ஆளுமை

ஷ்ரபஸ்தி மல்லிக்

Guhzf;fij cau;e;J gwf;fpwJ

பிரச்சினை 03, 2021 ஆளுமை

kpy;fh rpq; (etk;gu; 20> 1929 - [_d; 18> 2021) ru;tNjr mstpy; Gfo; ngw;w xU Xl;lg;ge;ja tPuiu tpl mjpfk; Ngrg;gl;l egu;. 1958 Mk; Mz;L fhkd;nty;j; tpisahl;Lg; Nghl;bapy; 400 kP Xl;lj;jpy; ,e;jpahtpd; Kjy; jq;fg; gjf;fj;ij ntd;W 56 Mz;Lfshf ,e;j....

மேலும் படிக்க

டாக்டர் பத்மநாப் கே ஜோஷி, திவ்யா அரோரா

kdpjdpd; Neuj;jpw;F Kd;dhy;

பிரச்சினை 03, 2021 ஆளுமை

',e;jpa tpz;ntspj; jpl;lj;jpd; je;ij' vd;W gutyhf mwpag;gLk; lhf;lu; tpf;uk; mk;ghyhy; rhuhgha; xU tpUJ ngw;w tpQ;Qhdp> njhopyjpgu; kw;Wk; fz;Lgpbg;ghsu; Mthu;> mtu; ,e;jpa tpz;ntsp Muha;r;rp epWtdj;ij (I.v];.Mu;.X) epWt cj....

மேலும் படிக்க

தீரஜ் குமார் சிங்

,e;jpahtpd; mZ kdpjd;

பிரச்சினை 01, 2021 ஆளுமை

,e;jpa mZrf;jp jpl;lj;jpd; tuyhW kw;Wk; ghpzhkk; lhf;lh; N`hkp [`hq;fph; ghghtpd; tho;f;iff;F xj;jjhFk;. ,e;jpahtpd; mZrf;jp jpl;lj;jpd; je;ij vd;W ngUk;ghYk; Fwpg;gplg;gLk; lhf;lh; ghgh jdJ Gj;jprhypj;jdj;jhy; mZ kw;Wk; Jfs; mwp....

மேலும் படிக்க

error: Content is protected !!