ராஜதந்திரம் பார்வையில்

,uh[je;jpu Rw;wp tisg;G

பிரச்சினை 05, 2019

,uh[je;jpu Rw;wp tisg;G

விநாயக் சூர்ய சுவாமி |நூலாசிரியர்

பிரச்சினை 05, 2019


--

,e;jpa [dhjpgjp uhk; ehj; Nfhtpe;j; gpypg;igd;]; kw;Wk; [g;ghDf;F tp[ak; nra;jhu;

gpypg;igd;]; (mf;. 17-21)

mf;Nlhgu; 17-21> 2019 md;W [dhjpgjp uhk; ehj; Nfhtpe;jpd; tUifiaAk; ,e;jpah-gpypg;igd;]{ldhd el;G ru;tNjr cwTfisAk;> vg;NghJNk re;Njhrj;Jld; mDgtpj;J tUfpwJ> 2006Mk; Mz;by; lhf;lu; V.gp.N[ fyhkpd; tUiff;Fg; gpd;du; ,JNt xU ,e;jpa [dhjpgjpapd; Kjy; gazk;> NkYk; ekJ fpof;F ehLfSld; guhkupj;J te;j cau; kl;l tpupTgLj;Jk; <Lghl;il mjpfupj;jJs;sJ. Mrpahd; kj;jpapy; gpypg;igd;]; ehL> ,e;jpahtpd; A+f;jp $l;lhspahf ,Ue;J tu;j;jfj;jpd; nkhj;j tUtha; 2.3 gpy;ypad; mnkupf;f lhyuhf cs;sJ (,e;jpa Vw;WkjpapypUe;J 1.7 gpy;ypad; mnkupf;f lhyu;fSld;). nghUshjhu Kd;dzpapy; ,U ehLfSk; Ntfkhf tsu;e;J tUtjhy;> gpypg;igd;]py; gpy;l;-gpy;l;-gpy;l; jpl;lk; kw;Wk; Nkf; ,d; ,e;jpah gpur;rhuk; Nghd;w cs;Shu; ep <Lnra;jypd; Nkk;ghl;bw;F rpwg;G ftdk; xJf;fg;gl;lJ. jdJ tUifapd; NghJ> ,e;jpa [dhjpgjp ,e;jpah-Mrpahd; kw;Wk; ,e;jpah-gpypg;igd;]; tu;j;jf re;jpg;Gfspy; xU Kf;fpa ciufis epfo;j;jpdhu;.

(NkNy) ,e;jpa [dhjpgjp uhk; ehj; Nfhtpe;j; gpypg;igd;]; [dhjpgjp Nuhl;upNfh ^u;l;NlTld;

[g;ghd; (mf;. 21-23) [g;ghdpd; Nguuru; eU`pl;Nlhtpd; mupaizapyku;j;Jk; tpohtpy; fye;J nfhs;tjw;fhf [dhjpgjp uhk; ehj; Nfhtpe;j; mf;Nlhgu; 21 md;W Nlhf;fpNah te;jhu;. Vg;uy; 2019y; gjtp tpyfpa Nguuru; vkupl;l]; mfpN`hl;Nlhtpd; mupaizapyku;j;Jk; tpohf;fspy; fye;J nfhs;tjw;fhf [dhjpgjp uhkrhkp ntq;fl;uhkd; 1990y; [g;ghDf;F gazk; nra;jjw;F gpd;du; ,tuJ tUifAs;sJ vd;gJ Fwpg;gpljf;fJ. [dhjpgjp Nfhtpe;j; jdJ tUifapd; NghJ> Rfp[p N`hq;thd;[p Gj;j NfhtpYf;F gazk; nra;J> ,e;j epfo;r;rpf;fhf ,e;jpahtpd; rpd;dkhd Nghjp kuj;jpypUe;J rpy kuf;fd;Wfis el;lhu;. mupaizapyku;j;Jk; tpohf;fspy; fye;J nfhz;l gpd;du;> [g;ghdpy; cs;s ,e;jpa r%fj;ijr; Nru;e;j cWg;gpdu;fSld; ciuahw;wpa [dhjpgjp> mtu;fspd; tho;j;Jf;fis NguurUf;F mDg;Gtjhf cWjpaspj;jhu;.

[dhjpgjp uhk; ehj; Nfhtpe;j; [g;ghdpd; Nlhf;fpNahtpy; cs;s `ndlh ru;tNjr tpkhd epiyaj;jpw;F tUfpwhu;

,e;jpahtpd; Jizj; rdhjpgjpntq;ifah ehAL nfhnkhNuh];> rpauh ypNahd; kw;Wk; m[u;ig[hd; Mfpa ehLfSf;F tp[ak; nra;jhu;.

nfhkNuh]; (mf;. 10-12) nfhnkhNuh]; A+dpaDf;fhd Kjy; cau; kl;l gazj;jpy;> Jizj; rdhjpgjp ntq;ifah ehAL mf;Nlhgu; 10Mk; Njjp %d;W ehs; gazj;jpw;fhf jiyefuhd nkhNuhdpf;F te;jhu;. mtUf;F kuG jOtpa muR rlq;F tuNtw;G mspf;fg;gl;lJ> nfhnkhNuh]; xd;wpaj;jpd; jiytu; mrhyp mkdp kw;Wk; mtuJ mikr;ruit cWg;gpdu;fSld; tuNtw;whu;. ,Ujug;G kw;Wk; gpujpepjpfs; kl;lf; $l;lq;fspd; NghJ> ,e;jpa Jizj; rdhjpgjp jPT Njrj;jpw;F tpupTgLj;jg;gl;l tsu;r;rp khdpaq;fisAk;> ,U ehLfSf;Fk; ,ilapyhd ,uh[je;jpu $l;lhz;ikia NkYk; mjpfupf;f tYthd kw;Wk; Af;jp gpizg;Gfis cUthf;Ftjd; mtrpaj;ijAk; Nfhbl;Lf; fhl;baJ.

(,lJ) Jizj; jiytu; ntq;ifah ehAL> nfhnkhNuh]pd; kpf cau;e;j Fbkfd; nfsutkhd ‘jp Mu;lu; M/g; jp fpuPd; fpurz;l;’ cld; nkhNuhdpapy; nfhnkhNuh]pd; jiytu; mrhyp mrnrskdp toq;fpdhu;

rpauh ypNahd; (mf;Nlhgu; 12-14) ,e;jpahtpd; Mgpupf;fh fsg;gzpf; nfhs;ifapd; xU gFjpahf> Jizj; jiytu; ntq;fa;a ehAL jdJ Rw;Wg;gazj;jpd; ,uz;lhk; fl;lkhf mf;Nlhgu; 12Mk; Njjp rpauh ypNahd; efUf;F te;jhu;> ,J Mgpupf;f ehLfSld; ,uh[je;jpu eltbf;iffis tYg;gLj;Jtij Nehf;fkhff; nfhz;Ls;sJ. %d;W ehs; tp[aj;jpd; NghJ> Jizj; jiytu; rpauh ypNahdpd; [dhjpgjp gpupf; (Xa;T) [_ypa]; klh Nthdp gNahit re;jpj;J rpauh ypNahd; ehlhSkd;wj;jpd; rghehafu; mgh]; nru;du; Gz;L kw;Wk; ntspAwT ke;jpup egPyh /guplh Jdpah MfpNahiu re;jpj;jhu;.

rpauh ypNahdpd; ehlhSkd;w Jizj; jiytu; Nkj;A+ r`;u; epAkh Jizj; jiytu; ehALitr; re;jpj;jhu;

m[u;ig[hd; (mf; 25-26) Jizj; jiytu; tp ehAL 18tJ eh.m.vk; cr;rpkhehl;bw;F ,e;jpa J}Jf;FOit topelj;jpaJ> ,e;j Mz;Lf;fhd fUg;nghUSld; “rkfhy cyfpd; rthy;fSf;F xUq;fpize;j kw;Wk; NghJkhd gjpiy cWjp nra;tjw;fhf gz;Lq; Nfhl;ghLfis epiyepWj;Jjy;”. Jizj; rdhjpgjp tp ehAL 18tJ eh.m.vk; cr;rpkhehl;bw;F ,e;jpa J}Jf;FOit topelj;jpaJ> ,e;j Mz;Lf;fhd ika jiyg;ghd “rkfhy cyfpd; rthy;fSf;F xUq;fpize;j kw;Wk; NghJkhd gjpiy cWjp nra;tjw;fhf gz;Lq; Nfhl;ghLfis epiyepWj;Jjy;”. mf;Nlhgu; 25-26 Mk; Njjpfspy; ele;j eh.m.vk; cr;rp khehl;bd; KOikahd $l;lj;jpd; NghJ ,e;jpahtpd; Njrpa mwpf;ifia toq;Ftjw;F Kd; ,e;jpa Gyk;ngau;e;j cWg;gpdu;fis ciuahw;Wtjw;fhf mf;Nlhgu; 24Mk; Njjp md;W m[u;ig[hdpd; ghFTf;F te;jhu;. I.eh.Tf;Fg; gpwF cyfj; jiytu;fspd; kpfg;ngupa $l;lkhd eh.m.vk;apd; epWtd cWg;gpdu;fspy; xUtuhf> cr;rpkhehl;by; ,e;jpahtpd; epiyg;ghL gutyhf kjpf;fg;gLfpwJ.

Jiz [dhjpgjp ehAL m[u;ig[hdpd; jiytu; ,y;`hk; mypNait ghFtpy; re;jpf;fpwhu;

I.eh.Tf;Fg; gpwF cyfj; jiytu;fspd; kpfg;ngupa $l;lkhd eh.m.vk;apd; epWtd cWg;gpdu;fspy; xUtuhf> cr;rpkhehl;by; ,e;jpahtpd; epiyg;ghL gutyhf kjpf;fg;gLfpwJ.

nru;gpah (etk;gu; 7-9) V.vk; lhf;lu; v]; n[a;rq;fu; ngy;fpNuby; nru;gpa Njrpa rl;lkd;w rghehafu; k[h Nfh[;Nfhtpf;if re;jpj;jhu;. ghuhSkd;w xj;Jiog;ig Nkk;gLj;Jtjw;Fk; ,U ehLfSf;Fk; ,ilapyhd ghJfhg;G cwTfis mjpfupg;gjw;Fk; v]; n[a;rq;fuplk; Ngr;Rthu;j;ij elj;jg;gl;lJ.

neju;yhe;J (etk;gu; 9-11) V.vk; lhf;lu; n[a;rq;fu; jdJ gazj;jpd; NghJ neju;yhe;jpd; ntspAwT mikr;ru; ];nl/g; gpshf; re;jpj;jhu;. gu];gu ed;ik gaf;Fk; gpuhe;jpa kw;Wk; cyfshtpa cj;jpfs; Fwpj;J mtu;fsplk; tpthjpj;jdu;.

பிரான்ஸ் (நவம்பர் 11-12) <.V.vk; lhf;lu; v];. n[a;rq;fu; gpuhd;rpd; rdhjpgjp ,k;khDNty; kf;Nuhid jdJ ghup]; gazj;jpd; NghJ re;jpj;jhu;> mq;F mtu; ghup]; mikjp kd;wj;jpy; b[pl;ly; tpopg;Gzu;T kw;Wk; epu;thfj;jpd; ed;ikfs; Fwpj;J Ngrpdhu;.

,j;jhyp (brk;gu; 6-8) ,j;jhypa ntspAwT kw;Wk; ru;tNjr xj;Jiog;G mikr;rfj;jhy; Vw;ghL nra;ag;gl;l kj;jpajiuf; fly; ciuahlypd; (vk;.,.b) 5tJ gjpg;gpy; fye;J nfhs;tjw;fhf brk;gu; 6-8 Mk; Njjpfspy; ,.V.vk; lhf;lu; v];.n[a;rq;fu; ,j;jhypapd; Nuhk; nrd;whu;. lhf;lu; n[a;rq;fu; vk;.,.b khehl;by; ,e;jpah Fwpj;j rpwg;G mku;tpy; ciuahw;wpdhu;> gpuhe;jpaj;jpy; ,e;jpahtpd; eyd;fis vLj;Jiuj;jhu;. v];.n[a;rq;fu; ,j;jhypa gpujku; fpA+nrg; Nfhz;NlitAk; re;jpj;J ,U ehLfSf;Fk; ,ilapyhd cwit Nkk;gLj;JtJ Fwpj;J tpthjpj;jJ.

,j;jhypa gpujku; fpA+nrg; Nfhz;NlTld; <.V.vk; lhf;lu; v];.n[a;rq;fu;

USA (Dec 18-19) ,e;jpa ghJfhg;G ke;jpup uh[;ehj; rpq;Fld; <.V.vk; lhf;lu; v];.n[a;rq;fu; mnkupf;fhtpw;F cj;jpNahfG+u;t gazk; Nkw;nfhz;lhu;. ,uz;L gpuKfu;fSk; brk;gu; 18 Mk; md;W ,uz;lhtJ 2 + 2 ntspAwT kw;Wk; ghJfhg;G ke;jpup ciuahlYf;fhf th\pq;ld; b.rp.f;F te;jdu;. mnkupf;f ntspAwTj;Jiw nrayu; ikf;Nfy; Mu; ghk;gpNah kw;Wk; ghJfhg;G nrayhsu; khu;f; b v];gu; MfpNahu; jq;fs; ,e;jpa rfhf;fSf;F ,ize;J toq;fpdu;fs;. cyfshtpa mr;RWj;jy;fs;> gaq;futhjk;> NguopT epthuzk; kw;Wk; fly;rhu; ghJfhg;G njhlu;ghd gpur;rpidfs; Fwpj;J xj;Jiog;ig Mog;gLj;j ,U jug;gpdUk; xg;Gf;nfhz;ldu;

<.V.vk; lhf;lu; v];.n[a;rq;fu; kw;Wk; ghJfhg;G ke;jpup uh[;ehj; rpq; MfpNahu; mnkupf;f ntspAwTj;Jiw nrayu; ikf;Nfy; Mu; ghk;gpNah kw;Wk; mnkupf;f ghJfhg;G nrayhsu; khu;f; b v];gUld;

fdlh (brk;gu; 20-21) <.V.vk;. lhf;lu; v];. n[a;rq;fu; brk;gu; 20md;W ,uz;L ehs; tUiff;fhf fdlhTf;F gazk; Nkw;nfhz;lhu;> xl;lhthtpy; jdJ fNdba xj;jtuhd gpuhd;Rth-gpypg; \hk;ngapd; cld; re;jpg;Gfis elj;jpdhu;. jq;fs; re;jpg;gpd; NghJ> ,U gpuKfu;fSk; vy;iy jhz;ba gaq;futhjk; kw;Wk; ghJfhg;G njhlu;ghd gpur;rpidfs; Fwpj;J tpthjpj;jdu;. fNdba gpujku; [];bd; l;&Nlh kw;Wk; tu;j;jf ke;jpup Nkup vd;[p MfpNahiuAk; re;jpj;J ,Ujug;G tu;j;jfk; kw;Wk; KjyPl;il tpupTgLj;Jtjw;fhd topfs; Fwpj;J tpthjpj;jhu;.

fdlhtpd; nlhuhz;Nlhtpy; fNdba tu;j;jf ke;jpup Nkup vd;[pia <.V.vk; lhf;lu; n[a;rq;fu; re;jpj;jhu;

<uhd; (brk;gu; 22-23) <uhd; ntspAwT ke;jpup lhf;lu; KfkJ [thj; [uP/g; cld; 19tJ ,e;jpah-<uhd; $l;L Mizaf; $l;lj;jpd; ,izj; jiytuhf <.V.vk; lhf;lu; v];.n[a;rq;fu; brk;gu; 22-23 Mk; Njjpfspy; <uhDf;F gazk; nra;jhu;. \h`pj; ngn`\;b JiwKfk; njhlu;ghf mile;j Kd;Ndw;wk; Fwpj;J mtu;fs; tpthjpj;jdu;> NkYk; rgh`u; JiwKfj;ij epiwT nra;tjw;fhd tpiuthd Kaw;rpfs; Fwpj;Jk; Ngrpdu; (mtw;wpy; Ke;ijaJ xU xUq;fpize;jhf ,Uf;Fk;). ,e;j ,uz;L fly; JiwKfq;fSk; ,e;jpa Jizf; fz;lk;> <uhd;> Mg;fhdp];jhd;> kj;jpa Mrpah kw;Wk; INuhg;ghtpw;F ,ilapy; xU Eiothapyhf nray;gLk; Mw;wiyf; nfhz;Ls;sd.

<khd; lhf;lu; n[a;rq;fu; Xkhd; Ry;jhdfj;jpd; ntspAwT mikr;ru; A+Rg; gpd; mytpAld; xU re;jpg;gpy;

Xkhd; (brk;gu; 23-25) <.V.vk; lhf;lu; v];.n[a;rq;fu; brk;gu; 23Mk; md;W %d;W ehs; gazj;jpw;fhf k];fl; nrd;whu;. ,e;j gazk; Nk 2019,y; nghWg;Ngw;w gpd;du; XkhDf;F Kjd;KjyhdJ> NkYk; tisFlh gpuhe;jpaj;Jld; Nkk;gl;l

lhf;lu; n[a;rq;fu; <uhdpd; ntspAwT ke;jpup KfkJ [thj; [uPg;ig re;jpj;jhu;

விநாயக் சூர்ய சுவாமி

விநாயக் சூரிய சுவாமி டெல்லியைச் சேர்ந்த பத்திரிகையாளர். மெக்கானிக்கல் ,ன்ஜினியரிங் பட்டம் பெற்ற ,வர், ,ந்திய கடற்படையில் அப்ரண்டிஸ் ஷிப் பில்டராக பணியாற்றியுள்ளார். ,ளம் வயதிலிருந்தே ஒரு பகுதிநேர எழுத்தாளர், அவர் எழுத்து மற்றும் பயணத்திற்கான தனது புத்திசாலித்தனத்தைத் தொடர பத்திரிகைக்கு மாறினார்.
error: Content is protected !!