பரமேஸ்வரன் ஐயர்

ngupa tpir

பிரச்சினை 01, 2020 ,y;yk;

Mf];l; 12> 2014md;W Njrj;jpw;F jdJ Kjy; ciuapy;> gpujku; eNue;jpu Nkhb ,e;jpahtpy; jpwe;j ntspapy; kyk; fopj;jy; gpur;rpid Fwpj;J jdJ ftiyfis ntspg;gLj;jpdhu;> Njrpa Nkilapy; mt;thW nra;j ehl;bd; Kjy; gpujkuhtu;. jdJ ciu....

மேலும் படிக்க

error: Content is protected !!