கடைசி பக்கம்

இந்தியா முன்னோக்குகள்

,e;jpa gjpTfs;

பிரச்சினை 04, 2020 கடைசி பக்கம்

cyfshtpa gpujpepjpj;Jtk; nrg;lk;gu; 15> 2020 md;W ghypd rkj;Jtk; kw;Wk; ngz;fs; mjpfhuk; Mfpatw;iw ikakhff; nfhz;l Kjd;ik cyfshtpa mikg;ghd ngz;fspd; epiy Fwpj;j I.eh. Mizaj;jpd; (A.vd;.v];.rp.lgps;A+) cWg;gpduhf ,e;jpah Nju;e;njLf;fg;gl;lJ.  ....

மேலும் படிக்க

இந்தியா முன்னோக்குகள்

,e;jpa gjpTfs;

பிரச்சினை 03, 2020 கடைசி பக்கம்

xUkpj;j MjuT nkhj;jk; 192 f;F vjpuhf 184 thf;Ffs; ngw;W ntw;wp ngw;wjd; gpd;dh;> ,e;jpah vl;L Kiw If;fpa ehLfs; ghJfhg;G rigapy; epue;jukw;w ,lj;jpw;F Njh;e;njLf;fg;gl;lJ. ,e;j fhyfl;lj;jpy; (2021-22) Mf];l; 2021 ,y; 15 cWg;gpdh;fisf; nfhz;l rl....

மேலும் படிக்க

இந்தியா முன்னோக்குகள்

,e;jpa gjpTfs;

பிரச்சினை 02, 2020 கடைசி பக்கம்

,aw;ifapd; tPuh;fs; Nfus khepyj;ijr; Nrh;e;j 48 tajhd khhp> “iryz;l; gs;sj;jhf;fpd; fPg;gh;" vd;W md;ghf ciuahw;wg;gLfpwhh;. ghyf;fhl;by; cs;s iryz;l; Ntyp Njrpa g+q;fhtpy; gzpGhpe;j khhp> gpuhe;jpaj;jpd; ek;gKbahj jhtuq;fs; kw;Wk; tpyq;fp....

மேலும் படிக்க

error: Content is protected !!