rikaw;fiy

vr;rpy; CUk; Ritahd czTfs; ,y;yhky; ,e;jpahit fw;gid nra;tJ fbdkhdJ. ehl;bd; midj;J %iyfspypUe;Jk; gy Ritahd czT tiffs; kw;Wk; ,e;jpa rikayiwfspy; nghq;fp vOk; Nghf;FfSf;F thrfh;fis ,e;j gFjp $l;br; nry;fpwJ.
செஃப் சஹாய்

Ngh[;Gup tpUe;J

பிரச்சினை 04, 2020 rikaw;fiy

krhyh nly; Nrhl;Nd jf; GQ;rdh. (cq;fs; jl;bd; tpspk;gpy; vz;nziag; tu njhlq;Fk; tiu krhyhg; nghUs;fis tjf;fTk;).” gPfhu; khepyj;jpd; jiyefuhd ghl;dhtpy; cs;s xU ghuk;gupa rikayiwapy; vdJ khkpahupd; Kjy; ehs;  MNyhridahf ,Ue;jJ. gPfhupy; gpugykhd g....

மேலும் படிக்க

டாக்டர் சஞ்சீவ் ரஸ்தோகி, எம்.டி., பி.எச்.டி ஆயுர்வேத துறையில் தனது ஆராய்ச்சிக்கு பெயர் பெற்றவர். அவர் இந்த விஷயத்தில் 100 க்கும் மேற்பட்ட ஆய்வுக் கட்டுரைகளை வெளியிட்டுள்ளார், மேலும் இந்தியாவின் யுஜிசியால் பட்டியலிடப்பட்ட ஆராய்ச்சி இதழான அன்னல்ஸ் ஆஃப் ஆயுர்வேத மருத்துவத்தின் தலைமை ஆசிரியராக உள்ளார்.

ஒரு குளுமையான உணவு

பிரச்சினை 03, 2020 rikaw;fiy

ஒரு ஐஸ்கிரீம் அல்லது ஒரு குளிர்ந்த பானம் என்பது கோடைகாலத்தில் வெப்பத்தை வெல்லும். ஆனால் இந்....

மேலும் படிக்க

முனாஃப் கபாடியா

jl;Lepiwa ghuk;ghpak;

பிரச்சினை 01, 2020 rikaw;fiy

vdf;F Rkhh; 10 tajhf ,Ue;jNghJ> ehd; ve;j kjj;ijr; Nrh;e;jtd; vd;W xU tFg;G Njhoh; vd;dplk; Nfl;lhh;. ehd; Ngh`;hp K];yPk; vd ,jw;F gjpyspj;Njd;. vd; tFg;Gj; Njhoh; NkYk; Muha;e;J> ,jd; nghUs; vd;d vd;W Nfl;lhh;> NkYk; n....

மேலும் படிக்க

மதுலிகா டாஷ்

MNuhf;fpaj;jpd; tpijfs;

பிரச்சினை 03, 2019 rikaw;fiy

xU $l;Ltifapy; g+rzp tpij Ng];bd; xU fuz;b. Jsrp tpij njspf;fg;gl;l vYkpr;ir ghdk;. frfrh J}spd; Rit nfhz;l gh];jh. nuhl;bapy; fyTQ;rp (fUQ;rPufk;) tpijfs;… ,t;thW gl;bay; Kbtw;wjhf nry;Yk;. tWj;j> miuj;j my;yJ jz;zPhpy; Cwi....

மேலும் படிக்க

மதுலிகா டாஷ்

xU Rit khw;wk

பிரச்சினை 02, 2019 rikaw;fiy

fle;j Ie;J Mz;Lfs; ,e;jpa cztUe;Jk; fhl;rp kw;Wk; ,e;jpa cztfk; xU nghpa jpUg;GKidahf mike;jJ. fUj;J-mbg;gilapyhd cztfq;fs; vOr;rp epkpj;jkhf> ruhrhp ,e;jpa cztfk; fpl;lj;jl;l midj;J rh;tNjr Nghf;FfisAk; re;jpj;jpUf;fpwJ - Kw;Nghf;fhd kw;Wk; etP....

மேலும் படிக்க

error: Content is protected !!