கீதா ஹரி

];fhh;nyl; ,iofs;

பிரச்சினை 01, 2021 rikaw;fiy

cyfpd; kpf tpiyAah;e;j krhyhg; nghUl;fspy; xd;whff; $wg;gLk;> Nfrh; vd;W gpugykhf mwpag;gLk; Fq;Fkg;g+ (FNuhf]; rhbt];)> Cjh epw FNuhf;f]; g+tpd; jq;ff; fsq;fkhFk;. Fq;Fkg;g+ mWtil nra;tJ xU ciog;G kpFe;j nray;KiwahFk;> ....

மேலும் படிக்க

கீதா ஹரி

kuGfspy; Nt&d;wpAs;sJ

பிரச்சினை 02, 2020 ghuk;ghpak

mnkupf;f mjpgu; nlhdhy;l; buk;g; ,e;jpahTf;F tUif je;J> mnkupf;fh jpUk;gpa gpd;dNu> klq;fpa  iffshy; ,e;jpa tho;j;Jf;fs; r%f J}uj;ij gpd;gw;w cfe;jjhfTk;> Nfhtpl; -19 itu]; guthky; jLf;Fk; vd;Wk; mwptpj;J cyif Mr;rupag;gLj;jpdhu;. ek];Nj (m....

மேலும் படிக்க

error: Content is protected !!