நடனம்

Narendra Modi
விநாயக் சூர்ய சுவாமி

Afq;fshf eldk;

பிரச்சினை 05, 2019 நடனம்

TkuGfs; nghUj;jkhd jOty;fs; kw;Wk; Nkk;ghLfs; %yk; Ma;T nra;ag;gl Ntz;Lk;> gapw;rp nra;ag;gl Ntz;Lk;. Fwpg;ghf ,e;jpahTld;> kuGfs;> gof;ftof;fq;fs; kw;Wk; fiy tbtq;fs; cs;sd> m....

மேலும் படிக்க

ப்ரோமிதா முகர்ஜி

cyfNk xU ehlf Nkil

பிரச்சினை 03, 2019 நடனம்

,ij khaefhp> fdTfspd; efuk; my;yJ Kk;ig vd;W mioj;jhYk; ,e;jpahtpd; nghOJNghf;F jiyefuj;jpd; fth;r;rp kq;fhjJ. xt;nthU ehSk;> E}w;Wf;fzf;fhd Mh;tKs;s fiyQh;fs;> Gfo; ntspr;rj;jpw;F tjw;fhd nghpa ek;gpf;ifAld;> mth;fsp....

மேலும் படிக்க

error: Content is protected !!