$l;lhz;ik

ngsj;jk; xU gfpug;gl;l fyhr;rhuk;

பிரச்சினை 02, 2021

ngsj;jk; xU gfpug;gl;l fyhr;rhuk;

பெனாய் கே பெஹ்ல் |நூலாசிரியர்

பிரச்சினை 02, 2021


Gj;j fyhr;rhuk; kw;Wk; jj;Jtq;fs; gz;ila ,e;jpahtpy; ,Ue;J Mrpah KOtJk; gutpajhy;> njd;fpof;F Mrpa ehLfSld; xU tYthd gpizg;G cUthfpAs;sJ. ngdha; Nf ngy; ,g;gFjpapd; Gj;j ghuk;gupaj;ijAk; mjd; rkfhy nghUj;jj;ijAk; Muha;fpwhu;

kdpjdpd; gupzhk tsu;r;rpapd; xU Fwpg;gplj;jf;f iky;fy; Gtpapay; kw;Wk; murpay; vy;iyfSf;Fs; fUj;Jf;fs; kw;Wk; vz;zq;fs; guTtjhFk;. ,jw;F kpfr;rpwe;j cjhuzq;fspy; xd;W> ,e;jpaj; Jizf;fz;lj;jpypUe;J njd;fpof;F Mrpahtpd; ehLfSf;F ngsj;jk; gutpaJ.fUj;Jfs; rk;rhuk;> khah kw;Wk; kpj;ah> kw;Wk; nghUs; cyfpd; khia ,ay;G> fpK 8 my;yJ 9 Mk; E}w;whz;LfSf;Fs; cgep\j;jpy; gbfkhf;fg;gl;lJ. tho;f;ifapd; cau;e;j Nehf;fk; khiaapd; jpiur;rPiyfSf;F mg;ghy; moptw;w cz;ikiaf; fhz KbAk;. ,ij mila Kbe;jtu;fs; ‘Gj;ju;fs;’ my;yJ mwpnthsp ngw;wtu;fs; kw;Wk; ‘jPu;j;jq;fuu;fs;’ my;yJ kuz gaj;jpd; kPJ ntw;wp ngw;wtu;fs; vd mwpag;gl;ldu;. mLj;j 2>000 Mz;Lfspy;> ,e;j jj;Jtk; ,yq;if> kpahd;ku;> jha;yhe;J> yhNth];> tpal;ehk;> ,e;NjhNdrpah> Neghsk;> G+l;lhd;> Mg;fhdp];jhd;> jpngj;> nfhupah kw;Wk; [g;ghd; Nghd;w ,d;iwa ehLfSf;F gutpaJ. irgPupah kw;Wk; kq;Nfhypahtpy; cs;s Gupahbahtpy; ,e;j jj;Jt ghu;it gazpj;j tlf;F-vy;iyfshFk;. Mrpah KOtjpYkpUe;J mwpQu;fs; ehse;jh kw;Wk; jf;f;\\pyhtpy; cs;s gz;ila ,e;jpag; gy;fiyf;fofq;fspy; gbf;f te;jNghJ> mtu;fs; Gj;j Nghjidfs;> E}y;fs; kw;Wk; epidTr;rpd;dq;fis tPl;bw;F vLj;Jr; nrd;wdu;. ,t;thW> ngsj;jk; Mrpah KOtJk; nropj;J tsu;e;jJ> ,d;Wk; $l> ,e;j gpuhe;jpaj;jpy; xU Kf;fpa ,lj;ijg; ngWfpwJ.

The Mahabodhi Temple in Bodhgaya, Bihar, India. This is where, under the Bodhi tree, Lord Buddha attained enlightenment
,e;jpahtpd; gPfhupd; Nghj;fahtpy; cs;s kfhNghjp Nfhtpy

kpahd;ku;

kpahd;ku; gy E}w;whz;Lfshf ngsj;j jhf;fq;fs; kw;Wk; fiyfspd; xU rpYitahf ,Ue;jJ. Kjy; kpy;ypdpaj;jpd; Kbtpy;> kpahd;ku; ,e;jpahtpd; gPfhupy; cs;s Nghj;fahtpy; cs;s Gj;j kj ikaj;Jld; Mokhd cwitf; nfhz;bUe;jJ. cz;ikapy;> Nghj;fhahtpy; cs;s kfhNghjp Nfhtpypd; fl;llf;fiy tbtk; kpahd;kupy; cs;s xU Nfhtpy; efukhd ghfdpd; 11 Kjy; 12 Mk; E}w;whz;L Nfhtpy;fisg; gpd;gw;WfpwJ.12 kw;Wk; 13 Mk; E}w;whz;Lfspy;> ,e;jpahtpd; rkntspfspy; Gj;j ikaq;fs; tPo;r;rpaile;jjhy;> ,e;jpahtpy; ,Ue;J mwpQu;fs; kw;Wk; fiyQu;fs; kpahd;kupd; Md;kPf ruzhyaj;jpy; jQ;rkile;jdu;. ghfd; rpf;fyhd Xtpaq;fs; kw;Wk; rpw;gq;fshy; myq;fupf;fg;gl;l Mapuf;fzf;fhd Gj;j Nfhtpy;fSld; xU ikakhf khwpaJ. ghfdpy; cs;s Nfhtpy;fspd; cs; Rtu;fspy; 12 Mk; E}w;whz;L Xtpaq;fs; nfsjk Gj;jupd; tho;f;if kw;Wk; [hjf fijfisr; Rw;wp tUfpd;wd.kpahd;kupd; jiyefuhd ahq;Nfhdpy;> RNtlfd; gNfhlh gpukhz;lkhf cs;sJ. ,J kpahd;kupy; cs;s kpfTk; Gdpjkhd Gj;j Nfhtpy; kw;Wk; fle;j ehd;F Gj;ju;fspd; epidTr;rpd;dq;fs; ,Ug;gjhf ek;gg;gLfpwJ. ,J ghfd; Nfhtpy;fspd; fl;blf;fiy ghzpahf ,Ue;jhYk; my;yJ mjw;Fs; ,Uf;Fk; Xtpaq;fshf ,Ue;jhYk;> kpahd;kupd; Gj;j ghuk;gupak; ,e;jpahtpd; Gj;j ghuk;gupaj;ij kpf neUf;fkhf gpujpgypf;fpwJ.

The beautiful Shwedagon Pagoda in Myanmar, which enshrines strands of Lord Buddha’s hair and other holy relics
kpahd;kupy; cs;s \;Ntlfd; gNfhlh Gj;jupd; Kb kw;Wk; gpw Gdpj epidTr;rpd;dq;fisf; nfhz;Ls;sJ.

tpal;ehk;

mf;Nlhgu; 2018 ,y;> ,e;jpahtpw;Fk; tpal;ehKf;Fk; ,ilNa mjpfk; mwpag;glhj fyhr;rhu njhlu;Gfspd; xU Kf;fpa mk;rk; fz;Lgpbf;fg;gl;lJ. xU Kf;fpakhd ,e;jpa Gj;j Mrpupauhd Nghjpju;kj;jpd; tpal;ehk; topahf gazk; Ke;ija tuyhw;whrpupau;fSf;Fj; njupahJ. Nghjpju;ku; [g;ghdpy; n[d; ngsj;jk; vd;W miof;fg;gLk; rPdhtpy; rhd; Gj;jj;jpd; (rk];fpUjj;jpy; jpahdh) epWtdu; vd;W $wg;gLfpwJ. dhtpy; mjd; nry;thf;ifj; jtpu> rhd;/n[d; Gj;jk; [g;ghdpau;fspd; xOf;fk; kw;Wk; Njrpag; gz;ghl;il cUthf;Ftjpy; ngUk; Kf;fpaj;Jtk; tha;e;jjhf fUjg;gLfpwJ. Nghjpju;ku; ,e;jpahtpypUe;J rPdhTf;Fr; nrd;W 5-6 Mk; E}w;whz;by; mq;NfNa Neuk; nrytpl;lhu;.njd;fpof;F Mrpahtpd; fly; topj;jlq;fspy; njhlu;e;J g Gj;j mwpQu;fspd; elkhl;lk; ,Ue;jJ kw;Wk; Nghjpju;ku; tpal;ehkpd; rhk;gh ,uhr;rpaj;jpy; Mrpahtpd; gpujhd epyg;gFjpapy; tho;e;jpUf;fyhk;> ,jw;F rhd;W njw;F kw;Wk; kj;jpa tpal;ehkpy; mike;Js;s ,e;J kw;Wk; Gj;j Nfhtpy;fs;.

A statue of Lord Buddha located at a pagoda complex on Mount Fansipan in Sa Pa, a town in the Lao Cai Province of Vietnam
tpal;ehkpd; yhNth fha; khfhzj;jpy; rh ghtpy; cs;s /ghd;rpgd; kiyapy; cs;s gNfhlh tshfj;jpy; Gj;ju; rpiy mike;Js;sJ.

,e;NjhNdrpah

goq;fhyj;jpypUe;Nj> fg;gy;fs; ,e;jpah> ,e;NjhNdrpah kw;Wk; rPdh ,ilNa nghUl;fis vLj;Jr; nrd;wd. ,e;NjhNd\pahtpy; cs;s njhy;nghUs; vr;rq;fs; 2>000 Mz;LfSf;F Kd;gpUe;Nj ,e;jpahTld; neUq;fpa njhlu;Gfis cWjpg;gLj;jpAs;sd.Kjy; kpy;ypdpaj;jpy;> rPd ahj;uPfu;fs; fly; kw;Wk; epyk; topahf ,e;jpahtpd; Gdpj Gj;j ,lq;fSf;F gazk; nra;jdu;. mtu;fs; fly; topiag; gad;gLj;jpaNghJ> mtu;fs; ,e;NjhNdrpahtpd; gugug;ghd JiwKfq;fspy; mjpf Neuk; nrytpl;ldu;> ,ijmtu;fspd; vOj;Jf;fspy; Fwpg;gplg;gl;Ls;sJ. ,e;J kjk; ,e;NjhNdrpahtpy; Muk;g fhyq;fspy; ,Ue;jJ kw;Wk; Gj;jkjk; 7 Mk; E}w;whz;L Kjy; tsu;e;jJ. ,d;Wk; $l> ,e;jpa fhtpakhd uhkhazk; ,e;NjhNdrpahtpd; kpf Kf;fpakhd fyhr;rhu ghuk;gupakhFk;.8 kw;Wk; 9 Mk; E}w;whz;Lfspy;> ,e;NjhNdrpahtpd; [hthtpy; mw;Gjkhd Gj;j epidTr;rpd;dq;fs; fl;lg;gl;ld. cyfpd; kpfr;rpwe;j Gj;j epidTr;rpd;dq;fspy; xd;whd kj;jpa [hthtpy; cs;s NghNuhGJ}u; ];J}gk; ,e;j fhyj;jpy; i\Nye;jpu kd;du;fshy; fl;lg;gl;lJ.NghNuhGJ}u; ];J}gk; Gj;j jj;Jtj;jpd; fUj;Jf;fis mofhf tpsf;FfpwJ. gy Mapuk; mb rpf;fyhd epthuzg; gzpfisf; nfhz;l ,e;j ];J}gk; xU kz;lyk; Nghy; jpl;lkplg;gl;Ls;sJ> ,J ,Wjp cz;ikia Nehf;fp VWtjw;fhd jug;gLj;jg;gl;l ghijia toq;FfpwJ. ,e;jpahtpd; kfhuh\;buhtpy; cs;s fd;N`up Gj;j Fiffspy; fhzg;gLtJ Nghy;> 5 Mk; E}w;whz;bypUe;J kz;lyh]; Gj;j fiyapy; Njhd;wj; njhlq;fpaJ. NghNuhGJ}u; ];J}gk; ,e;jpahtpy; ,Ue;J gz;ila Gj;j jj;Jtj;jpd; kpfj; njspthd kw;Wk; mofhd njhlu;r;rpia ep&gpf;fpwJ.

The Borobudur stupa in Central Java, Indonesia
,e;NjhNdrpahtpd; kj;jpa [hthtpy; cs;s NghNuhGJ}u; ];J}gk;
jha;yhe;J

13 Mk; E}w;whz;bypUe;J 14 Mk; E}w;whz;bd; eLtpy; tiu> jha;yhe;jpd; RNfhj;jhapy; kpfg; ngupa Gj;j ikak; xd;W cUthf;fg;gl;lJ. ,d;Wtiu Gfo;ngw;w xU ghzpapy; kpf mofhd rpy Gj;j fiy ,q;F cUthf;fg;gl;lJ. me;jf; fhyj;J klq;fs; kuj;jhy; nra;ag;gl;bUf;fyhk;> mjdhy; mit gpiof;ftpy;iy. ,Ug;gpDk;> njhlu;e;jJ> Neu;j;jpahd kw;Wk; mofhd Gj;ju; cUtq;fis cUthf;Fk; fiy.14 Mk; E}w;whz;bd; eLg;gFjpapy;> jha;yhe;jpd; kd;du; A Njhq; jw;Nghija ghq;fhf;fpw;F tlf;Nf 85 fpkP tlf;Nf xU Gjpa jiyefiu epWtpdhu;. ,e;jpahtpy; uhku; gpwe;j ,lkhd mNahj;jp efupd; ngauhy; ,jw;F MAj;jah vd;W ngauplg;gl;lJ. ,e;j gFjpapd; Gfo;ngw;w Gj;j ghuk;gupaj;ij fhl;Lk; gy Rthurpakhd klhyaq;fs;> MAj;jhahtpd; ,bghLfSf;F kj;jpapy; cs;sd.jha;yhe;jpy; cs;s Nfhtpy;fspy; ,e;J flTshd tp\;Ztpd; rpfukhd fUldpd; gy rpj;jpuq;fs; cs;sd. jha;yhe;jpy; fUlh mur milahskhf ,Ue;jJ. gu;`l; g Gj;j ];J}gh jz;lthsj;jpy; fUl j;th[h (my;yJ xU Copau; kPJ uh[ nfhb) ,Ug;gij ,q;Nf Fwpg;gplyhk;. 11 kw;Wk; 13 Mk; E}w;whz;Lfspd; Nkw;F jpngj;jpy; cs;s gy Gj;j klhyaq;fspYk;> ,e;jpahtpy; ylhf;> y`hy; ];gpl;b kw;Wk; fpd;D}u; Mfpa ,lq;fspYk; jq;f rpwFfs; nfhz;l fUlh]; Kf;fpa ,lk; ngWfpwJ.

A statue of Lord Buddha at the Wat Mahathat Temple in Ayutthaya, Thailand
jha;yhe;jpd; MAj;jhahtpy; cs;s thl; k`hjj; Nfhtpypy; cs;s Gj;ju; rpiy

rha;e;jpUf;Fk; Gj;jupd; Nfhtpy; tshfk;> thl; /Ngh> 17 Mk; E}w;whz;Lf;F Ke;ija ghq;fhf;fpy; cs;s kpfTk; gpugykhd Gdpj jsq;fspy; xd;whFk;. thl; /Nghtpd; ikag; gFjp Rkhu; 165 mb ePs Gj;ju; rpiy rha;e;j epiyapy; cs;sJ. ,e;j rpj;jupg;G kfhuh\;buhtpd; m[e;jh Fiffspy; fhzg;gLtJ Nghy; Gj;jupd; gupepu;thdhtpd; fiyg;gilg;ig xj;jpUf;fpwJ. ,iwtid rpj;jupf;Fk; ,e;j ghuk;gupak; ,e;jpahtpy; njhlq;fp ,d;W tiu Mrpah KOtJk; njhlu;fpwJ.ghq;fhf; Nfhtpy;fspy; kpfTk; Gfo;ngw;wJ vkuhy;L Gj;ju; my;yJ thl; /g;uh Nft;. ,f;Nfhapy; 1782 Kjy; 1784 tiu kd;du; ,uhkdpd; fhyj;jpy; fl;lg;gl;lJ. Nfhapypd; cl;Gwk; uhkhazj;jpd; fhl;rpfis tpsf;Fk; RtNuhtpaq;fshy; %lg;gl;Ls;sJ. cz;ikapy;> jha;yhe;jpd; ngUk;ghyhd Gj;j Nfhtpy;fs; fhtpaj;jpd; fhl;rpfshy; tu;zk; G+rg;gl;Ls;sd. ,d;Wk; $l> ,uhkhazk;> my;yJ uhkfpnad; vd;gJ cs;Shupy; Fwpg;gplg;gLtJ> ,q;F xU gpugykhd fyhr;rhu ghuk;gupak;.

fk;Nghbah

fk;Nghbah Gdpj fiy kw;Wk; fl;blf;fiy tskhd tuyhw;iwf; nfhz;l kw;nwhU ehL. fk;Nghbahtpd; mur FLk;gk; Kjd;ikahf ,e;J nja;tq;fis topgLk; NghJ> fzprkhd msT Gj;j fiyAk; cUthf;fg;gl;lJ. fk;Nghbahtpd; ,e;J kw;Wk; Gj;j rpw;gq;fs;> 6 Mk; E}w;whz;L Kjy; 8 Mk; E}w;whz;L tiu> mtw;wpd; mofpYk; rpwg;gpYk; fk;Nghbahtpd; kd;du; ,uz;lhk; R+u;atu;kd; kpfg;ngupa ,e;J Nfhtpy; tshfq;fspy; xd;whd mq;Nfhu; thl;il fl;bdhu;. ,J rptd;> gpuk;kh kw;Wk; tp\;Z nja;tq;fSf;F mu;g;gzpf;fg;gl;lJ> gpd;du; Gj;ju;fshy; gad;gLj;jg;gl;lJ.13 Mk; E}w;whz;by;> kd;du; Vohk; n[atu;kd; jdJ jiyefuhd mq;Nfhu; thj;jpy; ,Ue;J 150 fpkP njhiytpy; fk;Nghbahtpd; kpfg; ngupa Gj;j tshfq;fspy; xd;iw fl;bdhu;. mq;Nfhu; njhkpd; “Kf-NfhGuq;fs;” ,d;W mq;Nfhu; thl; kw;Wk; mq;Nfhu; njhk; Mfpatw;iw cs;slf;fpa mq;Nfhu; njhy;nghUs; G+q;fh vd;W miof;fg;gLk; cyfshtpa mq;fPfhuk; ngw;w milahskhf khwpAs;sJ. Nghjprj;tu; NyhNf];tuupd; cyfshtpa fUiziaf; Fwpf;Fk; ehd;F Kf;fpa jpirfspy; Gd;dif Kfq;fspd; Ntiyg;ghLfs; cs;sd. mq;Nfhu; Njhkpd; ikaj;jpy; cs;s gNahd;> kd;dupd; nrhe;j Gdpj kiy kiy. ,J Gj;j kjj;jpd; mw;Gjkhd epidTr;rpd;dq;fspy; xd;whFk;.

A row of Devas in a depiction of Samudra Manthan (an episode from Hindu mythology) at the South Gate of Angkor Thom complex in Cambodia
fk;Nghbahtpy; cs;s mq;Nfhu; jhk; tshfj;jpd; njw;F thapypy; rKj;jpu ke;jd; (,e;J Guhzj;jpypUe;J xU mj;jpahak;) rpj;jupg;gpy; Njtu;fspd; tupir

yhNth]

njd;fpof;F Mrpahtpd; jPgfw;gj;jpd; ikaj;jpy; yhNth]; ehL mike;Js;sJ. ,q;Fs;s kf;fs; Mo;e;j Md;kPf kw;Wk; Njuthj ngsj;jk; mtu;fspd; fyhr;rhuj;jpd; mbg;gilahFk;. Jwtpfs;> my;yJ tho;tpd; nghUs; trjpfisj; Jwe;jtu;fs;> ,e;jpahtpy; Gj;j gfthd; fhyj;jpy; ,Ue;j goq;fhy ghuk;gupaj;jpw;F Vw;g> Mo;e;J Nghw;wg;gLfpwhu;fs; kw;Wk; tof;fkhd md;djhdk; ngWfpwhu;fs;. yhNth]py; fpl;lj;jl;l 5>000 Gj;j Nfhtpy;fs; cs;sd. yhNth]py; cs;s ngUk;ghyhd Mz;fs;> jq;fs; tho;f;ifapd; rpy gFjpfSf;fhf> klq;fspy; Gj;j newpKiwfisAk; cyfj;jpd; ,uf;fKs;s ghu;itiaAk; Cf;Ftpf;f tho;fpd;wdu;. ,J gz;ila ,e;jpahtpd; ‘gpuk;kr;rhu;ah Mrpukj;ij’ (tho;f;ifapd; JwT fhyk;) epidT+l;LfpwJ.jq;f Ythq; ];J}gk; yhNth]pd; Njrpa milahskhFk;. Kjypy; 1566 ,y; fl;lg;gl;l ,e;j ];J}gk; 148 mb cauk; nfhz;lJ kw;Wk; nfsjk Gj;jupd; Gdpj epidTr;rpd;dk; ,Ug;gjhf ek;gg;gLfpwJ.

The golden Pha That Luang stupa, Laos
gh Ythq; ];J}gk;> yhNth];

Gj;ju; jdJ tho;ehspd; ngUk;gFjpia ,e;jpahtpy; jdJ jj;Jtq;fisf; fw;gpg;gjhy;> me;j ehL Gj;j kjj;jpd; njhl;by; vd;W miof;fg;gLfpwJ. 11 kw;Wk; 12 Mk; E}w;whz;LfSf;Fg; gpwF ,e;jpahtpy; ngsj;jk; tPo;r;rpaile;jhYk;> mJ mz;il ehLfspy; tsu;e;jJ kw;Wk; Mokhd fyhr;rhu kw;Wk; ehfupfg; gpizg;Gfis cUthf;fpaJ.ngsj;jk; kPz;Lk; kPz;Lk; tUfpwJ> mjd; tsu;e;J tUk; Gfo; mjd; jj;Jtj;jpd; mikjp jd;ik kw;Wk; njd;fpof;F Mrpahtpy; gutpapUf;Fk; Gtpapay; Mfpatw;Wld; ,izf;fg;gl;Ls;sJ> cyfpd; Gj;j kf;fs; njhifapy; Rkhu; 98 rjtpfpjk; Mrpa-grpgpf; gpuhe;jpaj;jpy; Ftpe;Js;sJ. Gj;j kjj;jpd; gfpug;gl;l ghuk;gupak; ,e;jpah> njd;fpof;F Mrpahitj; jhz;b> [g;ghd;> nfhupah kw;Wk; rPdh Nghd;w ehLfSld; ,izf;fpwJ.ngsj;jk; kPz;Lk; kPz;Lk; tUfpwJ> mjd; tsu;e;J tUk; Gfo; mjd; jj;Jtj;jpd; mikjp jd;ik kw;Wk; njd;fpof;F Mrpahtpy; gutpapUf;Fk; Gtpapay; Mfpatw;Wld; ,izf;fg;gl;Ls;sJ> cyfpd; Gj;j kf;fs; njhifapy; Rkhu; 98 rjtpfpjk; Mrpa-grpgpf; gpuhe;jpaj;jpy; Ftpe;Js;sJ. Gj;j kjj;jpd; gfpug;gl;l ghuk;gupak; ,e;jpah> njd;fpof;F Mrpahitj; jhz;b> [g;ghd;> nfhupah kw;Wk; rPdh Nghd;w ehLfSld; ,izf;fpwJ.Mrpa r%fj;jpw;Fs; mjpf njhlu;Gfis cUthf;Ftjw;fhd Cf;fpahf khWtNjhL> Gj;jkjKk; mgupkpjkhd Rw;Wyhj; jpwidf; nfhz;Ls;sJ. ,e;jpahtpd; Gj;j kuGfs; kw;Wk; gpw Gj;j ehLfSldhd njhlu;Gfis kPl;nlLf;f gy eltbf;iffs; vLf;fg;gLfpd;wd. Mrpa r%fj;jpw;Fs; mjpf njhlu;Gfis cUthf;Ftjw;fhd Cf;fpahf khWtNjhL> Gj;jkjKk; mgupkpjkhd Rw;Wyhj; jpwidf; nfhz;Ls;sJ. ,e;jpahtpd; Gj;j kuGfs; kw;Wk; gpw Gj;j ehLfSldhd njhlu;Gfis kPl;nlLf;f gy eltbf;iffs; vLf;fg;gLfpd;wd. ,e;j Mz;L gpg;utupapy;> nka;epfu; 8 tJ Mrpahd;-,e;jpa Rw;Wyh mikr;ru;fs; $l;lj;jpy;> Mrpahd; ehLfSldhd ,e;jpahtpd; tuyhw;W kw;Wk; fyhr;rhu njhlu;Gfis typAWj;jpdhu; kw;Wk; Mrpahd; xU Kf;fpakhd re;ij vd;W Fwpg;gpl;Ls;shu;. ,e;jpahtpy; Gj;j Rw;Wyh> Gj;j ru;f;A+l;Lf;F Fwpg;gplj;jf;f Rw;Wyh Nghf;Ftuj;ij cUthf;FfpwJ. Rw;W tl;lhuj;jpy; cs;fl;likg;ig Nkk;gLj;j Rw;Wyh mikr;rfk; xU ngupa topapy; KjyPL nra;Js;sJ. ,e;jpahtpd; Gj;j ghuk;gupak; Fwpj;j tpopg;Gzu;it Vw;gLj;jTk;> Gj;j jyq;fSf;F ntspehl;L Rw;Wyhg; gazpfis mjpfupf;fTk; ru;tNjr Gj;j khehl;ilAk; ,J Vw;ghL nra;fpwJ. ngsj;jk; gz;ila ,e;jpahtpy; Gtpapay; vy;iyfSf;F mg;ghy; fyhr;rhu kw;Wk; jj;Jt ,izg;Gfis vspjhf;fpaJ kw;Wk; rkfhyj;jpd; rthy;fisAk; ntw;wpfukhf vjpu;nfhs;s ,ijg; gad;gLj;jyhk;.

பெனாய் கே பெஹ்ல்

பெனாய் கே பெஹ்ல் ஒரு திரைப்படத் தயாரிப்பாளர், கலை வரலாற்றாசிரியர் மற்றும் புகைப்படக் கலைஞர் ஆவார், கடந்த 45 ஆண்டுகளில் அவர் சிறப்பாகப் பணியாற்றினார். அவர் ஆசிய நினைவுச்சின்னங்கள் மற்றும் கலை பாரம்பரியத்தின் 53,000 புகைப்படங்களை எடுத்துள்ளார், மேலும் இந்திய கலை மற்றும் கலாச்சாரம் பற்றிய 145 ஆவணப்படங்களை உருவாக்கியுள்ளார், இதில் வெளிவிவகார அமைச்சின் ஓPனு பிரிவு உட்பட பல. இதுவரை இல்லாத வகையில் படமான ‘இந்திய தெய்வங்கள் ஜப்பானில் வணங்கப்பட்டது’ இதில் அடங்கும். புத்த பாடங்கள் பற்றிய அவரது புத்தகங்கள் லண்டன் மற்றும் டெல்லியில் இருந்து வெளியிடப்படுகின்றன. அவர் 20 நாடுகளில், உலகின் புத்த பாரம்பரியத்தை ஆவணப்படுத்தி நன்கு அறியப்பட்டவர்.
error: Content is protected !!