$l;lhz;ik

vy;iyfs; ,y;yhky; ghJfhg;G

பிரச்சினை 04, 2020

vy;iyfs; ,y;yhky; ghJfhg;G

எழுதியவர் ஜூஹி மிர்சா |நூலாசிரியர்

பிரச்சினை 04, 2020


,e;jpah mjd; tsu;r;rp $l;L Kaw;rpfspd; xU gFjpahf njd;fpof;F Mrpa ehLfspy; gy goq;fhy Nfhtpy;fs; kw;Wk; epidTr;rpd;dq;fis kPl;nlLj;J tUfpwJ. ,e;jpa njhy;nghUs; Ma;T kw;Wk; $l;lhsu; ehLfSld; ,ize;J ntsptptfhu mikr;rpd; rkPgj;jpa ghJfhg;Gj; jpl;lq;fs; tskhd fyhr;rhu ghuk;gupaj;ij ntspg;gLj;jpAs;sd

njw;F Mrpag; gFjp tuyhw;W uPjpahf Rtu;zG+kp my;yJ nghd;dhd epyk; vd;W gz;ila ,e;jpa ,yf;fpaq;fspy; Fwpg;gplg;gl;Ls;sJ> ,J kfj;jhd nry;tj;jpw;F cz;ikahfTk;> kpf Kf;fpakhf xU Jbg;ghd kw;Wk; el;G fyhr;rhuq;fspd; fyitahfTk; cs;sJ. ,e;j gFjp. ,e;j gfpug;gl;l fyhr;rhu ghuk;gupaj;ij ghJfhg;gjpy; ,e;jpahTf;F Kf;fpa gq;F cz;L. Fthq;fpy; And];Nfhtpd; cyf ghuk;gupa jsj;jpd; xU gFjpahd rhk; Nfhapy; tshfj;jpy; eilngw;W tUk; ghJfhg;Gj; jpl;lj;jpd; NghJ 9Mk; E}w;whz;bd; xw;iwf; kzw;fy; rptypq;fk; (rptngUkhdpd; gpujpepjpj;Jtk;) mz;ikapy; ,e;jpa njhy;nghUs; Ma;T ikak; (Vv];I) fz;Lgpbj;jJ. tpal;ehkpd; ehk; khfhzk;. gfpu;e;j ghuk;gupaj;ijg; ghJfhj;jhYk; tpal;ehKldhd ,e;jpahtpd; mgptpUj;jp $l;lhl;rpapd; xU gFjpahd ,j;jpl;lj;jpw;F ,e;jpa murhq;fj;jpd; ntsptptfhu mikr;rfk; (vk;.,.V) Mjutspf;fpwJ. V.v];.I ,d; ghJfhg;G gzpfs; Njrpa vy;iyfSf;F mg;ghw;gl;l gy ghuk;gupa jsq;fspy; Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wd. njd;fpof;F Mrpah KOtJk; ghuk;gupa ,lq;fis kPl;nlLg;gjpy; ,e;jpah Kd;dzpapy; cs;sJ> mJ fk;Nghbahtpy; cs;s mq;Nfhu; thl; Nfhapy;fshf ,Ue;jhYk; my;yJ tpal;ehkpy; cs;s ik Nrhd; epidTr;rpd;dq;fshfTk; ,Uf;fyhk;. MNuhf;fpakhd kw;Wk; gu];gu ed;ik gaf;Fk; ,uh[je;jpu mZFKiwia Cf;Ftpj;jy; kl;LNk ,e;jpa fyhr;rhu kw;Wk; ehfupf ghuk;gupaj;jpd; Vuhskhd mk;rq;fis nghJkf;fSf;F ngUkstpy; nfhz;L tUtJ ehl;bd; nfhs;iff;F ,e;j Kaw;rpfs; fhuzkhf ,Uf;fyhk;. epiwNtw;wk; epWtdkhf nray;gLk; V.v];.I cld; ntsptptfhu mikr;rhy; epjpaspf;fg;gl;l jpl;lq;fs;> njw;fhrpah KOtJk; tYthd njhlu;Gfs; ,Ue;jNghjpYk; gz;ilaj;ij kPz;Lk; cWjpg;gLj;jpAs;sd. ngupa mstpyhd rpy epWtdq;fs; ,q;Nf:

,e;jpag; gpujku; eNue;jpu Nkhb> nrg;lk;gu; 6> 2017 md;W kpahd;kupd; ghfhdpy; Mde;j Nfhtpiy kPl;nlLg;gjpy; ,e;jpahtpd; gq;fspg;igf; Fwpf;Fk; ngau; gyif ntspapl;lhu;

mq;Nfhu; thl;> fk;Nghbah

,e;jpahtpd; gz;ila E}y;fspy; /gdhd; vd;Wk; miof;fg;gLk; ,e;j efuk; ,uz;lhk; n[atu;kd jiyikapy; mjd; cr;rj;ij mile;jJ. itztk;> irtk; kw;Wk; kfhahd Gj;j kjk; Mfpatw;wpd; ek;gpf;ifAld;> mq;Nfhu; thl;bd; Kf;fpa njhy;nghUs; jsk; 12 Mk; E}w;whz;by; ,uz;lhk; R+upatukz kd;duhy; fl;lg;gl;lJ. ,J rptd;> tp\;Z kw;Wk; gpuk;khTf;F mu;g;gzpf;fg;gl;l mw;Gjkhd Nfhapy;fisf; nfhz;Ls;sJ. V.v];.I cldhd ntsptptfhu mikr;R fk;Nghbah murhq;fj;Jld; ,ize;J mjd; ghJfhg;ig kpfg; ngupa mstpy; Nkw;nfhz;lJld;> ,e;j Nfhapy;fspd; moifg; ghJfhf;f ngUk; Kaw;rpfis Nkw;nfhz;Ls;sJ. cz;ikapy;> 1980 Mk; Mz;by;> nfku; ,uhr;rpaj;jpd; ikakhd mq;Nfhu; thl;il gy E}w;whz;Lfshf fhg;ghw;w cjt Kd;te;j fk;Nghbah cyf r%fj;jplk; tpLj;j Ntz;LNfhSf;F gjpyspj;j Kjy; ehL ,e;jpah. V.v];.I FO ,e;j tshfj;jpy; VO Mz;Lfs; gzpahw;wpaJ> xU mfop> Eiothapy;> gpuk;khz;lkhd rKj;jpu ke;jh Nfyup> tlf;F E}yfk; kw;Wk; mq;Nfhu; thl; Nfhapypd; ika NfhGuk; Mfpatw;wpd; tlf;Fg; gFjpia kPl;nlLj;jJ.

jh GNuhk; Nfhapy;> fk;Nghbah

mq;Nfhu; thl;bw;Fg; gpwF> mq;Nfhu; cyf ghuk;gupa jsj;jpy; mike;Js;s jh GNuhk; Nfhapiy kPl;nlLf;f V.v];.I. jh GNuhkpd; Nfhapy; R+upatukz – 7tJ  kd;duhy; fl;lg;gl;lJ kw;Wk; ,J kfhahd Gj;jkjj;jpd; Nghjidfspd; ikakhFk;. ,e;j Nfhapy; mjpfg;gbahd fw;ghiwfs; kw;Wk; NkLfshy; rpjwbf;fg;gl;bUe;jJ. ,e;j ghJfhg;Gj; jpl;lk; V.v];.I.apd; epGzj;Jtj;jpd; fPo; ru;tNjr xUq;fpizg;Gf; FO kw;Wk; mq;Nfhu; ghJfhg;G kw;Wk; Nkyhz;ikf;fhd mjpfhuk; kw;Wk; rPk; mWtil gFjp (mg;rhuh) Mfpatw;why; mDkjpf;fg;gl;lJ.

Mde;jh nlk;gps;> kpad;khu;

kpahd;kupd; Mde;j Nfhapy; Njuhtj G j;j kj Nghjidfis Nghjpf;Fk; kpf mofhd Nfhapy;fspy; xd;whf fUjg;gLfpwJ. ghfd; tk;rj;jpd; kd;du; fpahd;rpj;jhthy; fl;lg;gl;l ,e;j Neu;j;jpahd gNfhlh ghzp Nfhapy; Nkhd; fl;blf;fiyf;F xU rpwe;j vLj;Jf;fhl;L kw;Wk; Gj;jupd; ehd;F ngupa cUtq;fisf; nfhz;Ls;sJ. Rtu; jfLfs; mtuJ Muk;gfhy tho;f;if tbtq;fisAk;> [hjfq;fisAk; mtw;wpd; Gjpuhd fijfisAk; rpj;jupf;fpd;wd. ghfdpd; cs;Shu; mjpfhupfSld; V.v];.I kw;Wk; ntsptptfhu mikr;R Mfpait kWrPuikg;G nghWg;Gfis vLj;Js;sd.

gpujku; Nkhb> nrg;lk;gu;> 2017 ,y; kpahd;kUf;F tp[ak; nra;jNghJ ghfdpy; cs;s Mde;j Nfhtpypy; ghu;itahsu;fspd; Gj;jfj;jpy; ifnaOj;jpl;lhu;

thl; /G+ nlk;gps;> yhNth];

yhNth kf;fs; [dehaf FbauRld; ,e;jpah xU tYthd cwitg; gfpu;e;J nfhs;fpwJ. yhNth]pd; thl; /Ngh Nfhtpiy kPl;nlLf;Fk; jpl;lj;ij V.v];.I Nkw;nfhz;Ls;sJ. nfku; rhk;uh[;aj;jpd; xU Kf;fpakhd efuj;jpd; xU gFjpahd 11 kw;Wk; 13 Mk; E}w;whz;ilr; Nru;e;j xU goq;fhy mikg;G> ,e;j Nfhapy; rptngUkhDf;F mu;g;gzpf;fg;gl;Ls;sJ> ,J gpd;du; xU Gj;j ikakhf khw;wg;gl;lJ.

ik rd; nlk;gps;> tpal;dk;

rptngUkhdpd; gj;Nu];tu; tbtj;jpw;fhf mu;g;gzpf;fg;gl;l kpf Kf;fpakhd Nfhapy;fspy; xd;whd ,J xU tifahd epidTr;rpd;dKk; mjd; Jiz Myaq;fSk; rk;gh tk;rj;jpd; kd;du;fshy; 4 kw;Wk; 14 Mk; E}w;whz;LfSf;F ,ilapy; fl;lg;gl;ld. ,e;j Nfhapy; tshfj;ij kPl;nlLg;gjw;fhd ghJfhg;G gzpfis ,e;jpa njhy;nghUs; Ma;T epWtdk; ntw;wpfukhf Kd;ndLj;J tUfpwJ. ,U ehLfSf;fpilapy; kw;Wk; ntsptptfhu mikr;rpd; MjuTld; xU Gupe;Jzu;T xg;ge;jk; ifnaOj;jhdJ. jw;NghJ> kWrPuikg;G %d;W Kf;fpa Nfhapy; FOf;fis cs;slf;fpaJ.

,e;jpa [dhjpgjp> uhk; ehj; Nfhtpe;j;> etk;gu; 2018 ,y; tpal;ehKf;F tp[ak; nra;jNghJ ik Nrhd; Nfhapy; tshfj;jpy; xU kuf;fd;iw elT nra;jhu;’
Neghy;> ,e;NjhNdrpah kw;Wk; ];uPyq;fh

Neghsj;jpy; cs;s gRgjpehj; Nfhapypd; ghJfhg;gpy; V.v];.I jPtpukhf <Lgl;Ls;sJ; ,e;NjhNdrpahtpd; NghNuhGJ}u; Nfhapy; kw;Wk; ,yq;ifapy; cs;s jpUFjP\;tuh Nfhapy;. V.v];.I ,d; jpwikahd epGzj;Jtj;jpd; fPo;> ,e;j Nfhtpy;fs; mtw;wpd; Ke;ija kfpikf;F kpFe;j ftdj;Jld; ghJfhf;fg;gLfpd;wd. V.v];.I ,d; ty;Yeu;fs; ,e;j gz;ila fl;likg;Gfis kPl;nlLg;gjhy; kw;Wk; tuyhW ghJfhf;fg;gLtJ kl;Lky;yhky;> mJ ,Ujug;G cwTfSf;Fk; cjTfpwJ. fyhr;rhu uPjpahf ghjpf;fg;gl;Ls;s ek;gpf;iffs;> gof;ftof;fq;fs; kw;Wk; rlq;Ffspd; ,e;j FWf;F kfue;jr; Nru;f;if cyfshtpa mikjp kw;Wk; nropg;ig Nkk;gLj;Jtjw;fhd ,e;jpahtpd; ghu;itapd; xUq;fpize;j gFjpahf khwpaJ vd;gij ,J fhl;LfpwJ. ,e;j ghJfhg;Gj; jpl;lq;fs; cyfshtpa Nkilapy; xU If;fpa epiyg;ghl;il vLf;f vq;fSf;F cjtpAs;sjhy;> tRijt Fl;Lk;gfk; (cyfk; xU FLk;gk;) rpj;jhe;jk; kpfTk; nghUj;jkhdjhfj; njupfpwJ> ,J fhyj;Jld; tYthf tsu;e;J tUfpwJ.

எழுதியவர் ஜூஹி மிர்சா

ஜூஹி மிர்சா தொல்பொருளியல் துறையில் முதுகலைப் பட்டம் பெற்றவர் மற்றும் தொன்மையான அனைத்திலும் மிகுந்த ஆர்வமுள்ளவர். இந்தியா மற்றும் உலகின் கலாச்சாரங்கள் மற்றும் மரபுகள் குறித்து மிர்சாவுக்கு ஆழ்ந்த ஆர்வம் உண்டு. பண்டைய இடிபாடுகள் மற்றும் கலாச்சாரங்களை ஆவணப்படுத்த அவர் விரிவாக பயணம் செய்துள்ளார்.
error: Content is protected !!