இந்தியா முன்னோக்குகள்

,e;jpah-gq;fshNj\; 50 tUl el;G

பிரச்சினை 02, 2021 $l;lhz;ik

mz;il ehl;bd; gpujku; N\f; `rPdhtpd; miog;gpd; Ngupy; ,e;jpag; gpujku; eNue;jpu Nkhb rkPgj;jpy; gq;fshNj\; nrd;whu;. ,e;j gazj;jpd; Kf;fpa ftdk;> ,U ehLfisAk; xd;wpizf;Fk; tYthd gpizg;G fyhr;rhu kw;Wk; tuyhw;iw kPz;Lk; typAWj;JtNjhL kl;Lky;yhky;&g....

மேலும் படிக்க

இந்தியா முன்னோக்குகள்

முகவுரை

பிரச்சினை 02, 2021 mikr;R NgRfpwJ

khu;r; 2021 ,y;> gq;fshNj\; gpujku; N\f; `rPdhtpd; miog;gpd; Ngupy; ,e;jpag; gpujku; eNue;jpu Nkhb gq;fshNj{f;F tp[ak; nra;jhu;. khu;r; 2020 ,y; njhw;WNeha; njhlq;fpajpypUe;J gpujku; Nkhbapd; Kjy; ru;tNjr tUifiaf; Fwpf;Fk; ,uz;L ehs; tUif (khu;r; ....

மேலும் படிக்க

இந்தியா முன்னோக்குகள்

Foreword

பிரச்சினை 01, 2021 mikr;R NgRfpwJ

jLg;g+rp jahhpg;gpy; cyfpd; kpfg; nghpa ehlhf tpsq;Fk; ,e;jpah> mz;il ehLfSf;Fk; cynfq;Fk; cs;s el;G ehLfSf;Fk; ,e;jpa jahhpg;G jLg;g+rpfis ikj;hp jLg;g+rp Kd;ndLg;gpd; fPo; fzprkhd mstpy; jq;F jilfspd;wp rPuhf mDg;gpa tz;zk; cs;sJ. kUj;Jt gad;ghl....

மேலும் படிக்க

இந்தியா முன்னோக்குகள்

,e;jpahtpd; kpf cah;e;j ngUik

பிரச்சினை 01, 2021 tpisahl;L

,e;jpahtpd; kpf cah;e;j rptpy; fTutq;fspy; xd;whd gj;kh tpUJfs; xt;nthU Mz;Lk; FbauR jpdj;jpy; ([dthp 26) mwptpf;fg;gLfpd;wd. ,e;j tpUJfis ,e;jpa FbauRj; jiyth; gj;kh tpg+\d; (tpjptpyf;fhd kw;Wk; rpwg;ghd Nritf;fhf)> gj;k g+\z....

மேலும் படிக்க

இந்தியா முன்னோக்குகள்

Vuhskhd tz;zq;fs;

பிரச்சினை 01, 2021 ];dhg;\hl;];

N`hyp (khh;r; 29> 2021) ehL KOtJk; nfhz;lhlg;gLfpwJ kw;Wk; ntspehl;bdiu tpohf;fspy; Nru tuNtw;fpwJ. ,q;Nf> xU rh;tNjr gazp uh[];jhdpd; G\;fhpy; ghuk;ghpa uh[];jhdp cilapy; mzpe;j xU kdpjDf;F tz;zq;fisg; gad;gLj;Jfpwhh;

<....

மேலும் படிக்க

இந்தியா முன்னோக்குகள்

முகவுரை

பிரச்சினை 06, 2020 mikr;R NgRfpwJ

,e;jpah jdJ 72 tJ FbauR jpdj;jd;W Njrpaf; nfhb tpupj;J> GJby;ypapd; rpd;dkhd uh[;ghj;jpy; kpf rpwg;ghd mzptFg;igf; nfhz;lhbaJ. ,e;j Mz;bd; nfhz;lhl;lq;fs; ‘Kjy;’ vd;w njhlu; %yk; kpfTk; rpwg;ghf mike;jd. m....

மேலும் படிக்க

error: Content is protected !!