சாரா டோட்

mk;jhtj;jpd; jdpj;Jtk;

பிரச்சினை 03, 2019 gazk

rgh;kjp Mw;wpd; jz;zPh; J}uj;jpypUe;J ghAk; NghJ fh;[pf;fpwij> vd;dhy; Nfl;f KbfpwJ. xU caukhd fpisapy;> vdf;F NkNy ,uz;L gwitfs; xU ghliy ghlj; njhlq;fpd> fhw;W tPr njhlq;fpdTld; kio nga;Ak; vd;w cWjpiaf; nfhLj;jJ. mfkj....

மேலும் படிக்க

error: Content is protected !!