சௌரப் நாரங

xU gr;ir Ntl;if

பிரச்சினை 01, 2020 gazk

mtu;fs; jq;fs; nrhe;j czit tsu;f;fpwhu;fs;. mtw;wpd; Njitfs; R+upa rf;jpahy; ,af;fg;gLfpd;wd. mtu;fs; cw;gj;jp nra;Ak; fopTfs; kWRow;rp nra;ag;gLfpd;wd. 50f;Fk; Nkw;gl;l ehLfisr; Nru;e;j ,e;j cyfshtpa r%fj;jpy; mtu;fs; Rw;Wr;R+oYlDk; xUtUf;nfhUtu; KO....

மேலும் படிக்க

error: Content is protected !!