$l;lhz;ik

இந்த பிரிவில் அண்மையில் இந்தியாவிற்கு வெளிநாட்டு பிரமுகர்களின் வருகைகள் மற்றும் உலகின் பிற நாடுகளுக்கு இந்திய தலைவர்களின் வெளிச்செல்லும் வருகைகள் பற்றிய கட்டுரைகள் உள்ளன. இந்தியாவின் வெளியுறவுக் கொள்கையின் புதிய முன்னேற்றங்கள் தொடர்பான பல்வேறு தலைப்புகளில் கட்டுரைகளைப் படியுங்கள்.
அனில் வாத்வா

nfhNuhdh itu]{f;F vjpuhd Nghh;

பிரச்சினை 02, 2020 $l;lhz;ik

khh;r; khjj;jpd; eLg;gFjpapy;> Nehty; nfhNuhdh itu]; (Nfhtpl; -19) njhw;WNehia vjph;j;Jg; NghuhLtjw;fhd xU jpl;lj;ij cUthf;f ,e;jpahtpd; gpujkh; eNue;jpu Nkhb> njw;fhrpa ehLfspd; gpuhe;jpaf; $l;likg;G (rhh;f;) ehLfspd; jiyth;fis xU fhnzhsp cr;r....

மேலும் படிக்க

அனில் வாத்வா

vjph;fhyj;jpw;fhd ghij

பிரச்சினை 01, 2020 $l;lhz;ik

mnkhpf;f mjpgh; nlhdhy;l; buk;g; 2020 gpg;uthp 24 Kjy; 25 tiu ,e;jpahTf;F kpfTk; ntw;wpfukhd Kjy; gazj;ij Kbj;Js;shh;. mnkhpf;fhtpd; Kjy; ngz;kzp> nkydpah buk;g;> [dhjpgjpapd; kfs; ,thd;fh buk;g; kw;Wk; kUkfd; [hnul; F\;dh; MfpNa....

மேலும் படிக்க

மனீஷ் சந்த்

Gjpa njhLthdk; & jpirfs;

பிரச்சினை 01, 2020 $l;lhz;ik

Mapuf;fzf;fhd iky; njhiytpy;> Mdhy; gfpug;gl;l kjpg;Gfs; kw;Wk; cyfshtpa Nguhu;tk;fshy; xd;Wgl;L> ,e;jpahTk; gpNurpYk; [dtup 25 Kjy; 27 tiu gpNurpy; [dhjpgjp n[a;u; Nghy;rdhNuh GJby;ypf;F Nkw;nfhz;l mur gazj;jpd; NghJ jq;fs....

மேலும் படிக்க

விநாயக் சூர்ய சுவாமி

ek;gpf;ifapd; gpizg;Gfs;

பிரச்சினை 05, 2019 $l;lhz;ik

gj;jhz;LfSf;F Kd;du;> kj;jpa fpof;F ehLfSld; cwTfis tYg;gLj;j xU mbj;jsk; mikf;fg;gl;lJ. fle;j rpy Mz;Lfspy;> rT+jp mNugpah (Nf.v];.V)> <uhd;> g`;iud;> If;fpa muG vkpNul;]; (If;fpa muG vkpNul;];) Nghd;w ehLfSld;....

மேலும் படிக்க

india travel
மனீஷ் சந்த்

nrd;id ,izg;G

பிரச்சினை 05, 2019 $l;lhz;ik

In 7Mk; E}w;whz;bd; jkpo;ehl;bd; nrd;idapd; Gwefupy; cs;s flNyhu Nfhapy; efukhd khky;yGuk; (k`hgypGuk;)apy; cs;s ghiw ntl;lg;gl;l epidTr;rpd;dq;fs; kw;Wk; rpw;gq;fspd; gpd;dzpapy;> ,e;jpah kw;Wk; rPdh jiyt....

மேலும் படிக்க

error: Content is protected !!