$l;lhz;ik

Mrhjp fh mk;upj; kN`hj;rt; ,e;jpah @75

பிரச்சினை 03, 2021

Mrhjp fh mk;upj; kN`hj;rt; ,e;jpah @75

அனில் திரிகுனாயத் |நூலாசிரியர்

பிரச்சினை 03, 2021


ehl;bd; Rje;jpuj;jpd; 75 tJ Mz;il epidT$Uk; tifapy; ,e;jpa murhq;fj;jpd; Kd;Kaw;rp> Mrhjp fh mk;upj; kN`hj;rt; vd;gJ ehl;bd; r%f-fyhr;rhu> murpay; kw;Wk; nghUshjhu milahsj;ijg; gw;wpa Kw;Nghf;fhd midj;jpd; cUtfkhFk;. Kd;dhs; ,e;jpa J}ju; mdpy; jpupFdaj;> ,e;jpah gy;NtW topfspy; fzf;fpLk; kpf ngupa rf;jpahf khwpaJ gw;wp vOJfpwhu;.

xU ehL vd;gJ ntWk; Gtpapay; my;yJ kf;fs; $l;lk; my;y. >J xU ehfuPf ghuk;gupak;. etPd >e;jpah> gz;ila kughz;ikapd; ehfuPf newpKiwfspypUe;J> mjd; mwpthu;e;j rhjidfs;> jj;Jt nrhw;nghopTfs;> rpe;jid kw;Wk; nraypy; cyfshtpa jd;ik Mfpatw;wpd; %yk; ehLfspd; $l;lhspfspilNa jdpj;J epw;fpwJ. GJikahd vjpu;fhyj;jpw;F fle;j fhyk; xU ey;y topfhl;bahf >Uf;Fk;. fhydpj;Jt Efj;jpypUe;J ntspNawp> >e;jpah Mrpah> Mg;gpupf;fh kw;Wk; gpw ehLfspYs;s Vuhskhd ehLfSf;F >ijg; gpd;gw;w toptFj;jJ> mijnahl;b> tsUk; ehLfspd; Fuyhf khWtjw;F mzpNruhjd; %yk; jiyikiag; ngw;wJ. If;fpa ehLfs; rigapy; (A.vd;)> tupfs; kw;Wk; tu;j;jfj;jpw;fhd nghJ xg;ge;jk; ([p.V.b.b)/ cyf tu;j;jf mikg;G (lgps;A+) kw;Wk; gy ru;tNjr mikg;Gfspy; >e;jpahtpd; gyjug;Gthjj;ij gpd;gw;Wtij tbtikj;Js;sJ. >e;jpah grp> tWik kw;Wk; tsu;r;rpapd; fPo; tho Nghuhbf; nfhz;bUe;j Neuj;jpy; mJ. MdhYk; mJ cyfj;jpd; ek;gpf;if kw;Wk; ek;gpf;ifapd; fyq;fiu tpsf;fkhf khwpaJ. >e;jpah Ntw;Wikapy; xw;Wikf;F xU vLj;Jf;fhl;L kw;Wk; midj;J cyfshtpa fzf;fPLfspYk; fhuzpahf >Uf;f Ntz;ba xU jtpu;f;f Kbahj nray;je;jpu ty;Yduhf cUntLj;Js;sJ.

,e;jpag; gpujku; eNue;jpu Nkhb khu;r; 12> 2021 md;W F[uhj;jpd; mfkjhghj;jpYs;s rgu;kjp Mrpukj;jpypUe;J ghjahj;jpiuia nfhbairj;J njhlq;fp itj;jhu;> NkYk; Mrhjp fh mk;upj; kN`hj;rtpd; (,e;jpah@75) jpiur;rPiy cau;j;Jk; eltbf;iffisj; njhlq;fp itj;jhu;.

75-y; ,Uf;Fk; ,e;jpah gyk; tha;e;jJ. 1.3 gpy;ypad; Fuy;fs; %yk;> nfhz;L cyifAk; cw;W Nehf;Fk; rthy;fis vspjpy; fle;J nry;Yk;. fhyg;Nghf;fpy; cUthfpAs;s ,e;jpahtpd; tsu;r;rp khjpup> “gfpu;T kw;Wk; ftdpg;G” vd;w czu;tpy; gy;NtW jpwd; Nkk;ghl;L jpl;lq;fs; kw;Wk; Kaw;rpfs; %yk; cyfk; KOtJk; 160 f;Fk; Nkw;gl;l ehLfSf;F ngUk; cjtpahf ,Ue;Js;sJ. gpuNjrq;fs; KOtJk; ey;nyz;zj;jpd; kpfg;ngupa gq;fspg;ig cUthf;f ,e;jpahTf;F cjtpaJ.mLj;jLj;j Nfhtpl; -19 njhw;WNeha;fspd; NghJ $l> 150 f;Fk; Nkw;gl;l ehLfSf;F kUe;Jfs; kw;Wk; gpwtw;wpw;F cjTtjw;fhd flikiaj; jhz;ba xU ehlhf ,e;jpah ,Ue;jJ> NkYk; 90 f;Fk; Nkw;gl;l ehLfSf;F kpy;ypad; fzf;fhd jLg;G+rpfis toq;fpAs;sJ. ,e;j neUf;fbapd; NghJ ‘jLg;G+rp ikj;up’ kw;Wk; ‘tRijt FLk;gfk;’ ke;jpukhf khwpaJ. Nfhtpl;-19 ,d; ,uz;lhtJ miyia ,e;jpah vjpu;nfhz;lNghJ> gy ez;gu;fs; cjtpajpy; Mr;rupakpy;iy. cyfshtpa rthy;fis vjpu;nfhs;tjw;fhd cyfshtpa xw;Wikia ,e;jpah eilKiwg;gLj;jp gupe;Jiuf;fpwJ.,e;jpah> mjd; ngUepyg;gFjpia nfhz;L> fyhr;rhuk;> ghuk;gupak;> nkhopfs;> fiy> ,ir> jpiug;glq;fs;> czT kw;Wk; gz;biffspd; fiylh];Nfhg; MFk;. ,it Mf];l; 2023 kw;Wk; mjw;Fg; gpwFk; kN`hj;rtpd; (ngU epfo;T) xUq;fpize;j gFjpahf ,Uf;Fk;.2014 Mk; Mz;L I.eh.tpy; [_d; 21 md;W ru;tNjr Nahfh jpdj;jpw;F cyfshtpa Mjuitg; ngWtjw;fhd ,e;jpag; gpujku; eNue;jpu Nkhbapd; Kaw;rp tpaf;fj;jf;f kw;Wk; Kd;Ndhbapy;yhj ntw;wpahFk;. ,J cyfk; KOtJk; ngUk; tuNtw;igg; ngw;W tUfpwJ. ,J ,e;jpa ,uh[je;jpuj;jpd; xU rpwe;j rhjidahFk;. ru;tNjr Nrhyhu; $l;lzp kw;Wk; Nguplu; jhq;Fk; cs;fl;likg;Gf;fhd $l;lzp (rpbMu;I) Nghd;w gpw Kf;fpa Kaw;rpfs;> fhyepiy khw;wj;jpw;F vjpuhd Nghuhl;lj;jpy; Kd;dzpapy; ,Ug;gjw;fhd cupikia ,e;jpahitg; ngw;Ws;sd.

njhlf;f epfo;tpypUe;J xU eld epfo;r;rp

nraw;if Ez;zwpT (V.I)-ce;Jjy; njhopy;Jiw Gul;rp 4.0 f;F jpwikahd ,isQu;fshy; topelj;jg;gLk; %d;whtJ ngupa nghUshjhukhf ,e;jpah ,yf;fhf ,Ug;gjhy;> mJ ‘Mj;kepu;gu; ghuj;’ (jd;dk;gpf;if ,e;jpah) kw;Wk; xU xUq;fpize;j gFjpahf khWtjw;fhd gazj;ijj; njhlq;fpAs;sJ. Nfhtpl;-f;Fg; gpe;ija fhyj;jpy; xU Kd;Djhuz khw;wj;ij vspjhf;Fk; ‘cs;Shu;f;fhd Fuy;’ cld; cyfshtpa kjpg;G kw;Wk; tpepNahfr; rq;fpypfs;. gpujku; Nkhb> “xU ,e;jpad; xU gb itf;Fk;NghJ> ek; ehL 1.3 gpy;ypad; [gpy;ypad;] gbfs; Kd;NdWk;” vd;W $wp ehl;il cw;rhfg;gLj;jpdhu;. ru;tNjr fsj;jpy;> 2021 ,y; gpupf;]; (gpNurpy;> u\;ah> ,e;jpah> rPdh kw;Wk; njd;dhg;gpupf;fh) kw;Wk; 2023 ,y; [p20 Mfpatw;wpd; jiytuhf ,e;jpah Kd;dpiy tfpf;fpwJ> NkYk; A.vd;.v];.rp (If;fpa ehLfs; rigapd;) cau; ml;ltizapy; mjd; rupahd ,lj;ijg; ngw tpUk;GfpwJ. ghJfhg;G fTd;rpy;)> mJ rkd; (kupahij)> rk;thj; (ciuahly;)> r`;Nahf; (xj;Jiog;G)> rhe;jp (mikjp) kw;Wk; rk;upj;jp (cyfshtpa nropg;G) Mfpa ntspehl;Lf; nfhs;iff;fhd khWk; Ie;J ‘v];’ Nehf;fk; %yk; cyfk; KOtJk; mikjp kw;Wk; tsu;r;rpia Nkk;gLj;JfpwJ

nrg;lk;gu; 27> 2014 md;W> gpujku; Nkhb Kjd;Kiwahf c.vd;.[p.V ,y; ciuahw;wpaNghJ> xt;nthU Mz;Lk; [_d; 21 Mk; Njjpia ru;tNjr Nahfh jpdkhf mwptpf;f I.eh.tplk; jdJ jpl;lj;ij Kd;itj;jhu;;

Ieh rigapy; gpujku; Nkhb NgRifapy;> “,e;jpah Gj;j kjj;ij toq;fpa Njrk;> Ajj;ij my;y. mjdhy;jhd; gaq;futhjj;jpw;F vjpuhf cWjpia ehq;fs; nfhz;Ls;Nshk;. gaq;futhjk; If;fpa ehLfs; rigapd; ];jhgff; nfhs;iff;F vjpuhdJ> kdpj Neaj;jpw;fhf> mjw;F vjpuhf cyfk; xd;WgLtJ Kf;fpakhdJ. gpsTgl;l cyfj;ij ahUk; tpUk;gkhl;lhu;.” fle;j 75 Mz;Lfspy; vq;fspd; rhjidfs; Fwpj;J ehk; ngUikg;glyhk;> ,Ug;gpDk; epiwa rthy;fs; cs;sd. Mdhy;> ekJ Rje;jpug; Nghuhl;l tPuu;fspd; fdTfis edthf;f> kPs; vOr;rpkpf;f> cWjpahd> typikahd kw;Wk; ek;gfj;jd;ik nfhz;l ,e;jpah> Njrj;jpd; Nritf;fhf ek;ik mu;g;gzpj;Jf;nfhz;L> GJikahf ,Uj;jiy cWjp nra;a Ntz;Lk;.

அனில் திரிகுனாயத்

அனில் திரிகுனாயத் ஜோர்டான், லிபியா மற்றும் மால்டாவில் இந்தியாவின் முன்னாள் தூதராக இருந்தவர். அவர் மத்திய கிழக்கு மற்றும் ஆப்பிரிக்கா மற்றும் ரஷ்யாவில் மிகுந்த ஆர்வம் காட்டுகிறார். அவர் விவேகானந்தா இன்டர்நேஷனலின் புகழ்பெற்ற ஆய்வாளராவர். அவர் விவேகானந்தா இன்டர்நேஷனலின் புகழ்பெற்ற ஆய்வாளர்
error: Content is protected !!