செஃப் சஹாய்

Ngh[;Gup tpUe;J

பிரச்சினை 04, 2020 rikaw;fiy

krhyh nly; Nrhl;Nd jf; GQ;rdh. (cq;fs; jl;bd; tpspk;gpy; vz;nziag; tu njhlq;Fk; tiu krhyhg; nghUs;fis tjf;fTk;).” gPfhu; khepyj;jpd; jiyefuhd ghl;dhtpy; cs;s xU ghuk;gupa rikayiwapy; vdJ khkpahupd; Kjy; ehs;  MNyhridahf ,Ue;jJ. gPfhupy; gpugykhd g....

மேலும் படிக்க

error: Content is protected !!