கீதா ஹரி

kuGfspy; Nt&d;wpAs;sJ

பிரச்சினை 02, 2020 ghuk;ghpak

mnkupf;f mjpgu; nlhdhy;l; buk;g; ,e;jpahTf;F tUif je;J> mnkupf;fh jpUk;gpa gpd;dNu> klq;fpa  iffshy; ,e;jpa tho;j;Jf;fs; r%f J}uj;ij gpd;gw;w cfe;jjhfTk;> Nfhtpl; -19 itu]; guthky; jLf;Fk; vd;Wk; mwptpj;J cyif Mr;rupag;gLj;jpdhu;. ek];Nj (m....

மேலும் படிக்க

error: Content is protected !!