இந்தியா முன்னோக்குகள்
பிரச்சினை 02, 2021 mikr;R NgRfpwJ

In March 2021, Indian Prime Minister Narendra Modi visited Bangladesh on the invitation of Bangladesh Prime Minister Sheikh Hasina. The.......

மேலும் படிக்க

இந்தியா முன்னோக்குகள்
பிரச்சினை 01, 2021 mikr;R NgRfpwJ

Under the Vaccine Maitri initiative, India, the largest vaccine-manufacturing nation in the world, has been sending a steady stream of.......

மேலும் படிக்க

இந்தியா முன்னோக்குகள்

முகவுரை

பிரச்சினை 06, 2020 mikr;R NgRfpwJ

,e;jpah jdJ 72 tJ FbauR jpdj;jd;W Njrpaf; nfhb tpupj;J> GJby;ypapd; rpd;dkhd uh[;ghj;jpy; kpf rpwg;ghd mzptFg;igf; nfhz;lhbaJ. ,e;j Mz;bd; nfhz;lhl;lq;fs; ‘Kjy;’ vd;w njhlu; %yk; kpfTk; rpwg;ghf mike;jd. m....

மேலும் படிக்க

error: Content is protected !!