முனாஃப் கபாடியா

jl;Lepiwa ghuk;ghpak;

பிரச்சினை 01, 2020 rikaw;fiy

vdf;F Rkhh; 10 tajhf ,Ue;jNghJ> ehd; ve;j kjj;ijr; Nrh;e;jtd; vd;W xU tFg;G Njhoh; vd;dplk; Nfl;lhh;. ehd; Ngh`;hp K];yPk; vd ,jw;F gjpyspj;Njd;. vd; tFg;Gj; Njhoh; NkYk; Muha;e;J> ,jd; nghUs; vd;d vd;W Nfl;lhh;> NkYk; n....

மேலும் படிக்க

error: Content is protected !!