ஸ்.கே.முஞ்சல்

ekJ fyhr;rhuj;jpy; KjyPL

பிரச்சினை 05, 2019 nghUshjhuk;

tuyhw;W uPjpahf> ,e;jpah fyhr;rhu Mjutpd; tskhd ghuk;gupaj;ijf; nfhz;Ls;sJ. Nrho kd;du;fspd; fPo; myq;fupf;fg;gl;l Nfhapy; fl;blf;fiy Kjy; Gfo;ngw;w ,irf;fiyQu; Nld;rd; tiu> ,e;jpa fyhr;rhu ghuk;gupak; vg;NghJk; nghJthd kf....

மேலும் படிக்க

error: Content is protected !!