ramachandran

Nalini Ramachandran is an author with multiple books to her name. She takes a keen interest in Indian traditions, especially in the art and craft of storytelling. She has worked as a writer and an editor across various media — film and television, newspapers and magazines, and children’s books and graphic novels.
error: Content is protected !!