சஞ்சீவ் கபூர்

cyfpd; thrid fpz;zk; ,e;jpah

பிரச்சினை 02, 2021 rikaw;fiy

,e;jpah mjd; ghuk;gupaq;fs;> nropg;ghd ghuk;gupak; kw;Wk; gy;NtW rikay; ghzpfs; cl;gl vz;zw;w mk;rq;fSf;F gpugykhdJ. ntspehl;bypUe;J tUk; kf;fs; ,e;jpa czTfspy; gad;gLj;jg;gLk; ",ufrpa" nghUl;fisg; gw;wp kpfTk; Mu;tkhf cs;sdu;. Mdhy; mtu;fs; mbf;f....

மேலும் படிக்க

error: Content is protected !!