ஆளுமை

ஆர்த்தி கபூர் சிங

tho;f;ifia tpl NkyhdJ

பிரச்சினை 03, 2020 ஆளுமை

hp\p fg+h; jd;id xU Kiw "xU gpugykhd je;ijf;Fk; gpugykhd kfDf;Fk; ,ilapyhd NfhL" vd;W th;zpj;jpUe;jhh;. jdJ jhj;jh> gpUj;tpuh[; fg+hpd; ehlfq;fspy; ,uz;L tajpy; nts;spj;jpiuapy; mwpKfkhdhh;> Foe;ij rpd;^ (fg+hpd; nry;yg; ngah;) nra;a Ntz;baJ xU....

மேலும் படிக்க

ஆர்த்தி கபூர் சிங

xU topfhl;bapd; kuG

பிரச்சினை 03, 2020 ஆளுமை

,h;/ghd; fhd; xU mhpa tif Gw;WNehahy; ghjpf;fg;gl;lhh; vd;gJ midtUf;Fk; njhpAk;> Mdhy; mth; jdJ filrp glkhd Mq;Nu]p kPbaj;ij tpsk;gug;gLj;j xU tPbNah nra;jpia mDg;gpaNghJ> ​​mtuJ urpfh;fs; mth; kPz;Lk; nts;spj;jpiuia kp....

மேலும் படிக்க

திரு ஏ சவுத்ர

goq;Fbapdupd; tPu Kjy;tp

பிரச்சினை 02, 2020 ஆளுமை

“,J cz;ikapNyNa [_l;lh [\_] [g;ghdpa [[g;ghdpa]> Ngl;Y}d; [Ngd;l;] Mq;fpNyahdp [gpupl;b\;] kw;Wk; lhg;gp [njhg;gp] &rp [u\;ad;]. Mdhy; jpy; [,jak;] vg;NghJk; ,e;J];jhdp (,e;jpad;). vd; ehL - ngUik> mofhd> R+lhd> <ug;gjkhd> Fsp....

மேலும் படிக்க

error: Content is protected !!