ஆளுமை

திரு ஏ சவுத்ர

goq;Fbapdupd; tPu Kjy;tp

பிரச்சினை 02, 2020 ஆளுமை

“,J cz;ikapNyNa [_l;lh [\_] [g;ghdpa [[g;ghdpa]> Ngl;Y}d; [Ngd;l;] Mq;fpNyahdp [gpupl;b\;] kw;Wk; lhg;gp [njhg;gp] &rp [u\;ad;]. Mdhy; jpy; [,jak;] vg;NghJk; ,e;J];jhdp (,e;jpad;). vd; ehL - ngUik> mofhd> R+lhd> <ug;gjkhd> Fsp....

மேலும் படிக்க

error: Content is protected !!