இஷிதா கோயல்

ngUe;njhw;iw jhz;br;nry;Yjy;

பிரச்சினை 03, 2020 Fiy

,e;j Mz;L [_d; 21 md;W> cyfstpy; ~fh;-fh; Nr Nahfh| (tPl;bypUe;jgbNa Nahfh) vd;w fUg;nghUSld; rh;tNjr Nahfh jpdk; mDrhpf;fg;gl;l mNj Neuj;jpy; cynfq;fpYk; cs;s ,ir Mh;tyh;fs; cyf ,ir jpdj;ij nfhz;lhbaNjhL> gfypy; Neubahf el....

மேலும் படிக்க

இஷிதா கோயல்

Gj;Japh; ngw;w nerT

பிரச்சினை 03, 2019 /Ng\d;

Ke;ija nerthsh;fspd; Gj;jp $h;ik gw;wpa fijiar; nrhy;Yk; 500 Mz;Lfs; goikahd tho;f;if ghuk;ghpak;. uh[hf;fs; kw;Wk; r%fq;fspd; xt;nthU NghhpYk;> fijfspYk;> Nghh;fspy; rz;ilapl;l kw;Wk; ,oe;j uh[;[paq;fs; midj;Jk; xU Mlk;guk....

மேலும் படிக்க

error: Content is protected !!