பிய பகதூர்

,uz;L rf;fuq;fspy; fij

பிரச்சினை 02, 2020 gazk

,d;W ehk; vLf;Fk; ve;jnthU KbTk; xU nghJthd VWjiy mbg;gilahff; nfhz;lJ> mjw;fhf cyfj;jpypUe;J ngWNthk; vd;W ehq;fs; epidf;fpNwhk;. ek;Kila nrhe;j editAk;> mjpy; ehk; vLf;Fk; KbTfspd; tpisitAk; fzf;fpy; vLj;Jf;nfhs;tJ mhpJ. Fwpg;ghf Mrpahtpd; rp....

மேலும் படிக்க

error: Content is protected !!